16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΜΑ
α

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
1. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 2 Ιουν./1 Αυγ. 1833
Περί αρμοδιότητος των στρατιωτικών δικαστηρίων.

2. ΝΟΜΟΣ ΡϞΗ΄
της 5/13 Ιουν. 1852
Περί της αρμοδιό τητος των στρατοδικείων.
Περί του αντικειμένου του νόμου τούτου προβλέπουσιν ήδη τα άρθρ. 2-4, 21 και 240-267 Στρατ. Ποιν. Νομοθεσίας. Σχετικά και τα:
α)Ν.Δ. της 7 Μαΐου 1918 π. δωσιδικίας αξιωματικών και υπαξιωματικών χωροφυλακής και χωροφυλάκων Ν. Χωρών. (Βλ. ήδη άρθρ.22 Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
β)Ν.Δ. της 18/23 Σεπτ. 1924 π. αρμοδιότητος του στρατοδικείου επί αδικημάτων τινών. (Κατηργήθη υπό του άρθρ. 18 του Ψηφ. της 31 Δεκ. 1924, τόμ. 9).
γ)Ν.Δ. της 20/24 Ιουλ. 1925 π. υπαγωγής αδικημάτων τινών εις την δικαιοδοσίαν των στρατιωτικών δικαστηρίων.
δ)Ν.Δ. της 13/13 Αυγ. 1925 π. συμπληρώσεως του από 20 Ιουλ. ε.έ. Ν.Δ. π. υπαγωγής αδικημάτων τινών εις την δικαιοδοσίαν των στρατ. δικαστηρίων (κατηργήθησαν υπό του Ν.Δ. της 10/11 Σεπτ. 1926
ε)Α.Ν. της 31/31 Μαΐου 1935 π. δωσιδικίας αξιωματικών και ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητος (Βλ. ήδη άρθρ. 242 Σ.Π.Κ.).
ς)Α.Ν. 21 της 14/18 Αυγ. 1936 π. υπαγωγής εις τα στρατοδικεία και ναυτοδικεία των αδικημάτων κατά του κοινωνικού καθεστώτος των πραττομένων υπό στρατιωτικών και ναυτικών. (Κατηργήθη υπό του άρθρ. 13 του Α.Ν. 1075 π. μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος κλπ. τόμ. 4).
ζ)Α.Ν. 2661 της 20/22 Νοεμ. 1940 π. υπαγωγής των αγορανομικών εγκλημάτων εις τα στρατοδικεία. (Κατηργήθη υπό του Ν.Δ. 13/1941, τόμ. 4).
η)Ν.Δ. 227 της 24/26 Ιουν. 1941 π. αρμοδιότητος του Στρατοδικείου Αθηνών και άλλων τινών διατάξεων. (Κατηργήθη υπό του ν. 68/1944, 8.Μβ. 1α).

3. ΝΟΜΟΣ ΦϞΒ΄
της 19 Μαΐου/24 Οκτ. 1860
Περί της στρατιωτικής ποινικής νομοθεσίας.
Τροποποιηθείς υπό των:
α)Νόμου ΤΙΖ΄ της 30 Δεκ. 1868/27 Ιαν. 1869
β)Νόμου ΥΔ΄ της 27 Μαΐου/12 Ιουν. 1871
γ)Νόμου ΑΥΞΕ΄ της 28 Μαΐου/4 Ιουν. 1887
δ)Νόμου ΒΣΞΒ΄ της 20/31 Ιαν. 1895
ε)Νόμου ΒΦΜΗ΄ της 30 Μαρτ./9 Απρ. 1898
ς)Νόμου ΓΥиΗ΄ της 10/29 Δεκ. 1909
ζ)Νόμου (ΔΣΘ΄) 75 της 16/27 Μαΐου 1913
η)Νόμου 255 της 16/30 Απρ. 1914
θ)Νόμου 643 της 15 Δεκ. 1914/21 Φεβρ. 1915
ι)Β.Δ. 24/30 Δεκ. 1915
ια)Νόμου 1468 της 27/28 Ιουν. 1918
ιβ)Νόμου 1669 της 3/11 Ιαν. 1919
ιγ)Νόμου 1731 της 9/12 Φεβρ. 1919
ιδ)Νόμου 2971 της 29 Ιουλ./4 Αυγ. 1922
ιε)Ν.Δ. 21/24 Σεπτ. 1922
ις)Ν.Δ. 20/22 Νοεμ. 1922
ιζ)Ν.Δ. 12/12 Μαΐου 1923
ιη)Ν.Δ. 28/29 Νοεμ. 1923
ιθ)Ν.Δ. 11/14 Δεκ. 1923
κ)Νόμου 4554 της 15/18 Απρ. 1930
κα)Νόμου 4636 της 3/15 Μαΐου 1930
κβ)Νόμου 6309 της 6/15 Οκτ. 1934
κγ)Α.Ν. της 19 Απρ./25 Μαΐου 1935
κδ)Α.Ν. 1337 της 29/30 Ιουλ. 1938
κε)Α.Ν. 1402 της 10/14 Οκτ. 1938
κς)Α.Ν. 1645 της 18/20 Μαρτ. 1939
κζ)Α.Ν. 2756 της 12/12 Ιαν. 1941
κη)Α.Ν. 2814 της 25/26 Φεβρ. 1941 και
κθ)Α.Ν. 2816 της 26 Φεβρ./1 Μαρτ. 1941 κατηργήθη μετ’ αυτών δια του άρθρ. 1 Α.Ν. 2840/1941 (κατωτ. αρ. 9).
Επίσης δέον να θεωρηθή καταργηθέν το μεταγενέστερον τροποποιητικόν:


(Αντί της σελ. 129) Σελ. 129(α)
Τεύχος 493-Σελ. 33
λ)Ν.Δ. 1734 της 9/15 Σεπτ. 1942 π. συμπληρώσεως του άρθρου 44 του ν. ΦиΒ΄ περί Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας και ο
λα)Νόμος 71 της 21/24 Δεκ. 1944 περί διατάξεων αφορωσών την διαδικασίαν ενώπιον των στρατοδικείων, όστις κατηργήθη υπό του άρθρου 9 Α.Ν. 493/945 (κατωτ. αρ. 15).
Η ισχύς των διατάξεων των 5ου-9ου τμημάτων του Β΄ βιβλίου του νέου Στρατ. Ποιν. Κώδικος (Α.Ν. 2840/1941) είχεν ανασταλή δια του Α.Ν. 787/1945, δι’ έν έτος, η αναστολή δε αύτη, παραταθείσα, εξηντλήθη την 30 Ιουν. 1951. (Βλ. κατωτ. αριθ. 17).

4. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 10/12 Ιουν. 1919
Περί διαιρέσεως των Διαρκών Στρατοδικείων εις δύο τμήματα.
Άρθρον 1
(Αντικατεστάθη δια του άρθρου 177 §4 του Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 2
Ένορκοι καταθέσεις ληφθείσαι κατά την ενέργειαν διοικητικής προανακρίσεως εισίν έγκυροι και αναγινώσκονται επ’ ακροατηρίου κατά την εκδίκασιν της υποθέσεως, εφ’ ης ελήφθησαν.
Το διάταγμα τούτο ισχύει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θέλει δε υποβληθή εις την Βουλήν προς κύρωσιν άμα συνερχομένην.
Κατά το Ν.Δ. της 3/9 Σεπτ. 1919 (κατωτ. αρ. 5) η ως άνω διάταξις εφαρμόζεται και εις τα έκτακτα στρατοδικεία.
Σελ. 130(α)
Τεύχος 493-Σελ. 34
5. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 3/9 Σεπτ. 1919
Περί προσθήκης διατάξεων εις την στρατιωτικήν ποινικήν νομοθεσίαν.
Άρθρα 1-2
(Αφεώρων την λειτουργίαν των στρατοδικείων εις τας στρατιωτικώς κατεχομένας χώρας).
Άρθρον 3
Αι διατάξεις του άρθρου 1 εδαφ. α΄ του από 10 Ιουν. ε.έ. Ν.Δ. (ανωτ. αρ. 4) ισχύουσι και δια τα έκτακτα στρατοδικεία.
Τα τμήματα των εκτάκτων στρατοδικείων δύνανται να συνεδριάζωσι ταυτοχρόνως με διάφορον σύνθεσιν εις οιονδήποτε τόπον και εκτός της έδρας των, κατόπιν διαταγής του υπουργού των Στρατιωτικών ή τοιαύτης του γενικού αρχηγού του στρατού δια τα εν τη εμπολέμω ζώνη στρατοδικεία, και του αρχηγού του στρατού κατοχής δια τα εν στρατιωτικώς κατεχομένη χώρα στρατοδικεία.
Ο υπουργός των Στρατιωτικών δύναται να συστήση εν χώρα στρατιωτικώς κατεχομένη δύο και πλείονα στρατοδικεία εδρεύοντα εν τη αυτή πόλει.
Την ποινικήν αγωγήν παρ’ αυτοίς ασκεί ο αρχηγός στρατού κατοχής, καθιστών αρμόδιον έν τούτων δια της προς ανάκρισιν διαταγής του ή δια της εις δίκην παραπομπής.
Άρθρον 4
(Αναφέρεται εις τας προαγωγάς των εφέδρων δικαστ. συμβούλων.).


5α. ΝΟΜΟΣ 4636
της 3/15 Μαΐου 1930 (ΦΕΚ Α΄ 163)
Περί υποχρεώσεως των επί στρατιωτικών υποθέσεων ως μαρτύρων καλουμένων προς προσέλευσιν και μαρτυρίαν.
Άρθρ.1.-Δια την βεβαίωσιν πειθαρχικών παραπτωμάτων των στρατιωτικών δύνανται ο Υπουργός των Στρατιωτικών και αι εν τοις εδαφ. α΄ και β΄ του άρθρ. 68 της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας αναφερόμεναι στρατιωτικαί αρχαί να διατάσσωσιν ένορκον κατά το άρθρ. 85 παρ. 2 της αυτής Νομοθεσίας εξέτασιν, ενεργουμένην υπό των εν τω αυτώ 68 άρθρω καθοριζομένων στρατιωτικών ανακριτικών υπαλλήλων.
Άρθρ.2.-Προς την εξέτασιν ταύτην οι εκ των μαρτύρων μη στρατιωτικοί καλούνται εγγράφως, απειθούντες δε εις την πρόσκλησιν, προσάγονται, εάν η εξέτασις γίνεται εν τω τόπω της διαμονής αυτών, βιαίως υπό της αστυνομικής αρχής, αιτήσει του ενεργούντος την εξέτασιν, εγκριθείση υπό του εν τω τόπω Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών. Εν τη αιτήσει δέον ν’ αναφέρηται αριθμητικώς η προς ένορκον εξέτασιν διαταγή. Αν η εξέτασις ενεργήται υπό δικαστικού προσώπου της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, δεν απαιτείται η έγκρισις του Εισαγγελέως.

6. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2628
της 6/7 Νοεμ. 1940
Περί χορηγήσεως αναστολής ποινής εις καταδικασθέντας υπό στρατιωτικών εν γένει Δικαστηρίων.
Άρθρον 1
1.Δι’ αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού του οικείου Πολεμικού Υπουργείου δύναται να ανασταλή το υπόλοιπον της εκτιομένης ποινής, των δι’ αποφάσεων των Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καταδικασθέντων επί αδικήμασιν εις βαθμόν πλημμελήματος.
2.Η δια της προηγουμένης παραγράφου χορηγουμένη αναστολή της ποινής ανακαλείται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού, εφ’ όσον ο εις ον εχορηγήθη ήθελεν υποπέσει εις νέον πλημμέλημα ή κακούργημα κατά τον χρόνον της εν τω στρατώ της Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος υπηρεσίας του.
Άρθρον 2
Των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος εξαιρούνται οι καταδικασθέντες και εκτίοντες ποινήν α)επί εσχάτη προδοσία (άρθρ. 123-136 Κ.Π.Ν.), β)επί παραβάσει του Αναγκ. Νόμου 375/1936 «περί τιμωρίας των εγκλημάτων κατασκοπείας κλπ.», γ)επί παραβάσει του Αναγκ. Νόμου 376/36 «περί μέτων ασφαλείας οχυρών θέσεων», δ)επί παραβάσει των νόμων «περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών», ε)οι καταδικασθέντες πρότερον επί κακουργήματι ή τρις επί πλημμελήμασι δι’ αδικήματα εκ δολίας προαιρέσεως τελεσθέντα, ων το εν επέσυρε ποινήν φυλακίσεως άνω του έτους.
Άρθρον 3
Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος απολυόμενοι ων αι κλάσεις υπηρετούσιν εις τας τάξεις ή εκλήθησαν υπό τα όπλα παραδίδονται εις τα κατά τόπους Φρουραρχεία, άπερ οφείλουσι να μεριμνήσωσι δια την αποστολήν αυτών εις τας οικείας Μονάδας ή εις την οικείαν Ναυτικήν ή Αεροπορικήν Αρχήν.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Μετά την σελ. 130(α) Σελ. 130,01
Τεύχος 493-Σελ. 35
7. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 2787
της 4/4 Φεβρ. 1941
Περί παραστάσεως ενώπιον των στρατιωτικών δικαστηρίων του αδικηθέντος Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κατά την εκδίκασιν εγκλημάτων τινών.
Άρθρον 1
1.Επί των εγκλημάτων, των αναφερομένων εν τω άρθρω 1 του Ψηφίσματος της 16 Δεκ. 1924 «περί ανακρίσεως και εκδικάσεως αδικημάτων τινών υπό των Εφετών» (τόμ. 9) εις ας περιπτώσεις ταύτα εκδικάζονται κατά νόμον υπό των στρατοδικείων και ναυτοδικείων, διαρκών ή εκτάκτων, επιτρέπεται εις το αδικηθέν Δημόσιον ή Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου η εν τω ακροατηρίω παράστασις ως ιδιώτου κατηγόρου άνευ τηρήσεως προδικασίας τινός.
2.Ο κατά την παράγραφον 1 παριστάμενος ως ιδιώτης κατήγορος έχει όλα τα κατά την ποινικήν δικονομίαν δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος, αλλά περιορίζεται μόνον εις υποστήριξιν της εκδικαζομένης κατηγορίας, μη δικαζόμενος εις επιδίωξιν απαιτήσεων περί αποζημιώσεως δι’ ας επιφυλάσσεται αυτώ η εις τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια προσφυγή.
3.Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος εκκρεμείς ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου πολιτικαί αγωγαί του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου φέρονται δια κλήσεως προς περαιτέρω συζήτησιν ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού Δικαστηρίου. Μέχρι της τελεσιδίκου οριστικής αποφάσεως αυτού, αι δια την προσωρινήν εκ των φυλακών απόλυσιν των κατηγορουμένων κατατεθειμέναι κατά το άρθρον 2 παράγρ. 7 του Ψηφίσματος της 16 Δεκεμβρίου 1924, εγγυήσεις εξακολουθούσι ασφαλίζουσαι την υπέρ του Δημοσίου ή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου επιδικασθησομένην αποζημίωσιν, αποδιδόμεναι αυτώ καθ’ ο μέτρον η αποζημίωσις επεδικάσθη, άμα τη τελεσιδικία της επιδικαζούσης ταύτην αποφάσεως.
Άρθρον 2
Επί των εν άρθρω 1 εγκλημάτων ο εισηγητής ή περατωθείσης της προδικασίας οπωσδήποτε ο Β. Επίτροπος έχει και τα υπό του άρθρου 11 παρ. 1, του Ψηφίσματος της 16 Δεκ. 1924 (τόμ. 9) παρεχόμενα εις τον ανακριτήν δικαιώματα. Η κατά την παρ. 2 του αυτού άρθρου 11 αγωγή απευθύνεται ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου υπό των νομίμων αντιπροσώπων του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Αι παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του ανωτέρω Ψηφίσματος εφαρμόζονται και κατά την ενώπιον του στρατοδικείου ή του ναυτοδικείου προδικασίαν επί των εν άρθρω 1 παρ. 1 του παρόντος Νόμου εγκλημάτων, αλλ’ η εν παρ. 4 αυτοδικαία εκχώρησις χωρεί άμα τη τελεσιδικία της επιδικαζούσης την απαίτησιν του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου αποφάσεως
του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου και μέχρι του ποσού καθ’ ο η απαίτησις επεδικάσθη, συν τη επιδικασθείση δικαστική δαπάνη.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ.
Αναγκ. Νόμος υπ’ αριθ. 2803.1941
της 21/21 Φεβρ. 1941 (ΦΕΚ Α΄49)
Στρατιωτικός ποινικός κώδιξ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ

Καταργήθηκε από το άρθρ. 230 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο Νόμ. 2287/30 Ιαν. – 1 Φεβρ. 1995 (ΦΕΚ Α΄20), κατωτ. αριθ. 34. Σύμφωνα δε με το άρθρ. 229 του ίδιου Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα όπως κυρώθηκε, η ισχύς του αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή έξι μήνες μετά την 1 Φεβρ. 1995).

(Αντί για τη σελ. 131) Σελ. 131 (α)
Τεύχος 1211 – Σελ. 51
9. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 2840
της 10/14 Μαρτ. 1941 (ΦΕΚ Α΄ 73)
Περί εισαγωγικού νόμου του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.
Καταργήθηκε, πλην της παρ. 2 άρθρ. 1 από το άρθρ. 230 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο Νόμ. 2287/30 Ιαν. - 1 Φεβρ. 1995 (ΦΕΚ Α΄ 20), κατωτ. αριθ. 34. Σύμφωνα δε με το άρθρ. 229 του ίδιου Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε, η ισχύς του αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλ. έξι μήνες μετά την 1 Φεβρ. 1995).
Άρθρον 1
2.Το άρθρον 9 του ν. 753 της 22 Αυγ. 1917 «π.μεταρρυθμίσεως διατάξεων αφορωσών την στρατιωτικήν δικαιοσύνην» και ο Α.Ν. 376/1936 π. μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων διατηρούνται εν ισχύϊ.


Σελ. 132(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 52
10. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 2899
της 8/10 Απρ. 1941
Περί των υπό των στρατιωτικών δικαστηρίων επιβληθεισών ποινών, ων η εκτέλεσις ανεβλήθη.
Άρθρον 1
Εφ’ ων υποθέσεων εν καιρώ πολέμου διατάσσεται κατά τον νόμον υπό των στρατιωτικών δικαστηρίων ή των αρμοδίων στρατιωτικών Αρχηγών ή του αρμοδίου Υπουργού των Στρατιωτικών ή Ναυτικών η αναβολή ή η διακοπή της εκτελέσεως της ποινής εφαρμόζονται τα ακόλουθα εάν η αναβολή ή η διακοπή δεν ήρθη αρμοδίως προ της λήξεως της εμπολέμου καταστάσεως.
Άρθρον 2
1.Ληξάσης της εμπολέμου καταστάσεως, ο Βασιλικός Επίτροπος του δικαστηρίου, παρ’ ω ευρίσκεται η δικογραφία υποβάλλει αυτή, μετ’ αντιγράφου της καταδικαστικής αποφάσεως και των πρακτικών της δίκης εις τον Βασιλικόν Επίτροπον του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
2.Η τοιαύτη υποβολή γίνεται και προ της λήξεως της εμπολέμου καταστάσεως, εάν ο καταδικασθείς απελύθη των τάξεων του Στρατού
Άρθρον 3
1.Ο Βασιλικός Επίτροπος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αφ’ ου συγκεντρώση όσα στοιχεία δύναται σχετικώς προς την εν τω Στρατώ μετά την καταδίκην διαγωγήν του καταδικασθέντος εισάγει την υπόθεσιν εις το Αναθεωρητικόν Δικαστήριον.
2.Ο καταδικασθείς δύναται να υποβάλη υπομνήματα και αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρον 4
1.Το Αναθεωρητικόν Δικαστήριον συνερχόμενον εν συμβουλίω και λαμβάνον υπ’ όψει τα ρηθέντα στοιχεία ή και άλλα, ων τυχόν διέταξε την προσαγωγήν.
α)Αν ο καταδικασθείς προήχθη μετά την καταδίκην επ’ ανδραγαθία, γνωμοδοτεί υπέρ της μη εκτελέσεως της ποινής, εάν αύτη είναι πρόσκαιρος κάθειρξις ή φυλάκισις και επεβλήθη δι’ έγκλημα προβλεπόμενον υπό των στρατιωτικών ποινικών νόμων, ή εάν είναι φυλάκισις και επεβλήθη δι’ έγκλημα προβλεπόμενον υπό των κοινών ποινικών νόμων.
β)Αν ο καταδικασθείς έτυχεν μετά την καταδίκην άλλης ηθικής αμοιβής εκ των εν τω νόμω 2646/1940 δια διακεκριμένην πράξιν, γνωμοδοτεί υπέρ μη εκτελέσεως της ποινής, εάν αύτη είναι φυλάκισις και επεβλήθη δι’ έγκλημα οιοδήποτε.
2.Εάν επεβλήθη ποινή κατά τους περί συρροής ορισμούς λαμβάνεται υπ’ όψει η επιβληθείσα συνολική ποινή, ο δε χαρακτήρ της πράξεως λαμβάνεται εκ του βαρυτέρου εγκλήματος.
Άρθρον 5
1.Γνωμοδοτήσαντος του Συμβουλίου υπέρ της μη εκτελέσεως της ποινής κατά το άρθρον 4 η ποινή θεωρείται ως εκτιθείσα, παύουσι δ’ αι συνέπειαι της καταδίκης.
2.Εάν η επιβληθείσα ποινή είναι βαρυτέρα των εν τω άρθρω 4 αναφερομένων, αποφανθή δε το Συμβούλιον ότι συντρέχει περίπτωσις εκ των εν στοιχ. α΄ και β΄ του αυτού άρθρου, ο χρόνος, εφ’ ων ο καταδικασθείς υπηρέτησε μετά την καταδίκην του εις τον Στρατόν διαρκούσης της εμπολέμου καταστάσεως, θεωρείται ως χρόνος εκτίσεως της ποινής.
3.Το αυτό γίνεται και εάν επεβλήθη ποινή εκ των εν άρθρω 4 στοιχ. α΄ αναφερομένων ο δε καταδικασθείς κατά τον αυτόν χρόνον δεν προήχθη μεν επ’ ανδραγαθία, αλλά δεν κατεδικάσθη εκ νέου επί κακουργήματι ή πλημμελήματι και δεν υπέπεσεν εις επανειλημμένα βαρέα περί την υπηρεσίαν παραπτώματα. Περί της συνδρομής των όρων τούτων αποφαίνεται το αυτό Συμβούλιον.
Άρθρον 6
Εις τας περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 ο καταδικασθείς δύναται αμέσως ή μετά την έκτισιν μέρους της ποινής ν’ απολυθή προσωρινώς των φυλακών δι’ αποφάσεως του αρμοδίου επί των Στρατιωτικών ή των Ναυτικών Υπουργού μετά ητιολογημένην γνωμοδότησιν του κατά το άρθρον 4 παράγρ. 1 Συμβουλίου τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 811 του 1917 (τομ. 9), ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. Κατά τον αυτόν τρόπον διατάσσεται και η ανάκλησις της προσωρινής ταύτης απολύσεως, εάν ήθελε συντρέξη περίπτωσις κατά τον νόμον 811 του 1917.

11. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 223
της 24/26 Ιουν. 1941
Περί αναστολής της ισχύος των Α.Ν. υπ’ αριθ. 2803/1941 π. Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος και υπ’ αριθ. 2840/1941 π. εισαγωγικού νόμου του Στρατιωτικού Ποινικού κώδικος.

12. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 282
της 3/14 Απρ. 1945
Περί της εις δίκην εισαγωγής ενώπιον των Διαρκών Στρατοδικείων και κακουργημάτων δι’ απευθείας κλήσεως εν καιρώ πολέμου.
Άρθρον μόνον
Εις περίπτωσιν καθ’ ην εν καιρώ πολέμου
ή γενικής επιστρατεύσεως δεν ήθελεν είσθαι
εν ισχύϊ ο περί καταστάσεως πολιορκίας ΔΞΘ΄
Νόμος αι διατάξεις της τρίτης παραγράφου
του άρθρου 98 (ήδη 319) της Στρατιωτικής

(Αντί για τις σελ. 133-180(α) Σελ. 133(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 53
Ποινικής Νομοθεσίας εφαρμόζονται και επί κακουργημάτων.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν εις την Βουλήν άμα συνερχομένην.
Προς τα ως άνω διατάξεις αντιστοιχεί το άρθρον 319 του νέου Στρατ. Ποιν. Κώδικος.
Ο νόμος ούτος ισχύει και κατά την διάρκειαν της ισχύος του Γ΄ Ψηφίσματος (Βλ. Ψηφ. ΜΔ΄/1948, 8.Δα.).

12α. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1623
της 21 Ιουλ./2 Αυγ. 1944 (ΦΕΚ Α΄ 154)
Περί ποινικών τινών διατάξεων αφορωσών του Στρατιωτικούς της Χωροφυλακής.
Εκυρώθη δια της υπ’ αριθ. 301-1946 Πραξ. Υπ. Συβμουλίου (ΦΕΚ Α΄ 180)
Άρθρον μόνον.-Στρατιωτικός της Χωροφυλακής όστις διαταχθείς υπό του Αρχηγού του ή Διοικητού του όπως παρευρεθή εις ωρισμένον τόπον και χρόνον δια να συμπεριληφθή εις στρατιωτικόν τμήμα μέλλον να αναχωρήση ή δια να λάβη φύλλον πορείας, δεν ευρεθή παρών κατά την ορισθείσαν ώραν, ή καίτοι λαβών φύλλον πορείας δεν αναχωρεί κατά την ορισθείσαν αυτώ ημέραν δια το εις ο μετετέθη Σώμα του ή υπηρεσίαν του, τιμωρείται με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους, προκειμένου δε περί Αξιωματικού η Ανθυπασπιστού και με έκπτωσιν, εν καιρώ δε πολέμου ή επιστρατεύσεως, ενόπλου στάσεως ή καταστάσεως πολιορκίας με θάνατον ή φυλάκισιν εν Φρουρίω και στρατιωτικήν καθαίρεσιν.
Αι διατάξεις του άρθρ. 207 της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας έχουσιν ισχύν και επί των Στρατιωτικών της Χωροφυλακής, εφ’ όσον δεν αντίκεινται εις τον παρόντα Νόμον.
Αντίστοιχος προς το άρθρ. 207 της παλαιάς Στρατ. Ποιν. Νομοθεσίας είναι το άρθρ. 70 του Στρατ. Ποιν. Κώδικος (ανωτ. σελ. 140,1)
Αρμόδια δικαστήρια δια την εκδίκασιν των παραβάσεων του Νόμου τούτου είναι τα Στρατοδικεία.
Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σελ. 134(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 54
13. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 3112
της 2 Ιουν. 1942/4 Ιουλ. 1945
Περί προσθήκης διατάξεών τινων εις τον Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος».
Άρθρον 1
1.Η προσωπική εργασία των εις οιανδήποτε ποινήν, στερητικήν της ελευθερίας, καταδικασθέντων ή καταδικαζομένων είναι υποχρεωτική, παρέχεται δε αύτη, είτε εντός των φυλακών είται και εκτός αυτών προς εκτέλεσιν στρατιωτικών έργων.
2.Δια την υπό τούτων παρεχομένην εργασίαν δύναται, δι’ αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού να καθορισθή αμοιβή, ήτις όμως δεν πρέπει να είναι μεγαλειτέρα των 3/4 των αποδοχών, ας θα απελάμβανον ούτοι τελούντες εν υπηρεσία. Μέρος της αμοιβής ταύτης, οριζόμενον εκάστοτε υπό του αρμοδίου Υπουργού, καταβάλλεται εις χείρας του παρέχοντος την εργασίαν καταδίκου, το δε υπόλοιπον αυτής, παρακρατούμενον, αποδίδεται αυτώ κατά την αποφυλάκισίν του.
Άρθρα 2-3
(Κατηργήθησαν υπό του άρθρ. 9 Α.Ν. 493/1945 (κατωτ. αρ. 15).
Άρθρον 4
1.Κατηργήθη υπό του άρθρ. 9 Α.Ν. 493/1945.
2.Ο Υπουργός της Αεροπορίας δύναται δια διαταγής του να ιδρύση παρ’ εαυτώ ή και εις τας υπ’ αυτόν Μονάδας Έκτακτα Στρατοδικεία δια τους ανήκοντας εις την Αεροπορίαν.
Άρθρον 5
(Κατηργήθη υπό του άρθρ. 9 Α.Ν. 493/1945).
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 3272
της 8 Ιουν. 1944/4 Ιουλ. 1945
Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/41 π. Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.
Κατά το άρθρον 7 Α.Ν. 493/1945 (κατωτ. αρ. 15) ο άνω νόμος διετηρήθη εν ισχύϊ, εφαρμόζεται δε μόνον εις τα εν τη αλλοδαπή λειτουργούντα έκτακτα στρατιωτικά δικαστήρια.15. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 493
της 30/31 Ιουλ. 1945
Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος και ενάρξεως εφαρμογής αυτού.
Άρθρα 1-6
Τροποποιούνται τα άρθρα 5, 47, 118, 121, 140, 178, 183, 189, 200, 208, 213, 218, 219, 221, 222, 231, 240, 242, 244, 246, 285, 317, 383 και 394 και προστίθενται άρθρα 10Α΄, 383Α΄, 385Α΄και 434.
Άρθρον 7
Ο εν Καΐρω εκδοθείς Αναγκ. Νόμος 3272 της 8ης Ιουνίου 1944 περί τροποποιήσεως διατάξεων του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» διατηρείται εν ισχύϊ και εφαρμόζεται μόνον εις τα εν τη αλλοδαπή λειτουργούντα έκτακτα στρατιωτικά δικαστήρια.
Άρθρον 8
Αι από 1ης Ιουλίου 1941 μέχρι της δια του παρόντος οριζομένης ενάρξεως ισχύος αυτού, εκδοθείσαι συμφώνως προς τας διατάξεις του Κώδικος τούτου και κατ’ εφαρμογήν αυτού, ως και του εισαγωγικού υπ’ αριθ. 2840/1941 Νόμου δικαστικαί αποφάσεις θεωρούνται ως εξ υπαρχής εγκύρως εκδοθείσαι. έγκυροι δ’ επίσης και πάσαι αι διαδικαστικαί πράξεις.
Άρθρον 9
Από της ενάρξεως της ισχύος του Στρατιωτικού Κώδικος καταργούνται:
α)Τα άρθρα 2, 3 και 5 και η §1 του άρθρου 4 του εν Καΐρω εκδοθέντος Α.Ν. 3112 της 2 Ιουν. 1942 π. προσθήκης διατάξεών τινων εις τον Α.Ν. 2803/41 π. Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.
β)Ο εν Καΐρω εκδοθείς Α.Ν. 3273 της 8 Ιουν. 1944 π. προσθήκης εις το άρθρον 386 του Α.Ν. 2803/1941 π. Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος πέμπτης παραγράφου.
γ)Το άρθρον 3 του εν Καΐρω εκδοθέντος Α.Ν. 3274 της 17 Ιουν. 1944 π. δικονομικών διατάξεων αφορωσών στρατιωτικούς.
δ)Ο Νόμος υπ’ αριθ. 71 της 21 Δεκ. 1944 π. διατάξεων αφορωσών την διαδικασίαν ενώπιον των Στρατοδικείων.
Άρθρον 10
Η ισχύς του υπ’ αριθ. 2803 της 1 Μαρτ. 1941 Α.Ν. περί Στρατιωτικού Ποιν. Κώδικος (ως ούτος δια του παρόντος τροποποιείται) και του υπ’ αριθ. 2840/1941 π. εισαγωγικού Νόμου του Στρατιωτικού Ποιν. Κώδικος άρχεται μετά δύο μήνας από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.

16. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 548
της 26/26 Σεπτ. 1945
Περί μερικής εφαρμογής των άρθρ. 388, 389, 390 και 391 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος μετά την λήξιν της εμπολέμου καταστάσεως.
Άρθρον μόνον
1.Τα άρθρα 388, 389, 390 και 391 του Αναγκαστικού Νόμου 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» εξακολουθούσιν εφαρμοζόμενα επί τρίμηνον μετά την λήξιν της εμπολέμου καταστάσεως.
Το υπό των άρθρων τούτων αναγνωριζόμενον δικαίωμα, αναβολής ή διακοπής εκτελέσεως των ποινών, προκειμένου περί τοιούτων επιβληθεισών δι’ αποφάσεων των Στρατοδικείων ή Ναυτοδικείων εν Μέση Ανατολή, ανήκει δια την εφαρμογήν του παρόντος αποκλειστικώς εις τους Υπουργούς των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας.
2.Η ισχύς του παρόντος Νόμου, αρχομένη από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει μετά τρίμηνον από της λήξεως της εμπολέμου καταστάσεως.

17. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 787
της 28/31 Δεκ. 1945
Περί αναστολής εφαρμογής διατάξεων του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος».
Άρθρον 1
Αναστέλλεται επί έν έτος η εφαρμογή των διατάξεων των πέμπτου, έκτου, εβδόμου, ογδόου και ενάτου Τμημάτων του Δευτέρου Βιβλίου του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος», ως αύται ετροποποιήθησαν ή συνεπληρώθησαν δια μεταγενεστέρων Νόμων.
Η αναστολή της εφαρμογής των δικονομικών διατάξεων του νέου Στρατ. Ποιν. Κώδικος περιωρίσθη μόνον εις τον Στρατόν ξηράς δια του Ν.Δ. 30 Απρ./2 Μαΐου 1946 περί μη εφαρμογής διατάξεών τινων του Α.Ν. 787/45 π. αναστολής κλπ. εν τω Β. Ναυτικώ και τη Β. Αεροπορία, κυρωθέντος υπό του νόμου 22 της 23/25 Ιουλ. 1946 περί κυρώσεως του από 30 Απρ./2 Μαΐου 1946 Ν.Δ. κλπ.
Η αναστολή ως προς τον στρατόν ξηράς παρετάθη υπό των:
α)Ν.Δ. 233 της 14/16 Απρ. 1947 περί παρατάσεως της αναστολής διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/41.
β)Νόμου 513 της 31/31 Δεκ. 1947 περί παρατάσεως της αναστολής διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/41 και του εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντος Β.Δ. της 16/22 Ιουν. 1948 περί παρατάσεως κλπ.
γ)Α.Ν. 972 της 29/29 Απρ. 1949 περί παρατάσεως της αναστολής κλπ., κυρωθέντος υπό του
δ)Π.Δ. 1188 της 7/15 Οκτ. 1949 περί κυρώσεως του υπ’ αριθ. 972/49 Α.Ν. περί

(Αντί της σελ. 181(β) Σελ. 181(γ)
Τεύχος 605-Σελ. 39
παρατάσεως κλπ. κατ’ εξουσιοδότησιν των οποίων εξεδόθησαν τα Β.Δ. της 2/9 Ιουλ. 1949, και 20/31 Μαΐου 1950 δια του οποίου εξαντλείται το υπό του Α.Ν. 972/949 όριον παρατάσεως της αναστολής μέχρι τέλους Ιουνίου 1951 των ως άνω κεφαλαίων Ε΄ - Θ΄ μόνον ως πρός τον Στρατόν ξηράς.
Άρθρον 2
(Αναστέλλεται η εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Α.Ν. 493/1946 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος και ενάρξεως εφαρμογής αυτού»).
Η ως άνω αναστολή έληξε την 16 Απρ. 1947 καθ’ ην ίσχυσε το Ν.Δ. 233/47 κατά ρητήν διάταξιν του άρθρ. 1 §2 αυτού.
Άρθρον 3
Αι εκκρεμείς δίκαι, εφ’ ων δεν εξεδόθη μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος αμετάκλητος απόφασις, συνεχίζονται συμφώνως προς τας επανερχομένας εν ισχύϊ δικονομικάς διατάξεις της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας. Αι υπό το κράτος των ων αναστέλλεται η εφαρμογή δικονομικών διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος πράξεις της ποινικής διαδικασίας διατηρούσι το κύρος αυτών.
Άρθρον 4
(Αντικαθίσταται το άρθρον 187 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος).
Άρθρον 5
Ο εν τω πρώτω στίχω του άρθρου 247 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος ο αριθμός 242 αντικαθίσταται δια του αριθμού 241.
Άρθρον 6
Η ισχύς του παρόντος Αναγκ. Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

18. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1032
της 30 Ιουλ./2 Αυγ. 1949
Περί αντικαταστάσεως του άρθρ. 43 του Στρατ. Ποιν. Κώδικος.
(Αντικαθίσταται το άρθρ. 43 του Α.Ν. 2803 του 1941 περί Στρατ. Ποιν. Κώδικος).

Σελ. 182(γ)
Τεύχος 605-Σελ. 40
19. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1311
της 29/31 Οκτ. 1949
Περί τροποποιήσεως των περί συνθέσεως των Στρατιωτικών Δικαστηρίων διατάξεων του Σ. Π. Κώδικος.
(Αντικαθίστανται αι §§ 2 και 5 του άρθρ. 189 του Στρατ. Ποιν. Κώδικος).

20. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1862
της 23/26 Ιουν. 1951
Περί παρατάσεως της αναστολής της ισχύος διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος».
Άρθρον μόνον
1.Παρατείνεται μόνον όσον αφορά τον Στρατόν Ξηράς, μέχρι τέλους Ιουνίου 1952, η δια του άρθρου 1 του Α.Ν. 787/1945 του Νόμου 513/1947 του Α.Ν. 972/1949 και των εις εκτέλεσιν αυτών εκδοθέντων Β. Διαταγμάτων, διαταχθείσα αναστολή της ισχύος των διατάξεων του πέμπτου, έκτου, εβδόμου, ογδόου και ενάτου τμημάτων του δευτέρου βιβλίου του Α.Ν. 2803/1941 «Περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως.
2.Δια Βασ. Διαταγμάτων προκαλουμένων υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύναται να παραταθή επί διετίαν εισέτι από του τέλους Ιουνίου 1952, η αναστολή της ισχύος των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων διατάξεων.
3.Κατά τη διάρκειαν της αναστολής της ισχύος των άνω διατάξεων θέλουσιν ισχύει αι δικονομικαί διατάξεις του νόμου ΦΒ΄ 1860 «Περί της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας» ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως.
4.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν εις την Βουλήν.

21. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 18/24 Ιουν. 1952
Περί παρατάσεως της αναστολής της ισχύος διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/41 «Περί Στρατ. Ποινικού Κώδικος».
Άρθρον μόνον.-1.Παρατείνεται επί έν έτος από του τέλους Ιουν. 1952 η δια του υπ’ αριθ. 1862/51 Α.Νόμου οριζομένη αναστολή της ισχύος των εν αυτή αναφερομένων διατάξεων του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατ. Ποινικού Κώδικος».
2.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


22. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2239
της 4/7 Οκτ. 1952
Περί συμπληρώσεως διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.
Άρθρ.1.-(Εις το άρθρ. 72 του Στρατ. Ποιν. Κώδικος (Α.Ν. 2803/1941), προστίθεται παρ. 3).
Άρθρ.2.-(Εις το τέλος της παρ. 1 του άρθρ. 251 του υπ’ αριθ. 2803/1941 Α.Νόμου προστίθεται φράσις).
Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις τη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

23. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 18/27 Μαΐου 1953
Περί παρατάσεως της αναστολής της ισχύος διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατ. Ποινικού Κώδικος».
Έχοντες υπ’ όψιν: 1)Το άρθρον μόνον του δια του Νόμου 2113/52 κυρωθέντος υπ’ αριθ. 1862/51 Α.Νόμου «περί παρατάσεως της αναστολής της ισχύος διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατ. Ποινικού Κώδικος», 2)την υπ’ αριθ. 252/53 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας.
Προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρον μόνον.-1.Παρατείνεται επί έξ μήνας από του τέλους Ιουνίου 1953 η δια του υπ’ αριθ. 1862/51 Α.Νόμου, οριζομένη αναστολή της ισχύος των εν αυτώ αναφερομένων διατάξεων του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατ. Ποινικού Κώδικος».
2.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

23α. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2525
της 18/21 Αυγ. 1953
Περί αναστολής διώξεως στρατιωτικών αδικημάτων τελεσθέντων παρά στρατιωτικών, εις τας χώρας της Μέσης Ανατολής, διαρκούντος του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου.
Άρθρον μόνον.-1.Αναστέλλεται επί πενταετίαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου, η ποινική δίωξις επί εγκλημάτων προβλεπομένων υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, τελεσθέντων εις τας Χώρας της Μέσης Ανατολής από 1ης Μαΐου 1941 μέχρι 15 Αυγ. 1945, παρ’ Ελλήνων το γένος, στρατιωτικών γεννηθέντων και κατοικούντων μονίμως εις τας χώρας της Μέσης Ανατολής.
2.Εκκρεμείς δικογραφίαι, αφορώσαι αδικήματα της προηγουμένης παραγράφου, τηρούνται εις το Αρχείον δια πράξεως του παρ’ ω εκκρεμεί η σχετική δικογραφία Βασ. Επιτρόπου, ή του ασκούντος την ποινικήν αγωγήν, εφ’ όσον η δικογραφία εκκρεμεί παρ’ αυτώ.
3.Η υπό των εν τη παρ. 1 του παρόντος αναφερομένων προσώπων τελεσίδικος καταδίκη επί κακουργήματι ή πλημμελήματι εις φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους, αίρει την κατά την προηγουμένην παράγραφον αναστολήν και η ποινική δίωξις συνεχίζεται εξ ου σημείου διεκόπη.
4.Παρελθούσης της κατά την παρ. 1 του παρόντος πενταετούς αναστολής, άνευ διακοπής, τα περί ων η αναστολή αδικήματα θεωρούνται παραγεγραμμένα.
5.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

24. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2766
της 4/6 Μαρτ. 1954
Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αναστολής ισχύος διατάξεών τινων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος (Α.Ν. 2803/1941) και άλλων τινών διατάξεων.
Άρθρ.1.-(Προστίθεται παρ. 2 εις το άρθρ. 196 Α.Ν. 2803/1941, ανωτ. αριθ. 8).
Άρθρ.2.-(Προστίθεται παράγραφος εις το άρθρ. 207 του αυτού ως άνω νόμου).
Άρθρ.3.-1.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 210 του αυτού ως άνω νόμου).
2.(Αντικαθίσταται η παρ. 1 άρθρ. 212 του αυτού ως άνω νόμου).
Άρθρ.4.-Η ισχύς των άρθρ. 317 και 318 του αυτού ως άνω Νόμου, αναστέλλεται επί έν έτος από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δύναται δε ν’ ανασταλή αύτη, και επί έν εισέτι έτος δια Β.Δ/τος, προκαλουμένου υπό των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Δικαιοσύνης.
Άρθρ.5.-(Προστίθεται φράσις εις το τέλος της παρ. 2 άρθρ. 285 Α.Ν. 2803/1941, ανωτ. αριθ. 8).
Άρθρ.6.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 94 του αυτού ως άνω νόμου).
Άρθρ.7.-«Τα μόνιμα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Βασ. Επιτρόπου, εις τα προστίθεται και ο Βάσ. Αντεπίτροπος, ορίζονται εις 8 δια της προσθήκης μιας θέσεως Ταξιάρχου, μέλους του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και προέρχονται κατά προαγωγήν, τα μεν 6 εκ Δικαστικών Συμβούλων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, το έν εκ Δικαστικών Συμβούλων της Ναυτικής Δικαιοσύνης, το δε έτερον εκ Δικαστικών Συμβούλων της Αεροπορικής Δικαιοσύνης. Εις την θέσιν του Βασιλικού Αντεπιτρόπου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου τοποθετείται Ταξίαρχος, μέλος αυτού.
Αι θέσεις των εις βαθμόν Ταξιάρχου μελών
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, πληρούνται, κατά προαγωγήν, εκ Δικαστικών Συμβούλων Α΄

(Αντί της σελ. 182,01(δ) Σελ. 182,01(ε)
Τεύχος 396-Σελ. 25
τάξεως της Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Δικαιοσύνης, υπό τους όρους του προηγουμένου εδαφίου, καθ’ ους 6 μεν θέσεις οιουδήποτε βαθμού εν τω Αναθεωρητικώ Δικαστηρίω καταλαμβάνουσι κατά προαγωγήν, υποχρεωτικώς Δικαστικοί Σύμβουλοι της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ανά μίαν δε καταλαμβάνουσιν, κατά προαγωγήν, υποχρεωτικώς Δικαστικοί Σύμβουλοι της Ναυτικής και Αεροπορικής Δικαιοσύνης, μετ’ απόφασιν Ανωτάτου Στρατιωτικού Δικαστικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ των 1)Υπουργού Εθνικής Αμύνης 2)Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., 3)Αρχηγών Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α., 4)Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και 5)Βασιλικού Επιτρόπου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και ευρισκομένου εν απαρτία παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον μελών. Χρέη Εισηγητού εν αυτώ άνευ ψήφου εκτελεί ο Αρχηγός Β΄ εκάστου Κλάδου Εθνικής Αμύνης, χρέη δε Γραμματέως ο τοιούτος του Σ.Α.Γ.Ε.».
Τα α΄ και β΄ εδάφια, τροποποιηθέντα δια του άρθρ. 4 Νόμ. 3140/55, αντικατεστάθησαν, αφ’ ης ίσχυσαν ως άνω δια του άρθρ. 5 παρ. 1 Νόμ. 4330/1963, ορίσαντος εν συνεχεία εν παρ. 2 τα εξής:
2.Προαγωγαί αξιωματικών της Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Δικαιοσύνης ενεργηθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος προς πλήρωσιν θέσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καθ’ υπέρβασιν του εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένου αριθμού, θεωρούνται νόμιμοι και ισχυραί αφ’ ης εγένοντο, των ούτω προαχθέντων διατηρουμένων εν τη υπηρεσία ως υπεραρίθμων, μέχρι της νομίμου εξόδου αυτών.
Τα ανωτέρω α΄ και β΄ εδάφια, καθ’ ο μέρος αφορούν τον τρόπον πληρώσεως κενουμένων θέσεων Αναθεωρητών, κατηργήθησαν δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 657/1970, (κατωτ. σελ. 214,07) δια της υπ’ αυτού καταργήσεως ως προς το θέμα τούτο της παρ. 1 άρθρ. 5 Νόμ. 4330/1963 (τόμ. 36 σελ. 213) δι’ ης έχουν αντικατασταθή ως ανωτέρω.
Προς το Συμβούλιον τούτο υποβάλλονται αι κατά τας γενικάς διατάξεις του Νόμου περί προαγωγών συντασσόμεναι προτάσεις.
Η εγγραφή εις τους επί τούτω καταρτιζομένου πίνακας ένα δια τους εκ της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και έτερον κοινόν δια τους εκ της Ναυτικής και Αεροπορικής Δικαιοσύνης προερχομένους Δικαστικούς Συμβούλους Α΄ Τάξεως τους έχοντας τα τυπικά προσόντα γίνεται κατά σειρά αρχαιότητος (είσοδος εις τα μόνιμα στελέχη).
Κατά τα λοιπά ισχύουσιν αι γενικαί διατάξεις περί προαγωγών και ιεραρχίας.
Σελ. 182,02(ε)
Τεύχος 396-Σελ. 26

Τα εκ της Ναυτικής και Αεροπορικής Δικαιοσύνης προερχόμενα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου δύνανται να φέρωσι την στολήν αντιστοίχου βαθμού των Κλάδων εξ ων προέρχονται εις ους και υπάγονται από απόψεως Διοικητικής μερίμνης και εξακολουθούν όντες μέτοχοι των αντιστοίχων Μετοχικών Ταμείων ή Ταμείων Αλληλοβοηθείας.
Η στολή του Ταξιάρχου του εκ του Β.Ν. προερχομένου μέλους καθορισθήσεται δια Β.Δ/τος.
«Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, Μόνιμοι Γενικοί Στρατιωτικοί Δικαστικοί Σύμβουλοι Β΄ ή Γ΄ τάξεως δύνανται να εκτελώσι και καθήκοντα Διευθυντού Δικαιοσύνης του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων εξ ου προέρχονται, μη κωλυόμενοι δια την εκ παραλλήλου άσκησιν των κυρίων αυτών καθηκόντων ως μελών του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου».
Το ενός « » εδάφιον προσετέθη δια του άρθρ. 4 παρ. 3 Νόμ. 3140/1955.
Το άρθρ. 7 διετηρήθη εν ισχύϊ δια του άρθρ. 49 παρ. 3 Ν.Δ. 4028/1959.
Άρθρ.8.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

25. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 17 Φεβρ./2 Μαρτ. 1955
Περί παρατάσεως της αναστολής ισχύος των άρθρ. 317 και 318 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος (Α.Ν. 2803/41).
Έχοντες υπ’ όψει: 1)το άρθρ. 4 του Νόμ. 2766/54 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αναστολής ισχύος διατάξεών τινων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος (Α.Ν. 2803/41) και άλλων τινών διατάξεων», 2)Την υπ’ αριθ. 51/1955 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί της Εθνικής Αμύνης και Δικαιοσύνης Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρον μόνον.-Παρατείνεται επί εν έτος από της 6 Μαρτ. 1955 η δια του άρθρ. 4 του Νόμ. 2766/54, οριζομένη αναστολή της ισχύος των άρθρ. 317 και 318 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος (Α.Ν. 2803/41).
Εις τους αυτούς επί της Εθνικής Αμύνης και δικαιοσύνης Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 17 Μαΐου/8 Ιουλ. 1955
Περί ασκήσεως ενδίκων μέσων κατ’ αποφάσεων Εκτάκτων Ναυτοδικείων Μέσης Ανατολής.
(Προσωρινής ισχύος)
27. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 3383
της 20/26 Σεπτ. 1955 (ΦΕΚ Α΄ 260)
Περί χορηγήσεως ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Εκτάκτου Στρατοδικείου του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (Κορέας).
Άρθρ.1.-1.Εις τους καταδικασθέντας υπό του εκτάκτου στρατοδικείου του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (Κορέας) επιτρέπεται η άσκησις των υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος προβλεπομένων ενδίκων μέσων εφέσεως και αναθεωρήσεως κατά των αποφάσεων του εκτάκτου τούτου στρατοδικείου υπό τους όρους και περιορισμούς των άρθρ. 408-422 του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.
2.Ειδικώς, όσον αφορά την προθεσμίαν ασκήσεως των ενδίκων τούτων μέσων, αύτη ορίζεται τρίμηνος από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν. Δ/τος, ασκούνται δε ταύτα ενώπιον του γραμματέως του εκδόντος την απόφασιν στρατοδικείου ή του γραμματέως οιουδήποτε διαρκούς στρατοδικείου, ή του διευθυντού των φυλακών, εν αις κρατούνται οι καταδικασθέντες.
3.Εφέσεις και αιτήσεις αναθεωρήσεως κατ’ αποφάσεων του εκτάκτου στρατοδικείου του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (Κορέας) απορριφθείσαι ως απαράδεκτοι, επανεξετάζονται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, υποβαλλομένη προς τον Βασιλικόν Επίτροπον του αναθεωρητικού δικαστηρίου, εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ/τος.
4.Αι διατάξεις του άρθρου τούτου, εφαρμόζονται και επί των αποφάσεων των εκτάκτων ναυτοδικείων των εκδοθεισών εν Μέση Ανατολή, διαρκούντος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, επί αδικημάτων προβλεπομένων υπό του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, και εφ’ όσον κατά την τότε επ’ ακροατηρίω διαδικασίαν είχον λάβει χώραν παραβάσεις δικονομικής φύσεως, διαπιστούμεναι εξ εκθέσεως του Βασιλικού Επιτρόπου του αναθεωρητικού δικαστηρίου, προς το δικαστήριον τούτο.
Του κατά την παράγραφον ταύτην δικαιώματος, εξαιρούνται οι καταδικασθέντες α)δι’ αδικήματα σχέσιν έχοντα με στασιαστικόν κίνημα εν Μέση Ανατολή, ως και β)οι καταδικασθέντες δι’ αδικήματα κλοπής, απάτης, υπεξαιρέσεως και πλαστογραφίας.
Τυχόν αθώωσις μετά την άσκησιν των ενδίκων μέσων εφέσεως ή αναθεωρήσεως κατά των υπό της παρούσης παραγράφου προβλεπομένων αποφάσεων δεν παρέχει δικαίωμα εις λήψιν αποδοχών ή ετέρας τινός αποζημιώσεως, ή δικαίωμα επανόδου εις την ενεργόν υπηρεσίαν.
Άρθρ.2.-Οι γραμματείς των ανωτέρω στρατοδικείων και οι διευθυνταί των φυλακών υποχρεούνται να υποβάλωσιν αμελλητί προς τον Βασιλικόν Επίτροπον του αναθεωρητικού δικαστηρίου, τας κατατιθεμένας αυτοίς εφέσεις και αιτήσεις αναθεωρήσεως, ο δε γραμματεύς του διαρκούς στρατοδικείου Αθηνών, εις ο παρεδόησαν τα αρχεία του εκτάκτου στρατοδικείου Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (Κορέας) τας σχετικάς δικογραφίας, τη παραγγελία του Βασιλικού Επιτρόπου του αναθεωρητικού δικαστηρίου.
Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ/τος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

28. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3459
της 23/24 Δεκ. 1955 (ΦΕΚ Α΄ 343)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» και ιδίως αεροπορικών εγκλημάτων.
Άρθρ.1-8.(Προστίθενται εδάφ. γ΄ εις το άρθρ.21 του μέχρι τούδε εδαφ. γ΄ λαμβάνοντος αριθ. 4, 5 και 6 εις το άρθρ. 25, λέξεις εις την παρ. 2 άρθρ. 72 ως και εις τα άρθρ. 93, 94 και 95, άρθρ. υπ’ αριθ. 174α΄ μέχρι και 174λζ΄, αντικαθίσταται η περίπτ. α΄ άρθρ. 175 τα άρθρ. 176 και 177, η παρ. 3 άρθρ. 183, φράσις εις το άρθρ. 187, προστίθεται εδάφ. δεύτερον εις το άρθρ. 190, αντικαθίστανται τα άρθρ. 191, 203, 219, 221, 222, 224, 248, 249, 267 και 270, και προστίθενται άρθρα υπ’ αριθ. 243α, 244α παρ. 6 εις το άρθρ. 252, και άρθρ. υπ’ αριθ. 262α εις τον Α.Ν. 2803/1941.
Άρθρ.9.1.-5(Αντικαθίστανται, φράσις εν άρθρ. 305, τα άρθρ. 384, 389 και 394 και προστίθεται φράσις εις την παρ. 2 άρθρ. 420 Α.Ν. 2803/1941.
6.Αι εν τοις άρθρ. 11 παρ. 3, 180 παρ. 1, 193, 194, 195, 196, 197 παρ. 1, 204 παρ. 2, 211, 223, 251 παρ. 1, 257 παρ. 1, 258 παρ. 1, 264, 265, 272 παρ. 1, 277 παρ. 2, 281, 285 παρ. 2, 289 παρ. 1, 303 παρ. 1, 317 παρ. 2, 322 παρ. 2, 333, 383, 385, 387, 393, 395 παρ. 1, 398 παρ. 1, 402 παρ. 1, 405 παρ. 1, 406 παρ. 1, 408 παρ. 1, 411 παρ. 1, 412 παρ. 1, 413 παρ. 1, 418, 419 παρ. 1, 421, 423 παρ. 1, 424 παρ. 2, 428 παρ. 1, 429 παρ. 2, 430 παρ. 4, 432 και 433 παρ. 1 του αυτού ως άνω Α.Ν. 2803/1941 αναφερόμεναι λέξεις «Το στρατοδικείον ή το ναυτοδικείον», «Τα στρατοδικεία ή τα ναυτοδικεία», «Τα στρατοδικεία ή το ναυτοδικείον», «Του στρατοδικείου ή του ναυτοδικείου», «Των στρατοδικείων ή των ναυτοδικείων», «Των στρατοδικείων ή του ναυτοδικείου» αντικαθίστανται δια των «Τα στρατιωτικά δικαστήρια» ή «Των στρατιωτικών δικαστηρίων».

(Αντί της σελ. 182,03) Σελ. 182,03(α)
330-73
Άρθρ.10.-1.Αναστέλλεται η ισχύς των άρθρ. 317 και 318 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος (Α.Ν. 2803/1941) και πέραν της 6.3.1956, χρονολογίας καθορισθείσης δια του από 17.2.1955 Β.Δ/τος, δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθ. 49/1955 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α΄).
2.Δια Β.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, θέλει καθορισθή η χρονολογία της επανόδου εν ισχύϊ των ως άνω άρθρων.
Άρθρ.11.-1.Επιτρέπεται, όπως δια Β.Δ/τος εφ’ άπαξ εκδοθησομένου, τη προτάσει των επί της Εθνικής Αμύνης και Δικαιοσύνης Υπουργών, κωδικοποιηθώσιν εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις του Α.Ν. 2803/1941, ως ετροποποιήθησαν, αντικατεστάθησαν και συνεπληρώθησαν μέχρι σήμερον και ως αύται τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρούνται δια του παρόντος.
Κατά την κωδικοποίησιν ταύτην, ήτις θα φέρη τον τίτλον «Κωδικοποιημένος Νόμος υπ’ αριθ. 2803 του 1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος», επιτρέπεται η αλλαγή της σειράς και αριθμήσεως των άρθρων, ως και πάσα ετέρα αναγκαία μεταβολή της κατατάξεως της ύλης ή φραστική τοιαύτη άνευ βλάβης του περιεχομένου των διατάξεων.
2.Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται μετά δίμηνον από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, πλην των δικονομικών διατάξεων αυτού, τιθεμένων εν ισχύϊ από της δημοσιεύσεως.
3.Εκ των εν τη παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 2454/1953 «περί καθορισμού των οργανικών θέσεων των μονίμων Αξιωματικών της Β. Αεροπορίας κλπ.» προβλεπομένων οργανικών θέσεων δικαστικών Αξιωματικών προσωπικού Αεροδικείου, μία θέσις Σμηναγού καθίσταται αυτοδικαίως, θέσις Επισμηναγού δικαστικού προσωπικού Αεροδικείου, πληρουμένη κατά τας κειμένας διατάξεις.
Σελ. 182,04(α)
330-074
29. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 180
της 11/13 Μαρτ. 1968 (ΦΕΚ Α΄ 52)
Περί ασκήσεως ενδίκων μέσων κατ’ αποφάσεων Διαρκών και Εκτάκτων Στρατοδικείων κλπ.
Έχοντες υπ’ όψει την παρ. 2 εδάφ. β΄ του άρθρ. 406 του Α.Ν. 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» και την υπ’ αριθ. 105/68 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί της Εθνικής Αμύνης και Δικαιοσύνης Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρον μόνον. -Επιτρέπομεν την άσκησιν των υπό του Σ.Π.Κ. προβλεπομένων ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων των Διαρκών και Εκτάκτων Στρατοδικείων, Ναυτοδικείου, Στρατοδικείου Αεροπορίας και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, των εκδοθεισών μετά την 21ην Απρ. 1967 και εφεξής εκδοθησομένων, εφ’ όσον πρόκειται περί αδικημάτων τελεσθέντων εις χρόνον προγενέστερον της χρονολογίας ταύτης.
Η προθεσμία ασκήσεως των ενδίκων τούτων μέσων, ορίζεται δίμηνος από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ασκούνται δε ταύτα ενώπιον του Γραμματέως του εκδόντος την απόφασιν Στρατοδικείου ή του Γραμματέως οιουδήποτε Διαρκούς ή Εκτάκτου Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου ή Στρατοδικείου Αεροπορίας ή του Διευθυντού των Φυλακών, εν αις κρατούνται οι καταδικασθέντες.
Ειδικώς δια τας από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής εκδιδομένας αποφάσεις, περί ων το πρώτον εδάφιον, η προθεσμία ασκήσεως των ενδίκων μέσων είναι η υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος προβλεπομένη.
Εφέσεις ή αναθεωρήσεις κατά των ανωτέρω αποφάσεων απορριφθείσαι ως απαράδεκτοι, επανεξετάζονται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, υποβαλλόμεναι εις τον Βασιλικόν Επίτροπον του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εντός της ως άνω ταχθείσης προθεσμίας.
Εις τους αυτούς επί της Εθνικής Αμύνης και Δικαιοσύνης Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.


30. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ 550
της 22/22 Μαΐου 1970 (ΦΕΚ Α΄ 112)
Περί επεκτάσεως της ισχύος του Ν.Δ. 183/69 «περί αναθεωρήσεως των αποφάσεων των Στρατοδικείων» και χορηγήσεως ενδίκων μέσων κατ’ αποφάσεων των Διαρκών Στρατοδικείων.
Άρθρ.1.-1.Αποφάσεις Διαρκών Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Στρατοδικείου Αεροπορίας, εκδοθείσαι από 21 Απρ. 1967 μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος υπόκειται εις αναθεώρησιν υπό τους όρους και περιορισμούς του Ν.Δ. 183/69 «περί αναθεωρήσεως των αποφάσεων των Στρατοδικείων».
2.Υπό τους όρους και περιορισμούς της προηγουμένης παραγράφου το ένδικον μέσον της αναθεωρήσεως επεκτείνεται και επί των μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εκδοθεισών αποφάσεων των Εκτάκτων Στρατοδικείων.
Άρθρ.2.-Από της δημοσιεύσεως του παρόντος επιτρέπεται η άσκησις των υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος (άρθρ. 406) προβλεπομένων ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων των Διαρκών Στρατοδικείων, Ναυτοδικείου και Στρατοδικείου Αεροπορίας, εκτός αν αύται αφορούν εις εγκλήματα του άρθρ. 5 του Νόμ. ΔΞΘ/1912 «περί καταστάσεως πολιορκίας».
Άρθρ.3.-Το κατά την παρ. 1 του άρθρ. 4 του Ν.Δ./ 183/69 «Περί Αναθεωρήσεως των αποφάσεων των Στρατοδικείων» Β΄ Τμήμα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου δύναται να δικάζη και τα κατά το άρθρ. 2 του παρόντος ασκούμενα ένδικα μέσα.
Άρθρ.4.-Η κίνησις των μελών και του προσωπικού του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου δια την λειτουργίαν του δευτέρου τμήματος αυτού γίνεται δια διαταγής του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, χορηγούντος Φύλλα πορείας άνευ άλλης διατυπώσεως.
Άρθρ.5.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

31. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 964
της 25/30 Σεπτ. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 187)
Περί χορηγήσεως προθεσμίας ασκήσεως αιτήσεως αναθεωρήσεως κατ’ αποφάσεων των Στρατοδικείων.
Άρθρ.1.-Αποφάσεις των Διαρκών και Εκτάκτων Στρατοδικείων εκδοθείσαι από 21 Απρ. 1967 μέχρι 22 Μαΐου 1970, υπόκεινται εις αναθεώρησιν υπό τους όρους και περιορισμούς των Ν.Δ. 183/1969 «περί αναθεωρήσεως των αποφάσεων των Στρατοδικείων» και 550/1970 «περί επεκτάσεως της ισχύος του Ν.Δ. 183/69 «περί αναθεωρήσεως των αποφάσεων των Στρατοδικείων» και χορηγήσεως ενδίκων μέσων κατ’ αποφάσεων των Διαρκών Στρατοδικείων» εντός προθεσμίας δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εφ’ όσον κατά των αποφάσεων τούτων ουδόλως ησκήθη αναθεώρησις, ή, ασκηθείσα εκπροθέσμως, απερρίφθη.
Άρθρ.2.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Νόμ. 183/69 παρατίθεται κατωτ. σελ. 194,1.

32. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1310
της 18/18 Δεκ. 1972 (ΦΕΚ Α΄ 229)
Περί αναθεωρήσεως αποφάσεων των Στρατιωτικών Δικαστηρίων.
Άρθρ.1.-1.Εντός προθεσμίας 2 μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δύναται να υποβληθή αίτησις αναθεωρήσεως κατά καταδικαστικών αποφάσεων των διαρκών ή εκτάκτων στρατιωτικών δικαστηρίων, εκδοθεισών από 21 Απρ. 1967 μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος, εφ’ όσον:
α.καθ’ οιονδήποτε διάταξιν νόμου δεν είχεν χορηγηθή το δικαίωμα της αναθεωρήσεως ή εφέσεως, ή
β.η υποβληθείσα αίτησις αναθεωρήσεως, ή η ασκηθείσα έφεσις, απερρίφθη, αντιστοίχως, κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 183/69 «περί αναθεωρήσεως των αποφάσεων των στρατοδικείων» ή του άρθρ. 2 του Ν.Δ. 550/70 «περί επεκτάσεως της ισχύος του Ν.Δ. 183/1969 «περί αναθεωρήσεως των αποφάσεων των στρατοδικείων κλπ.».
2.Της κατά την προηγουμένην παράγραφον αναθεωρήσεως εξαιρούνται αποφάσεις εκδοθείσαι υπό των αυτών δικαστηρίων:
α.επί εγκλημάτων του Α.Ν. 375/1936 «περί τιμωρίας των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της Χώρας»,
β.επί εγκλημάτων τελεσθέντων υπό στρατιωτικών, εν ενεργεία ή λιποταξία τελούντων, ως και υπό συμμετόχων τούτων.
Άρθρ.2.-Επί των κατά το άρθρ. 1 του παρόντος αιτήσεων αναθεωρήσεως ως και των επ’ αυτών εκδιδομένων αποφάσεων, εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρ. 2 έως και 4 του Ν.Δ. 183/1969, των άρθρ. 3 και 4 του Ν.Δ. 550/1970, ως και αι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 476 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.
Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


(Αντί της σελ. 182,05(δ) Σελ. 182, 05(ε)
Τεύχος 578-Σελ. 11
33. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1326
της 23/29 Δεκ. 1972 (ΦΕΚ Α΄ 239)
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος».
Άρθρ.1.-(Προστίθεται άρθρ. 303Α εις τον Α.Ν. 2803/1941, ανωτ. αριθ. 8).
Άρθρ.2.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται 15 ημέρας από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

34. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 305
της 7/13 Φεβρ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 40)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος και ρυθμίσεως θεμάτων τινών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρ.1.-(Αντικαθίστανται τα άρθ. 199,200 και 201 Α.Ν. 2803/1941, ανωτ. αριθ. 8).
Άρθρ.2.-(Προστίθεται άρθρ. 244β εις τον Α.Ν. 2803/1941).
Άρθρ.3.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 311 Α.Ν. 2803/1941).
Άρθρ.4.-(Αντικαθίστανται τα άρθρ. 380,381 και 382 Α.Ν. 2803/1941).
Άρθρ.5.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 9 Ν.Δ. 657/ 1970, κατωτ. σελ. 214,07).
Άρθρ.6.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 27 Ν.Δ. 562/ 1970, τόμ. 36Δ σελ. 1456,11).
Άρθρ.7.-Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α)Το άρθρ. 23 του Ν.Δ. 562/1970 «περί Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων».
β)Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αφορώσα εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος ή αντικειμένη εις τας διατάξεις τούτου.
Άρθρ.8.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά εξήκοντα ημέρας από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

35. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 659
της 2/5 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 287)
Περί χορηγήσεως ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων των Στρατιωτικών Δικαστηρίων.
΄Εχοντες υπ’ όψει:
α.Τας διατάξεις του άρθρ. 406 του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος».
β.Την υπ’ αριθ. 617/74 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει του επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Σελ. 182,06(ε)
Τεύχος 578-Σελ. 12

Άρθρον μόνον.-1.Επιτρέπομεν την άσκησιν των, υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος προβλεπομένων, ενδίκων μέσων, κατά των αποφάσεων των Στρατιωτικών Δικαστηρίων (Διαρκών και Εκτάκτων) των εκδοθεισών από 20 Ιουλ. 1974, αφ’ ης εκηρύχθη γενική επιστράτευσις και των εφ’ εξής εκδοθησομένων τοιούτων.
2.Η υπό του νόμου τασσομένη προθεσμία προς άσκησιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω ενδίκων μέσων, κατά των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων, άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

36. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 200
της 14/18 Οκτ. 1975 (ΦΕΚ Α΄ 228)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος».
Άρθρ.1.-(Αντικαθίστανται τα άρθ. 183,189 και 194 του Στρατ. Ποιν. Κώδικος, ανωτ. αριθ. 8).
Άρθρ.2.-Εις το άρθρ. 22 αντικαθίστανται αι φράσεις «Βασιλικώ ναυτικώ» «βασιλική αεροπορία» και «βασιλική χωροφυλακή» της παρ. 2 αυτού δια των φράσεων «πολεμικώ ναυτικώ» «ελληνική αεροπορία» και «ελληνική χωροφυλακή» αντιστοίχως και προστίθεται παρ. 6.
Άρθρ.3.-(Προστίθεται άρθρ. 269α εις τον Στρατ. Ποιν. Κώδικα).
Άρθρ.4.-Καταργείται πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον.
Άρθρ.5.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.37. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΗΣ
Αριθ. Φ. 610/138665 της 17/17 Δεκ. 1975
(ΦΕΚ Β΄ 1468)
Περί του τρόπου επιλογής και διορισμού στρατοδικών περί ων αι παρ. 4 και 5 του άρθρ. 189 Σ.Π. Κώδικος ως τούτο ετροποποιήθη δια του Νόμ. 200/1975.
Έχοντες υπ’ όψει:
α.Τας διατάξεις των άρθρ. 188 και 189 Στρ. Ποιν. Κώδικος ως ταύτα ισχύουν.
β.Τας διατάξεις του άρθρ. 66 του Ν.Δ. 1400/1973, ως τούτο ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 145/1974, αποφασίζομεν:
Προς υλοποίησιν των εν παρ. 4 και 5 του άρθρ. 189 του Σ.Π.Κ., ως τούτο ετροποποιήθη δια του Νόμ. 200/1975, καθορίζονται τα κάτωθι:
α.Οι ασκούντες την ποινικήν δίωξιν, εφ’ όσον κατηγορείται Αντιστράτηγος, Αντιναύαρχος, Αντιπτέραχος ή Στρατηγός, Ναύαρχος, Πτέραρχος και οι, εις τας Ενόπλους Δυνάμεις υπηρετούντες Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι, Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι δεν επαρκούν δια τον διορισμόν Στρατοδικών βάσει και υπό τας προϋποθέσεις του άρθρ. 189 Σ.Π.Κ., αιτούνται ένα τουλάχιστον μήνα προ της δικασίμου υπό του Αρχηγείου (1ον ΕΓ) του Κλάδου εις ον ανήκει ο κατηγορούμενος Πίνακα Αξ/κών εις αριθμόν διπλάσιον των ελλειπόντων στρατοδικών (τακτικών και αναπληρωματικών) εκ των εν αποστρατεία ευρισκομένων και πληρούντων τας προϋποθέσεις του ιδίου άρθρου Στρ. Ποιν. Κώδικος. Εν ελλείψει αξιωματικών του οικείου Κλάδου ο Πίναξ συμπληρούται μερίμνη του αυτού Αρχηγείου (1ον ΕΓ) και εξ αντιστοίχου βαθμού ετέρων Κλάδων.
β.Εκ του ανωτέρω πίνακος, οι ασκούντες την ποινικήν δίωξιν, επιλέγουν τους ελλείποντας στρατοδίκας (τακτικούς και αναπληρωματικούς), ους γνωρίζουν εις το οικείον Αρχηγείον (1ον ΕΓ) όπερ ενεργεί περαιτέρω δια την, βάσει της κειμένης νομοθεσίας, ανάκλησιν των επιλεγέντων ως και απονομήν βαθμού εφ’ όσον απαιτήται.
γ.Οι ανωτέρω τίθενται εις την διάθεσιν των ασκούντων την ποινικήν δίωξιν δια τον διορισμόν των ως στρατοδικών, η δε ανάκλησίς των ενεργείται τρεις ημέρας προ της δικασίμου και διαρκεί μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως.

38. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1353
της 29 Απρ. /4 Μαΐου 1983 (ΦΕΚ Α΄ 59)
Μετάταξη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Θρησκευτικό Σώμα και άλλες διατάξεις.
Άρθρ.7.-1.Το άρθρ. 106 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) καταργείται.
2.Δικογραφίες, που σχετίζονται με το αδίκημα της τέλεσης γάμου χωρίς άδεια, μπαίνουν στο αρχείο με πράξη εκείνου που ασκεί την ποινική δίωξη ή του αρμόδιου Επίτροπου.
3.Ποινές, που επιβλήθηκαν με δικαστική απόφαση για πράξεις της ανωτέρω παραγράφου, παραγράφονται και διαγράφονται από τα Ποινικά Μητρώα, αίρονται δε όλες οι συνέπειες που είχε σαν αποτέλεσμα η επιβολή τους.
4.Οι γάμοι των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έγιναν χωρίς άδεια της αρμόδιας στρατιωτικής Αρχής μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζονται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο οικείο Γενικό Επιτελείο, μέσα σ’ ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του.
Η άνω προθεσμία παρατάθηκε από 2 Φεβρ. 1987 για ένα χρόνο από το εδάφ. β΄ του άρθρ. 10 Νόμ. 1680/1987 (ΦΕΚ Α΄ 7), (Τόμ. 36Γ, σελ. 1176,04).
5.Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση του γάμου στρατιωτικών της παρ. 4 η διαδικασία ελέγχου τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρ. αυτού.
Για τις λοιπές διατάξεις βλέπε τόμ. 36Γ, σελ. 1088.(Αντί για τη σελ. 182,07(α) Σελ. 182,07(β)
Τεύχος Θ121-Σελ. 75
39. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2287
της 30 Ιαν. /1 Φεβρ. 1995 (ΦΕΚ Α΄ 20)
Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας του οποίου το κείμενο ακολουθεί, όπως καταρτίσθηκε από την αναθεωρητική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 1911/1990.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Ορισμός στρατιωτικού εγκλήματος
Στρατιωτικό έγκλημα είναι κάθε πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις αυτού του Κώδικα.
Άρθρο 2
Τοπικά όρια ισχύος του Κώδικα
Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται και για πράξεις που τελέστηκαν εκτός των ορίων της επικράτειας.
Άρθρο 3
Ισχύς διατάξεων του Ποινικού Κώδικα
Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.), όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά εγκλήματα, εφόσον δεν περιέχονται διαφορετικές ρυθμίσεις στον παρόντα Κώδικα.
Άρθρο 4
Φόβος
Στα στρατιωτικά εγκλήματα ο φόβος δεν επηρεάζει τον καταλογισμό, αν το στρατιωτικό καθήκον απαιτεί από το δράστη να εκτεθεί σε προσωπικό κίνδυνο.
Άρθρο 5
Έννοια των όρων του Κώδικα
1.Στον Κώδικα αυτόν οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία:
α)Στρατός είναι ο ελληνικός στρατός της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα και στρατιωτικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν σε αυτόν.
β)Στρατιωτικοί είναι όσοι ανήκουν στο στρατό και στο λιμενικό σώμα.
γ)Οπλίτες είναι οι υπαξιωματικοί, οι λιμενοφύλακες, οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι σμηνίτες και οι μαθητές των στρατιωτικών σχολών.
δ)Αρχηγός είναι κάθε στρατιωτικός που αναλαμβάνει νόμιμα τη διοίκηση οποιουδήποτε τμήματος του στρατού ή του λιμενικού σώματος.
ε)Οι όροι διοικητής, κυβερνήτης, αρχηγός σχηματισμού και χειριστής, νοούνται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για την κατάσταση αξιωματικών και τους κανονισμούς του στρατού ή του λιμενικού σώματος.
στ)Σώμα είναι κάθε σώμα, τμήμα, απόσπασμα, πλοίο ή υπηρεσία που ανήκει στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα.
ζ)Πλοίο είναι κάθε πλωτό μέσο του στρατού και του λιμενικού σώματος, στο οποίο επιβαίνει πλήρωμα που υπόκειται στους κανόνες της ναυτικής στρατιωτικής πειθαρχίας και έχει κυβερνήτη βαθμοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας.
η)Ναυτική εγκατάσταση είναι κάθε ναυτική ή λιμενική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθμοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας.
θ)Αεροσκάφος είναι κάθε ιπτάμενο μέσο του στρατού και του λιμενικού σώματος που έχει κυβερνήτη ή διευθύνεται από πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας
ι)Αεροπορική εγκατάσταση είναι κάθε αεροπορική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθμοφόρο ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας.
ια)Αεροπορικό υλικό είναι κάθε αεροσκάφος με τα εργαλεία και τα εξαρτήματά του, κάθε υλικό προορισμένο να εξυπηρετεί τα αεροσκάφη και τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του στρατού και του λιμενικού σώματος, καθώς και τα πλωτά μέσα της πολεμικής αεροπορίας με τα εξαρτήματά τους.
ιβ)Δικαστικοί λειτουργοί είναι οι λειτουργοί του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Στρατιωτικοί δικαστές είναι οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν το βαθμό στρατιωτικού δικαστή ή παρέδρου.
ιγ)Στρατοδικείο είναι και το ναυτοδικείο και το αεροδικείο, εκτός αν προκύπτει κάτι διαφορετικό.
ιδ)Στρατιωτικά δικαστήρια είναι τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο.
ιε)Υπουργός χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
(Μετά τη σελ. 182,07(β) Σελ. 182,081
Τεύχος -Σελ.

2.Όπου ο Κώδικας αυτός ή άλλος ποινικός νόμος διακρίνει τους αξιωματικούς από τους οπλίτες ή προβλέπει ιδιαίτερα για τους αξιωματικούς, οι διατάξεις που αναφέρονται στους αξιωματικούς εφαρμόζονται και στους ανθυπασπιστές, καθώς και σε όσους εξομοιώνονται με αυτούς.
3.Κληρωτός, εθελοντής ή έφεδρος, που γίνεται δεκτός στην στρατιωτική υπηρεσία, είναι στρατιωτικός από την κατάταξή του και πριν ακόμη ορκισθεί. Οι λοιποί είναι στρατιωτικοί από την ορκωμοσία τους. Επίσης, στρατιωτικός είναι και όποιος καλείται νόμιμα να καταταγεί από τη λήξη της προθεσμίας προς κατάταξη. Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται όμως σε αυτόν μόνο όσον αφορά το έγκλημα της ανυποταξίας.
4.Ως εχθρός θεωρούνται και οι ένοπλοι στασιαστές.
Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις
1.Ενώπιον του εχθρού βρίσκεται ο στρατιωτικός που έχει εμπλακεί ή μπορεί να εμπλακεί άμεσα με τον εχθρό ή δέχεται ή μπορεί να δεχθεί άμεσα τις επιθέσεις του.
2.Ως πολεμική περίοδος θεωρείται και η ένοπλη στάση, η κατάσταση πολιορκίας και η γενική επιστράτευση.
3.Σε περίπτωση μερικής επιστράτευσης ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος που εφαρμόζονται σε ειρηνική περίοδο, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και μετά την πάροδο εξι μηνών από την κήρυξη γενικής επιστράτευσης (παρατεταμένη γενική επιστράτευση).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΕΣ
Με την περιπτ. ε΄ άρθρου δεύτερου Νόμ. 3289/23-26 Νοεμ. 2004 (ΦΕΚ Α΄ 227), κατωτ. αριθ.44, ορίστηκε ότι: όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης , νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία.
Άρθρο 7
Είδη ποινών
«1.Τα στρατιωτικά εγκλήματα τιμωρούνται με τις παρακάτω ποινές:
Α.Κύριες:
α) Κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη
β) Φυλάκιση


Σελ. 182,082
Τεύχος -Σελ.

Β.Παρεπόμενες, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα:
α)Καθαίρεση
β)Έκπτωση».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περιπτ. α΄ άρθρου δεύτερου Νόμ. 3289/23-26 Νοεμ. 2004 (ΦΕΚ Α΄ 227), κατωτ. αριθ. 44.
2.Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κατά μετατροπή χρηματική ποινή ή κοινωφελή εργασία.
Άρθρο 8
Επιβολή θανατικής ποινής
(Καταργήθηκε από την περίπτ. β΄ άρθρου δεύτερου, Νόμ. 3289/23-26 Νοεμ. 2004 , ΦΕΚ Α΄ 227, κατωτ. αριθ. 44).
Άρθρο 9
Καθαίρεση
1.Η καθαίρεση επιφέρει στέρηση του βαθμού του στρατιωτικού και του δικαιώματός του να φέρει οποιοδήποτε παράσημο, ως και ανικανότητά του να υπηρετεί στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα με οποιαδήποτε ιδιότητα.
2.Η καθαίρεση επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη.
«3.Η ποινή της κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περιπτ. γ΄ άρθρου δεύτερου Νόμ. 3289/23-26 Νοεμ. 2004 (ΦΕΚ Α΄ 227), κατωτ. αριθ. 44.
Άρθρο 10
Έκπτωση
1.Η έκπτωση επιφέρει στέρηση του βαθμού του στρατιωτικού και του δικαιώματός του να φέρει οποιοδήποτε παράσημο. Επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη.
2.Έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως, σε περίπτωση καταδίκης αξιωματικού ή υπαξιωματικού σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση κ.λπ., (άρθρο 242 Π.Δ.). δωροδοκία, απιστία στην υπηρεσία, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμηση και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 338, 339, 341, 342, 343, και 345 έως και 351 Π.Κ..
3.Όταν συντρέχει νόμιμος λόγος μείωσης της ποινής, το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλει έκπτωση, έστω και αν απειλείται υποχρεωτικά από το νόμο.
Άρθρο 11
Μετατροπή
Ποινή στερητική της ελευθερίας που επιβάλλεται για στρατιωτικό έγκλημα μετατρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας γίνεται μετά την απόλυση του καταδικασμένου από τις τάξεις του στρατού.
Άρθρο 12
Αναστολή έκπτωσης
Η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής συνεπάγεται και την αναστολή της έκπτωσης, εκτός εάν το δικαστήριο διατάξει τη μη αναστολή της.
Άρθρο 13
Αναστολή απαγόρευσης διαμονής
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα αναστέλλεται η εκτέλεση απαγόρευσης διαμονής σε ορισμένους τόπους. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της απαγόρευσης.
Άρθρο 14
Εκτέλεση ποινών
1.(Καταργήθηκε και οι μέσα σε () παρ. (2) (3) (4) και (5) αναρίθμηθηκαν ως παρ. 1, 2, 3 και 4 από την περιπτ. δ΄ άρθρου δεύτερου Νόμ. 3289/23-26 Νοεμ. 2004, ΦΕΚ Α΄ 227, κατωτ. αριθ. 44.)
1.(2).Η ποινή της κάθειρξης εκτελείται στις κοινές φυλακές.
2(3).Η ποινή της φυλάκισης εκτελείται στις στρατιωτικές φυλακές. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης μπορούν να ορισθούν προϋποθέσεις για την εκτέλεσή της και στις κοινές φυλακές. Αν είναι μικρότερη από ένα μήνα μπορεί να εκτελείται και στο πειθαρχείο της Μονάδας.
3(4).Οι ποινές κατά στρατιωτικών, από οποιοδήποτε δικαστήριο και αν έχουν επιβληθεί, εκτελούνται με επιμέλεια της στρατιωτικής αρχής.
4(5).Εφόσον ο καταδικασμένος κρατείται σε στρατιωτικές φυλακές, για τη χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης με όρο, αποφαίνεται το στρατοδικείο του τόπου έκτισης της ποινής.


(Αντί για τη σελ.182,09) Σελ. 182,09(α)

Δεν υπάρχουν σχόλια: