03 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Εγκλήματα περί τα υπομνήματα α΄ Πλαστογραφία Άρθρ.216

Τεύχος Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
Εγκλήματα περί τα υπομνήματα
α΄ Πλαστογραφία
Άρθρ.216-1.Ο καταρτίζων πλαστόν ή νοθεύων έγγραφον, όπως δια της χρήσεως αυτού παραπλανήση άλλον περί γεγονότος δυναμένου να έχη εννόμους συνεπείας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η παρ’ αυτού χρήσις του εγγράφου τούτου θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωσις.
2.Με την αυτήν ποινήν τιμωρείται ο επί τω ανωτέρω σκοπώ εν γνώσει ποιούμενος χρήσιν πλαστού ή νενοθευμένου εγγράφου.
3.Εάν ο υπαίτιος των ανωτέρω πράξεων (παρ. 1-2) εσκόπει να περιποιήση εις εαυτόν ή εις άλλον δια βλάβης τρίτου περιουσιακόν όφελος ή να βλάψη άλλον, τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών «εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμ.».
Η μέσα σε «» φράση που είχε προστεθεί από την περίπτ. α΄ της παρ. 7 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου – 4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. α΄ της παρ. 2 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
«Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμ.».
Το δεύτερο μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε από την περίπτ. β΄ παρ. 2 άρθρ,. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
Πλαστογραφία πιστοποιητικών
Άρθρ.217.-1.Όστις προς τον σκοπόν, όπως διευκολύνη την άμεσον συντήρησιν, την κίνησιν ή την κοινωνικήν πρόοδον εαυτού ή ετέρου, καταρτίζει πλαστόν ή νοθεύει πιστοποιητικόν ή μαρτυρικόν ή έτερον έγγραφον, δυνάμενον να χρησιμεύση συνήθως ως τοιούτον ή εν γνώσει ποιείται χρήσιν τοιούτου πλαστού ή νενοθευμένου εγγράφου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής.
2.Ομοίως τιμωρείται, όστις προς τον αυτόν σκοπόν χρησιμοποιεί τοιούτον έγγραφον, γνήσιον μεν, υπέρ ετέρου όμως εκδοθέν.
Πλαστογραφία και κατάχρησις ενσήμων
Άρθρ.218.-1.Ο καταρτίζων πλαστά ή νοθεύων επίσημα ένσημα αξίας, δηλωτικά, και ιδίως ταχυδρομικά ή χαρτόσημα ή έτερα φορόσημα προς τον σκοπόν, όπως χρησιμοποιήση ταύτα ως γνήσια, ο εν γνώσει χρησιμοποιών τάυτα ως γνήσια, ως και ο προς τον σκοπόν τούτον προμηθευόμενος, προσφέρων εις αγοράν ή εισάγων εις κυκλοφορίαν τοιαύτα, τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.
2.Ο εν γνώσει χρησιμοποιών εκ νέου χρησιμοποιηθέντα ήδη επίσημα αξίας δηλωτικά ένσημα ή προς τον σκοπόν της εκ νέου χρησιμοποιήσεως προσκτώμενος, προσφέρων εις αγοράν ή εισάγων εις κυκλοφορίαν τοιαύτα, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής.
3.Ο προς τον σκοπόν εκτελέσεως τινός των ανωτέρω πράξεων κατασκευάζων, προμηθευόμενος ή παραδίδων ετέρω χρήσιμα προς τούτο μέσα, σκεύη ή εργαλεία, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
4.Η δήμευσις των πλαστών ενσήμων, των εκ νέου χρησιμοποιηθέντων και των προς νέαν χρησιμοποίησιν προωρισμένων διατάσσεται, των δ’ εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων σκευών και εργαλείων δύναται να διαταχθή και όταν δεν γίνεται καταδίωξις ή καταδίκη ωρισμένου προσώπου.
Άρθρ.219.-Η διάταξις του άρθρ. 212 εφαρμόζεται αναλόγως και επί των πράξεων των προβλεπομένων εν άρθρ. 218 παρ. 3.
β΄Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως
Άρθρ.220.-1.Ο δι’ εξαπατήσεως επιτυγχάνων, όπως εν δημοσίω εγγράφω αναληθώς βεβαιωθή περιστατικόν δυνάμενον να έχη εννόμους συνεπείας, ως και ο ποιούμενος χρήσιν τοιαύτης αναληθούς βεβαιώσεως προς εξαπάτησιν ετέρου ως προς το εν λόγω περιστατικόν, τιμωρείται δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι δύο ετών, εφ’ όσον δεν τιμωρείται βαρύτερον κατά τας περί ηθικής αυτουργίας διατάξεις.
2.Εάν όμως υπάρχωσιν οι όροι του άρθρ. 216 παρ. 3, επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον τριών μηνών.


(Μετά τη σελ.50(στ) Σελ. 50,01
Τεύχος-Σελ.
Ψευδείς ιατρικαί πιστοποιήσεις
Άρθρ.221.-«1.Ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί και μαίαι, οίτινες εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις προωρισμένας να παράσχουν πίστιν παρά δημοσία, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή παρά νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου ή παρ’ ασφαλιστική επιχειρήσει ή δυναμένας να βλάψουν έννοια και ουσιώδη συμφέροντα άλλου προσώπου, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και δια χρηματικής ποινής.
«Αν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή, με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρ. 63 αριθ. 1, ως και με απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματος τους για χρονικό διάστημα από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες».
Το μέσα σε « » εδάφιο, αντικαταστάθηκε, ως άνω από το άρθρ. 6 του Νόμ. 1941/18-18 Μαρτ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 41), τόμ. 6Β σελ. 667.
2.Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους τιμωρείται όστις ποιείται χρήσιν τοιαύτης τινός ψευδούς πιστοποιήσεως προς εξαπάτησιν δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Εάν της εκδοθείσης ως άνω ψευδούς πιστοποιήσεως εγένετο δικαστική χρήσις, ο ποιούμενος τοιαύτην χρήσιν διάδικος τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών».
Το άρθρ. 221 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Νόμ. 410/1976 (κατωτ. αριθ. 22).
δ΄ Υπεξαγωγή εγγράφων
Άρθρ.222.-Ο επί σκοπώ βλάβης άλλου τινός αποκρύπτων, βλάπτων ή καταστρέφων έγγραφον, ούτινος δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικώς τοιούτος ή εις του οποίου την παράδοσιν ή επίδειξιν δικαιούται έτερος κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
ε΄.Μετακίνησις οροσήμων
Άρθρ.223.-1.Όστις επί τω σκοπώ βλάβης άλλου αφαιρεί καθιστά αγνώριστα, μετατοπίζει ή ψευδώς τοποθετεί ορόσημα ή έτερα σημεία χρησιμεύοντα εις τον καθορισμόν ορίων ή του ύψους και της διαιρέσεως των υδάτων, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
2.Εάν η πράξις έγινεν άνευ του ειρημένου σκοπού, εκ προθέσεως όμως, επιβάλλεται φυλάκισις μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
Εγκλήματα περί την απονομήν της δικαιοσύνης
Ψευδορκία
Άρθρ.224.-«1.΄Οποιος ως διάδικος σε πολιτική δίκη δίνει εν γνώσει του ψευδή όρκο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους».
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.1 Νόμ.3327/11-11 Μαρτ.2005 (ΦΕΚ Α΄70), κατωτ.αριθ.46.
2.Με την αυτήν ποινήν τιμωρείται, όστις ως μάρτυς εξεταζόμενος ενόρκως ενώπιον αρμοδίας προς ένορκον εξέτασιν αρχής, ή αναφερόμενος εις τον ήδη δοθέντα όρκον του, εν γνώσει καταθέτει ψευδή ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή.
3.Προς τον όρκον εξομοιούνται η επί τη ιερωσύνη των διαβεβαίωσις των κληρικών και η υπό του Νόμου αντί όρκου επιτρεπομένη και θέσιν αυτού επέχουσα διαβεβαίωσις των οπαδών θρησκευμάτων μη επιτρεπόντων όρκον, ως και πάσα διαβεβαίωσις αναπληρούσα τον όρκον κατά τας διατάξεις της δικονομίας.
Ψευδής ανώμοτος κατάθεσις
«Άρθρ.225.-1.Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται:
α) όποιος, όταν εξετάζεται χωρίς όρκο ως διάδικος ή μάρτυρας από αρχή αρμόδια να ενεργεί τέτοια εξέταση, εν γνώσει του καταθέτει ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια.
β) όποιος δηλώνει πως είναι έτοιμος να δώσει στο δικαστήριο ψευδή όρκο, που όμως δεν έδωσε, γιατί ο αντίδικος τον δέχτηκε σαν δοσμένο.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν εξετάζεται από κάποια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο όργανό της ή όταν αναφέρεται σε αυτήν, εκθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον κάποιας αρχής και αρνείται επίμονα να δώσει τη μαρτυρία του ή τον όρκο της μαρτυρίας του».
Το άρθρ.225 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 άρθρ.1 Νόμ.3327/11-11 Μαρτ.2005 (ΦΕΚ Α΄70), κατωτ.αριθ.46.
(Αντί για τη σελ. 51(ζ) Σελ. 51(η)
Τεύχος 1398 Σελ. 17

Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονος και
ερμηνέως
Άρθρ.226.-«΄Οποιος ως πραγματογνώμονας ή διερμηνέας εν γνώσει εκθέτει με όρκο ψέματα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών».
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.3 άρθρ.1 Νόμ.3327/11-11 Μαρτ.2005 (ΦΕΚ Α΄70), κατωτ.αριθ.46.
2.Η διάταξις του άρθρ. 67 έχει εν προκειμένω ανάλογον εφαρμογήν.
«3. Αν η ψευδής γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα ή η ψευδής μετάφραση του διερμηνέα έγιναν χωρίς όρκο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών».
Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 άρθρ.1 Νόμ.3327/11-11 Μαρτ.2005 (ΦΕΚ Α΄70), κατωτ.αριθ.46.
Άρθρ.227.-«1.Στις περιπτώσεις των άρθρ. 224 και 226 παρ. 1 επιβάλλεται στον υπαίτιο και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έως πέντε έτη».
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.5 άρθρ.1 Νόμ.3327/11-11 Μαρτ.2005 (ΦΕΚ Α΄70), κατωτ.αριθ.46.
2.Εις τας περιπτώσεις του άρθρ. 225 η πράξις μένει ατιμώρητος, εάν ο υπαίτιος ελευθέρα θελήσει ανεκάλεσε την ψευδή έκθεσιν δια νέας τοιαύτης ενώπιον της αυτής αρχής. Η τοιαύτη ανάκλησις δεν απαλλάσσει της ποινής τον υπαίτιον, εάν είτε εξεδόθη ήδη απόφασις παρά της αρχής είτε επήλθεν εις άλλον έννομός τις επιβλαβής συνέπεια.
3.Εάν ο υπαίτιος των εν άρθρ. 224 παρ. 2 και 225 πράξεων εξετέλεσε ταύτας, ίνα αποτρέψη ποινικήν ευθύνην εαυτού ή τινός των οικείων του, το δικαστήριον δύναται ν’ απαλλάξη αυτόν πάσης ποινής.
Παραπλάνησις εις ψευδορκίαν
Άρθρ.228.-1.Ο εκ προθέσεως παρασύρων τινά εις την εκ πλάνης δόσιν ψευδούς όρκου, κατά τα εν άρθρ. 224 εκτιθέμενα, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, εάν η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον κατά τας περί ηθικής αυτουργίας διατάξεις.
2.Ο δι’ οιουδήποτε μέσου προσπαθών να πείση τινά εις διάπραξιν του εν τω άρθρ. 224 και 226 παρ. 1 εγκλήματος, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών.Σελ. 52(η)
Τεύχος 1398 Σελ. 18

Ψευδής καταμήνυσις
Άρθρ.229.-«1.΄Οποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι’ αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι’ αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους».
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.6 άρθρ.1 Νόμ.3327/11-11 Μαρτ.2005 (ΦΕΚ Α΄70), κατωτ.αριθ.46.
2.Δια της αυτής ποινής τιμωρείται, όστις, προς τον αυτόν σκοπόν, εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτον παρά τη αρχή επί αξιοποίνω πράξει ή πειθαρχική παραβάσει δι’ υποβολής, αλλοιώσεως ή αποκρύψεως αποδεικτικού μέσου.
3.Επί τη αιτήσει του παθόντος δύναται το δικαστήριον να επιτρέψη τούτω τη δαπάνη του καταδικασθέντος δημοσίευσιν της αποφάσεως.
4.Το προς δημοσίευσιν δικαίωμα δαπάνη του καταδικασθέντος αποσβέννυται, εάν αύτη δεν γίνη εντός τριών μηνών από της εις τον παθόντα επιδόσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως.
Άρθρ.230.-Όστις, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτον, παριστά εν γνώσει ψευδώς εις την αρχήν ότι διεπράχθη κακούργημα ή πλημέλλημα, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
Υπόθαλψις εγκληματίου
Άρθρ.231.-1.Ο εν γνώσει ματαιών την επί κακουργήματι ή πλημμελήματι διαπραχθέντι παρ’ ετέρου δίωξιν αυτού ή την εκτέλεσιν της εις τούτον επιβληθείσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας (άρθρ. 69-76 και 122) τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών.
2.Η υπόθαλψις μένει ατιμώρητος, εάν ετελέσθη υπέρ οικείου τινός του υπαιτίου αυτής.
Παρασιώπησις εγκλημάτων
Άρθρ.232.-1.Όστις, λαβών κατά τρόπον άξιον πίστεως γνώσιν κακουργήματος μελετωμένου ή του οποίου η εκτέλεσις ήρξατο ήδη και εν χρόνω τοιούτων, ώστε να είναι εισέτι δυνατή η πρόληψις της τελέσεως ή του αποτελέσματος αυτού, παραλείπει να αναγγείλη τούτο εγκαίρως εις την αρχήν, εάν το κακούργημα τούτο ετελέσθη ή εγένετο απόπειρα αυτού, αδιαφόρως αν ο πράξας το κακούργημα επισύρη καθ’ εαυτού ποινήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών.
2.Η παράλειψις αύτη μένει ατιμώρητος, εάν η προς την αρχήν αναγγελία θα αφεώρα οικείον του παραλιπόντος αυτήν.
Άρθρ.232Α.-(Καταργήθηκε από το εδάφ. α΄, της παρ. 9 άρθρ. 33, Νόμ. 2172/16-16 Δεκ. 1993, ΦΕΚ Α΄ 207, κατωτ. αριθ. 29).
«Άρθρ.232Α.-1.Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημόσιου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν η πράξη συνιστάται στην αποκατάσταση της έγγαμης συμβίωσης ή εξαρτάται από την ύπαρξη στο πρόσωπο του αρνούμενου να συμμορφωθεί ιδιαίτερων προϋποθέσεων για να ασκήσει τις τεχνικές, καλλιτεχνικές ή επιστημονικές ικανότητές του και η άρνησή του δεν οφείλεται σε δυστροπία του».
Το άρθρ. 232Α, προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρ. 2, του Νόμ. 2479/6-6 Μαΐου 1997, (ΦΕΚ Α΄ 67), κατωτ. αριθ. 34.
Απιστία δικηγόρου
Άρθρ.233.-Δικηγόρος ή άλλος νομικός παραστάτης εκ προθέσεως βλάπτων εκείνον, των συμφερόντων του οποίου έχει αναλάβει την νομικήν προστασίαν, ή κατά την αυτήν ένδικον υπόθεσιν δια συμβουλών ή αντιλήψεως βοηθών αμφοτέρους τους διαδίκους, είτε συγχρόνως, είτε διαδοχικώς, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών. Εάν όμως ενήργησε κατά συνεννόησιν μετά των εχόντων αντίθετα συμφέροντα ή χάριν κέρδους, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
Παραβίασις της μυστικότητος δικαστικών
συνεδριάσεων
Άρθρ.234.-Με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών ή με χρηματικήν ποινήν τιμωρείται, όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον δημοσιεύει έκθεσιν περί δικαστικής συνεδριάσεως διεξαχθείσης κεκλεισμένων των θυρών ή οιονδήποτε έγγραφον τοιαύτης δίκης, πλην εάν επιτρέψη την δημοσίευσιν το παρ’ ω διεξάγεται η δίκη δικαστήριον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄
Εγκλήματα περί την υπηρεσίαν
Δωροδοκία χάριν νομίμων πράξεων
Για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βλ. Νόμ.-2802/2000 (ΦΕΚ Α΄ 47), κατωτ.σελ.122,71 και Νόμ.2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48),κατωτ.σελ.122,72.
«Άρθρ.235.-Παθητική δωροδοκία. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων τουζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτόν του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά».
Το άρθρ.235 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Νόμ.2802/2-3 Μαρτ.2000 (ΦΕΚ Α 47),κατωτ.σελ.122,71.


(Μετά τη σελ. 52(η) Σελ. 52,01
Τεύχος 1398 Σελ. 19
Δωροδοκία χάριν παρανόμων πράξεων
«Άρθρ.236.-Ενεργητική δωροδοκία. Με την ποινή του άρθρ.235 τιμωρείται όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά. Η πράξη μένει ατιμώρητη, αν αυτός με δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την πράξη την αναγγείλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή το δώρο ή το ωφέλημα που τυχόν κατασχέθηκε ή έχει παραδοθεί στον ανακριτή αποδίδεται σε αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρ.238».
Το άρθρ.236 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Νόμ.2802/2-3 Μαρτ.2000 (ΦΕΚ Α 47),κατωτ.σελ.122,71.


Σελ. 52,02
Τεύχος 1398 Σελ. 20


Δωροδοκία δικαστού
«Άρθρ.237.-1.Εκείνος που καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν απαιτήσουν ή δεχθούν δώρα ή άλλα ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή την υπόσχεση ότι θα τα λάβουν με το σκοπό να διεξαχθεί ή να κριθεί μια υπόθεση που τους έχει ανατεθεί υπέρ ή εναντίον κάποιου, τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο ευρώ.
2.Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος για το σκοπό που αναφέρθηκε προσφέρει, υπόσχεται, διαμεσολαβεί ή δίνει τέτοια δώρα ή ωφελήματα σε κάποιο από τα πρόσωπα της παρ.1 ή σε οικείο τους».
Το άρθρ.237 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 άρθρ.1 Νόμ.3327/11-11 Μαρτ.2005 (ΦΕΚ Α΄70), κατωτ.αριθ.46
Άρθρον 238
Δήμευσις δώρου
Εν τοις θέμασι των άρθρ. 235, 236, 237 διατάσσεται εν τη αποφάσει ή δήμευσις των δοθέντων δώρων ή της αξίας αυτών.
Άρθρον 239
Κατάχρησις εξουσίας
Υπάλληλος εις τα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξις ή ανάκρισις αξιοποίνων πράξεων: α)εάν μετεχειρίσθη παρανόμως εκβιαστικά μέσα, όπως επιτύχη οιονδήποτε έγγραφον ή προφορικήν κατάθεσιν κατηγορουμένου, μάρτυρος ή πραγματογνώμονος, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους, «εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τα άρθρ. 137Α και 137Β».
Η μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το άρθρ. 5 Νόμ. 1500/1984 (ΦΕΚ Α΄ 191), κατωτ. αριθ. 26.
β΄)εάν εν γνώσει εξέθηκεν αθώόν τινα εις δίωξιν ή τιμώρησιν, ή παρέλιπε την δίωξιν υπαιτίου τινός, ή επέφερε την εκ της τιμωρήσεως απαλλαγήν του, τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.
Άρθρον 240
Παραβάσεις περί την εκτέλεσιν ποινών
1.Υπάλληλος, εις τα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η εκτέλεσις των ποινών, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός, εάν εν γνώσει παρανόμως προέβη εις την εκτέλεσιν ποινής τινος ή παρέλιπεν αυτήν. -2.Εάν όμως η παρόνομος εκτέλεσις προήλθεν εξ αμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή.
Άρθρον 241
Παραβίασις οικιακού ασύλου
Υπάλληλος, όστις παρά τας εις τον νόμον διατεταγμένας περιπτώσεις και άνευ των νομίμων διατυπώσεων εισέρχεται ως τοιούτος εις την κατοικίαν ετέρου, άκοντος τούτου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι δύο ετών.
Άρθρον 242
Ψευδής βεβαίωσις, νόθευσις κλπ
1.Υπάλληλος, εις τα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η έκδοσις ή σύνταξις ωρισμένων δημοσίων εγγράφων, όστις εν τοιούτω εγγράφω εκ προθέσεως βεβαιοί ψευδώς περιστατικόν δυνάμενον να έχη εννόμους συνεπείας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους. -2.Δια της αυτής ποινής τιμωρείται ο υπάλληλος ο εκ προθέσεως νοθεύων, καταστρέφων, βλάπτων ή υπεξάγων έγγραφον εμπιστευθέν ή προσιτόν αυτώ ως εκ της υπηρεσίας του.-
3.Εάν όμως ο υπαίτιος τινός των εν παρ. 1 και 2 πράξεων εσκόπει να περιποιήση εις εαυτόν ή εις άλλον αθέμιτον όφελος ή να βλάψη παρανόμως έτερον, επιβάλλεται κάθειρξις «εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμ.».
Οι μέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν από την περίπτ. β παρ. 7 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου-4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32 και συμπληρώθηκαν από την παρ. 6 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
4.Με την εν παρ. 1 ποινήν τιμωρείται ο εν γνώσει ποιούμενος χρήσιν του πλαστού ή νοθευθέντος ή υπεξαχθέντος εγγράφου.
Άρθρον 243
Παράλειψις βεβαιώσεως ταυτότητος
Υπάλληλος, εις τα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η έκδοσις ή σύνταξις δημοσίων εγγράφων, παραλιπών κατ’ αυτήν να βεβαιωθή, όταν και όπως ο νόμος απαιτή, περί της ταυτότητος προσώπου αναφερομένου εν τω εγγράφω, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.
(Αντί για τη σελ. 53(δ) Σελ. 53(ε)
Τεύχος 1398 Σελ. 21

Άρθρον 244
Καταπίεσις
Υπάλληλος εν γνώσει εισπράττων μη οφειλομένους φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οιαδήποτε δικαιώματα τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
Σελ. 54(ε)
Τεύχος 1398 Σελ. 22
Άρθρον 245
1.Αι εν τω άρθρω 244 ποιναί επιβάλλονται και κατ’ εκείνων των υπαλλήλων οίτινες καταλείπουσι την ενέργειαν τινός των εν αυτώ αναφερομένων εισπράξεων εις τους παρ’ αυτών διοριζομένους γραφείς ή βοηθούς, εάν ούτοι εν γνώσει του υπαλλήλου εισέπραξαν μη οφειλόμενον. -2.Οι γραφείς και οι βοηθοί ούτοι, εισπράξαντες εν γνώσει μη οφειλόμενον, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
Άρθρον 246
Δια φυλακίσεως τιμωρείται ο υπάλληλος, όστις, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 258, κατά την παράδοσιν χρημάτων ή άλλων πραγμάτων εν γνώσει και εκ προθέσεως παρακρατεί το όλον ή μέρος των παραδοτέων χρημάτων ή πραγμάτων.
Άρθρον 247
Απεργία δημοσίων υπαλλήλων
1.Δημόσιοι υπάλληλοι, οίτινες τρεις τουλάχιστον κατά κοινήν σύσκεψιν και απόφασιν και επί των σκοπώ του να εμποδίσωσιν ή διακόψωσι την λειτουργίαν δημοσίας τινος υπηρεσίας α΄)εζήτησαν την από της υπηρεσίας παραίτησίν των ή β΄)εγκατέλιπον την άσκησιν της ανατεθειμένης αυτοίς υπηρεσίας ή γ΄)παρημέλησαν την εκτέλεσιν των υπηρεσιακών αυτών καθηκόντων ή δ΄)προέρχονται οπωσδήποτε εις συνεννόησιν προς κήρυξιν απεργίας ή απειλούσι την κήρυξιν τοιαύτης, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνδέουσιν αμέσως ή εμμέσως την αποδοχήν αιτημάτων
με εγκατάλειψιν των έργων των, τιμωρούνται
με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους. -2.Με την αυτήν
ποινήν τιμωρείται και πας δημόσιος υπάλληλος
προσχωρών εκ των υστέρων εις τινα των εν τη προηγουμένη παραγράφω πράξεων. -3.Μέλη του διοικητικού συμβουλίου σωματείου ή ενώσεως δημοσίων υπαλλήλων αποφασίσαντα την κήρυξιν απεργίας, τιμωρούνται με φυλάκισιν τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματικήν ποινήν. Δια την καταβολήν της χρηματικής ποινής ευθύνεται το σωματείον ή η ένωσις εις ολόκληρον
μετά των καταδικασθέντων. -4.Η καταδίκη εις οιανδήποτε ποινήν επί τινι των εν § § 1-3 πράξεων συνεπάγεται και την πρόσκαιρον στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 61-65).
Άρθρον 248
Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων
Ταχυδρομικός υπάλληλος, όστις παρανόμως ανοίγει, υπεξάγει ή καταστρέφει επιστολήν ή έτερον αντικείμενον εμπεπιστευμένον εις το ταχυδρομείον και προσιτόν αυτώ ως εκ της υπηρεσίας του, ή εν γνώσει επιτρέπει εις άλλον την επιχείρησιν τοιαύτης πράξεως ή βοηθεί αυτήν ή γνωρίζων ως εκ της υπηρεσίας του, γνωστοποιεί εις τρίτον το περιεχόμενον κεκλεισμένου τοιούτου αντικειμένου, τιμωρείται (δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών).
Η προβλεπόμενη από το άνω άρθρο μέσα σε παρένθεση ποινή αυξήθηκε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους από το άρθρ. 2 Νόμ. 1291/1-4 Οκτ. 1982 (ΦΕΚ Α΄ 122).
Άρθρον 249
Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων
Τηλεγραφικός υπάλληλος, όστις παρανόμως ανοίγει, υπεξάγει ή καταστρέφει τηλεγράφημα εμπεπιστευμένον εις τηλεγραφικόν γραφείον και προσιτόν αυτώ ως εκ της υπηρεσίας του, ή εν γνώσει επιτρέπει εις άλλον την επιχείρησιν τοιαύτης πράξεως ή βοηθεί αυτήν, ή γνωρίζων ως εκ της υπηρεσίας του, γνωστοποιεί εις τρίτον το περιεχόμενον τοιούτου τηλεγραφήματος τιμωρείται (δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών).
Η προβλεπόμενη από το άνω άρθρο μέσα σε παρένθεση ποινή αυξήθηκε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους από το άρθρ. 2 Νόμ. 1291/1-4 Οκτ. 1982 (ΦΕΚ Α΄ 122).
Άρθρον 250
Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων
Τηλεφωνικός υπάλληλος γνωρίζων ως εκ της υπηρεσίας του και παρανόμως γνωστοποιών εις τρίτον το περιεχόμενον ανακοινώσεως τηλεφωνικώς ενεργηθείσης, ή εν γνώσει επιτρέπων εις τρίτον να γίνη ακροατής τοιαύτης ανακοινώσεως, τιμωρείται δια (φυλακίσεως μέχρι τριών ετών).
Η προβλεπόμενη από το άνω άρθρο μέσα σε παρένθεση () ποινή αυξήθηκε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους από το άρθρ. 2 Νόμ. 1291/1-4 Οκτ. 1982(ΦΕΚ Α΄ 122).
(Αντί για τη σελ.54,01) Σελ. 54,01(α)
Τεύχος 1365 Σελ. 25
Άρθρον 251
Παραβίασις του δικαστικού απορρήτου
1.Ο προς εκτέλεσιν δικαστικών καθηκόντων κατά νόμον καλούμενος, γνωστοποιών ετέρω απόρρητα διασκέψεως ή ψηφοφορίας, της οποίας μετέσχε, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. -2.Δια της αυτής ποινής τιμωρείται ο εις τοιαύτην διάσκεψιν ή ψηφοφορίαν λόγω των καθηκόντων του παριστάμενος, εάν γνωστοποιήση εις έτερον απόρρητα αυτής.
Άρθρον 252
Παραβίασις υπηρεσιακού απορρήτου
Υπάλληλος, όστις εκτός των περιπτώσεων των άρθρ. 248, 249, 250 και 251, εναντίον των καθηκόντων του, καθιστά γνωστόν εις άλλον:
α΄)πράγμα, το οποίον μόνον ως εκ της υπηρεσίας του γνωρίζει ή β΄)έγγραφον διαπεπιστευμένον ή προσιτόν αυτώ ως εκ της υπηρεσίας του, εάν τινα των πράξεων τούτων εξετέλεσε με σκοπόν ιδίας ωφελείας ή βλάβης του κράτους ή ετέρου προσώπου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
Άρθρον 253
Αι εν άρθροις 248 έως και 252 παραβιάσεις απορρήτων τιμωρούνται και εάν ετελέσθησαν μετά την εκ της υπηρεσίας αποχώρησιν του υπαλλήλου.
Άρθρον 254
Αποσιώπησις λόγου εξαιρέσεως
Υπάλληλος, δια τον οποίον υφίσταται κατά νόμον επί τινος υποθέσεως λόγος εξαιρέσεως, αποσιωπών εν γνώσει το περιστατικόν τούτο και ενεργών εν τη υποθέσει ταύτη τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών εάν η αποσιώπησις εγένετο επί σκοπώ αθεμίτου ωφελείας αυτού ή ετέρου τινός ή προς βλάβην άλλου.
Άρθρον255
Αθέμιτος συμμετοχή
Υπάλληλος, όστις αμέσως ή εμμέσως, και ιδία δι’ υποβολής ετέρου προσώπου ή δια πράξεων κεκαλυμμένων συμμετέσχεν εις πλειστηριασμόν, μίσθωσιν, δημοπρασίαν ή άλλην οιανδήποτε πράξιν, εφ’ ης ασκεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και δια χρηματικής ποινής.Σελ. 54,02(α)
Τεύχος 1365 Σελ. 26
Άρθρον 256
Απιστία περί την υπηρεσίαν.
Υπάλληλος, όστις κατά τον προσδιορισμόν, την είσπραξιν ή διαχείρισιν φόρων, δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει προς όφελος εαυτού ή άλλου την δημοσίαν, δημοτική ή κοινοτικήν περιουσίαν, της οποίας είναι διαπεπιστευμένος την διαχείρισιν τιμωρείται α)δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, «εάν δε η ελάττωσις είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών», «γ (β)Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν: α)ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ανώτερης συνολικά των 5.000.000 δραχμών ή β)το αντικείμενο της πράξης έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των 25.000.000 δραχμ.».
Η μέσα σε «» φράση της περιπτ.α΄ απετέλεσε την περίπτ.β΄ του Κωδικοποιημένου με το Π.Δ.283/1985, κατωτ.αριθ.27, κειμένου η δε υπάρχουσα περίπτ.β΄, ως περίπτ.γ΄ πλέον, αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. α της παρ. 5 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
Εκμετάλλευσις διαπεπιστευμένων
Άρθρ.257.-Υπάλληλος όστις άνευ προθέσεως υπεξαιρέσεως ή απιστίας, τοκίζει ή κατ’ άλλον τρόπον μεταχειρίζεται προς όφελός του ή παραχωρεί εις άλλον προς χρήσιν χρήματα ή πράγματα διαπεπιστευμένα εις αυτόν λόγω της υπηρεσίας του τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
Υπεξαίρεσις εν τη υπηρεσία
Άρθρ.258.-Υπάλληλος, παρανόμως ιδιοποιού-μενος χρήματα ή έτερα κινητά πράγματα, άτινα υπό την ιδιότητά του ταύτην έλαβεν ή κατέχει, και αν έτι δεν ήτο αρμόδιος προς τούτο, τιμωρείται: α)δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, «εάν δε το αντικείμενον της πράξεως είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών», «γ(β)Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν: α)ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των 5.000.000 δραχμ. ή το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των 25.000.000 δραχμ.».
Η μέσα σε «» φράση της περιπτ.α΄ απετέλεσε την περίπτ.β΄ του Κωδικοποιημένου με το Π.Δ.283/1985, κατωτ.αριθ.27, κειμένου η δε υπάρχουσα περίπτ.β΄, ως περίπτ.γ΄ πλέον, αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. α της παρ. 5 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.

Παράβασις καθήκοντος
Άρθρ.259.-Υπάλληλος εκ προθέσεως παραβαίνων τα καθήκοντα της υπηρεσίας αυτού προς τον σκοπόν όπως περιποιήση εις εαυτόν ή εις άλλον παράνομον όφελος ή όπως βλάψη το κράτος ή άλλον τινά, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, εάν η πράξις αύτη δεν τιμωρείται υφ’ ετέρας ποινικής διατάξεως.
Ανυποταξία εις πολιτικήν αρχήν
Άρθρ.260.-Στρατιωτικός διοικητής αξιωματικός ή υπαξιωματικός ή αστυνομικός υπάλληλος, παραλείπων να συναθροίση και να μεταχειρισθή την υπό τας διαταγάς του τελούσαν ένοπλον ή αστυνομικήν δύναμιν, καίτοι νομίμως προσκληθείς εις τούτο παρά της αρμοδίας πολιτικής αρχής, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών.
Παρότρυνσις υφισταμένων και ανοχή
Άρθρ.261.-Υπάλληλος προσπαθών να πείση έτερον τοιούτον, υφιστάμενον αυτώ ή υπό τον υπηρεσιακόν αυτού έλεγχον τελούντα, εις διάπραξίν τινος των εν άρθρ. 235 έως και 260 εγκλημάτων ή εν γνώσει ανεχόμενος την υπ’ αυτού διάπραξίν τινος τούτων, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών εάν η πράξις δεν υποπίπτη εις ετέραν διάταξιν του ποινικού Νόμου, τιμωρούσαν αυτήν δια βαρυτέρας ποινής.
Γενικαί διατάξεις
Άρθρ.262.-Εάν υπάλληλος καταστή, εν τη ασκήσει της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος της ιδιότητός του, εκ προθέσεως υπαίτιος κακουργήματος ή πλημμελήματος προβλεπομένου εν ετέρω κεφαλαίω του παρόντος κώδικος, επαυξάνεται ο ανώτατος όρος της εν τω Νόμω αναγραφομένης δια την πράξιν ποινής κατά το ήμισυ, δεν δύναται όμως να υπερβή τον γενικώς καθωρισμένον ανώτατον όρον εκάστου είδους ποινής.
Άρθρ.263.-Οσάκις το δικαστήριον επιβάλλει δια τινα των εν άρθρ. 235 μέχρι και 261 πράξεων ποινήν φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, δύναται συγχρόνως να απαγγείλη και πρόσκαιρον αποστέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρ. 61).
Άρθρ.263α.-«Για την εφαρμογή των άρθρ. 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρ. 13, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα: α)σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισμού θερμότητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β)σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ)σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και από νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφ’ όσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα ιδρυμένα αυτά νομικά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης, δ)σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις».
Το άρθρ. 263α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 4 Νόμ. 1738/18-20 Νοεμ. 1987 (ΦΕΚ Α΄ 200), τόμ. 1 σελ. 116,51(Αντί για τη σελ. 55(θ) Σελ. 55(ι)
Τεύχος 1365 Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
Εμπρησμός
Άρθρ.264.-Ο εκ προθέσεως προξενών πυρκαϊάν τιμωρείται: α)Δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγματα.
β)Δια καθείρξεως, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου. γ)Δια καθείρξεως ισοβίου ή προσκαίρου τουλάχιστον δέκα ετών αν εις την περίπτωσιν του στοιχ. β΄ επήλθε θάνατος.
Εμπρησμός εις δάση
Άρθρ.265.-«1.Με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρ. 264, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρ. 3 παρ. 1 και 2 του Νόμ. 998/1979 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, κατά την έννοια της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από ένα έως δέκα εκατομμύρια δραχμές. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 116 του Νόμ. 1892/31-31 Ιουλ. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), τόμ. 17 σελ.. 456, 452.
Με την παρ. 3 άρθρ. 29 Νόμ. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), τόμ. 14 σελ. 50, 317, ορίστηκε ότι οι προβλεπόμενες χρηματικές ποινές της παραπάνω παρ. 1 από 1.000.000 μέχρι 10.000.000 αυξάνονται σε 5.000.000 μέχρι 50.000.000 δρχ. (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 177/24 Νοεμ. 1992).
2.Εάν η πράξις ετελέσθη εξ ιδιοτελείας ή κακοβουλίας ή η εμπρησθείσα έκτασις είναι ιδιαιτέρως μεγάλη επιβάλλεται κάθειρξις τουλάχιστον δέκα ετών».
Το άρθρ. 265 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 17 Νόμ. 663/1977 (τόμ. 9 σελ. 136,05) ισχύον από 5 Αυγ. 1977.
Σελ. 56(ι)
Τεύχος 1365 Σελ. 28

Εμπρησμός από αμέλεια
Άρθρ.266.-«1.Εάν η πράξη του άρθρ. 264 τελέστηκε από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση.
«2.Αν η πράξη του άρθρ. 265 παρ. 1 τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 1.000.000 δραχμές, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 116 του Νόμ. 1892/31-31 Ιουλ. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), τόμ. 17 σελ. 456,452.
Το άρθρ. 266 που είχε αντικατασταθεί από το άρθρ. 18 Νόμ. 663/77 (τόμ. 9 σελ. 136,05), αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 1 Νόμ. 1272/82 (κατωτ. αριθ. 24).
Με την παρ. 3 άρθρ. 29 Νόμ. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), τόμ 14 σελ. 50, 317, ορίστηκε ότι οι προβλεπόμενες χρηματικές ποινές της παραπάνω παρ. 2 από 100.000 μέχρι 1.000.000, αυξάνονται σε 1.000.000 μέχρι 10.000.000.
(Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 177/24 Νοεμ. 1992).


Άρθρ.267.-Ο υπαίτιος της εν άρθρ. 266 πράξεως απαλλάσσεται πάσης ποινής, εάν ελευθέρα θελήσει καταστείλη την πυρκαϊάν ο ίδιος ή δια της ταχείας προς την αρχήν αγγελίας του δώση αφορμήν εις καταστολήν ταύτης.
Πλημμύρα
Άρθρ.268.-Ο εκ προθέσεως προξενών πλημμύραν τιμωρείται: α)Δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγματα. β)Δια καθείρξεως, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου. γ)Δια καθείρξεως ισοβίου ή προσκαίρου τουλάχιστον δέκα ετών, αν εις την περίπτωσιν του στοιχ. β΄ επήλθε θάνατος.
Άρθρ.269.-Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν τω άρθρ. 268 πράξεως τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Έκρηξις
Άρθρ.270.-«1.Ο εκ προθέσεως προξενών έκρηξιν καθ’ οιονδήποτε τρόπον και ιδία δια της χρήσεως εκρηκτικών υλών, τιμωρείται:
α)Δια καθείρξεως και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 100.000 μεταλλικών δραχμών, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κοινός κίνδυνος, εις ξένα πράγματα.
β)Δια καθείρξεως τουλάχιστον 10 ετών και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 100.000 μεταλλικών δραχμών, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου ή κίνδυνος εις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας.
γ)Δια καθείρξεως ισοβίου και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 200.000 μεταλλικών δραχμών, αν εις την περίπτωσιν του στοιχ. β΄ επήλθε σωματική βλάβη ή βλάβη εις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας.
δ)Δια της ποινής του θανάτου ή δια καθείρξεως ισοβίου και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 300.000 μεταλλικών δραχμών, αν εις την περίπτωσιν του στοιχ. β΄ επήλθε θάνατος».
Το άρθρ. 270 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 1 Ν.Δ. 364/1969 (κατωτ. αριθ. 15)
Ειδικάς στερήσεις, αφορώσας υπαλλήλους ή συνταξιούχους του Κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή Δημοσίας Επιχειρήσεως ή Επιχειρήσεως κοινής ωφελείας, καταδικασθέντας αμετακλήτως δια τινα των εν τω ανωτ. άρθρ. 270 προβλεπομένων πράξεων, βλ. εις Ν.Δ. 366/1969 (κατωτ. αριθ. 16).
Άρθρ.271.-Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν τω άρθρ. 270 πράξεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες
«Άρθρ.272.-1. Όποιος κατασκευάζει, προμη-θεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει για να προξενήσει κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα ή κίνδυνο για άνθρωπο ή να τις παραχωρήσει σε άλλον για τέτοια χρήση, τιμωρείται με κάθειρξη.
2. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται, παραδίδει, παραλαμβάνει, φυλάσσει, αποκρύπτει ή μεταφέρει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες, για τις οποίες γνωρίζει ότι προορίζονται για την εγκληματική χρήση της παραγράφου 1, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, ενώ γνωρίζει ότι κάποιος άλλος έχει σκοπό να κάνει εγκληματική χρήση εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών βομβών της παραγράφου 1, τον καθοδηγεί με οποιονδήποτε τρόπο για την κατασκευή, χρήση, προμήθεια, παράδοση, μεταφορά ή φύλαξή τους.»
Το άρθρ.272 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.3 Νόμ.2928/25-27 Ιουν.2001 (ΦΕΚ Α΄141), κατωτ.αριθ.40.
Άρθρ.272Α.-(Καταργήθηκε από την παρ.2 άρθρ.3 Νόμ.2928/25-27 Ιουν.2001, ΦΕΚ Α΄141, κατωτ.αριθ.40).
Κοινώς επικίνδυνος βλάβη
Άρθρ.273.-Όστις εκτός των περιπτώσεων των άρθρ. 264, 268 και 270, προξενεί εκ προθέσεως βλάβην εις πράγμα, ίδιον εαυτού ή ξένον, κινητόν ή ακίνητον, τιμωρείται, αν μεν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγματα, δια φυλακίσεως, αν δε δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου, δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, αν δε εις την περίπτωσιν ταύτην επήλθε θάνατος, δια καθείρξεως.
Άρθρ.274.-Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν τω άρθρ. 273 πράξεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών ή δια χρηματικής ποινής.
Άρσις ασφαλιστικών εγκαταστάσεων
Άρθρ.275.-Όστις εν μεταλλείοις, εργοστασίοις ή άλλαις εργασίαις των οποίων η λειτουργία είναι επικίνδυνος εις την ζωήν των εργατών, εκ προθέσεως καταστρέφει ή οπωσδήποτε καθιστά ανεπιδέκτους χρησιμοποιήσεως εγκαταστάσεις ασφαλιστικάς κατά του τοιούτου κινδύνου ή διακόπτει την λειτουργίαν αυτών, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου δια καθείρξεως δε ισοβίου ή προσκαίρου, αν εις την περίπτωσιν ταύτην επήλθε θάνατος.

(Αντί για τη σελ.56,01(α) Σελ. 56,01(β)
Τεύχος 1357 Σελ. 9

Άρθρ.276.-Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν τω άρθρ. 275 πράξεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Πρόσκλησις ναυαγίου
Άρθρ.277.-Ο εκ προθέσεως επιφέρων την βύθισιν ή προσάραξιν πλοίου τιμωρείται: α)Δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, εάν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγματα. β)Δια καθείρξεως, εάν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου. γ)Δια καθείρξεως ισοβίου ή προσκαίρου τουλάχιστον δέκα ετών, εάν εις την περίπτωσιν του στοιχ. β΄ επήλθε θάνατος.
Άρθρ.278.Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν άρθρω 277 πράξεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Δηλητηρίασις πηγών και τροφίμων
Άρθρ.279.Ο εκ προθέσεως, δηλητηριάζων πηγάς, φρέατα, κρήνας ή άλλας διοχετεύσεις ή δεξαμενάς υδάτων, τρόφιμα ή άλλα τοιαύτα πράγματα, εκ της χρήσεως των οποίων δύναται να επέλθη βλάβη εις αόριστον αριθμόν ανθρώπων, ή εισάγων εις τι των αντικειμένων τούτων άλλας ύλας, δυναμένας να επιφέρωσι το αυτό αποτέλεσμα, τιμωρείται δια καθείρξεως. Αν δ’ εκ της πράξεως επήλθε θάνατος, δύναται να επιβληθή κάθειρξις ισοβίως.
Άρθρ.280.Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν άρθρω 279 πράξεως τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Νοθεία τροφίμων.
Άρθρ.281.1.Ο κατασκευάζων ή κατεργαζόμενος τρόφιμα, ποτά, φάρμακα ή άλλα αντικείμενα ούτως ώστε εκ της χρήσεως αυτών δύναται να επέλθη βλάβη εις την υγείαν ή κίνδυνος εις την ζωήν ανθρώπου, ως και ο θέτων εις κυκλοφορίαν τοιούτα, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Εάν τις των πράξεων τούτων ετελέσθη εξ αμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή.
Δηλητηρίασις νομής ζώων
Άρθρ.282.1.Ο εκ προθέσεως δηλητηριάζων νομάς, λειμώνας, λίμνας ή άλλα ποτίσματα ζώων, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, αν δ’ εντεύθεν εθανατώθησαν ή σπουδαίως και διαρκώς εβλάβησαν ζώα άλλου, τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.
2.Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν παρ 1 πράξεως τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρηματικής ποινής.


Σελ. 56,02(β)
Τεύχος 1357 Σελ. 10

Διάδοσις νόσου ζώων
Άρθρ.283.1.Ο εκ προθέσεως διαδίδων νόσον ζώων μολυντικήν τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, αν δε εντεύθεν εθανατώθησαν ή σπουδαίως και διαρκώς εβλάβησαν ζώα άλλου, τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.
2.Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν παρ. 1 πράξεως τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρηματικής ποινής.
Παραβίασις μέτρων προλήψεως ασθενειών
Άρθρ.284.1.Ο παραβιάζων τα δια νόμου ή υπό της αρμοδίας αρχής προς αποτροπήν της εισβολής ή διαδόσεως μεταδοτικής νόσου διατεταγμένα μέτρα, τιμωρείται δια φυλακίσεως. Εάν δε συνεπεία της παραβιάσεως τούτης μετεδόθη η νόσος εις άνθρωπον, επιβάλλεται κάθειρξις μέχρι δέκα ετών.
2.Αν η πράξις ετελέσθη εξ αμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή.
Παραβίασις μέτρων προλήψεως επιζωοτιών
Άρθρ.285.1.Ο παραβιάζων τα δια νόμου ή υπό της αρμοδίας αρχής προς αποτροπήν της εισβολής ή διαδόσεως επιζωοτίας ή νόσου φυτών διατεταγμένα μέτρα, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών.
2.Εάν η πράξις ετελέσθη εξ αμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις εξ μηνών ή χρηματική ποινή.
Παραβίασις των κανόνων της οικοδομικής
«Άρθρ.286.-1.Όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης ή τη διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδομικού ή άλλου ανάλογου έργου ή μιας κατεδάφισης, με πρόθεση ή από αμέλεια ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών.
2.Η παραγραφή της άνω πράξεως αρχίζει από την ημέρα της επέλευσης του αποτελέσματος της παραβίασης».
Το άρθρ. 286 αντικαταστάθηκε ως άνω από το εδάφ. α΄ της παρ. 5 άρθρ. 20 Νόμ. 2331/ 1995( ΦΕΚ Α΄ 173),κατωτ. αριθ. 31.
Παραβίασις συμβάσεων προμηθείας
Άρθρ.287.1.Δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται, όστις παραλείπει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεσιν της έναντι αρχής τινος αναληφθείσης υποχρεώσεως περί προμηθείας ή μεταφοράς τροφίμων ή άλλων πραγμάτων και ούτω παρεμποδίζει την αποτροπήν ή την καταστολήν καταστάσεως κοινής ανάγκης.
2.Δια των αυτών ποινών τιμωρούνται οι περαιτέρω προμηθευταί παντός είδους υπεργολάβοι, μεσίται ή υπάλληλοι του αναλαβόντος την προμήθειαν ή μεταφοράν τούτων, οίτινες δια παραβάσεως των υποχρεώσεών των ματαιούσιν ή δυσχεραίνουσι ταύτην και ούτω παρεμποδίζουσι την αποτροπήν ή την καταστολήν καταστάσεως κοινής ανάγκης.
Παρακώλυσις αποτροπής κοινού κινδύνου
και παράλειψις οφειλομένης βοηθείας.
Άρθρ.288.1.Ο εκ προθέσεως ματαιών ή δυσχεραίνων την προς αποτροπήν ή καταστολήν υφισταμένου ή εγγύς επικειμένου κοινού κινδύνου αναγκαίαν ενέργειαν, τιμωρείται δια φυλακίσεως, εάν δεν συντρέχη περίπτωσις βαρυτέρας τιμωρήσεως κατ’ άλλην τινά διάταξιν.
2.Ο εν περιπτώσει δυστυχήματός τινος ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης, μη παρέχων την βοήθειαν, την ζητηθείσαν παρ’ αυτού και την οποίαν ηδύνατο να παράσχη άνευ τινος ουσιώδους κινδύνου, εαυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών.

Γενική διάταξις

Άρθρ.289.-1.Εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 269, 271, 274, 276, 278, 280, 281 παρ. 2, 282 παρ. 2, 283 παρ. 2, 284 παρ. 2, 285 παρ. 2 και 286 ο υπαίτιος απαλλάσσεται πάσης ποινής, εάν ελευθέρα θελήσει αποτρέψει τον εντεύθεν κίνδυνον ή δια ταχείας προς την αρχήν αγγελίας του δώσει αφορμήν εις αποτροπήν αυτού.
«2. Ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου και της πράξεως που προβλέπεται στο άρθρο 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει επιχειρήσει να μειώσει την έκταση του κινδύνου που έχει προκαλέσει και σε περίπτωση βλάβης ξένων πραγμάτων έχει ικανοποιήσει πλήρως τους ζημιωθέντες με την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας και δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.»
Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.56 Νόμ.3160/24-30 Ιουν.2003 (ΦΕΚ Α΄165), κατωτ.αριθ.44.


(Αντί για τη σελ. 57(γ) Σελ. 57(δ)
Τεύχος 1365 Σελ. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄
Εγκλήματα κατά της ασφαλείας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων
Διατάραξις της ασφαλείας συγκοινωνιών
Άρθρ.290.1.Όστις εκ προθέσεως διαταράττει την ασφάλειαν της εν οδοίς ή πλατείοις συγκοινωνίας, τιμωρείται δια φυλακίσεως, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου, δια καθείρξεως δε, εάν εν τη περιπτώσει ταύτη επήλθε θάνατος.
2.Εάν η πράξις ετελέσθη εξ αμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις.
Διατάραξις της ασφαλείας σιδηροδρόμων,
πλοίων και αεροσκαφών
Άρθρ.291.1.Όστις εκ προθέσεως διαταράττει την ασφάλειαν της σιδηροδρομικής ή δι’ ύδατος συγκοινωνίας ή της αεροπλοΐας, τιμωρείται: α)δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κοινός κίνδυνος εις ξένα πράγματα, β)δια καθείρξεως αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου και γ)δια καθείρξεως ισοβίου ή προσκαίρου τουλάχιστον δέκα ετών, αν εις την περίπτωσιν του στοιχείου β΄ επήλθε θάνατος.
2.Εάν η πράξις ετελέσθη εξ αμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις.
3.Πάσα παράβασις των διαταγμάτων ή των διοικητικών κανονισμών των αφορώντων εις την αστυνομίαν, την ασφάλειαν, την εν γένει διοίκησιν και την χρήσιν των σιδηροδρόμων και της δι’ ύδατος συγκοινωνίας και της αεροπλοΐας μη προβλεπόμενη υπό των παραγρ. 1 και 2, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής.
Βλ. και Νόμ. 480/1976 περί προλήψεως και καταστολής πράξεών τινων στρεφομένων κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας εν τόμ. 38 σελ. 614,101.
Παρακώλυσις συγκοινωνιών
Άρθρ.292.1.Ο εκ προθέσεως παρακωλύων την λειτουργίαν κοινής χρήσεως εγκαταστάσεως εξυπηρετούσης την συγκοινωνίαν, ιδία δε σιδηροδρόμου, αεροπλοίου, λεωφορείου αυτοκινήτου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλεφώνου, προωρισμένων εις κοινήν χρήσιν, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Εάν η πράξις εξετελέσθη εξ αμελείας επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις εξ μηνών.


Σελ. 58(δ)
Τεύχος 1365 Σελ. 30

Παρακώλυσις της λειτουργίας άλλων
κοινωφελών εγκαταστάσεων
Άρθρ.293.1.Ο εκ προθέσεως παρακωλύων την λειτουργίαν καταστήματος ή εγκαταστάσεως, εξυπηρετούντων την εις το κοινόν προμήθειαν ύδατος, φωτισμού, θερμότητος ή κινητηρίου δυνάμεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Εάν η πράξις εξετελέσθη εξ αμελείας, επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις εξ μηνών.
Παύσις εργασίας
Άρθρ.294.«Δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται όστις, διαρκούσης της εν η διατελεί σχέσεως μισθώσεως εργασίας, εκ προθέσεως, δια παύσεως της εργασίας άνευ εγκαίρου προς τον εργοδότην και την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν προειδοποιήσεως ή κακοβούλου παρελκύσεως αυτής, γίνεται υπαίτιός τινος των έν άρθροις 292 και 293 πράξεων εντεύθεν δε προξενείται κατάστασις κοινής ανάγκης».
Αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 6 εδάφ. α΄ Νόμου 1623/1951 (τόμ. 9 σ. 167).
Πρόκλησις κοινής ανάγκης
Άρθρ.295.Όταν δια τινος των εν άρθροις 292 παρ. 1, 293 παρ. 1 (και 294) πράξεων προξενείται κατάστασις κοινής ανάγκης, επιβάλλεται κάθειρξις.
Τα εντός ( ) διεγράφησαν δια του άρθρ. 6 εδάφ. β Νόμου 1623/1951 (τόμ. 9 σ. 167).
Παρακώλυσις προμηθεύσεως άρτου
Άρθρ.296. Ο εκ προθέσεως κατά τον εν άρθρω 294 αναφερόμενον ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον παρακωλύων την λειτουργίαν καταστήματος ή εγκαταστάσεως, εξυπηρετούντων την εις το κοινόν προμήθειαν άρτου, τιμωρείται, εάν εντεύθεν προξενήται κατάστασις κοινής ανάγκης, δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών.
Έκθεσις πλοίου εις κίνδυνον δια λαθρεμπορίου
Άρθρ.297.-1.Ο εκ προθέσεως εισάγων εν ελληνικώ πλοίω αντικείμενα, η ύπαρξις των οποίων δύναται να επιφέρη τον κίνδυνον κατασχέσεως ή δημεύσεως του πλοίου ή του φορτίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών.
2.Η πράξις τιμωρείται και όταν έλαβε χώραν εκτός των ορίων του κράτους.
3.Ως προς πλοία ξένης εθνικότητος τιμωρείται η πράξις, εάν η φόρτωσις ετελέσθη εν όλω ή εν μέρει εν τη ημεδαπή.
Γενική διάταξις
Άρθρ.298.-Εις τας περιπτώσεις των άρθρων 290 παρ. 2 και 291 παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξις του άρθρου 289.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄
Εγκλήματα κατά της ζωής
Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
Άρθρ.299.-1.Όστις εκ προθέσεως απέκτεινεν έτερον τιμωρείται δια της ποινής του θανάτου ή της ισοβίου καθείρξεως.
2.Εάν η πράξις απεφασίσθη και εξετελέσθη εν βρασμώ ψυχικής ορμής επιβάλλεται η ποινή της προσκαίρου καθείρξεως.
Ανθρωποκτονία εν συναινέσει
Άρθρ.300.-Όστις απεφάσισε και εξετέλεσεν ανθρωποκτονίαν επί τη σπουδαία και επιμόνω απαιτήσει του παθόντος και εξ οίκτου προς αυτόν, ανιάτως πάσχοντα, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Συμμετοχή εις αυτοκτονίαν
Άρθρ.301.-Ο εκ προθέσεως καταπείσας έτερον εις αυτοκτονίαν, εάν αύτη ετελέσθη ή εγένετο απόπειρα αυτής, ως και ο παρασχών βοήθειαν κατ’ αυτήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Ανθρωποκτονία από αμέλεια
«Άρθρ.302.-1.Όποιος επιφέρει το θάνατο άλλου από αμέλεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Αν το θύμα της πράξης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι οικείος του υπαιτίου, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον υπαίτιο από κάθε ποινή, αν πεισθεί ότι λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστη από τις συνέπειες της πράξης του δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε ποινή».
Το άρθρ. 302 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 15 Νόμ. 1419/1984 ΦΕΚ Α΄ 8 (κατωτ. αριθ. 25).
Παιδοκτονία
Άρθρ.303.-Μήτηρ, ήτις εκ προθέσεως απέκτεινε κατά τον τοκετόν ή μετά τον τοκετόν μεν, εφ’ όσον όμως εξηκολούθει ή εκ τούτου προκληθείσα διατάραξις του οργανισμού, το τέκνον αυτής, τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.
Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης
Άρθρ.304.-«1.Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη της τιμωρείται με κάθειρξη.
2α.Όποιος με τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή προμηθεύει σ’ αυτή μέσα για τη διακοπή της τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και αν ενεργεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών.
β.Αν από την πράξη της προηγούμενης διάταξης προκληθεί βαρεία πάθηση του σώματος ή της διάνοιας της εγκύου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατός της επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.
3.Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον να την διακόψει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος».
Ο τίτλος και οι παρ. 1, 2 και 3 τροποποιήθηκαν ως άνω από το άρθρ. 3 Νόμ. 1609/28 Ιουν. -3 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α΄ 86) (Τόμ. 35, σελ. 114,06).
«4.Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται με τη συναίνεση της εγκύου από γιατρό μαιευτήρα- γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
β)΄Εχουν διαπιστωθεί, με τα σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδομάδες.
γ)Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρμόδιου γιατρού.
δ)Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
5.Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης».
Οι παρ. 4 και 5 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρ. 2 Νόμ. 1609/28 Ιουν. -3 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α΄ 86), Τόμ. 35, σελ. 114,06.

(Αντί για τη σελ. 59(ζ) Σελ. 59(η)
Τεύχος Η92-Σελ. 15
Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού
Άρθρ.304Α.-«Όποιος επενεργεί παράνομα στην έγκυο με αποτέλεσμα να προκληθεί βαριά βλάβη στο έμβρυο ή να εμφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώματος ή της διάνοιας τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρ. 310».
Το άρθρ. 304Α προστέθηκε από το άρθρ. 4 Νόμ. 1609/28 Ιουν. -3 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α΄ 86) Τόμ. 35, σελ. 114,06.
Διαφήμιση μέσων
τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης
Άρθρ.305.«1.Όποιος δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγέλλει ή διαφημίζει, έστω και συγκαλυμμένα, φάρμακα ή άλλα αντικείμενα ή τρόπους ως κατάλληλους να προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης ή προσφέρει με τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την εκτέλεση ή την υποβοήθηση διακοπής της εγκυμοσύνης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη.
2.Δεν είναι άδικη πράξη η ενημέρωση ή η υγειονομική διαφώτιση σχετικά με την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που γίνεται από τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και η ενημέρωση γιατρών ή προσώπων που νόμιμα διακινούν μέσα τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης και οι σχετικές δημοσιεύσεις σε ειδικά ιατρεία ή φαρμακευτικά περιοδικά».
Το άρθρ. 305 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 5 Νόμ. 1609/28 Ιουν. -3 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α΄ 86) Τόμ. 35, σελ. 114,06.


Σελ. 60(η)
Τεύχος Η92-Σελ. 16
Έκθεσις
Άρθρ.306.-1.Ο εκθέτων έτερον και περιάγων αυτόν ούτως εις θέσιν αβοήθητον ως και ο εκ προθέσεως αβοήθητον αφήνων πρόσωπον, τελούν υπό την προστασίαν αυτού ή προς διατροφήν και περίθαλψιν ή την μεταφοράν του οποίου είναι υπόχρεως, ή πρόσωπον το οποίον υπαιτίως ούτος ετραυμάτισε, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών.
2.Εάν, συνεπεία της πράξεως επήλθεν εις την υγείαν του παθόντος βαρεία βλάβη, επιβάλλεται κάθειρξις μέχρι δέκα ετών, εάν δε συνεπεία της πράξεως επήλθεν ο θάνατος του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξις τουλάχιστον εξ ετών.
Παράλειψις λυτρώσεως από κινδύνου ζωής
Άρθρ.304.-Ο εκ προθέσεως παραλείπων να σώση έτερον εκ κινδύνου ζωής, καίπερ δυνάμενος να πράξη τούτο άνευ κινδύνου της ζωής ή της υγείας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ένος έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄
Σωματικαί βλάβαι
Απλή σωματική βλάβη
Άρθρ.308.-1.Ο εκ προθέσεως προξενών εις έτερον σωματικήν κάκωσιν ή βλάβην της υγείας αυτού τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών. Εάν δ’ η προξενηθείσα κάκωσις ή βλάβη της υγείας είναι όλως ελαφρά τιμωρείται δια φυλακίσεως το πολύ εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής. «Και εάν αύτη είναι ασήμαντος τιμωρείται δια κρατήσεως ή προστίμου».
Η εντός « » διάταξις προσετέθη δια του άρθρ. 6 Ν.Δ. 2493/1953, κατωτ. αριθ. 8.
2.Δεν είναι άδικος η εν παρ. 1 σωματική βλάβη οσάκις επιχειρείται τη συναινέσει του παθόντος και δεν προσκρούει εις τα χρηστά ήθη.
3.Ο υπαίτιος της εν παρ. 1 πράξεως δύναται να απαλλαγή πάσης ποινής, εάν εις την πράξιν παρεσύρθη εκ δεδικαιολογημένης αγανακτήσεως ένεκα αμέσως προηγηθείσης πράξεως του παθόντος, τελουμένης εναντίον ή ενώπιον αυτού και ιδιαζόντως σκληράς ή βαναύσου.
Απρόκλητη σωματική βλάβη
Άρθρ.308Α.-1.Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών τιμωρείται η απλή σωματική βλάβη (άρθρ. 308 παρ. 1 εδαφ. α), αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα.
2.Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έχει το χαρακτήρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρ. 309) ή αν σε αυτή συμμετείχαν δύο ή περισσότεροι συμμέτοχοι, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους».
Το άρθρ. 308Α προστέθηκε από το άρθρ. 18 Νόμ. 1419/1984, ΦΕΚ Α΄ 28 (κατωτ. αριθ. 25).
Επικίνδυνος σωματική βλάβη
Άρθρ.309.-Εάν η εν τω προηγουμένω άρθρω πράξις ετελέσθη κατά τρόπον δυνάμενον να παραγάγη κίνδυνον της ζωής του παθόντος ή βαρείαν σωματικήν βλάβην αυτού (άρθρ. 310 παρ. 2), επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον τριών μηνών.
Βαρεία σωματική βλάβη
Άρθρ.310.-1.Εάν η εν άρθρω 308 πράξις έσχεν ως επακόλουθον βαρείαν πάθησιν του σώματος ή της διανοίας του παθόντος, επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον δύο ετών.
2.Βαρεία πάθησις του σώματος ή της διανοίας υπάρχει ιδίως, εάν, συνεπεία της πράξεως, περιέστη ο παθών εις κίνδυνον ζωής ή υπέπεσεν εις νόσον βαρείαν και μακρά ή ηκρωτηριάσθη σοβαρώς ή άλλως επί μακρόν και σπουδαίως παρεκωλύθη περί την χρήσιν του σώματος ή της διανοίας αυτού.
3.Εάν το παραχθέν τούτο αποτέλεσμα εσκοπείτο υπό του υπαιτίου, επιβάλλεται κάθειρξις μέχρι δέκα ετών.
Θανατηφόρος βλάβη
Άρθρ.311.-«Εάν η σωματική βλάβη έσχεν ως επακόλουθον τον θάνατον του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξις μέχρι δέκα ετών. Εάν δε ο υπαίτιος εσκόπει βαρείαν σωματικήν βλάβην αυτού, επιβάλλεται κάθειρξις».
Το άρθρ. 311 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 2 του Ν.Δ. 4090/1960, κατωτ. αριθ. 12.
Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ.
Άρθρ.312.-Δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, αν δεν συντρέχη περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, τιμωρείται: α)όστις δια συνεχούς σκληράς συμπεριφοράς επιφέρει σωματικήν κάκωσιν ή βλάβην της υγείας εις πρόσωπον μη συμπληρώσαν εισέτι το δέκατον έβδομον έτος της ηλικίας του ή μη δυνάμενον να υπερασπίση εαυτό και τελούν υπό την επιμέλειαν ή προστασίαν του ή ανήκον εις τον οίκον αυτού ή τελούν εις σχέσιν εργασίας ή υπηρεσίας μετ’ αυτού ή το οποίον ο εις επιμέλειαν αυτού υπόχρεως αφήκεν εις την εξουσίαν του. β)όστις δια κακοβούλου παραμελήσεως των εαυτού υποχρεώσεων έναντι των ως άνω προσώπων γίνεται παραίτιος σωματικής κακώσεως ή βλάβης της υγείας αυτών.
Συμπλοκή
Άρθρ.313.-Εάν συνεπεία τινος συμπλοκής ή επιθέσεως, ενεργηθείσης υπό πολλών, συνέβη ο θάνατος ή βαρεία σωματική βλάβη ανθρώπου (άρθρ. 310), έκαστος των μετασχόντων της συμπλοκής ή της επιθέσεως τιμωρείται, δια μόνην την συμμετοχήν του εις ταύτην, δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών, εκτός εάν άνευ υπαιτιότητός του συνεπλάκη.
(Αντί για τη σελ. 60,01) Σελ. 60,01(α)
Τεύχος 1181-Σελ. 31
Σωματική βλάβη από αμέλεια
«Άρθρ.314.-1.Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι πολύ ελαφριά, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή.
2.Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 302 εφαρμόζεται ανάλογα και για την πράξη της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή για την ποινική δίωξη απαιτείται πάντοτε έγκληση και δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του επόμενου άρθρου».
Το άρθρ. 314 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 16 Νόμ. 1419/1984 ΦΕΚ Α΄ 28 (κατωτ. αριθ. 25).
Έγκληση
Άρθρ.315.-«1.Στις περιπτώσεις των άρθρ. 308 και 314 η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση. Δεν απαιτείται έγκληση αν ο υπαίτιος της πράξης του άρθρ. 314 ήταν υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματός του να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Η οδήγηση οχήματος εμπίπτει στο προηγούμενο εδάφιο όταν εξυπηρετεί τη βιοποριστική μεταφορά επιβατών ή πραγμάτων.
Στην περίπτωση του άρθρ. 314, αν η πράξη τελέστηκε κατά την οδήγηση οχήματος και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου του παρόντος, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 11 άρθρ. 1 Νόμ. 2207/1994, ΦΕΚ Α΄ 65 (κατωτ. αριθ. 30).
2.«Εάν ο παθών, εν τη περιπτώσει του άρθρ. 308 είναι δημόσιος υπάλληλος, συνέβη δε η πράξις κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του ή δια λόγους σχετικούς προς την εκτέλεσιν αυτής, η δίωξις χωρεί αυτεπαγγέλτως».
Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 8 Νόμ. 410/1976 (κατωτ. αριθ. 22).
«Επιβαρυντικαί περιπτώσεις»
«Άρθρ.315Α.-Η εναντίον αστυνομικού οργάνου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του τέλεση της βαρειάς ή θανατηφόρου σωματικής βλάβης συνιστά ιδιαίτερη επιβαρυντική περίσταση».
Το άρθρ. 315Α αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 17 Νόμ. 1419/84 ΦΕΚ Α΄ 28, (κατωτ. αριθ. 25).


Σελ. 60,02(α)
Τεύχος 1181-Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ΄.
Μονομαχία
Πρόσκλησις εις μονομαχίαν
Άρθρ.316.-1.Ο προκαλέσας τινά εις μονομαχίαν δι’ όπλων και ο αποδεχθείς τοιαύτην πρόσκλησιν τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών.
2.Εάν τις των αντιπάλων εματαίωσεν οικεία βουλήσει την τέλεσιν της μονομαχίας προ πάσης ενάρξεως αυτής, απαλάσσεται της ποινής.
Μονομαχία
Άρθρ.317.-1.Η δι’ όπλων μονομαχία τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών. Εάν δε κατά τους συμφωνηθέντας όρους, η μονομαχία έδει να εξακολουθήση μέχρι θανάτου ενός των αντιπάλων, επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον ενός έτους.
2.Ο εν μονομαχία αποκτείνας τον αντίπαλον αυτού τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστων τριών ετών, εν δε τη περιπτώσει του εδαφίου δευτέρου της προηγουμένης παραγράφου δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.
3.Ο εκ προθέσεως παραβιάσας τους κανόνας της μονομαχίας ή τους συμπεφωνημένους όρους αυτής και λόγω της παραβιάσεως ταύτης, αποκτείνας ή τραυματίσας τον αντίπαλον τιμωρείται κατά τας διατάξεις περί ανθρωποκτονίας ή σωματικών βλαβών, εάν κατά τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου δεν τιμωρείται βαρύτερον η πράξις.
Μονομαχία αποκλείουσα κινδύνου ζωής
Άρθρ.318.-Εάν η μονομαχία ετελέσθη ληφθέντων προφυλακτικών μέτρων, καταλλήλων προς αποτροπήν κινδύνου ζωής και εις τούτο αποσκοπούντων επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις ενός έτους.
Τιμωρία συνεργών
Άρθρ.319.-1.Μάρτυρες και άλλοι βοηθοί μονομαχίας, ως και τα μέλη συμβουλίου τιμής, συνελθόντος όπως αποφανθή περί της τελέσεως ή μη της μονομαχίας, τιμωρούνται ως συνεργοί. Μένει έν τούτοις ατιμώρητος ο μάρτυς, ο συντελέσας εις την ματαίωσιν της μονομαχίας.
2.Ατιμώρητοι μένουσιν επίσης οι ως ιατροί εν μονομαχία προσλαμβανόμενοι.
Διέγερσις εις μονομαχίαν
Άρθρ.320.-Ο διαγείρων τινά εις μονομαχίαν μετά τρίτου είτε δια της απειλής ότι θέλει εκτεθή εις την περιφρόνησιν αυτού ή ετέρου τινός, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών.
Δημοσιεύματα αναγόμενα εις μονομαχίας
Άρθρ.321.-1.Ο Διευθυντής εφημερίδος ή περιοδικού, εν ω καταχωρίζεται δημοσίευμα αναγόμενον εις την πρόσκλησιν μονομαχίας τινός ή την διεξαγωγήν ταύτης, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.
2.Η προκειμένη διάταξις δεν εφαρμόζεται επί απλής αναγγελίας θανάτου επελθόντος εκ μονομαχίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄
Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
Αρπαγή
Άρθρ.322.-«Ο δι’ απάτης ή βίας ή απειλής βίας συλλαμβάνων, απάγων ή παρανόμως κατακρατών τινα, ούτως ώστε ο συλληφθείς να αποστερήται της προστασίας της Πολιτείας και ιδία ο περιάγων τινά εις ομηρίαν ή άλλην παρομοίαν κατάστασιν στερήσεως. Εάν η πράξις εγένετο προς τον σκοπόν εξαναγκασμού του παθόντος ή άλλου τινός εις πράξιν ή παράλειψιν ή ανοχήν περί της οποίας δεν υφίσταται υποχρέωσις αυτού, τιμωρείται: α)δι’ ισοβίου καθείρξεως εάν ο εξαναγκασμός στρέφεται κατά των εν άρθρ. 157 παρ. 1 σωμάτων ή προσώπων και β)δια καθείρξεως τουλάχιστον δέκα ετών εις πάσαν άλλην περίπτωσιν».
Το άρθρ. 322 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 10 Νόμ. 410/1976 (κατωτ. αριθ. 22)
Εμπορία δούλων
Άρθρ.323.-1.Ο ενεργήσας εμπορίαν δούλων τιμωρείται δια καθείρξεως.
2.Η εμπορία των δούλων περιλαμβάνει πάσα πράξιν συλλήψεως, αποκτήσεως, διαθέσεως ατόμου σκοπούσαν την εις δουλείαν υπαγωγήν αυτού, πάσαν πράξιν προσκτήσεως δούλου, επί σκοπώ μεταπωλήσεως ή ανταλλαγής αυτού, πράξιν παραχωρήσεως κεκτημένου δούλου δια πράξεως πωλήσεως ή ανταλλαγής, και εν γένει πάσαν πράξιν εμπορίας ή μεταφοράς δούλων.
3.Ο αναλαμβάνων οιανδήποτε υπηρεσίαν επί πλοίου, εν γνώσει ότι τούτο είναι προωρισμένον προς ενέργειαν εμπορίας δούλων ή ότι χρησιμοποιείται ήδη προς τούτο, ως και ο παραμένων εκουσίως εν τη υπηρεσία ταύτη εν γνώσει του ρηθέντος προορισμού του πλοίου ή της τοιαύτης χρησιμοποιήσεώς του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.
4.Ο συντελέσας αμέσως ή εμμέσως εις την ναύλωσιν πλοίου, εν γνώσει ότι δια ταύτης σκοπείται η ενέργεια εμπορίας δούλων, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.
5.Ο από τόπου εις τόπον μεταφέρων ανδράποδα, χωρίς σκοπόν εμπορίας τούτων, αλλά και χωρίς να γίνηται η μεταφορά προς σκοπόν απελευθερώσεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
6.Δια της αυτής ποινής τιμωρείται ο ιδιοκτήτης, και ο πλοίαρχος πλοίου, δια του οποίου, εν γνώσει αυτών, ήθελεν ενεργηθή τοιαύτη μεταφορά ανδραπόδων.(Αντί για τη σελ. 61(ε) Σελ. 61(στ)
Τεύχος 1365 Σελ. 31
Εμπορία ανθρώπων
"Άρθρ. 323Α. 1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό την αφαίρεση οργάνων του σώματός του ή για να εκμεταλλευθεί ο ίδιος ή άλλος την εργασία του, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.
2. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με τη χρήση απατηλών μέσων ή το παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του, με υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων.
3. Όποιος εν γνώσει δέχεται την εργασία προσώπου το οποίο τελεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη:
α) στρέφεται κατά ανηλίκου,
β) τελείται κατ' επάγγελμα,
γ) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή
δ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος.
5. Όποιος χρησιμοποιεί τα μέσα των παραγράφων 1 και 2 για να στρατολογήσει ανήλικο με σκοπό τη χρησιμοποίησή του σε ένοπλες συγκρούσεις τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ."
Το άρθρ.323Α προστέθηκε με το άρθρ.1 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Αρπαγή ανηλίκων
Άρθρ.324.-«1.Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε που δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίξει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση.Εάν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιμέλειας διέτρεξε σπουδαίο κίνδυνο ζωής ή βαρειάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ένα χρόνο.


Σελ. 62(στ)
Τεύχος 1365 Σελ. 32

2.Εάν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα χρόνια, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια, εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση που ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή με το σκοπό να μεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη μεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανηλίκου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια.
3.Εάν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγουμένων παραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να εξαναγκάσει σε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλεται κάθειρξη. Στην περίπτωση που ο δράστης με τη θέλησή του και πριν να εκπληρωθεί ο οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε υγιή και σώο τον ανήλικο, επιβάλλεται φυλάκιση».
Το άρθρ. 324 που είχε αντικατασταθεί από το άρθρ. 11 Νόμ. 410/1976 (κατωτ. αριθ. 22) αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 2 Νόμ. 1272/1982 (κατωτ. αριθ. 24).Παράνομος κατακράτησις
Άρθρ.325.-Όστις εκ προθέσεως καθείργει τινά άκοντα ή κατ’ άλλον στερεί της ελευθερίας της κινήσεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως, εάν δε η κατακράτησις διήρκεσεν επί μακρόν, δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών.
Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα
«Άρθρ. 326.-Όποιος παραβαίνει μια από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Συντάγματος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.»
Το άρθρ.326 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 άρθρ.6 Νόμ.3090/24-24 Δεκ.2002 (ΦΕΚ Α΄329), κατωτ.αριθ.41.
Ακούσια απαγωγή
Άρθρ.327.-«1.Όποιος, με σκοπό το γάμο ή την ακολασία, απάγει ή κατακρατεί παράνομα (άρθρ. 325) θήλυ χωρίς τη θέλησή του ή θήλυ που έχει διαταραγμένη νόηση ή είναι ανίκανο να αντισταθεί λόγω απώλειας της συνειδήσεως ή διανοητικής ατέλειας ή για άλλο λόγο, τιμωρείται, αν μεν τέλεσε την πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση τουλάχιστον ένα χρόνο, αν δε τη διέπραξε με σκοπό την ακολασία, με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια.
2.Για την ποινική δίωξη χρειάζεται έγκληση»
Το άρθρ. 327, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρ. 3 Νόμ. 4090/1960 (κατωτ. αριθ. 12), αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 3 Νόμ. 1272/1982 (κατωτ. αριθ. 24).
Εκουσία απαγωγή
Άρθρ.328.-1.Ο επί σκοπώ γάμου ή ακολασίας απάγων ή κατακρατών άγαμον και ανήλικον θήλυ εκουσίως μεν, άνευ όμως της συγκαταθέσεως των προσώπων, υπό την εξουσίαν των οποίων διατελεί ή των δικαιουμένων κατά τον νόμον να μεριμνήσωσι δια το πρόσωπον αυτού, τιμωρείται, αν μεν έπραξε τούτο επί σκοπώ γάμου, δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών, αν δεν επί σκοπώ ακολασίας, δια φυλακίσεως.
2.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Γενική διάταξις
Άρθρ.329.-Εάν εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 327 και 328 ετελέσθη μετά της απαχθείσης ο γάμος ον εσκόπει η απαγωγή, η ποινική δίωξις χωρεί μόνον μετά την ακύρωσιν αυτού.
Παράνομος βία
Άρθρ.330.-Όστις, μεταχειριζόμενος σωματικήν βίαν ή απειλήν τοιαύτης ή άλλης παρά νόμου πράξεως ή παραλείψεως, εξαναγκάζει έτερον εις πράξιν, παράλειψιν ή ανοχήν, περί των οποίων δεν υφίσταται υποχρέωσις του παθόντος, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, αδιαφόρως αν το απειλούμενον κακόν στρέφηται κατά του απειλουμένου ή τινός των οικείων αυτού.
Αυτοδικία
Άρθρ.331.-Όστις ενεργεί αυτογνωμόνως αξίωσιν περί δικαιώματος, το οποίον ή έχει τω όντι ή εκ πεποιθήσεως οικειοποιείται, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής.
«Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει».
Το εντός « » εδάφιον προσετέθη δια του άρθρ. 4 του Ν.Δ. 4090/1960, κατωτ. αριθ. 12.
Εξαναγκασμός προς παύσιν εργασίας
Άρθρ.332.- Όστις δια βίας ή απειλής εξαναγκάζει τινά να συμμετάσχη εις ένωσιν, σκοπούσαν την ομαδικήν παύσιν της εργασίας προς επιτυχίαν της μεταβολής των όρων της περί αυτής συμβάσεως, ή παρεμποδίζει τινά να αποχωρήση τοιαύτης ενώσεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής.
Απειλή
Άρθρ.333.-«1.Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόπο ή ανησυχία, απειλώντας τον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή.
2.Για την ποινική δίωξη χρειάζεται έγκληση»
Το άρθρ. 333 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 4 Νόμ. 1272/1982 (κατωτ. αριθ. 24).
Διατάραξις οικιακής ειρήνης
Άρθρ.334.-«1.Ο παρανόμως εισδύων ή παρά την θέλησιν του δικαιούχου παραμένων εις την κατοικίαν ετέρου ή εις τον παρ’ αυτού προς εργασίαν χρησιμοποιούμενον χώρον ή εις περικεκλεισμένον χώρον κατεχόμενον παρ’ αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής.
2.Αι ως άνω πράξεις ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, ως και πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενεργούμεναι προς τον σκοπόν παρεμποδίσεως της εκδόσεως εφημερίδων ή περιοδικών, ως και της ελευθέρας κυκλοφορίας αυτών ή βιβλίων, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους, μη επιτρεπομένης εις πάσαν περίπτωσιν της μετατροπής ή αναστολής της ποινής.
3.Όστις, παρανόμως εισδύει εις κατάστημα ή χώρον υπηρεσίας δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή επιχειρήσεως κοινής ωφελείας ή παραμένει εις τους χώρους τούτου παρά την θέλησιν της χρησιμοποιούσης αυτούς υπηρεσίας, δηλουμένης αυτώ δια του νομίμου εκπροσώπου ή υπαλλήλου της, προκαλών ούτω διακοπήν ή διατάραξιν της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.


(Αντί για τη σελ. 63(θ) Σελ. 63(ι)
Τεύχος Σελ.

4.Η ποινική δίωξις επί των περιπτώσεων της παρ.1 χωρεί μόνον επί εγκλήσει του δικαιούχου».
Το άρθρ. 334 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 12 Νόμ. 410/1976 (κατωτ. αριθ. 22).
Απατηλή διέγερσις εις μετανάστευσιν
Άρθρ.335.-Όστις εκ κερδοσκοπίας και δολίως καταπείθει έτερον εις μετανάστευσιν εκ της ημεδαπής, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄
«Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής».
Ο τίτλος του κεφ. ΙΘ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 8 Νόμ. 1419/1984 (ΦΕΚ Α΄ 28), κατωτ. αριθ. 25.
Βιασμός
΄Αρθρ.336.-«1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή της τιμωρείται με κάθειρξη.»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ.8 Νόμ. 3500/23-24 Οκτ. 2006 (ΦΕΚ Α΄232), κατωτ. αριθ. 50.
2.Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών».
Το άρθρ. 336 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 9 Νόμ. 1419/1984 (ΦΕΚ Α΄ 28), κατωτ. αριθ. 25.
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
«Άρθρ.337.-1.Όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή.
2.Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου αν ο παθών είναι νεώτερος από 12 ετών».
Το άρθρ. 337 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 10 Νόμ. 1419/1984 (ΦΕΚ Α΄ 28), κατωτ. αριθ. 25.


Σελ. 64(ι)
Τεύχος Σελ.

Κατάχρηση σε ασέλγεια.
΄Αρθρ.338.-«1. Όποιος με κατάχρηση της παραφροσύνης άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενης ανικανότητάς του να αντισταθεί, ενεργεί επ’ αυτού συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ.8 Νόμ. 3500/23-24 Οκτ. 2006, (ΦΕΚ Α΄232), κατωτ. αριθ. 50.
2. Όποιος με κατάχρηση των παραπάνω καταστάσεων ενεργεί άλλη ασελγή πράξη σε πρόσωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών."
Το άρθρ.338 αντικατάσταθηκε ως άνω από το άρθρ.2 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Αποπλάνηση παιδιών
Άρθρ.339.-«1.Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο νεώτερο των 15 ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί πράξη, τιμωρείται «αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα για το έγκλημα του άρθρου 351Α.» ως εξής:
α)Εάν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δέκα χρόνια, με κάθειρξη τουλάχιστο 10 χρόνια. β)Εάν ο παθών συμπλήρωσε τα δέκα χρόνια, αλλ’ όχι και τα 13 με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια και γ)εάν αυτός συμπλήρωσε τα 13 χρόνια με φυλάκιση.
Η μέσα σε «» φράση που είχε αντικατασταθεί με την παρ.4 άρθρ.11 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ.2 άρθρ.56 Νόμ.3160/24-30 Ιουν.2003 (ΦΕΚ Α΄165), κατωτ.αριθ.44.
2.Εάν στην περίπτωση του στοιχ. γ΄ της προηγούμενης δεν είχε συμπληρώσει τα 17 χρόνια, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλει μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3.Εάν μεταξύ του υπαίτιου και παθόντος τελέστηκε γάμος, δεν γίνεται ποινική δίωξη, η δε τυχόν γενομένη δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται απαράδεκτη. Η ποινική δίωξη χωρεί ή συνεχίζεται μετά την ακύρωση του γάμου».
Το άρθρ. 339 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 5 Νόμ. 1272/1982 (κατωτ. αριθ. 24).
Γενική διάταξη
«"Άρθρ. 340.- Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 336, 338 και 339 είχε ως συνέπεια το θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη."
Το άρθρ.340 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.3 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Απατηλή επίτευξις συνουσίας
Άρθρ.341.-Ο επιτυγχάνων συνουσίαν μετά θήλεος δια προκλήσεως ή χρήσεως πλάνης, συνεπεία της οποίας η παθούσα εθεώρησε την συνουσίαν ως εν γάμω τοιαύτην, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
«Άρθρο 342
Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια
1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί ασελγείς πράξεις με ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα, όχι όμως και τα δεκαοκτώ έτη, με κάθειρξη.
2. Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης της πρώτης παραγράφου:
α) από οικείο,
β) από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του,
γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, γυμναστή ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο,
δ) από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου,
ε) από κληρικό με τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί πνευματική σχέση,
στ) από ψυχολόγο, ιατρό, νοσοκόμο ή από ειδικό επιστήμονα που παρέχει τις υπηρεσίες του στον ανήλικο.
3. Ο ενήλικος ο οποίος με χειρονομίες, με προτάσεις ή με εξιστόρηση, απεικόνιση ή παρουσίαση πράξεων που αφορούν τη γενετήσια ζωή προσβάλλει την αιδώ ανηλίκου, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.
4. Ο ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαέξι έτη και με προτάσεις ή με εξιστόρηση, απεικόνιση ή παρουσίαση πράξεων που αφορούν τη γενετήσια ζωή προσβάλλει την αιδώ του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
5. Η παραγραφή των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του ανηλίκου.»
Το άρθρ. 342 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 24 Νόμ. 3500/23-24 Οκτ. 2006 (ΦΕΚ Α΄232), κατωτ. αριθ. 50.


(Αντί για τη σελ. 64,01(γ) Σελ. 64,01(δ)
Τεύχος Σελ.

Ασέλγεια δια καταχρήσεως εξουσίας
Άρθρ.343.-Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους τιμωρούνται: α)Ο Δημόσιος υπάλληλος, όστις ενεργεί ασελγή πράξιν μετά προσώπου, τελούντος εν υπηρεσιακή εξ αυτού εξαρτήσει, καταχρώμενος της τοιαύτης σχέσεως, β)πρόσωπα διωρισμένα ή οπωσδήποτε εργαζόμενα παρά φυλακαίς ή άλλοις κρατητηρίοις, παρά σχολαίς, παιδαγωγείοις, νοσοκομείοις, κλινικαίς ή παντός είδους θεραπευτηρίοις και αναρρωτηρίοις ή παρ’ άλλοις ιδρύμασι προωρισμένοις προς περίθαλψιν προσώπων δεομένων βοηθείας, εάν ενεργήσωσιν ασελγή πράξιν μετά τινος εις το Ίδρυμα τούτο εισαχθέντος προσώπου.
Έγκλησις
«Άρθρ.344.-"Στις περιπτώσεις των άρθρων 337 και 341 για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση." Στις περιπτώσεις του άρθρ. 336 η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως μπορεί, κατεξαίρεση, μετά από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, με αιτιολογημένη διάταξή του, να απέχει οριστικά από την άσκηση της ποινικής δίωξης ή, αν έχει ασκήσει την ποινική δίωξη, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο δύναται να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, εκτιμώντας τη δήλωση του θύματος ή την κατά το άρθρ. 118 προσώπων ότι η δημοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει ως συνέπεια το σοβαρό ψυχικό τραυματισμό του θύματος».
Το άρθρ. 344 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 11 Νόμ. 1419/1984 ΦΕΚ Α΄ 28, κατωτ. αριθ. 25.
Το μέσα σε «» πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.4 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Αιμομιξία
«Άρθρ.345.-1.Η συνουσία μεταξύ συγγενών εξ αίματος ανιούσης και κατιούσης γραμμής τιμωρείται ως προς τους ανιόντες με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και ως προς τους κατιόντες με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, μεταξύ δε αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2.Συγγενείς κατιούσης γραμμής μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ποινή αν κατά το χρόνο της πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους».
Το άρθρ. 345 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 12 Νόμ. 1419/1984 ΦΕΚ Α΄ 28, κατωτ. αριθ. 25.

Σελ. 64,02(δ)
Τεύχος Σελ.


Ασέλγεια μετά συγγενών
Άρθρ.346.-1.Η μεταξύ των εν τω άρθρ. 345 συγγενών επιχείρησις ετέρας ασελγούς πράξεως τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
2.Η παρ. 2 του άρθρ. 345 έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν.
Παρά φύσιν ασέλγεια
Άρθρ. 347.-1.Η μεταξύ αρρένων παρά φύσιν ασέλγεια, η τελεσθείσα δια καταχρήσεως σχέσεως εξαρτήσεως, στηριζομένης εις οιανδήποτε υπηρεσίαν, ή παρ’ ενηλίκου δι’ αποπλανήσεως προσώπου νεωτέρου των δέκα επτά ετών ή εκ κερδοσκοπίας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Ομοίως τιμωρείται ο κατ’ επάγγελμα μετερχόμενος την κατά την παράγρ. 1 ασέλγειαν.
Διευκόλυνσις αλλοτρίας ακολασίας
Άρθρ.348.-1.Όστις κατ’ επάγγελμα διευκολύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον την μεταξύ άλλων ασέλγειαν, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
2.Δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών και δια χρηματικής ποινής τιμωρείται ο δια χρήσεως απατηλών μέσων διευκολύνων την μεταξύ άλλων ασέλγειαν, και εάν δεν ενεργή κατ’ επάγγελμα.
"3. Όποιος κατ' επάγγελμα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυμμένα, με τη δημοσίευση αγγελίας, εικόνας, αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης ή με τη μετάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ασέλγεια με ανήλικο τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ."
Η παρ.3 προστέθηκε με το το άρθρ.5 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Πορνογραφία ανηλίκων
"Άρθρο 348Α. -1. Όποιος από κερδοσκοπία παρασκευάζει, κατέχει, προμηθεύεται, αγοράζει, μεταφέρει, διακινεί, διαθέτει, πωλεί ή θέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.
2. Πορνογραφικό υλικό κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου συνιστά κάθε περιγραφή ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση, σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, του σώματος ανηλίκου που αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση, καθώς και η καταγραφή ή αποτύπωση, σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, πραγματικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης που ενεργείται για τον ίδιο σκοπό από ή με ανήλικο.
3. Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης παραγράφου αφορά πορνογραφικό υλικό που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας, της κουφότητας ή της απειρίας ανηλίκου ή με την άσκηση σωματικής βίας κατ' αυτού, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ."
Το άρθρ.348Α προστέθηκε με το άρθρ.6 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Μαστροπεία
"Άρθρο 349. "1. Όποιος για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή διευκολύνει την πορνεία ανηλίκων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.
2. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος, αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β) με απατηλά μέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη πράξη.
3. Όποιος κατ' επάγγελμα ή από κερδοσκοπία προάγει στην πορνεία γυναίκες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών και με χρηματική ποινή. Η τέλεση της πράξης από υπάλληλο, ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, συνιστά επιβαρυντική περίσταση».
Το άρθρ.349 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.7 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Εκμετάλλευσις πορνών
Άρθρ.350.-«Πρόσωπον άρρεν διατρεφόμενον εν όλω ή εν μέρει παρά γυναικός κατ’ επάγγελμα πορνευομένης και δι’ εκμεταλλεύσεως των τοιούτων ανηθίκων κερδών αυτής, τιμωρείται δια φυλακίσεως έξ μηνών μέχρι 3 ετών», "αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί για άλλη βαρύτερη αξιόποινη πράξη.".
Το άρθρ. 350 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 του Ν.Δ. 4090/1960, κατωτ. αριθ. 12.
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.11 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.


(Μετά τη σελ.64,02(δ) Σελ. 64,021
Τεύχος-Σελ.

Σωματεμπορία.
"Άρθρο 351. -1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκμετάλλευσή του τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Σελ. 64,022
Τεύχος-Σελ.

2. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος αν, για να πετύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με τη χρήση απατηλών μέσων ή το παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του με υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων.
3. Όποιος εν γνώσει ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο το οποίο τελεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη:
α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή συνδέεται με την πνευματική αδυναμία ή την κουφότητα του παθόντος,
β) τελέσθηκε από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 349,
γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα,
δ) τελείται κατ' επάγγελμα,
ε) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή
στ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος.
5. Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
6. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους γενετήσια εκμετάλλευση συνίσταται στην επιχείρηση από κερδοσκοπία οποιασδήποτε ασελγούς πράξης ή στη χρησιμοποίηση από κερδοσκοπία του σώματος, της φωνής ή της εικόνας προσώπου για την πραγματική ή προσποιητή επιχείρηση τέτοιας πράξης ή για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη γενετήσια διέγερση."
Το άρθρ.351 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.8 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής.
"Άρθρο 351Α. 1. Η ασελγής πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η ασελγής πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου τιμωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δέκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δέκα, όχι όμως και τα δεκαπέντε έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και
γ) αν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.
Κατά την επιμέτρηση της ποινής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 83 στοιχείο ε΄.
2. Η κατά συνήθεια τέλεση της πράξης από τον ενήλικο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
3. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη."
Το άρθρ.351Α προστέθηκε με το άρθρ.9 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
Μέτρα ασφαλείας
Άρθρ.352.-Εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 347 παρ. 2, 348, 349, 350, 351 εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρ. 72, 73 και 74 περί οίκου εργασίας και περιορισμών διαμονής.
Πρόσκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις
«Άρθρ.353.-1.Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί με αυτή σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
"2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτής της παραγράφου απαιτείται έγκληση."
Το άρθρ. 353 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 13 Νόμ. 1419/1984, ΦΕΚ Α΄ 28, κατωτ. αριθ. 25.
Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.10 Νόμ.3064/11-15 Οκτ.2002 (ΦΕΚ Α΄248), κατωτ.αριθ.43.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄
Εγκλήματα περί τον γάμον και την
οικογένειαν
Προσβολή της οικογενειακής τάξεως
Άρθρ.354.-Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον νοθεύων ή συγκαλύπτων την οικογενειακήν τάξιν τινος, ιδία δε ο υποβάλλων τέκνον τιμωρείται δια φυλακίσεως.


(Μετά τη σελ.64,02(γ) Σελ. 64,03
Τεύχος 1365 Σελ. 37
Απάτη περί τον γάμον
Άρθρ.355.-Ο δι’ απατηλών μέσων παραπείθων τινα εις τέλεσιν γάμου ακύρου ή ακυρωσίμου, εάν ο γάμος δια τούτον τον λόγον εκηρύχθη αμετακλήτως άκυρος, τιμωρείται δια φυλακίσεως. Η δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Διγαμία
Άρθρ.356.-1.Ο σύζυγος, όστις πριν ή αμετακλήτως διαλυθή ή ακυρωθή, ο εν ω τελεί γάμος, συνήφθη εις νέον τοιούτον, ως και ο μετ’ αυτού εν γνώσει της υπάρξεως μη λυθέντος ή μη ακυρωθέντος γάμου συναπτόμενος εις νέον, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
2.Η παραγραφή της πράξεως άρχεται, αφ’ ης ο έτερος των γάμων ελύθη ή εκηρύχθη άκυρος.
Μοιχεία
Άρθρ.357.-(Καταργήθηκε από το άρθρ. 6 Νόμ. 1272/1982 κατωτ. αριθ. 24).
Παραβίασις της προς διατροφήν
υποχρεώσεως
Άρθρ.358.-«Ο κακοβούλως παραβιάζων την εκ του Νόμου επιβεβλημένην και υπό του Δικαστού, έστω και προσωρινώς, ανεγνωρισμένην υποχρέωσιν αυτού προς διατροφήν, εις τρόπον ώστε ο εις ταύτην δικαιούμενος περιέστη εις στερήσεις ή ηναγκάσθη να δεχθή την βοήθειαν άλλων, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους».
Το άρθρ. 358 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 4 Α.Ν. 230/1967 (κατωτ. αριθ. 16).
Εγκατάλειψις εγκυμονούσης
Άρθρ.359.-Ο εν απορία ή άλλως αβοήθητον εγκαταλείπων την παρ’ αυτού καταστάσαν έγκυον και αδυνατούσαν λόγω της εγκυμοσύνης ή του τοκετού να μεριμνήση περί αυτής, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Η δίωξις γίνεται μόνον κατ’ έγκλησιν.
Παραμέλησις της εποπτείας ανηλίκου
Άρθρ.360.-"1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαοκτώ ετών παραλείπει να τον παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης ή από το να επιδίδεται στην πορνεία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη."
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως αν από την παρ.6 άρθρ.2 Νόμ.3189/17-21 Οκτ.2003 (ΦΕΚ Α΄243), κατωτ.αριθ.45.Σελ. 64,04
Τεύχος 1365 Σελ. 382.Ο εξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος της εν τη προηγουμένη παραγράφω παραλείψεως τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.
3.Η εν παρ. 1 ποινή επιτείνεται εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών, η δε εν παρ. 2 εις φυλάκισιν μέχρις έξ μηνών, εάν υπαίτιοι της παραλείψεως εγένοντο γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες υπό την υπεύθυνον επιμέλειαν των οποίων είχε τεθή κατ’ άρθρ. 122 του παρόντος κώδικος ο ανήλικος.
4.Εάν η υπό του ανηλίκου τελεσθείσα πράξις είναι πταίσμα το δικαστήριον δύναται ν’ απαλλάξη πάσης ποινής τον υπαίτιον της κατά τας παρ. 1-3 παραλείψεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: