04 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄ Εγκλήματα κατά της τιμής Εξύβρισις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄
Εγκλήματα κατά της τιμής
Εξύβρισις
Άρθρ.361.-1.Όστις, εκτός των περιπτώσεων της δυσφημήσεως (άρθρ. 362 και 363), προσβάλλει δια λόγου ή δι’ έργου ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον την τιμήν ετέρου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής. Η χρηματική ποινή δύναται να επιβληθή και συν τη ποινή της φυλακίσεως.
Δια την περίπτωσιν εξυβρίσεως ιδιαζούσης θρασύτητος και προκλητικότητος βλ. άρθρ. 2 Ν.Δ. 4000/1959 (κατωτ. σελ. 84,7).
2.Εάν η προσβολή της τιμής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των περιστάσεων και του προσώπου του προσβληθέντος, δεν είναι ιδιαζόντως βαρεία, ο υπαίτιος τιμωρείται δια κρατήσεως ή προστίμου.
3.Η διάταξις της παρ. 3 του άρθρ. 308 έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν.
Απρόκλητη έργω εξυβρίση
«Άρθρ.361Α.-1.Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται η έργω εξύβριση (άρθρ. 361 παρ. 1) αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα.
2.Αν στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου συμμετείχαν δύο ή περισσότεροι, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών».
Το άρθρ. 361Α προστέθηκε από το άρθρ. 19 Νόμ. 1419/1984, ΦΕΚ Α΄ 28, κατωτ. αριθ. 25.
Δυσφήμησις
Άρθρ.362.-Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενώπιον τρίτου ισχυριζόμενος ή διαδίδων περί τινος άλλου γεγονός δυνάμενον να βλάψη την τιμήν ή την υπόληψιν αυτού, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής. Η χρηματική ποινή δύναται να επιβληθή και συν τη ποινή της φυλακίσεως.
Συκοφαντική δυσφήμησις
Άρθρ.363.-Εάν εις την περίπτωσιν του άρθρ. 362 το εν αυτώ γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος ετέλει εν γνώσει της αναληθείας αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, προς τη οποία δύναται να επιβληθή και χρηματική ποινή, δύναται δε να απαγγελθή και στέρησις των εν άρθρ. 63 πολιτικών δικαιωμάτων.
Δυσφήμησις ανωνύμου εταιρείας
Άρθρ.364.-1.Όστις ισχυρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενώπιον τρίτου ή διαδίδει περί ανωνύμου εταιρείας ωρισμένον γεγονός εν σχέσει προς τας επιχειρήσεις, την οικονομικήν κατάστασιν ή εν γένει τας εργασίας αυτής, ή προς τα πρόσωπα των διοικούντων ή διευθυνόντων ταύτην, δυνάμενον να βλάψη την προς την εταιρείαν εμπιστοσύνην του κοινού και εν γένει τας επιχειρήσεις αυτής, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή με χρηματικήν ποινήν.
2.Αποδεικνύων ο κατηγορούμενος την αλήθειαν του γεγονότος όπερ ισχυρίσθη ή διέδωκε, μένει ατιμώρητος.
3.Εάν το γεγονός όπερ ισχυρίσθη ή διέδωκεν ο κατηγορούμενος είναι ψευδές, διατελή δε ούτος εν γνώσει της αναληθείας αυτού, τιμωρείται με φυλάκισιν.
Προσβολή της μνήμης τεθνεώτος
Άρθρ.365.-Ο προσβάλων την μνήμην τεθνεώτος είτε δι’ εξυβρίσεως βαναύσου ή κακοβούλου, είτε δια συκοφαντικής δυσφημήσεως (άρθρ. 363), τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών.
Γενικαί διατάξεις
Άρθρ.366.-1.Εάν το εν άρθρ. 362 γεγονός είναι αληθές, η πράξις μένει ατιμώρητος. Η απόδειξις όμως της αληθείας αυτού απαγορεύεται, οσάκις τούτο αφορά αποκλειστικώς εις σχέσεις του οικογενειακού ή ιδιωτικού βίου, μη θιγούσας το δημόσιον συμφέρον, και ο ισχυρισμός ή η διάδοσις εγένετο κακοβούλως.
2.Εάν εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 362, 363, 364 και 365 το γεγονός, το οποίον ισχυρίσθη ή διέδωσεν ο υπαίτιος, είναι πράξις αξιόποινος, έλαβε δε περί ταύτης χώραν δικαστική δίωξις, αναστέλλεται η επί δυσφημήσει δίκη μέχρι πέρατος της ποινικής διώξεως, μεθ’ ο ή μεν αλήθεια αυτής θεωρείται αποδεδειγμένη δια της αμετακλήτου καταδίκης η δε αναλήθεια δια της αμετακλήτου αθωώσεως της στηριζομένης εις το ότι δεν απεδείχθη η παρά του δυσφημηθέντος τέλεσις αυτής.
3.Η απόδειξις της αληθείας του εν τη δυσφημήσει περιεχομένου γεγονότος δεν αποκλείει την επί εξυβρίσει τιμώρησιν, εάν εκ του τρόπου της εκδηλώσεως, ή εκ των περιστάσεων, υφ’ ας αύτη έλαβε χώραν, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως.
Άρθρ.367.-1.Δεν συνιστώσιν άδικον πράξιν δυσμενείς κρίσεις περί επιστημονικών, καλλιτεχνικών ή επαγγελματικών εργασιών ή δυσμενείς εκφράσεις περιεχόμεναι εν εγγράφω δημοσίας αρχής περί αντικειμένων αναγομένων εις τον κύκλον της υπηρεσίας της, ως επίσης εκδηλώσεις λαμβάνουσαι χώραν προς εκτέλεσιν νομίμων καθηκόντων, προς άσκησιν νομίμου εξουσίας ή χάριν διαφυλάξεως (προστασίας) δικαιώματος ή εξ άλλου δεδικαιολογημένου ενδιαφέροντος ή εις αναλόγους περιπτώσεις.
2.Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται, οσάκις αι ανωτέρω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουσι τα συστατικά στοιχεία της εν άρθρ. 363 πράξεως, ως επίσης οσάκις εκ του τρόπου της εκδηλώσεως ή εκ των περιστάσεων, υφ’ ας αύτη έλαβε χώραν, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως.

(Αντί για τη σελ.65(δ) Σελ. 65(ε)
Τεύχος 1365 Σελ. 39
Άρθρον 368
Έγκλησις
1.Εις τας περιπτώσεις των άρθρων 361, 362, 363, 364 και 365 η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.-2.Εις την περίπτωσιν του άρθρου 365 δικαίωμα προς έγκλησιν έχουσιν ο επιζήσας σύζυγος και τα τέκνα του τεθνεώτος, εν ελλείψει δε τοιούτων οι γονείς και οι αδελφοί αυτού. Εις την περίπτωσιν του άρθρου 364 δικαίωμα προς έγκλησιν έχει το διοικητικόν συμβούλιον και πας έχων ουσιώδες έννομον συμφέρον.-3.Εάν ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος, συνέβη δε η πράξις κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του ή δια λόγους σχετικούς προς την εκτέλεσιν αυτής, δικαιούνται εις έγκλησιν και η προϊσταμένη αυτού αρχή και ο αρμόδιος υπουργός.
Σελ. 66(ε) Τεύχος 1365 Σελ. 40
Άρθρον 369
Δημοσίευσις της αποφάσεως
1.Η § 3 του άρθρ. 229 έχει και εις τας περιπτώσεις των άρθρων 361, 362, 363, 364, 365 εφαρμογήν υπέρ του εγκαλέσαντος, από δε της προς τούτον επιδόσεως άρχεται η προς δημοσίευσιν της αποφάσεως προθεσμία. Εάν δ’ η πράξις ετελέσθη δια του Τύπου, πρέπει η δημοσίευσις αύτη να λάβη χώραν δια της εν εφημερίδι καταχωρίσεως τουλάχιστον του σκεπτικού και διαταχτικού της αποφάσεως.-2.Ο εκδότης της εφημερίδος ή του περιοδικού, εν οις κατεχωρίσθη το εφ’ ω η καταδίκη δημοσίευμα, οφείλει να καταχωρίση εν αυτοίς ολόκληρον την απόφασιν εντός οκτώ ημερών από της εις αυτόν επιδόσεώς της και εν τη αυτή θέσει και δια των αυτών στοιχείων, ως κατεχωρίσθη το υβριστικόν δημοσίευμα, άλλως υποβάλλεται εις φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή εις χρηματικήν ποινήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄
Παραβίασις απορρήτων
Άρθρον 370
Παραβίασις απορρήτου των επιστολών
1.Όστις αθεμίτως και προς τον σκοπόν του να λάβη γνώσιν του περιεχομένου αυτών ανοίγει κεκλεισμένην επιστολή ή έτερον κεκλεισμένον έγγραφον ή παραβιάζει τον εν ω ταύτα φυλάσσονται κεκλεισμένον χώρο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον εισχωρεί εις ξένα απόρρητα αναγινώσκων, αντιγράφων ή άλλως αποτυπώνων επιστολήν ή άλλο έγγραφον, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.-2.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων
και της προφορικής συνομιλίας
«Άρθρο.370Α.-1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνητοφωνήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η χρησιμοποίηση από τον δράστη των πληροφοριών ή μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.
2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνεί προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια ή μαγνητοσκοπεί μη δημόσιες πράξεις τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος μαγνητοφωνεί ιδιωτική συνομιλία μεταξύ αυτού και τρίτου χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση.
3. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όποιος κάνει χρήση των πληροφοριών ή των μαγνητοταινιών ή των μαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου.
4. Η πράξη της παραγράφου 3 δεν είναι άδικη, αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος, που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.
5. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου ενεργεί ιδιωτικές έρευνες ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.
6. Όποιος διαθέτει στο εμπόριο ή με άλλον τρόπο προσφέρει για εγκατάσταση ειδικά τεχνικά μέσα για την τέλεση των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου ή δημόσια διαφημίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή.»
Το άρθρ.370Α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.8 άρθρ.6 Νόμ.3090/24-24 Δεκ.2002 (ΦΕΚ Α΄329), κατωτ.αριθ.41.
Άρθρ.370Β.-1.«Όποιος αθέμιτα αντιγράφει αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.
2.Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3.Αν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωματικό απόρρητο ή για απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους, η κατά την παρ. 1 πράξη τιμωρείται κατά τα άρθρ. 146 και 147.
4.Οι πράξεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 διώκονται ύστερα από έγκληση».
Το άρθρ. 370Β προστέθηκε από το άρθρ. 3 του Νόμ. 1805/26-31 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α΄ 199), τόμ. 9 σελ. 202,07.
(Αντί για τη σελ. 67(ζ) Σελ. 67(η)
Τεύχος 1357 Σελ. 13

Άρθρ.370Γ.-1.«Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα υπολογιστών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως δύο εκατομμυρίων δραχμών.
2.Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφ’ όσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωμα, ιδίως με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος κάτοχός τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστο δέκα χιλιάδων δραχμών. Αν η πράξη αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή στην ασφάλεια του κράτους, τιμωρείται κατά το άρθρ. 148.
3.Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου των στοιχείων, η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου του.
4.Οι πράξεις των παρ. 1 έως 3 διώκονται ύστερα από έγκληση».
Το άρθρ. 370Γ προστέθηκε από το άρθρ. 4 του Νόμ. 1805/26-31 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α΄ 199), τόμ. 9 σελ. 202,07.
Άρθρ.370Δ.-(Καταργήθηκε από την περίπτ. β΄, παρ. 9, άρθρ. 33, Νόμ. 2172/16-16 Δεκ. 1993, ΦΕΚ Α΄ 207, κατωτ. αριθ. 29).
Άρθρον 371
Παραβίασις επαγγελματικής εχεμυθίας
1.Κληρικοί, δικηγόροι και παντός είδους νομικοί παραστάται, συμβολαιογράφοι, ιατροί, μαίαι, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι, εις τους οποίους διαπιστεύονται συνήθως, ένεκα του επαγγέλματός των ή της ιδιότητος των ιδιωτικά απόρρητα, ως και οι βοηθοί των προσώπων τούτων, τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους, εάν ήθελον φανερώσει ιδιωτικά απόρρητα εμπιστευθέντα αυτοίς ή περιέλθοντα εις γνώσιν αυτών δυνάμει του επαγγέλματος ή της ιδιότητός των.-2.Ομοίως τιμωρείται όστις αποθανόντος τινός των εν § 1 προσώπων και ως εκ τούτου αποκτήσας την κατοχήν, εγγράφων ή σημειώσεων αυτού, σχετικών προς την άσκησιν του επαγγέλματός του ή της ιδιότητός του, ήθελεν εκ τούτων φανερώνει ιδιωτικά απόρητα.-3.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.-4.Η πράξις δεν είναι άδικος και μένει ατιμώρητος, εάν ο υπαίτιος απέβλεπεν εις εκπλήρωσιν καθήκοντος ή εις διαφύλαξιν εννόμου ή άλλως δεδικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος, δημοσίου ή ιδίου εαυτού ή άλλου τινός, το οποίο δεν ηδύνατο να διαφυλαχθή άλλως.

Σελ. 68(η)
Τεύχος 1357 Σελ. 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
Άρθρον 372
Κλοπή
1.Ο εκ της κατοχής ετέρου αφαιρών ξένον (εν όλω ή εν μέρει) κινητόν πράγμα, επί σκοπώ παρανόμου ιδιοποιήσεως αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, εάν δε το αντικείμενον της κλοπής είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών.-2.Ως κινητόν πράγμα θεωρείται κατά τον παρόντα κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και πάσα άλλη ενέργεια.-3.Η διάταξις του άρθρου 72 περί οίκου εργασίας έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν.Άρθρον 373
Ως υπαίτιος κλοπής τιμωρείται και όστις,
επί σκοπώ παρανόμου περιουσιακής ωφελείας
εαυτού ή τρίτου, τυμβωρυχών νεκροσυλήση.
Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής
Άρθρ.374.-Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών:
α.Αν από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία αφαιρέθηκε πράγμα αφιερωμένο σ’ αυτήν.
β.Αν αφαιρέθηκε πράγμα επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρισκόταν σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο.
γ.Αν αφαιρέθηκε πράγμα το οποίο μεταφερόταν με οποιοδήποτε δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο ή ήταν τοποθετημένο σε χώρο προορισμένο για εναπόθεση πραγμάτων προς μεταφορά ή παραλαβή ή φερόταν από ταξιδιώτη.
δ.Αν η κλοπή τελέσθηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες.
ε) αν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια «ή αν η συνολική αξία των αντικειμένων της κλοπής υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ.»
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε από την παρ.7 άρθρ.14 Νόμ.2721/3-3 Ιουν.1999 (ΦΕΚ Α 112), κατωτ.αριθ.38.
στ-ζ.(Καταργήθηκαν από την παρ. 8 άρθρ. 1 Νόμ 2408/31 Μαΐου -4 Ιουν. 1996, ΦΕΚ Α΄104, (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32).
Το άρθρ. 374 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 23 Νόμ. 1419/84 ΦΕΚ Α΄28, κατωτ. αριθ. 25.
«Άρθρ.374Α.-1.Όποιος αφαιρεί από την κατοχή άλλου ξένο μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο με αποκλειστικό σκοπό να το χρησιμοποιήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2.Για την ποινική δίωξη της πράξης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται έγκληση.
3.Η διάταξη του άρθρ. 379 εφαρμόζεται και για το αδίκημα της παρ. 1 αυτού του άρθρου, απαιτείται όμως μαζί με την απόδοση του πράγματος και η ολοκληρωτική ικανοποίηση εκείνου που ζημιώθηκε».
Το άρθρ. 374Α αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 20 Νόμ. 1419/84 (ΦΕΚ Α΄28), κατωτ. αριθ. 25.
Υπεξαίρεσις
Άρθρ.375.-1.Ο παρανόμως ιδιοποιούμενος ξένον (εν όλω ή εν μέρει) κινητόν πράγμα, οπωσδήποτε περιελθόν εις την κατοχήν αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, εάν δε το αντικείμενον της υπεξαιρέσεως είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους.
«Αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμ., ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών».
Το νέο μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε από την περίπτ. α΄ της παρ. 3 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
«2.Αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών».
«Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα 25.000.000 δραχμ., τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση»».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου -4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄104) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32.
Το δεύτερο μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε από την περίπτ. β της παρ. 3 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 39.
3.Προς το ξένον πράγμα εξομοιούται και το ληφθέν τίμημα εμπιστευθέντος τω υπαιτίω προς πώλησιν κινητού πράγματος, ως επίσης και το κτηθέν κινητόν πράγμα δια χρημάτων ή άλλου πράγματος εμπιστευθέντων τω υπαιτίω προς αγοράν ή ανταλλαγήν του κτηθέντος.
Παρασιώπησις ευρέσεως
Άρθρ.376.-Όστις ευρίσκει πράγμα απολωλός, και δεν αναγγέλει την εύρεσιν εντός δέκα τεσσάρων ημερών εις την αρχήν ή εις το κοινόν ή εις τον δικαιούχον, τιμωρείται δια χρηματικής ποινης. Αν το πράγμα είναι ασημάντου αξίας, το δικαστήριον δύναται να κρίνη την πράξιν ατιμώρητον.
(Αντί για τη σελ. 68,01(β) Σελ. 68,01(γ)
Τεύχος 1365 Σελ. 41
Κλοπαί και υπαξαιρέσεις ευτελούς αξιας
Άρθρ.377.-1.Εάν η κλοπή ή, η υπεξαίρεσις έχη αντικείμενον πράγμα ευτελούς αξίας, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Εάν δ’ η πράξις ετελέσθη εξ ανάγκης προς άμεσον χρήσιν ή ανάλωσιν του κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος, το δικαστήριον δύναται να κρίνη την πράξιν ατιμώρητον.
2.Η ποινική δίωξις εις τας περιπτώσεις του άρθρου τούτου χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Υφαιρέσεις
Άρθρ.378.-Κλοπή ή υπεξαίρεσις γενομένη:
α)μεταξύ συγγενών και αγχιστέων ευθείας γραμμής, θετών γονέων και θετών τέκνων, συζύγων και μεμνηστευμένων, αδελφών και των συζύγων τούτων και μνηστήρων. β)παρ’ επιζήσαντος συζύγου εις την παρά του αποβιώσαντος καταλειφθείσαν περιουσίαν,γ)εναντίον επιτρόπου ή επιμελητού του υπαιτίου, ως και εναντίον προσώπου, προς το οποίον ο υπαίτιος ή συμμέτοχος διατελεί εν σχέσει εξαρτήσεως ή μετά του οποίου διαιτάται εν τω αυτώ οίκω, διώκεται μόνον επί εγκλήσει.
Απόδοσις ιδιοποιηθέντος πράγματος
Άρθρ.379.-1.Το αξιόποινον της κλοπής και της υπεξαιρέσεως εξαλείφεται, εάν ο υπαίτιος οικεία θελήσει και πριν έτι εξετασθή οπωσδήποτε περί της πράξεως του υπό της αρχής, ενήργησαν άνευ παρανόμου βλάβης τρίτου τινός, την απόδοσιν του πράγματος ή την εντελή ικανοποίησιν του ζημιωθέντος. Η μερική μόνον απόδοσις ή ικανοποίησης εξαλείφουσι τον αξιόποινον κατά τούτο μόνον το μέρος.
«2.Ο υπαίτιος της πράξης της υπεξαίρεσης εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωθέντα με τη θέλησή του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την καταβολή του κεφαλαίου, των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων που έχουν εκκαθαριστεί και δηλώσει τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του».
Το ισχύον κείμενο αριθμήθηκε ως παρ. 1 και η μέσα σε «» παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 1.3 του άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.

Σελ. 68,02(γ)
Τεύχος 1365 Σελ. 42
Ληστεία
Άρθρ.380.-1.Ο δια σωματικής βίας κατά προσώπου ή δι’ απειλών ηνωμένων με επικείμενον κίνδυνον σώματος ή ζωής αφαιρών παρ’ ετέρου ξένον (εν όλω ή εν μέρει) κινητόν πράγμα ή εξαναγκάζων εις παράδοσιν τοιούτου, ινα ιδιοποιηθή αυτό παρανόμως, τιμωρείται δια καθείρξεως.
2.Εάν συνέπεια της πράξεως επήλθεν ο θάνατος προσώπου τινός ή βαρεία σωματική βλάβη (άρθρ. 310),ή εάν η πράξις εξετελέσθη μετ’ ιδιαιτέρας σκληρότητος εναντίον προσώπου, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβιος κάθειρξις.
3.Αι αυταί ποιναί (παράγραφοι 1 και 2) επιβάλλονται εις εκείνον, όστις, εν κλοπή επ’ αυτοφώρω καταληφθείς, μεταχειρίζεται σωματικήν βίαν κατά προσώπου ή απειλάς ηνωμένας με επικείμενον κίνδυνον σώματος ή ζωής προς διατήρησιν του κλαπέντος.
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Άρθρ.381.-Ο εκ προθέσεως καταστρέφων ή βλάπτων ξένον (εν όλω ή εν μέρει) πράγμα ή άλλως πως καθιστών ανέφικτον την χρήσιν αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
«2.Εάν η φθορά έχη αντικείμενον πράγμα ευτελούς αξίας ή η δια της φθοράς προξενηθείσα ζημία είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών».
Η παρ. 2 προσετέθη δια του άρθρ. 7 Ν.Δ. 2493/1953, κατωτ. αριθ. 8.
Δια την περίπτωσιν ιδιαζούσης θρασύτητος και προκλητικότητος βλ. άρθρ. 4 Ν.Δ. 4000/ 1959 (κατωτ. σελ. 84,7).
Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς
«Άρθρ.382.-1.Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται η φθορά ξένης ιδιοκτησίας της πρώτης παραγράφου του άρθρ. 381 αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα.
2.Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο δράστης, αν το αντικείμενο της πράξης που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρ. 381.
α)είναι πράγμα που χρησιμεύει για το κοινό όφελος ή
β)είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή
γ)η φθορά έγινε με φωτιά ή με κάποιο από τα μέσα που προβλέπει το άρθρ. 270.
3.Αν στην πράξη της πρώτης παραγράφου συμμετείχαν δύο ή περισσότεροι ή συντρέχει και μία από τις περιπτώσεις της δεύτερης παραγράφου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
4.Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όποιος προκαλεί κατά τους όρους του προηγούμενου άρθρου φθορά ή βλαβη αρχαιολογικού ή καλλιτεχνικού ή ιστορικού μνημείου ή αντικειμένου, τοποθετημένου σε δημόσιο χώρο, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».
Το άρθρο 382 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 21 Νόμ. 1419/1984, ΦΕΚ Α΄28. κατωτ. αριθ. 25.
Γενικαί διατάξεις
«Άρθρ.383.-Στις περιπτώσεις των άρθρ. 381 και 382 παρ. 2 στοιχ. β΄ η ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά από έγκληση του παθόντος».
Το άρθρ. 383 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 22 Νόμ. 1419/1984 (ΦΕΚ Α΄28), κατωτ. αριθ. 25.
Άρθρ.384.-Εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 381 και 382 στοιχ. β΄ το αξιόποινον εξαλείφεται, εάν ο υπαίτιος, οικεία θελήσει, πριν έτι εξετασθή οπωσδήποτε περί της πράξεώς του υπό της αρχής, ενήργησεν άνευ παρανόμου βλάβης τρίτου τινός, την πλήρη αποκατάστασιν του φθαρέντος πράγματος ή την εντελή ικανοποίησιν του ζημιωθέντος. Η μερική αποκατάστασις ή ικανοποίησις εξαλείφουσι το αξιόποινον κατά τούτο μόνον μέρος.
Καταστολή φθορών προκαλουσών το κοινόν
αίσθημα
«Άρθρ.384α.-1.Όστις, δημοσία ή εντός καταστημάτων ή κέντρων ή άλλων προσιτών εις το κοινόν τόπων διασκεδάσεως, ένθα προσφέρονται πάσης φύσεως εδέσματα ή ποτά, προκαλεί ή διεγείρει καθ’ οιονδήποτε τρόπον το κοινόν αίσθημα, καταστρέφων ή βλάπτων ή άλλως πως καθιστών ανέφικτον την χρήσιν κινητών πραγμάτων (ξένων ή μη), έστω και τη συναινέσει ή ανοχή του κυρίου ή του κατόχου αυτών ή των υπευθύνων του καταστήματος ή κέντρου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών.
2-3.-(Καταργήθηκαν από το άρθρ. 12 Νόμ. 1366/1983, τόμ. 6Α, σελ. 390,318).
Το άρθρ. 384α προσετέθη δια του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 74 της 30/31 Δεκ. 1968 (ΦΕΚ Α΄311).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄
Εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων
Εκβίαση
Άρθρ.385.-1. «Όστις, εκτός των εν άρθρ. 380 περιπτώσεων, επί σκοπώ του να περιποιήση εις εαυτόν ή εις άλλον παράνομον περιουσιακόν όφελος, εξαναγκάζει τινα δια βίας ή απειλής εις πράξιν, παράλειψιν ή ανοχήν, εξ ής επέρχεται ζημία εις την περιουσίαν αυτού του εξαναγκαζομένου ή άλλου, τιμωρείται: α)κατά τα εν άρθρ. 380 παρ. 1 και 2 οριζόμενα, εάν η πράξις ετελέσθη δια σωματικής βίας κατά προσώπου ή δι’ απειλών ηνωμένων με επικείμενον κίνδυνον σώματος ή ζωής, β)δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, μη επιτρεπομένης μετατροπής και αναστολής της ποινής, εάν ο υπαίτιος μετεχειρίσθη βίαν ή απειλήν βλάβης της υπό του εξαναγκαζομένου ή άλλου ασκουμένης επιχειρήσεως, επαγγέλματος, λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητος ή προσεφέρθη να παράσχη ή παρέχει προστασίαν δια την αποτροπήν προκλήσεως υπό τρίτου τοιαύτης βλάβης. Δια καθείρξεως δε μέχρι δέκα ετών, εάν αι ως άνω πράξεις ετελέσθησαν υπό προσώπου διαπράττοντος κατά συνήθειαν ή κατ’ επάγγελμα τοιαύτας πράξεις (ή εκ των περιστάσεων αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως επίικίνδυνος) και γ)δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν.
Η μέσα σε ( ) φράση της περιπτ. β΄ απαλείφθηκε από την παρ. 10 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου-4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄104) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32.
2.Αι διατάξεις του άρθρ. 72 περί οίκου εργασίας έχουν και εν προκειμένω εφαρμογήν».
Το άρθρ. 385 αντικατεστάθη ως άνω δια
του άρθρ. 18 του Νόμ. 495/1976 (τόμ. 4Α σελ.
(Αντί για τη σελ. 69(ι) Σελ. 69(ια)
Τεύχος 1351 Σελ. 31
Απάτη
Άρθρ.386.-1.Όστις, επί σκοπώ του να περιποιήση εις εαυτόν ή εις άλλον παράνομον περιουσιακόν όφελος, βλάπτει ξένην περιουσίαν, πείθων τινα δια της εν γνώσει παραστάσεως ψευδών γεγονότων ως αληθών ή δι’ αθεμίτου αποκρύψεως ή παρασιωπήσεως αληθών εις πράξιν, παράλειψιν ή ανοχήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, εάν δ’ η προξενηθείσα ζημία είναι ιδιαιτέρως μεγάλη δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών.
2.Αι διατάξεις του άρθρ. 72 περί οίκου εργασίας έχουσι και εν προκειμένω εφαρμογήν.
«3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α)αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμ. ή β)αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχμ».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
Απάτη με υπολογιστή
Άρθρ.386Α.-«΄Οποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος είτε με επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές του προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύφους της ζημίας είναι αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα».
Το άρθρ. 386Α προστέθηκε από το άρθρ. 5 του Νόμ. 1805/26-31 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α΄199), τόμ. 9 σελ. 202,07.
Σελ. 70(ια)
Τεύχος 1351 Σελ. 32

Απάτη ευτελούς αξίας
Άρθρ. 387.-Εάν η εκ της απάτης προξενηθείσα ζημία είναι ευτελούς αξίας εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 377.
Απάτη περί τας ασφαλείας
Άρθρ.388.-1.Όστις, προς τον σκοπόν της παρ’ αυτού ή ετέρου τινος εισπράξεως του ποσού, δια το οποίον είναι ησφαλισμένον αντικείμενον τι κινητόν ή ακίνητον, επιφέρει την πραγμάτωσιν του καθ’ ου η ασφάλισις κινδύνου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.
2.Εις την αυτήν ποινήν υπόκειται, όστις επί τω ανωτέρω σκοπώ προξενεί εις εαυτόν σωματικήν βλάβην ή επιτείνει τας συνεπείας σωματικής βλάβης επελθούσης εξ ατυχήματος.
Απατηλή πρόκλησις βλάβης
Άρθρ.389.-1.Όστις εκ προθέσεως παρανόμως βλάπτει ξένην περιουσίαν, πείθων τινά, δια της εν γνώσει παραστάσεως ψευδών γεγονότων ως αληθών ή δι’ αθεμίτου αποκρύψεως ή παρασιωπήσεως αληθών, εις πράξιν, παράλειψιν ή ανοχήν τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρηματικής ποινής.
2.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Απιστία
«Άρθρ.390.-Όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».
Το άρθρ. 390, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 15 του Νόμ. 3242/24-24 Μαΐου 2004 (ΦΕΚ Α΄102) τόμ.1 σελ.84,363.
Δολία αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου
Άρθρ.391.-(Καταργήθηκε από το εδαφ. β΄, της παρ. 12, άρθρ. 1 Νόμ. 2207/1994, ΦΕΚ Α΄65, (κατωτ. αριθ. 30).
Δολία αποδοχή παροχών
Άρθρ.392.-1.Όστις προτιθέμενος να μη καταβάλη αντίτιμον λαμβάνει προς άμεσον κατανάλωσιν τρόφιμα ή ποτά ή δέχεται την παροχήν καταλύματος ή υπηρεσιών, των οποίων παροχών το αντίτιμον είναι αμέσως πληρωτέον κατά τας συνηθείας των συναλλαγών, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.
Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Γενικαί Διατάξεις
Άρθρ.393.-1.Αι διατάξεις του άρθρ. 378 στοιχ. α΄ και γ΄ εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εν άρθρ. 386 και 387 πράξεων, αι δε διατάξεις του άρθρ. 379 και επί των εν τοις άρθρ. 386, 387, 389, 390, 391 και 392 πράξεων.
«2. Ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 382 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ΄, 386, 386Α, 388, 390 εφόσον δεν τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, 404 παρ. 1 και 2 και 405 παρ. 1, απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν ικανοποιήσει πλήρως τον ζημιωθέντα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας και δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.»
Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.27 Νόμ.3346/16-17 Ιουν.2005 (ΦΕΚ Α΄140), τόμ.9 σελ.136,291.
Δια του άρθρ. 2 του Ν.Δ. 3389 της 4/4 Οκτ. 1953 (τόμ. 9 σελ. 131α) ωρίσθη ότι επί των αδικημάτων της απάτης των διαπραχθέντων κατά την εφαρμογήν της υπ’ αριθ. 267/53 Πράξεως του Υπ. Συμβουλίου «περί αναπροσαρμογής της αξίας της δραχμής εις ξένον συνάλλαγμα» (τόμ. 26 σελ. 24) και κατά παράβασιν αυτής μέχρι τέλους 1953, η κατά τα άρθρ. 393 και 397 Π.Κ. προβλεπομένη εξάλειψις του αξιοποίνου επέρχεται, εάν οι υπαίτιοι ενεργήσουν την απόδοσιν του πράγματος ή την εντελή ικανοποίησιν του ζημιωθέντος Ελληνικού Δημοσίου το βραδύτερον προ της εξετάσεως αυτών παρά του Δικαστηρίου περί της πράξεώς των.
Αποδοχή και διάθεσις προϊόντων εγκλήματος
Άρθρ.394.-«1.Ο εκ προθέσεως αποκρύπτων, αγοράζων, λαμβάνων ως ενέχυρον ή άλλως πως δεχόμενος παρ’ εαυτώ πράγμα προελθόν εξ αξιοποίνου πράξεως ή μεταβιβάζων ετέρω την κατοχήν τοιούτου πράγματος ή συνεργών εις μεταβίβασιν ή οπωσδήποτε ασφαλίζων ετέρω την κατοχήν αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως, ανεξαρτήτως του αν είναι τιμωρητέος ή ου ο υπαίτιος του εγκλήματος εξ ου το πράγμα προέρχεται.
2.Εάν η κατά την προηγουμένην παράγραφον πράξις έχη αντικείμενον ευτελούς αξίας, ο δράστης τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών, η δε ποινική δίωξις χωρεί μόνον κατ’ έγκλησιν.

(Αντί για τη σελ. 70,01(στ) Σελ. 70,01(ζ)
Τεύχος 1398 Σελ. 23

3.Προς τα εξ αξιοποίνου πράξεως προερχόμενα πράγματα εξομοιούνται και το τίμημα αυτών, ως και τα δι’ αυτών προσπορισθέντα αντικείμενα.
4.Εάν ο υπαίτιος επιχειρή τοιαύτας πράξεις κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθειαν ή ενήργησεν εξ ιδιοτελείας ή πρόκειται περί πράγματος ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον εξ μηνών. Το άρθρ. 72 περί παραπομπής εις οικον. εργασίας έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν».
Το άρθρ. 394 αντικατασταθέν δια του άρθρ. 11 Ν.Δ. 495/1974 (κατωτ. αριθ. 21) αντικατεστάθη εκ νέου ως άνω δια του άρθρ. 13 Νόμ. 410/1976 (κατωτ. αριθ. 22).
Νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα
Άρθρ.394Α.-(Καταργήθηκε, όπως είχε προστεθεί από το άρθρ. 5 Νόμ. 2145/1993, από το άρθρ. 9 Νόμ. 2331/1995, ΦΕΚ Α΄173, κατωτ. αριθ. 31, που το άρθρ. 9 κατάργησε το άρθρ. 5 Νόμ. 2145/1993).
Άρθρ.395.-Εις τας περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρ. 379.
Παρακώλυσις συναγωνισμού
Άρθρ.396.-Όστις εις δημοσίους πλειστηριασμούς εμποδίζει δια βίας ή δι’ απειλών τον ελεύθερον συναγωνισμόν ή δια δώρων ή υποσχέσεων απομακρύνει τον προσφέροντα ή προτιθέμενον να προβή εις προσφοράν, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
Καταδολίευσις δανειστών
Άρθρ.397.-1.Οφειλετής, όστις εκ προθέσεως ματαιώνει καθόλου ή εν μέρει την ικανοποίησιν δανειστού αυτού, βλάπτων, καταστρέφων ή καθιστών άνευ αξίας, αποκρύπτων ή απαλλοτριών, άνευ ισοτίμου και αξιοχρέου ανταλλάγματος, οιονδήποτε περιουσιακόν αυτού στοιχείον, πράττων ψευδή χρέη ή ψευδείς δικαιοπραξίας, τιμωρείται (εάν η πράξις δεν υπόκειται κατ’ άλλην τινά διάταξιν εις βαρυτέραν ποινήν) δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρηματικής ποινής.
2.Ομοίως τιμωρείται όστις επιχειρεί τινα των πράξεων τούτων υπέρ του οφειλέτου.
3.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Βλ. σχόλιον άρθρ.393
Χρεωκοπία
Άρθρ.398.-Με φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται ο υπαίτιος δολίας κατά τους όρους του εμπορικού νόμου χρεωκοπίας, με φυλάκισιν δε το πολύ δύο ετών ο υπαίτιος απλής χρεωκοπίας.Σελ. 70,02(ζ)
Τεύχος 1398 Σελ. 24

«Η ποινική δίωξη για το αδίκημα της απλής χρεοκοπίας ασκείται ύστερα από έγκληση του συνδίκου ή του πτωχευτικού πιστωτή».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρ.28 Νόμ.3346/16-17 Ιουν.2005 (ΦΕΚ Α΄140), τόμ.9 σελ.136,291.
Παρακώλυσις ασκήσεως δικαιώματος
Άρθρ.399.-1.Ο εκ προθέσεως δια της αφαιρέσεως ή της εν όλω ή εν μέρει καταστροφής ιδιοκτήτου αυτώ πράγματος καθιστών ανέφικτον τω δικαιούχω την επί τούτου άσκησιν δικαιώματος επικαρπίας, χρήσεως, οικήσεως, εμπραγμά-του ασφαλείας ή παρακρατήσεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρηματικής ποινής.-2.Ομοίως τιμωρείται, όστις επιχειρεί τινα των πράξεων τούτων υπέρ του ιδιοκτήτου. -3.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Άρθρον 400
Παράνομος αλιεία
1.Ο αλιεύων εις ύδατα, όπου άλλος έχει το δικαίωμα της αλιείας, άνευ της αδείας τούτου, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών. -2.Αν ο υπαίτιος ασκή εξ επαγγέλματος ή κατά συνήθειαν παράνομον αλιείαν τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. -3.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Άρθρον 401
Αλιεία εν χωρικοίς ύδασιν
Αλλοδαπός άνευ δικαιώματος αλιεύων εν τη αιγιαλίτιδι ζώνη του ελληνικού κράτους τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών.
Άρθρον 402
Γενική διάταξις
Εις τας περιπτώσεις των άρθρων 397,399 και 400 έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 379.
Άρθρον 403
Παραπλάνησις ανηλίκων εις χρέη
1.Όστις εξ ιδιοτελείας και εκμεταλλευόμενος την κουφότητα ή την απειρίαν ανηλίκου τινός, δέχεται υπέρ εαυτού ή τρίτου την υπό του ανηλίκου επί ζημία αυτού υπόσχεσιν ή εξασφάλισιν της πληρωμής χρηματικού ποσού ή της χορηγήσεως ετέρας παροχής, εχούσης χρηματικήν αξίαν, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής ή δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. -2.Ομοίως τιμωρείται, όστις απαλλοτριώνει περαιτέρω ή δίδει εις ενέχυρον κτηθείσαν τινα παρ’ αυτού απαίτησιν του εν § 1 μνησθέντος είδους ή επιδιώκει την εκπλήρωσιν των εξ αυτής περιουσιακών ωφελημάτων. -3. Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει.
Τοκογλυφία
Άρθρ.404.-1.Όστις, εν δικαιοπραξία περί παροχής πιστώσεως οιασδήποτε, ανανεώσεως αυτής ή παρατάσεως της προς πληρωμήν προθεσμίας, εκμεταλλεύεται την ανάγκην, την πνευματικήν αδυναμίαν, κουφότητα, απειρίαν ή ψυχικήν έξαψιν του λαμβάνοντος την πίστωσιν, συνομολογών ή λαμβάνων υπέρ εαυτού ή τρίτου περιουσιακά ωφελήματα, τα οποία αναλόγως των ειδικών περιστάσεων, είναι εν προφανεί δυσαναλογία προς την γενομένην παρ’ αυτού παροχήν, τιμωρείται «με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών» και χρηματικής πονής.
Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. α΄ της παρ. 8 άρθρ. 14 Νομ. 2721/3-3 Ιουν. (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
2.Εις τας αυτάς υπόκειται ποινάς και: α)όστις, ανεξαρτήτως των ανωτέρω όρων, κατά την παροχήν δανείου ή την παράτασιν της προς πληρωμήν αυτού προθεσμίας, την ανανέωσιν ή την προεξόφλησιν αυτού, συνομολογεί ή λαμβάνει υπέρ εαυτού ή τρίτου περιουσιακά ωφελήματα υπερβαίνοντα το κατά νόμον θεμιτόν πσοστόν του τόκου, β)όστις απαλλοτριώνει περαιτέρω ή δίδει εις ενέχυρον κτηθείσαν τινά παρ’ αυτού απαίτησιν του εν παρ. 1 ή εν παρ. 2 στοιχ. α΄ μνησθέντος είδους ή επιδιώκει την εκπλήρωσιν των εξ αυτής τοκογλυφικών ωφελημάτων.
3.Αν ο υπαίτιος κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθειαν επιχειρεί τοκογλυφικάς πράξεις του εν παρ. 1 και 2 είδους, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή.
Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. β΄ της παρ. 8 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
4.Εάν αι εν ταις ανωτέρω παραγράφους πράξεις γίνονται παρά νομικών προσώπων, υπέχουσι ποινικήν ευθύνην οι διοικηταί και οι διευθυνταί αυτών.
(5.Καταργήθηκε και η επόμενη παρ.6 αναριθμήθηκε σε 5(6) από την περίπτ.γ παρ.8 άρθρ.14 Νόμ.2721/3-3 Ιοθν.1999 (ΦΕΚ Α΄112), κατωτ.αριθ.38.
5(6).Το αξιόποινον των ανωτέρω πράξεων εξαλείφεται εάν ο πράξας, οικεία θελήσει και πριν έτι εξετασθεί οπωσδήποτε περί της πράξεώς του παρά της αρμοδίας αρχής, άρη την παράνομον κατάστασιν και αποδώση εις τον οφειλέτην το υπέρ το μέτρον ληφθέν μετά των νομίμων τόκων από της ημέρας της λήψεως.

Άρθρον 405
Αισχροκέρδεια.
1.Ο εν σχέσει προς δικαιοπραξίας άλλας παρά τας εν άρθρω 404 § 1 αναφερομένας και υπό τας αυτόθι περιστάσεις συνομολογών ή λαμβάνων υπέρ εαυτού ή τρίτου περιουσιακά ωφελήματα επί τοσούτον υπερβαίνοντα την αξίαν της εκ μέρους αυτού παροχής, ώστε αναλόγως των ειδικών περιστάσεων να ευρίσκωνται εις προφανή δυσαναλογίαν προς ταύτην, τιμωρείται, εάν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθειαν πράττη τούτο, δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής. -2.Η § 6 του άρθρου 404 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
Άρθρον 406
Παραπλάνησις εις χρηματιστικάς πράξεις
Όστις εκ πλεοναξίας εκμεταλλεύεται την απειρίαν ή την πνευματικήν αδυναμίαν άλλου τινός, αποπλανών τούτον εις χρηματιστικάς κερδοσκοπίας πράξεις, μη ανηκούσας εις τον κύκλον των εργασιών του αποπλανωμένου και προφανώς δυσαναλόγους προς την περιουσίαν αυτού και δυναμένας ένεκα τούτου να συνεπαγάγωσιν ή επιταχύνωσι την οικονονικήν αυτού καταστροφήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.

(Αντί για τη σελ. 71(β) Σελ. 71(γ)
Τεύχος 1365 Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄
Επαιτεία και αλητεία.
Άρθρον 407
Επαιτεία
Όστις εκ φυγοπονίας ή φιλοχρηματίας ή κατά συνήθειαν επαιτεί, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.
Αλητεία
Άρθρ.408.-(Καταργήθηκε από το εδάφ. β΄ της παρ. 12 άρθρ. 1 Νόμ. 2207/1994 (ΦΕΚ Α΄65), κατωτ. αριθ. 30.
Άρθρον 409
Παραμέλησις αποτροπής από επαιτείας ή αλητείας
Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής : α)Όστις εξωθεί προς επαιτείαν ή παραλείπει να παρεμποδίση από ταύτης ή από της αλητείας πρόσωπα τελούντα υπό την επιμέλειαν αυτού ή πρόσωπα τελούντα εις σχέσιν εξαρτήσεως απ’ αυτού "β) όποιος παραδίδει ή προμηθεύει σε άλλους πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών ή που έχουν υπερβεί αυτή την ηλικία, είναι όμως σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρα, για να προκαλούν με τη νεαρή τους ηλικία ή με την τυχόν σωματική ή διανοητική ασθένεια ή αναπηρία τους τον οίκτο ή την περιέργεια του κοινού για χρηματικό όφελος δικό του ή άλλου."
Η μέσα σε «» περίπτ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 άρθρ.2 Νόμ.3189/17-21 Οκτ.2003 (ΦΕΚ Α΄243), κατωτ.αριθ.45.
Άρθρον 410
Γενική διάταξις
Η διάταξις του άρθρου 72 περί οίκου εργασίας έχει εφαρμογή και εις τας περιπτώσεις των άρθρων 407-409.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ΄.
Πταίσματα
Ι.Γενικαί διατάξεις
Άρθρον 411
Ευθύνη δια πταίσματα άλλων
Εργοστασιάρχαι ή άλλοι διευθυνταί ή πρωτεργάται βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εργολήπται και έμποροι είναι υπεύθυνοι δια τα πταίσματα, τα αναγόμενα εις πράξεις διατεταγμένας ή απηγορευμένας περί την άσκησιν των έργων των και διαπραττόμενα παρά των υφισταμένων ή αντιπροσώπων αυτών, εάν διατελώσιν εν γνώσει τούτων και δύνανται να τα εμποδίσωσιν ή εάν δύναται να τοις αποδοθή αμέλεια περί την οφειλομένην επίβλεψιν.
Σελ. 72(γ)
Τεύχος 1365 Σελ. 46
Άρθρον 412
Υπότροποι ή καθ’ έξιν πταίσται
1.Όστις, καίπερ επανειλημμένως, αλλά τουλάχιστον δις τιμωρηθείς εντός μιάς διετίας δια ποινής κρατήσεως ένεκα του αυτού ή συγγενούς πταίσματος, διαπράξει νέον τοιούτο, τιμωρείται με ποινήν κρατήσεως επηυξημένην μέχρι του διπλασίου της εν τω νόμω δια το τελεσθέν πταίσμα προβλεπομένης. -2.Το αυτό ισχύει, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμωρίας, εάν εκ του συνδυασμού του νέου πταίσματος προς τα προηγηθέντα αποδεικνύεται ο υπαίτιος ως καθ’ έξιν ή κατ’ επάγγελμα πταίστης.
ΙΙ.Τα καθ’ έκαστον πταίσματα
Άρθρον 413
Αποδοχή διακρίσεων και αμοιβών παρά
ξένης δυνάμεως
Ημεδαπός δεχόμενος παρά τινος ξένης δυνάμεως άνευ ρητής αδείας της κυβερνήσεως, μισθόν, σύνταξιν, τίτλον, παράσημον ή άλλο διακριτικόν σημείον, τιμωρείται δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών ή προστίμου ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων.
Άρθρον 414
Παράνομος άσκησις επιτηδεύματος
1.Ο άνευ αδείας της αρχής μετερχόμενος επιτήδευμα, δια την άσκησιν του οποίου απαιτείται κατά νόμον τοιαύτη άδεια, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως. -2. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται : α΄)όταν η κατά νόμον απαιτουμένη άδεια αποβλέπη εις σκοπούς αποκλειστικώς φορολογικούς και β΄)εις τας περιπτώσεις τας ιδιαιτέρως ρυθμιζομένας υπό του νόμου.
Άρθρον 415
Αυθαίρετος μεταβολή ονόματος
Ο άνευ αδείας της αρχής μεταβάλλων το όνομα της γενεάς του ή περιάπτων εαυτώ όνομα ξένης γενεάς τιμωρείται δια κρατήσεως.
Άρθρον 416
Πρόκλησις ανησυχίας
Όστις εκ προθέσεως προκαλεί ανησυχίαν εις άλλον ή θέτει εις κίνησιν την αρχήν ή την ένοπλον δύναμιν, επικαλούμενος ψευδώς βοήθειαν ή μεταχειριζόμενος ατόπως σημεία κινδύνου ή δια ψευδών ή δεισιδαιμόνων ανακοινώσεων ή φημών, τιμωρείται δια κρατήσεως ή δια προστίμου, εάν η πράξις δεν επισύρη κατ’ άλλην διάταξιν βαρυτέραν ποινήν.
Άρθρον 417
Διατάραξις ησυχίας
Όστις δι’ υπερβολικών κρότων, κατά την άσκησιν επαγγέλματός τινος ή άλλως πως παραγομένων, ή θορύβων, διαπληκτισμών ή οιωνδήποτε άλλων πράξεων ταράττει, δημοσίως των κατοίκων τας ασχολίας, τας τέρψεις ή την νυκτερινήν των ησυχίαν, τιμωρείται δια κρατήσεως ή δια προστίμου.
Άρθρον 418
Υπέρβασις νυκτερινής ώρας
Εάν εις εστιατόρια ή άλλα δημόσια κέντρα αναψυχής και διασκεδάσεως δεν γίνη παύσις κατά τας υπό της αστυνομίας κεκανονισμένας νυκτερινάς ώρας, επιβάλλεται πρόστιμον ή κράτησις εις τον διευθυντήν του καταστήματος, όστις ανέχεται την πέραν της ώρας ταύτης παραμονήν ξένων, και εις τους εν τω καταστήματι, μετά την προς απομάκρυνσιν αυτών προτροπήν του διευθύνοντος την εργασίαν ή αστυνομικού τινος, παραμένοντας θαμώνας.
Άρθρον 419
Παραβάσεις περί τα δημόσια θεάματα
Εις πρόστιμον ή εις κράτησιν υποβάλλεται, όστις άνευ αδείας της αστυνομικής αρχής διοργανώνει δημόσια θεάματα, θεατρικάς ή άλλας δημοσίας παραστάσεις, ως και όστις σχετικώς προς τοιαύτα θεάματα ή παραστάσεις παραβαίνει τας περί του τόπου, του χρόνου ή του τρόπου της διεξαγωγής παρά της αρχής εκδεδομένας διατάξεις.
Άρθρον 420
Παραβάσεις διατάξεων περί των οδών
Ο παραβαίνων τας προς τον σκοπόν ασφαλείας, τάξεως, ανέσεως, καθαριότητος ή ησυχίας εν δημοσίοις οδοίς ή πλατείαις ή εν ύδασι, χρησιμεύουσι προς κυκλοφορίαν, εκδιδομένας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδία αστυνομικάς διατάξεις, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών.
Άρθρον 421
Παράβασις διατάξεων περί αιγιαλών
Δια προστίμου η δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών τιμωρείται ο παραβαίνων τας χάριν προστασίας των αιγιαλών, των θαλασσίων, λιμναίων ή ποταμίων οχθών και των επί τούτων φυτείων ή άλλων εγκαταστάσεων εκδιδομένας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδία αστυνομικάς διατάξεις.
Άρθρον 422
Παραμέλησις προλήψεως βλάβης εκ δηλητηρίου
Ο γνωρίζων ότι εκ της χρήσεως πράγματός τινος δύναται να προκύψη κίνδυνος δηλητηριάσεως ανθρώπου ή ζώου και παραλείπων να προλάβη δια των δυνατών εις αυτόν μέσων τον κίνδυνον, τιμωρείται δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών ή δια προστίμου.
Άρθρον 423
Παράνομος παρασκευή και παροχή δηλητηρίων
Δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών ή δια προστίμου, εφ’ όσον άλλη διάταξις δεν επιβάλλει βαρυτέραν ποινή, τιμωρείται : α΄)ο άνευ της απαιτουμένης αδείας της αρχής παρασκευάζων, πωλών ή άλλως χορηγών δηλητήριον, της § 2 στοιχ. α΄ του άρθρ. 414 εχούσης και εν προκειμένω εφαρμογήν, β)ο παραβαίνων τας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως τας αστυνομικάς διατάξεις, περί την παρασκευήν, πώλησιν ή άλλην χορήγησιν δηλητηρίου ή γενομένος κατά τινα των ενεργειών τούτων υπαίτιος οιασδήποτε αμελείας, εξ ης δύναται να προκύψη βλάβη εις άλλον ή εις ξένον ζώον.
Άρθρον 424
Παραβάσεις περί την φύλαξιν και μεταφοράν
δηλητηρίων
Δια των ποινών του άρθρ. 423, εφ’ όσον άλλη διάταξις δεν επιβάλλει βαρυτέραν, τιμωρείται: α΄)Όστις, κατέχων οπωσδήποτε δηλητήριον, δεν το φυλάττει επιμελώς, προς αποφυγήν πάσης εναλλαγής ή επιβλαβούς χρήσεως, β΄)Όστις κατά την φύλαξιν ή μεταφοράν δηλητηρίου παραβαίνει τας σχετικάς διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως τας αστυνομικάς διατάξεις.
Σελ. 73
Άρθρον 425
Επικίνδυνος εις την υγείαν συνάφεια
Εάν τις, πάσχων νόσον μεταδοτικήν, έρχηται μετ’ αλλού εις τοιαύτην προσωπικήν συνάφειαν, εξ ης δύναται αμέσως να μεταδοθή ή νόσος, τιμωρείται δια κρατήσεως μέχρι πέντε μηνών ή δια προστίμου.
Άρθρον 426
Παράβασις διατάξεων περί νεκρών
Ο παραβαίνων τας χάριν προστασίας της δημοσίας υγείας εκδιδομένας διατάξεις της αρμοδίας αρχής περί της εις κοινήν θέαν εκθέσεως νεκρών ή περί του χρόνου, του τόπου ή του τρόπου του ενταφιασμού αυτών, τιμωρείται δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών ή δια προστίμου.
Άρθρον 427
Παράβασις διατάξεων περί καθαριότητος
Ο παραβαίνων τας διατάξεις της αρμοδίας αρχής και ιδίως της αστυνομικής, τας αναγομένας εις την τηρητέαν καθαριότητα ως προς τα ύδατα, χρησιμεύοντα ή μη εις χρήσιν ανθρώπων, ως προς τρόφιμα εκτεθειμένα ή προωρισμένα προς πώλησιν, ως προς καταστήματα ή χώρους παρασκευής ή πωλήσεως τροφίμων, ως προς την άσκησιν οιασδήποτε τέχνης, εμπορίας, βιομηχανίας ή άλλης εργασίας, και ως προς πάσαν εν γένει σχέσιν, πράξιν ή παράλειψιν, εξ ης δύναται να επηρεασθή η δημόσια καθαριότης, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών, εάν η πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ’ άλλην διάταξιν.
Άρθρον 428
Ρύπανσις
Ο κατ’ ανθρώπων ή εις ξένας οικίας ή άλλα κτίρια ή ξένους περιφράκτους χώρους ρίπτων ακαθαρσίας ή άλλα αντικείμενα δυνάμενα να προξενήσωσιν ενόχλησιν εις άλλον, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως.
Άρθρον 429
Παράβασις διατάξεων περί τροφίμων
1.Δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών τιμωρείται ο παραβαίνων τας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής, τας αφορώσας την εις την εποπτείαν ή εξέτασιν της αρχής υποβολήν των τροφίμων, την υποχρέωσιν των εμπόρων προς προμήθευσιν ή αποθήκευσιν τοιούτων, τον τόπον ή τον χρόνον, το θεμιτόν τίμημα ή άλλας λεπτομερείας της πωλήσεως αυτών και εν γένει τα της εμπορίας ή διαθέσεως αυτών. -2.Η διάταξις της § 1 δεν έχει εφαρμογήν οσάκις η παράβασις προβλέπεται δι’ ειδικής διατάξεως.
Σελ. 74

Άρθρον 430
Παράβασις διατάξεων περί προλήψεως
πλημμυρών
Εις πρόστιμον ή εις κράτησιν μέχρι δύο μηνών υποβάλλεται ο παραβαίνων τας περί αποφυγής των εκ του ύδατος προσγινομένων ζημιών εκδιδομένας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής.
Άρθρον 431
Διατάραξις κυκλοφορίας
Ο άνευ δικαιώματος παρακωλύων την εν τόποις κοινής χρήσεως δια γής ή ύδατος κυκλοφορίαν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον διαταράττων ή θέτων εν κινδύνω την ασφάλειαν αυτών, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών, εάν η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον κατ’ άλλην διάταξιν.
Άρθρον 432
Παράνομος παρασκευή και παροχή εκρηκτικών
υλών
Δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών ή προστίμου, εφ’ όσον ετέρα διατάξις δεν επιβάλλει βαρυτέραν ποινήν, τιμωρείται : α΄)ο άνευ της απαιτουμένης αδείας της αρχής παρασκευάζων, πωλών ή άλλως χορηγών πυρίτιδα ή άλλην εκρηκτικήν ύλην ή πυροτέχνημα εύφλεκτον ή καυστικήν ύλην, της § 2 στοιχ. α΄ του άρθρου 414 εχούσης και εν προκειμένω εφαρμογήν. β΄)ο παραβαίνων τας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως τας αστυνομικάς διατάξεις, περί την παρασκευήν, πώλησιν ή άλλην χορήγησιν φύλαξιν, μεταφοράν ή χρήσιν τοιούτου τινος αντικειμένου, ή γενόμενος κατά τινα των ενεργειών τούτων υπαίτιος οιασδήποτε αμελείας, εξ ής δύναται να προκύψη βλάβη εις άνθρωπον ή εις πράγμα ξένον.
Άρθρον 433
Παράβασις διατάξεων προφυλακτικών από του
πυρός
Δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών ή προστίμου, εφ’ όσον ετέρα διάταξις δεν επιβάλλει βαρυτέραν ποινήν, τιμωρείται : α΄)όστις φέρεται απερισκέπτως και αμελώς περί την χρήσιν του πυρός ή των μέσων του φωτισμού, εις τρόπον ώστε να δύναται να προκύψη εντεύθεν βλάβη εις άνθρωπον ή εις ξένον πράγμα και β΄)όστις παραβαίνει τας προς αποτροπήν του κινδύνου του εμπρησμού εκδιδομένας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής.Άρθρον 434
Παράβασις διατάξεων οικοδομικών
Δια κρατήσεως ή προστίμου, εφ’ όσον ετέρα διάταξις δεν επιβάλλει βαρυτέραν ποινήν, τιμωρείται : α΄)ο παραβαίνων τας δια την ασφάλειαν ή την υγιεινήν των οικοδομών ή προς τον διακανονισμόν εν γένει της εν τω οικοδομείν τάξεως ή της αποτροπής των εκείθεν κινδύνων εκδιδομένας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής. β΄)ο εν τω οικοδομείν γινόμενος υπαίτιος οιασδήποτε αμελείας, εξ ης δύναται να προκύψη βλάβη εις άνθρωπον ή εις ξένον πράγμα. γ΄)ο γενόμενος υπαίτιος τινός των εν στοιχ. α΄ και β΄ πράξεων σχετικώς προς την εκτέλεσιν ετέρου τινός αναλόγου έργου ή κατεδαφίσεως.
Άρθρον 435
Πρόκλησις κινδύνου δια ζώων
Ο αφήνων να περιφέρηται ελευθέρως ζώον άγριον ή έχον ελαττώματα επικίνδυνα, ο παραλείπων τα προφυλακτικά μέτρα τα απαιτούμενα προς αποτροπήν βλαβών υπό τοιούτων ζώων, ή τα διατεταγμένα υπό της αρμοδίας αρχής, ο άνευ αδείας της αστυνομικής αρχής διατηρών επικίνδυνον άγριον ζώον, ο ερεθίζων κύνας εναντίον ανθρώπων, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών.
Άρθρον 436
Πρόκλησις κινδύνου δι’ όπλων
Δια κρατήσεως ή δια προστίμου τιμωρείται εφ’ όσον κατ’ άλλην διάταξιν δεν επιβάλλεται ποινή βαρυτέρα, ο σχετικώς προς την κατοχήν, χρήσιν ή εις άλλον παράδοσιν όπλου : α΄)παραβαίνων τας διατάξεις της αρμοδίας αρχής και ιδίως της αστυνομικής. β΄)γινόμενος υπαίτιος οιασδήποτε αμελείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να προκύψη εντεύθεν βλάβη εις άλλον.
Άρθρον 437
Πρόκλησις κινδύνου δια λιθοβολισμού
Ο κατ’ ανθρώπων ή εις ξένας οικίας ή άλλα κτίρια ή εις αυλάς, κήπους ή περιφράκτους χώρους ή εις τόπους, όπου συνήθως διαμένουσιν ή φοιτώσιν άνθρωποι, ρίπτων λίθους ή άλλα σκληρά αντικείμενα δυνάμενα να φέρωσι βλάβην εις ανθρώπους ή εις ξένην ιδιοκτησίαν, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως.
Άρθρον 438
Παραλείψεις περί την φύλαξιν φρεάτων κλπ.
Δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών τιμωρείται, όστις εις μέρη συχναζόμενα παρ’ ανθρώπων : α΄)αφήνει ασκεπή, απερίφρακτα ή άλλως αφύλακτα φρέατα, υπόγεια, λάκκους, κρημνούς ή άλλας εκβαθύνσεις, τεχνητάς ή φυσικάς, εις τρόπον ώστε να δύναται εντεύθεν να προκύψη κίνδυνος δι’ άλλον. β΄)τοποθετεί άνευ αστυνομικής αδείας παγίδας, αυτομάτως βάλλοντα μηχανήματα ή αναλόγους εγκαταστάσεις, εξ ων δύναται να προκύψη κίνδυνος δι’ άλλον.
Άρθρον 439
Παραμέλησις της εποπτείας παραφρόνων
Ο παραμελών την εις αυτόν ανήκουσαν εποπτείαν παράφρονος, εις τρόπον ώστε να δύναται εντεύθεν να προκύψη κίνδυνος δι’ άλλον, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως.
Άρθρον 440
Επικίνδυνος μέθη
1.Ο εν υπαιτίω μέθη προξενών κίνδυνον εις πρόσωπον ή ουσιώδη διατάραξιν της δημοσίας τάξεως, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως, εκτός εάν η πράξις κατ’ άλλην διάταξιν τιμωρήται βαρύτερον. -2.Με την αυτήν ποινήν τιμωρείται, όστις, ασχολούμενος εις εργασίας απαιτούσας ιδιαιτέραν προσοχήν περιάγει εαυτόν εις μέθην, και, όστις, εν μέθη διατελών, ασχολήται εις τοιαύτας εργασίας.
Άρθρον 411
Άρνησις ιατρών
Ιατροί και μαίαι, αρνούμενοι άνευ δεδικαιολογημένου κωλύματος την επιτέλεσιν των έργων των ή γινόμενοι ως προς ταύτην υπαίτιοι οιασδήποτε αμελείας, εξ ης δύναται να προκύψη κίνδυνος δι’ έτερον, τιμωρούνται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών, εάν η πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ’ άλλην διάταξιν.
Άρθρον 442
Παραμέλησις αναγγελίας ευρέσεως νεκρού
Ο μη αναγγέλλων αμέσως εις την αρχήν την εύρεσιν νεκρού τιμωρείται δια προστίμου.
Άρθρον 443
Απόκρυφος και πρόωρος ταφή
Ο άνευ της απαιτουμένης αδείας της αρχής ενταφιάζων ή οπωσδήποτε εξαφανίζων ή ανατέμνων νεκρόν, ως και ο παραβαίνων τας προς αποτροπήν της προώρου ταφής, εξαφανίσεως ή ανατομής νεκρού εκδιδομένας διατάξεις της αρμοδίας αρχής, τιμωρούνται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών.Σελ. 75
Άρθρον 444
Παράλειψις της αναγγελίας ξένων κλπ.
Οι παραβαίνοντες τας αστυνομικάς διατάξεις περί της σημειώσεως ή της προς την αρχήν αναγγελίας των παρ’ αυτοίς καταλυόντων ξένων ή των παρ’ αυτών μισθούντων κατοικίαν, τιμωρούνται δια προστίμου ή δια κρατήσεως, εάν η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον κατ’ άλλην διάταξιν.
Άρθρον 445
Παράβασις διατάξεων περί ιδιωτικών υπαλλήλων
Ο παραβαίνων τας περί ιδιωτικών υπαλλήλων ή υπηρετών αστυνομικάς διατάξεις τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως.
Άρθρον 446
Παράνομος κατασκευή κλειδών κλπ.
Δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι δύο μηνών τιμωρούνται : α΄)κλειθροποιοί και άλλοι τεχνίται ή έμποροι παραδίδοντες εις οιονδήποτε άνευ αδείας της αστυνομικής αρχής αντικλείδας ή άλλα εργαλεία προς άνοιξιν κλείθρων. β΄)κλειθροποιοί και άλλοι τεχνίται :αα΄)κατασκευάζοντες άνευ αδείας της αστυνομικής αρχής ή άνευ συγκαταθέσεως του κατόχου κατοικίας τινός ή άλλου ακινήτου ή κινητού ή του αντιπροσωπεύοντος τον κάτοχον, κλείδας θυρών, θαλάμων ή αποδοχείων, ββ΄)ανοίγοντες κλείθρα οιουδήποτε είδους επί τη αιτήσει τινός, χωρίς να παραγγελθώσιν υπό της αρχής ή να βεβαιωθώσιν ότι ο αιτών είναι κάτοχος των πραγμάτων, τα οποία ζητεί να ανοιγώσι, ή αντιπρόσωπος του κατόχου.
Άρθρον 447
Παραβάσεις περί τα μέτρα και σταθμά
Δια προστίμου ή δια κρατήσεως τιμωρούνται, εάν η πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ’ άλλην διάταξιν: α΄)επαγγελματίαι, παρ’ οις ήθελον ευρεθή ζυγοί, μέτρα, ή σταθμά κατάλληλα μεν προς χρήσιν εν τη ασκήσει του επαγγέλματός των, μη φέροντα δε κατά τον νόμον σήμα ακριβείας ή όντα πράγματι ανακριβή. β΄)οι παραβαίνοντες τας περί ζυγών, μέτρων και σταθμών διατάξεις της αρμοδίας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής.
Άρθρον 448
Παραβάσεις περί τας διατιμήσεις
Όστις, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 429, και πάσης άλλης ειδικωτέρας διατάξεως νόμου, παραβαίνει τας περί διατιμήσεως διατάξεις της αρμοδίας αρχής, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως.

Σελ. 76

Άρθρον 449
Κατασκευή και πώλησις μη σεσημασμένων ειδών
Δια προστίμου τιμωρείται ο κατασκευάζων ή πωλών χρυσά ή αργυρά είδη μη φέροντα το κατά νόμον σήμα.
Άρθρον 450
Πρόκλησις κινδύνων περί την κυκλοφορίαν
νομισμάτων
Δια προστίμου τιμωρείται : α΄)Ο κατασκευάζων, πωλών ή οπωσδήποτε θέτων εις κυκλοφορίαν αντικείμενα επί τοσούτον ομοιάζοντα προς χρυσά ή αργυρά νομίσματα, προς χαρτονομίσματα ή προς έγγραφα εξομοιούμενα τούτοις, κατά το άρθρ. 214, ώστε να είναι δυνατόν να εκληφθώσιν ως τοιαύτα, και β΄)ο κατασκευάζων σφραγίδας, ανάγλυφα, πλάκας ή άλλους τύπους δυναμένους να χρησιμοποιηθώσι προς κατασκευήν τινός των εν στοιχ. α΄ αντικειμένων.
Άρθρον 451
Παράνομος κατασκευή εργαλείων
νομισματοκοπείας
Δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών τιμωρείται ο άνευ εγγράφου αδείας της αρχής κατασκευάζων, προμηθευόμενος ή παραδίδων εις άλλον παρά την αρχήν ή τον κατά νόμον έτερον δικαιούχον : α΄)σφραγίδας, ανάγλυφα, πλάκας ή άλλους τύπους δυναμένους να χρησιμοποιηθώσι προς κατασκευήν μεταλλικών ή χαρτίνων νομισμάτων ή εγγράφων εξομοιουμένων προς χαρτονομίσματα, κατά το άρθρον 214, επισήμων ενσήμων (άρθρ. 218), δημοσίων βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων. β΄)αποτύπωματα των ανωτέρω τύπων ή υποδείγματα των ειρημένων επισήμων εγγράφων, βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων.
Άρθρον 452
Άρνησις παραδοχής νομισμάτων
Ο αρνούμενος να δεχθή εις πληρωμήν νομίσματα έχοντα νόμιμον κυκλοφορίαν εν τω κράτει τιμωρείται δια προστίμου.
Άρθρον 453
Παράνομος κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων
Δια προστίμου τιμωρούνται όσοι κατά παραγγελίαν αγνώστων ή αναξίων εμπιστοσύνης προσώπων και άνευ ακριβεστέρας εξετάσεως και εξασφαλίσεως εναντίον ενδεχομένης καταχρήσεως, κατασκευάζουσιν ή παραδίδουσιν ιδιωτικά σύμβολα ή σφραγίδας ή τύπους συναλλαγματικών, των οποίων ποιούνται χρήσιν ωρισμένοι τινές εμπορικοί οίκοι.Παράβασις των περί ενεχυροδανειστηρίων
διατάξεων.
Άρθρ.454.Ο παραβαίνων τας περί ενεχυροδανειστηρίων διατάξεις της αρμοδίας αρχής τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών ή δι’αμφοτέρων των ποινών τούτων.
Απόκρυψις ανθρωποκτονίας
Άρθρ.455.Ο διαπράξας ανθρωποκτονίαν, ήτις μένει ατιμώρητος κατά τας διατάξεις των άρθρ. 22 και 25, και μη αναγγείλας αυτήν τάχιστα εις την πλησιεστέραν αρχήν τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως.
Μείωσις εκτάσεων
Άρθρ.456.1.Ο εκ προθέσεως και άνευ δικαιώματος μειών ξένον ακίνητον, δημοσίαν ή ιδιωτικήν οδόν ή πλατείαν ή τα διαχωρίζοντα τας ιδιοκτησίας όρια, δια σκαφής, δι’ αροτριάσεως ή κατ’ άλλον τρόπον, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών.
2.Η ποινική δίωξις χωρεί μόνον επί εγκλήσει, εκτός αν πρόκειται περί οδού ή πλατείας κοινής χρήσεως.
Παραβίασις στερήσεως δικαιώματος
Άρθρ.457.Ο συνεπεία καταδίκης επί εγκλήματι στερηθείς οριστικώς ή προσκαίρως ωρισμένου τινός δικαιώματος και ασκών εν τούτοις αυτό, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως μέχρι τριών μηνών, εάν η πράξις δεν επισύρη κατ’ άλλην διάταξιν βαρυτέραν ποινήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄
Τελικαί διατάξεις
Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων
Άρθρ.458.-Όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών, αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως προς την ποινική κύρωση της παράβασης».
Το άρθρ. 458, αντικαταστάθηκε ως άνω από το εδαφ. α΄ της παρ. 12 άρθρ. 1 Νόμ. 2207/1994, ΦΕΚ Α΄ 65 (κατωτ. αριθ. 30).
Παράβασις αστυνομικών διατάξεων
Άρθρ.459.Ο παραβαίνων αστυνομικήν διάταξιν αφορώσαν εις έτερόν τι αντικείμενον ή έτερον σκοπόν, εκτός των εις το προηγούμενον κεφάλαιον ειδικώς μνημονευθέντων, τιμωρείται δια προστίμου ή δια κρατήσεως.
Βλ και ειδικάς διατάξεις κατά παρέκκλισιν του ως άνω άρθρου εις Ν.Δ. 3990/1959 (Τόμ. 21 σελ. 208,19),.
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρ.460.Ο Ποινικός Κώδιξ, τίθεται εν ισχύϊ από 1 Ιαν. 1951.
Άρθρ.461.Από της ενάρξεως της ισχύος του Ποινικού Κώδικος καταργούνται ο από 3 Νοεμ. 1836 Ποινικός Νόμος, ως και πάσα διάταξις τροποποιούσα τον Νόμον τούτον.
Άρθρ.462.Όπου εν τω Στρατιωτικώ Ποινικώ Κώδικι και άλλοις ειδικοίς νόμοις γίνονται παραπομπαί εις άρθρα του καταργουμένου Ποινικού Νόμου, αι παραπομπαί αύται νοούνται γινόμεναι, από της ισχύος του παρόντος, εις τας αντιστοίχους διατάξεις του Ποινικού Κώδικος.
Άρθρ.463.Αι εν τοις ειδικοίς ποινικοίς νόμοις απειλούμεναι ποιναί κρατήσεως, φυλακίσεως, ειρκτής, προσκαίρων και ισοβίων δεσμών, από της ισχύος του παρόντος νοούνται και εφαρμόζονται συμφώνως προς τα άρθρα 51 έως 55 του Ποινικού Κώδικος. Η ειρκτή και τα πρόσκαιρα δεσμά αντιστοιχούν προς την πρόσκαιρον κάθειρξιν, τα δε ισόβια δεσμά προς την ισόβιον κάθειρξιν.
Άρθρ.464.Τα εν τοις ειδικοίς νόμοις οριζόμενα όρια των δι’ αυτών απειλουμένων ποινών, παραμένουσιν εν ισχύϊ.
Άρθρ.465.Δεν θίγονται αι διατάξεις των ειδικών νόμων, καθ’ ας εκτός του καταδικασθέντος ευθύνεται και τρίτος δια την απότισιν χρηματικής ποινής ή χρηματικής ικανοποιήσεως.
Άρθρ.466.Δεν θίγονται αι διατάξεις των ειδικών νόμων, δι’ ων καθορίζονται παρεπόμεναι ποιναί ή συνέπεια άλλαι παρά τας προβλεπομένας εν τω Ποινικώ Κώδικι.
Άρθρ.467.Όπου εν ειδικοίς νόμοις τιμωρείται η απόπειρα και η συνέργεια με την αυτήν ποινήν προς την του τετελεσμένου εγκλήματος, ο δικαστής δύναται να καταγνώση ποινήν ηπιωτέραν συμφώνως τω άρθρω 42 παράγρ. 1 του Ποινικού Κώδικος.
Άρθρ.468.Όπου εν ειδικοίς νόμοις ορίζεται χρόνος παραγραφής διάφορος του εν άρθρω 111 του Ποινικού Κώδικος αναγραφομένου, ως χρόνος παραγραφής νοείται η δια την οριστικήν παραγραφήν εν τοις νόμοις τούτοις καθοριζομένη προθεσμία, εφ’ όσον αύτη είναι τουλάχιστον ενιαυσία. Άλλως ο χρόνος της παραγραφής είναι ενός έτους. Όπου δε εν τοις ειδικοίς νόμοις δεν ορίζεται προθεσμία οριστικής παραγραφής ως χρόνος παραγραφής των εν αυτοίς προβλεπομένων αξιοποίνων πράξεων καθορίζεται ο εν άρθρω 111 του Ποινικού Κώδικος.(Αντί για τη σελ. 77 (β) Σελ. 77 (γ)
Τεύχος 1181 – Σελ. 41
Άρθρ.469.Αι κατ’ ανηλίκων, οίτινες δεν είχον συμπεπληρωμένον κατά τον χρόνον της τελέσεως της πράξεως το 17ον έτος της ηλικίας των, κατεγνωσμέναι αμετακλήτως ποιναί στερητικαί της ελευθερίας λογίζονται από της ισχύος του Ποινικού Κώδικος ως ποινή περιορισμού εντός σωφρονιστικού καταστήματος, ούτινος μέγιστος μεν όρος θεωρείται η εν τη αποφάσει καθωρισμένη διάρκεια της ποινής, ελάχιστος δε το ήμισυ του χρόνου τούτου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 127, των άρθρων 129 και 132 του Κώδικος. Αν η κατεγνωσμένη ποινή είναι η του θανάτου ή των ισοβίων δεσμών αύτη μετατρέπεται αυτοδικαίως εις ποινήν περιορισμού εντός σωφρονιστικού καταστήματος, ούτινος μέγιστος μεν όρος είναι είκοσι έτη, ελάχιστος δε δέκα έτη.
Άρθρ.470.Εις τας περιπτώσεις α΄και β΄της παρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου 5017/1931 τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια επιλαμβάνονται της εκδικάσεως κακουργημάτων ή πλημμελημάτων τελεσθέντων επί ξένων αεροσκαφών, εφ’ όσον συντρέχουσιν οι όροι των άρθρ. (3 και 4) «6 και 7» του Ποινικού Κώδικος. Εις τας περιπτώσεις δε γ΄και δ΄ η δίωξις γίνεται πάντοτε κατά τους ελληνικούς ποινικούς Νόμους ανεξαρτήτως από των Νόμων του κράτους, ούτινος την εθνικότητα κέκτηται το αεροσκάφος.
Οι αριθ. 3 και 4 διωρθώθησαν εις 6 και 7 αντιστοίχως δια Διορθώσεως Ημαρτημένων εν ΦΕΚ Α΄ 289/19 Δεκ. 1950.
Άρθρ.471.Δεν θίγονται αι διατάξεις: 1)του νόμου ΤΟΔ΄ του 1871 «περί καταδιώξεως της ληστείας», 2)του νόμου ΓΩΛΣΤ΄ του 1911 «περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας», 3)αι περί φθοράς δάσους κλπ. διατάξεις του άρθρου 219 του νόμου 4173 «περί δασικού κώδικος» ως και πάσαι αι ειδικαί ποινικαί διατάξεις αυτού, «πλην των κατά το αρθρ. (14) «473» καταργουμένων», 4)αι περί αγροτικής κλοπής, αγροτικής φθοράς και μετακινήσεως οροσήμων διατάξεις του Α.Ν.1010/1939 «περί κώδικος αγροτικής ασφαλείας», και 5)αι ποινικαί διατάξεις του Ν.Δ/τος 136/1946 «περί αγορανομικού κώδικος» ως πάσαι αι ανωτέρω διατάξεις ετροποποιήθησαν μεταγενεστέρως.
Ο αριθ.14 διωρθώθη ως 473 δια Διορθώσεως Ημαρτημένων εν ΦΕΚ Α΄ 289/19 Δεκ. 1950.
«6)Αι διατάξεις του Αναγκ. Νόμου υπ’ αριθ. 375 του 1936 «περί τιμωρίας των εγκλημάτων κατασκοπείας και των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας ως ο Νόμος ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως».
Η περίπτωσις 6 προσετέθη δια του άρθρου μόνου του νόμου 1612/1950 (κατ. αριθ. 6).
Σελ. 78 (γ)
Τεύχος 1181 – Σελ. 42

Άρθρ.472.Διατηρούνται προσωρινώς εν ισχύϊ κατά την υπ’ αυτών οριζομένην χρονικήν διάρκειαν οι διατάξεις:1)των άρθρων 2 και 3 του Ν.453/1945 «περί λήψεως μέτρων προς εμπέδωσιν της δημοσίας ασφαλείας».
2)Του άρθρ.5 της υπ’ αριθ.19/1945 συντακτικής πράξεως «περί τροποποιήσεως ποινικών τινών διατάξεων».
3.Του ψηφίσματος Γ΄/1946 «περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την δημοσίων τάξιν», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια μεταγενεστέρων διατάξεων και 4)Πάσα άλλη ειδική ποινική διάταξις, ισχύουσα εφ’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα.
Άρθρ.473.1.Από της ισχύος του Ποινικού Κώδικος καταργούνται: α)πάσαι αι εις ειδικούς νόμους περιεχόμεναι διατάξεις αι ρυθμίζουσαι τα του μέτρου της ποινής επί συρροής, και υποτροπής και β)αι αποκλείουσαι την εφαρμογήν της προσωρινής εκ των φυλακών απολύσεως, της υπό όρον αναστολής εκτελέσεως της ποινής και της μετατροπής της κρατήσεως ή φυλακίσεως εις πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν.
2.Καταργούνται επίσης αι κάτωθι διατάξεις:1)Ο ν.811/1917 «περί προσωρινής απολύσεως εκ των φυλακών των καταδίκων» ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, πλην των άρθρων 8, 10 και 11 αυτού.
2.Ο ν.ΓΩΙΗ΄ «περί αναστολής της εκτελέσεως της ποινής», ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.
3.Το Ν.Δ. της 4 Ιουλ. 1933, ως ετροποποιήθη δια του κυρώσαντος αυτό ν.5986, και του Α.Ν. 1294/1938, περί μετατροπής ποινών πλην των άρθρων αυτού 15-19.
4.Η παρ. 3 του άρθρ. 102 του ν.1165 περί τελωνειακού κώδικος, ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. 3 του Α.Ν. 2081/1939.
5.Τα άρθρα 3 και 10 του ν.ΓπΜΔ΄ «περί φυγοδικίας».
6.Το άρθρον 27 παρ. 9 του ν.971/1917, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, «περί φορολογίας οινο-

πνεύματος».
7)Τα άρθρ.1, 2 και 3 του Νόμ. 5096 «περί συμπληρώσεων διατάξεών τινων του ποιν. νόμου».
8)Η διάταξις του άρθρ. 1 εδάφ. 3 του Νόμ. ΓπΝ «περί της εκ των αυτοκινήτων ευθύνης», καθ’ ην επιβάλλεται χρηματική ποινή εις τον κάτοχον του αυτοκινήτου εν περιπτώσει αδικήματος καταλογιζομένου εις τον οδηγόν.
9)Ο Νόμ. ΑΡΚΒ «περί αδικημάτων κατά της ασφαλείας σιδηροδρόμων», πλην του άρθρ. 5.
10)Το άρθρ. 1 του Νόμ. ΑΡΟΒ΄ «περί ασφαλείας και αστυνομίας των σιδηροδρόμων».
11)Το άρθρ. 5 του Νόμ. ΓΩΛΖ΄ «περί συμβατικού τόκου, τοκογλυφίας και αισχροκερδείας».
12)Το άρθρ. 34 εδάφ. δ΄ του Νόμ. 3632 «περί χρηματιστηρίων αξιών».
13)Τα άρθρ.9-10 του Νόμ. 3090 «περί τροποποιήσεως της περί φυλακών νομοθεσίας».
14)Τα άρθρ. 9-10 του Νόμ. 202 «περί τροποποιήσεως διατάξεων δικ. οργανισμού».
15)Το άρθρ. 60 του Νόμ. 6094 «περί οργανώσεως της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών κλπ.».
16)Ο Νόμ. 755/1917 «περί αδικημάτων τινών κατά της ασφαλείας της χώρας και της κοινής ησυχίας».
17)Ο Νόμ. 1592 «περί μονομαχίας» πλην των άρθρ. 7-8.
18)Ο Νόμ. 2111 «περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας».
19)Το άρθρ. 1 του Νόμ. 2918 «περί τροποποιήσεως Νόμ. ΓΦΑ΄και 389 περί Λιμενικού Ταμείου Πειραιώς».
20)Τα άρθρ. 1-7 του Νόμ. 1681 «περί αλητείας και επαιτείας».
21)Τα άρθρ. 4 και 5 του Νόμ. 1682 «περί προστασίας των εις επαιτείαν, αλητείαν κλπ. εκδότων ανηλίκων».
22)Τα άρθρ. 66, 67, 68 του Ν.Δ/τος της 17 Ιουλ. 1923/16 Αυγ. 1923 «περί σχεδίου πόλεων, κωμών και συνοικισμών κλπ.».
23)Αι παρ. 1, 2, 3 του άρθρ. 13 του Νόμ. 3316 «περί υδρεύσεως Αθηνών – Πειραιώς».
24)Το τελευταίον εδάφιον του άρθρ. 7 του Ν.Δ. 5/20 Μαΐου 1926 «περί δικηγόρων».
25)Η παρ. 5 του άρθρ. 7 του Νόμ. 4862 «περί των ξένων σχολείων».
26)Ο Νόμ.4092 «περί προστασίας περιουσιακών δικαίων», πλην του άρθρ. 3 αυτού.
27)Ο αριθ. 7 του άρθρ. 232 του Ν.Δ/τος 11 Μαρτ. 1929 «περί δασικού κώδικος», κυρωθέντος δια του Νόμ. 4173/1929.
28)Τα άρθρ. 41 έως 45 του Νόμ. 4277 «περί τηλεγραφικής ανταποκρίσεως», ως και το άρθρ. 2 του Νόμ. 4275 «περί τηλεφωνικής ανταποκρίσεως» εφ’ όσον δι’αυτού επεκτείνονται τα άρθρα ταύτα 41 έως 45 και εις τας τηλεφωνικάς ανταποκρίσεις.
29)(Αι παρ.6-7 του άρθρ. 8 του Νόμ. 4332 «περί κυρώσεως της μεταξύ Δημοσίου και Εθν. Τραπέζης συμβάσεως περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικ. Τραπέζης»).
Αι ανωτέρω διατάξεις επανήχθησαν εν ισχύϊ δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 2555/1953 (τόμ. 12Α σελ. 212,04).
30)Ο αριθ. 6 του άρθρ. 24 του Π.Δ/τος της 23 /28 Νοεμ. 1929 «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών διατάξεων», ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. 4 του Α.Ν. 1966/1939.
31)Τα άρθρ. 14, ως αντικατεστάθη δι’ άρθρ. 8 Νόμ. 6243/1934 και 15 του Νόμ. 4581 «περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως» και το άρθρ. 9 του Νόμ. 6243/1934, ως συνεπληρώθη δια του άρθρ. 2 του Α.Ν.1814/1939.
32)Ο αριθ.1 του άρθρ. 72 και το άρθρ. 73 του Νόμ. 4639 «περί αναγκαστικών συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων».
33)Τα άρθρ. 57, 59, 61 του Νόμ. 4755 «περί κώδικος νόμων περί τελών χαρτοσήμου».
34)Εκ του Νόμ. 4841 «περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων των οδηγών», το εδάφιον όγδοον του στοιχ. β΄ του άριθ. 11 του άρθρ. 42, το προβλέπον την υπό του εισπράκτορος σωματικήν βλάβην εξ αμελείας και το εδάφιον τελευταίον του αριθ. 8 του άρθρ. 43, το προβλέπον την υπό του εισπράκτορος ανθρωποκτονίαν εξ αμελείας.
35)Το άρθρ. 58 του Νόμ. 4971 «περί οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας πόλεων».
36)Το άρθρ. 16 του Νόμ. 6015 «περί πυροσβεστικής υπηρεσίας»/
37)Η παρ. 2 του άρθρ. 107 του Α.Ν. 7/8 Ιουν. 1935 «περί οργανισμού της Χωροφυλακής».
38)Ο αριθ. 3 του άρθρου μόνου του Νόμ. 5004 «περί αστ. διατάξεων του Διευθυντού του Ναυστάθμου».
39)Τα άρθρ. 4 έως και 10 του Νόμ. 5016 «περί κυρώσεως της εν Γενεύη υπογραφείσης την 20 Απρ. 1929 Διεθνούς συμβάσεως περί λήψεως των αναγκαίων μέτρων προς καταστολήν της παραχαράξεως και κιβδηλίας και καθιερώσεως των κατά των περί το νόμισμα εγκλημάτων επιβαλλομένων ποινών».
Τα άρθρ. 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 έως και 28 του Νόμ. 5060 «περί Τύπου, προσβολών της τιμής εν γένει και άλλων σχετικών αδικημάτων», το εδάφιον δεύτερον του άρθρ. 3 και το άρθρ. 4 του Νόμ. 5999 «περί τροποποιήσεως του Νόμ. 5060».
41)Το άρθρ. 13 του Νόμ. 5425 «περί τροποποιήσεως των περί εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων διατάξεων».
42)Τα άρθρ. 3 και 4 του Νόμ. 5458/1932 «περί απεργίας δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών κλπ.».

(Αντί της σελ. 79) Σελ. 79 (α)
Τεύχος 416 – Σελ. 23
43)Το άρθρ. 4 του Νόμ.6439/1934 «περί μεταρρυθμίσεως δικαστικών αποφάσεων καταδικαζουσών εις καταβολήν περιοδικών παροχών και περί τιμωρίας της παραβάσεως της προς διατροφήν υποχρεώσεως».
44)Το άρθρ. 5 του Α. Νόμου της 19 Νοεμ. 1935 «περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως της περί παρασήμων νομοθεσίας» ως ετροποποιήθη.
45)Το άρθρ. 9 του Νόμ. ΑΤΙΒ΄ «περί των αδικημάτων και της ασφαλείας των υποβρυχίων καλωδίων».
46)Ο Νόμ. Β4 περί παραποιήσεως γραμματοσήμων κλπ. ξένων κρατών».
47)Το εδάφιον πέμπτον του άρθρ. 13 του Νόμ. 5911 «περί διδακτικών βιβλίων».
48)Τα άρθρ. 13 έως και 25 του Ν./τος της 13 Δεκ. 1923 «περί ποινικού και πειθαρχικού κώδικος του Εμπ. Ναυτικού».
49)Τα άρθρ. 1 και 2 του Νόμ. 1390/1944 «περί τροποποιήσεως του Νόμ. 2135 περί εκδικάσεως των εγκλημάτων των ανηλίκων».
50)Το εδάφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Α.Ν. 2724/1940 «περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων».
Εν γένει δε καταργείται πάσα διάταξις περιεχομένη εις ειδικούς νόμους, αφορώσα εις θέματα, άτινα ρυθμίζει ο Ποιν. Κώδιξ εν τω ειδικώ αυτού μέρει.
Άρθρ.474.-(Κατηργήθη δια του άρθρ. 5 του Ν.Δ.790/1970 κατωτ. αριθ. 22).Σελ. 80 (α)
Τεύχος 416 – Σελ. 24
Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν


ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικόν Μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Ο Ποινικός Νόμος
Άρθρα
Ι.Χρονικά όρια ισχύος των Ποι-
νικών Νόμων 1-4
ΙΙ.Τοπικά όρια ισχύος των Ποι-
νικών Νόμων 5-11
ΙΙΙ.Σχέσεις κώδικος προς ειδικούς
νόμους και επεξήγησις όρων
του κώδικος 12-13

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Η αξιόποινος πράξις
Άρθρα
Ι.Γενικαί διατάξεις 14-19
ΙΙ.Ο άδικος χαρακτήρ της πρά-
ξεως 20-25
ΙΙΙ.Ο κατάλογος της πράξεως 26-35
IV.Ηλαττωμένης προς καταλογι-
σμόν ικανότητος εγκληματίαι 36-41

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Απόπειρα και συμμετοχή
Άρθρα
Ι.Απόπειρα 42-44
ΙΙ.Συμμετοχή 45-49

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Ποιναί, μέτρα ασφαλείας, αποζημίωσις
Άρθρα
Ι.Κύριαι ποιναί 50-58
ΙΙ.Παρεπόμεναι ποιναί 59-68
ΙΙΙ.Μέτρα ασφαλείας 69-76
IV.Αποζημίωσις 77-78

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Επιμέτρησις της ποινής
Άρθρα
Ι.Γενικοί κανόνες 79-87
ΙΙ.Υπότροποι καθ’ έξιν εγκλημα-
ματίαι 88-93
ΙΙΙ.Συρροή εγκλημάτων 94-98

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Υφ’ όρον αναστολή της ποινής και
υφ΄όρον απόλυσις
Άρθρα
Ι.Υφ’ όρον αναστολή της εκτελέ-
σεως της ποινής 99-104
ΙΙ.Υφ’ όρον απόλυσις του κατά-
δίκου 105-110

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Λόγοι εξαλείφοντες το αξιόποινον
Άρθρα
Ι.Παραγραφή 111-116
ΙΙ.Παραίτησις από της εκλήσεως 117-120

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Άρθρα
Ανήλικοι εγκληματίαι 121-133

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ειδικόν Μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Άρθρα
Εσχάτη προδοσία 134-137

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Άρθρα
Προδοσία της Χώρας 138-152

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Άρθρα
Εγκλήματα κατά ξένων κρατών 153-156

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Εγκλήματα κατά της ελευθέρας ασκή-
σεως των πολιτικών δικαιωμάτων
Άρθρα
Ι.Εγκλήματα κατά των πολιτικών
σωμάτων 157-160
ΙΙ.Εγκλήματα κατά τας εκλογάς 161-166

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Προσβολαί κατά της πολιτειακής
εξουσίας 167-182

Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Επιβουλή της δημοσίας τάξεως 183-197

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης 198-201

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Εγκλήματα αναγόμενα εις την εν
τω στρατώ υπηρεσίαν και την
προς στράτευσιν υποχρέωσιν 202-206

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Άρθρα
Εγκλήματα περί το νόμισμα 207-215

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Εγκλήματα περί τα υπομνήματα 216-223

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
Εγκλήματα περί την απονομήν δι-
καιοσύνης 224-234

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄
Εγκλήματα περί την υπηρεσίαν 235-263

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα 264-289

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄
Εγκλήματα κατά της ασφαλείας
των συγκοινωνιών και κατά των
κοινωφελών εγκαταστάσεων 290-298

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄
Εγκλήματα κατά της ζωής 299-307

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄
Σωματικαί βλάβαι 308-315

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ΄
Μονομαχία 316-321
Σελ. 82

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄
Εγκλήματα κατά της προσωπικής
ελευθερίας 322-335

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄
Εγκλήματα κατά των ηθών 336-353

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄
Άρθρα
Εγκλήματα περί τον γάμον και
την οικογένειαν 354-360

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄
Εγκλήματα κατά της τιμής 361-369

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄
Παραβίασις απορρήτων 370-371

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 372-384

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄
Εγκλήματα κατά περιουσιακών
δικαίων 385-406

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄
Επαιτεία και αλητεία 407-410

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ΄
Πταίσματα
Άρθρα
Ι.Γενικαί διατάξεις 411-412
ΙΙ.Τα καθ’ έκαστον πταίσματα 413-457

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄
Τελικαί διατάξεις
Άρθρα
Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων 458-459

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Άρθρα
Μεταβατικαί διατάξεις 460-474

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
του παλαιού Ποινικού Νόμου προς τον νέον Ποινικόν Κώδικα.

Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα
1 1 108 79 248-250 217 385-386 375 486 258
2 18 109 94 251-255 242 387 376 487-488 259
3 14§2 110 94 256-260 216 388-389 375 489 13§α΄
4 50-55 111-2 88-89 261-264 216 390-391 Κατηργ. 490-491 233
5-6 50 113-5 44 265-269 224 392 222 492 255-257
7 Κατηργ. 116 117 270 225 393 378 493-494 262
8-10 52 117 - *271 224 394 242 495 261
11 52 118 58 272 353 395 Κατηργ. 496-499 -
12 53 119-122 111-116 273 336-337 396-399 386 500 -
13 57 123-131 134-137 274 339 400-401 Κατηγρ. 501 Κατηργ.
14 55 132 138,146 275-277 342 402 393 502 26§2
15 57 150,151 278 338 402α 390 503-506 -
16 51§2 133 146-147 279 342 403 - 507-510 411
17 87 134 139 279α - 404 397 511-518 26-41
18 50 135 202 279β-δ 349 405-406 398 519-528 144-149
19 - 136 206 279 ε 348 407 - 529 413
20 76 137-140 168 280 344 408-410 264 530-532 -
21 51-60 141 181§2 281 345 411 265 533 414
22 61 142 168 282 347 412-413 264 534 415
23 63 143 168 283-285 356 414 - 535-549 Κατηργ.
24 67 144 - 286 357 415-416 267 550 -
25-26 Κατηργ. 145-147 153 287 311 417 266 551 200
27 - 148-152 Κατηργ. 288-289 299 418 267 552 416
28-29 68 153 180 290 279 419 268 553 417
30 78 154-157 178 291 280.289 420 269 554 418
31 79 158-163 181 292 281 421-422 389§1 555 419
32 57§3 164-166 169 293 299§2 423 Κατηργ. 556 -
33-36 73 167 Κατηργ. 294-299 303 424 222 557 333
37 74 168 171 300-302 302 425 Κατηργ. 558 422
38 26§1 169-171 167 303-305 304 426 389§2 559 424
39 27 172-180 170-171 306 306 427 282§1 560-561 423
40-42 27§2 181-187 172-174 307-309 308-310 428 282§2 562-569 -
43-44 28 188 182 310 314 429-431 223 570 284
45 27§2 189 161 311-312 313 432-433 - 571 425
46 14 190 165 313 - 434-435 ε 404 572 284
47 42 191 164 314 312 436 396 573 426
48 46 192 166 315 - 437-438 403 574-576 285
49-50 42 193 189 316 311 439 390 577-579 427
51 44 194-5 200 317 315 440 226 580 428
52-54 43 196 198 318 Κατηγρ. 441-444 287 581-587 429
55 94 197-198 196 319-320 284 445-446 370 588 430
56 45-46 199 200§2 321 322,324 447 371 589-590 431
57-65 187 200 200 322-329 325-326 448 400 591 459
66-70 187 201 334 330 330 449-450 175 592-594 433
71-80 47 202 197 331 327 451 247 595 432
81 26 203 190 332 328 452 248-253 596-597 433
82-83 126 204 192 333 329 453 234 598-609 434
84 127 205 331 334 229-230 454-455 - 610-617 435
85 126§2 206 258 335-353 Κατηργ. 456-459 235-237 618-621 436
86 34 207 308 354 - 460 238 622 Κατηργ.
87 36 208-211 Κατηργ. 355-357 354 461-462 244-245 623 437
88 33 212-225 188 358 Κατηργ. 463 254 624-630 438
89 35 226-227 175 359-360 355 464-466 255 631 439
90 36§2 228-229 176 361 - 467 239 632 440
91 31 230 175 362 - 468 231 633 434
92-95 30 231-232 - 363-367 380 469 241 634-635 288
96 32 233 176 368 385 470 248 636 441
97 21 234 207 369 262 471-473 239 637-638 288
98 308§2 235-237 209 370 190 474-475 240 639-645 -
99 22 238-241 211 371-373 372 476-479 259 646 443
100 23 242 232 374 374 480 259 647 442
101 22 243 213 375-376 Κατηργ. 481 260 648 426
102-5 23 244 209 377 378 482 256 649 288
106 25 245-246 208,210 **378 379 483-484 Κατηργ. 650-654 444
107 24 247 216 380-384 372 485 257 655-658 -


Σελ. 83


Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα Παλαιά Νέα
659 353 673 Κατηργ. 679 - 690-693 Κατηργ. 699 459
660-664 Κατηγρ. 674 - 680 453 694 376 700 375
665-667 - 675 449 681-682 454 695 - 701-2 -
668 449 676 450 683-686 - 696 456 703 262
669 446 677 448 687 442 697 459 704 252
670-72 447 678 452 688-689 308 698 - - -


*Το άρθρ. 271α αντιστοιχεί προς το άρθρ. 221 του νέου Κώδικος.
**Το άρθρ. 379 ήτο ήδη κατηργημένον.


Σελ. 84

4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1608
της 28/28 Δεκ. 1950
Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου.
Άρθρ.1.-«1.Στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρ. 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δραχμών, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης».
Το ποσόν των 5.000.000 δραχμ. της άνω παρ. 1 αυξήθηκε σε 50.000.000 δρχ. από την περίπτ. α΄της παρ. 3 άρθρ. 4 Νόμ. 2408/31 Μαΐου – 4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32. Για τις εκκρεμμείς υποθέσεις βλέπε παρ. 38 αρθρ. 4 του ίδιου Νόμ. 2408/96.
Η παρ.1, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 του άρθρ. 36 του Νόμ. 2172/ 16-16 Δεκ. 1993, ΦΕΚ Α΄ 207, κατωτ.αριθ. 29.
«Στον ένοχο του αδικήματος που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρ. 256 του Ποινικού Κώδικα, τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνον όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».
Ο μέσα σε ( ) αριθμός στην παρ. 1 εδάφιο πρώτο, καταργήθηκε και το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 24 Νόμ. 2298/1995, ΦΕΚ Α΄ 62, (τόμ. 9, σελ. 136,280).
2.Με τας εν τη προηγουμένη παραγράφω ποινάς, ηλαττωμένας κατά το εν άρθρ. 83 του Κώδικος μέτρον, τιμωρούνται και οι ένοχοι των εν άρθρ. 231, 232, και 394 πράξεων, εφ’ όσον αύται διαπράττονται εν σχέσει προς αδικήματα περί ων η προηγουμένη παράγραφος.
«3.Τα αδικήματα που προβλέπονται από το παρόν άρθρο εκδικάζονται από τα κατά το άρθρ. 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα δικαστήρια εφετών».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 άρθρ. 4 του Νόμ. 2408/31 Μαΐου – 4 Ιουν. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 104) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32.
4.Αι διατάξεις των άρθρ.105 και 106 του κώδικος Ποιν. Δικονομίας εφαρμόζονται και επί των αδικημάτων του παρόντος άρθρου.
Άρθρον 2
Η εν άρθρ. 111 του δια του Νόμου 1493 κυρωθέντος Κώδικος Ποινικής Δικονομίας φράσις «εφ’ όσον το δια των υπό στοιχ. β΄και γ΄αδικημάτων επιτευχθέν ή επιδιωχθέν, όφελος του πράξαντος ή η προσγενομένη ή οπωσδήποτε απειληθείσα ζημία του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπερβαίνει το ποσόν των πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών» αντικαθίσταται δια της φράσεως «εφ’όσον το δι’ αυτών επιτευχθέν ή επιδιωχθέν όφελος του πράξαντος ή η προσγενομένη ή οπωσδήποτε απειληθείσα ζημία του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπερβαίνει το ποσόν των (εκατόν χιλιάδων) μεταλλικών δραχμών».
Το μέσα σε ( ) ποσό των 100.000 μεταλ. δραχμών των άρθρ. 1 και 2 που αυξήθηκε σε 250.000 (όχι μεταλλικές) με το άρθρ. 27 Νόμ. 495/1978, αυξήθηκε πάλι με το άρθρ. 7 Νόμ. 1272/1982 (κατωτ. αριθ. 24) σε 2.000.000 δραχμές (όχι μεταλλικές).
Με την περίπτ. δ παρ. 3 άρθρ. 4 Νόμ. 2408/31 Μαΐου – 4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32 το άνω ποσόν αυξήθηκε σε 50.000.000 δραχμ. (όχι μεταλλικές).
Άρθρον 3
Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή Επιθεωρηταί γενόμενοι ένοχοι παραλείψεως ή αμελείας περί τον έλεγχον των υφισταμένων αυτών ή των εις επιθεώρησιν αυτών υποκειμένων τιμωρούνται, εν περιπτώσει τελέσεως τινός των εν τω άρθρ. 1 αδικημάτων, αν δεν συντρέχη δεινοτέρα του Νόμου παράβασις δια φυλακίσεως, τουλάχιστον έξ μηνών. Η πράξις δικάζεται κατά τας διατάξεις του παρόντος.
Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από 1 Ιαν. 1951, ημέραν ενάρξεως της εφαρμογής των νέων Ποινικών Κωδίκων.
Αι διατάξεις του ανωτέρω Νόμ. 1608/1950 επεξετάθησαν και δια τα αδικήματα κλοπής, υπεξαιρέσεως, πλαστογραφίας κλπ. εις βάρος της περιουσίας του ενοποιουμένου Ν.Π.Δ.Δ. των Σιδηροδρόμων Σ.Ε.Κ. δια της παρ. 9 άρθρ. 10 Ν.Δ. 4246/1962 (τόμ. 21 σελ. 124, 07).
(Αντί για τη σελ. 84,01 (η) Σελ. 84,01 (θ)
Τεύχος 1256 – Σελ. 107
5. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθ. 1612
της 31/31 Δεκ. 1950
Περί διατηρήσεως εν ισχύϊ του Α.Ν. 375/1936 «περί τιμωρίας των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της Χώρας», ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.
Άρθρον μόνον
1.Εις το άρθρ. 471 του Ποινικού Κώδικος κυρωθέντος δια του νόμου 1492 του 1950 προστίθεται περίπτωσις έκτη έχουσα ούτω:
«6)αι διατάξεις του Α.Νόμου υπ’ αριθ. 375 του 1936» περί τιμωρίας των εγκλημάτων κατασκοπείας και των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της Χώρας» ως ο Νόμος ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως».
2.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως τούτου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: