23 Κατανομή κατά βαθμό των Οργανικών Θέσεων της Γενικής Ειδικότητας των Δικαστικών Γραμματέων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθ. Φ.002/131562/Σ.1501 της 15/27 Σεπτ. 1993 (ΦΕΚ Β΄ 747)
Κατανομή κατά βαθμό των Οργανικών Θέσεων της Γενικής Ειδικότητας των Δικαστικών Γραμματέων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 1 της με αριθμ. Φ. 000/202651/Σ 4454/4-5 Σεπτ. 2001 (ΦΕΚ Β΄ 1155) αποφ. Υπ. Εθν. Άμυνας και Οικονομικών, κατωτ. αριθμ. 14.

14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθ. Φ. 000/202651/Σ 4454
της 4-5 Σεπτ. 2001 (ΦΕΚ Β΄ 1155)
Σύσταση και κατανομή κατά βαθμό των Οργανικών θέσεων των Μονίμων Αξκών του Σώματος Δικαστικών Γραμματέων.

ΘΕΜΑ
ζ

Στρατιωτικές Φυλακές
1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 15/27 Απρ. 1933
Περί κανονισμού της υπηρεσίας των Στρατιωτικών Φυλακών.
(Εκδοθείς βάσει του Νόμ. 4321/1929, τόμ. 36Γ σελ. 1025 και τροποποιηθείς δια του Β.Δ. 203 της 2 Μαρτ./5 Οκτ. 1972, ΦΕΚ Α΄ 47, κατηργήθη μετ’ αυτού δια του άρθρ. 57 Π.Δ. 297/1975, κατωτ. αριθ. 2).

2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 297
της 12/30 Απρ. 1975 (ΦΕΚ Α΄ 87)
Περί κυρώσεως του Κανονισμού Στρατιωτικών Φυλακών.
Καταργήθηκε από το άρθρο 53 Π.Δ. 427/1994 (ΦΕΚ Α΄ 242), κατωτ. αριθ. 3.

3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 427
της 29/30 Δεκ. 1994 (ΦΕΚ Α΄ 242)
Κύρωση Κανονισμό Στρατιωτικών Φυλακών.
Έχοντας υπόψη:
α.Το άρθρο 5 παράγραφος 8ζ του Ν. 660/77 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των οργάνων της Ανώτατης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων», (ΦΕΚ Α΄ 218).
β.Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154/92).
γ.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύφος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.
δ.Τη με αριθ. πρωτ. Γ 5815/14.12.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 914/21.12.93).
ε.Τη με αριθμό 1 Γνωμάτευση της 28ης/1994 συνεδριάσεως ΣΑΓΕ.
στ.Τη με αριθμό 652/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κυρώνουμε τον Κανονισμό Στρατιωτικών Φυλακών που εκδόθηκε από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και έχει ως εξής:
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α.Το άρθρο 5 παραγρ. 8ζ του Ν. 660/1977 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 218).
β.Τη με αριθ. 1 γνωμάτευση της 28ης/1994 συνεδριάσεως ΣΑΓΕ, εκδίδουμε Κανονισμό Στρατιωτικών φυλακών, που έχει ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός της ποινής και κανόνες μεταχείρισης
1.Η εκτέλεση της ποινής αποβλέπει στην αγωγή, στη στρατιωτική προσαρμογή και στην επανένταξη του κρατουμένου στην κοινωνία και στο στράτευμα.
2.Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού διέπουν τη μεταχείριση των κρατουμένων στις στρατιωτικές φυλακές και εφαρμόζονται αμερόληπτα χωρίς διακρίσεις με την επιφύλαξη της ειδικής μεταχείρισης κατά κατηγορία κρατουμένων, όπως προβλέπεται στις επόμενες διατάξεις.
3.Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων μεταχείρισης των κρατουμένων ανήκει στον εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου υπό την εποπτεία του εισαγγελέα αναθεωρητικού.
4.Οι διατάξεις που ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται στις στρατιωτικές φυλακές, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστες προς τις διατάξεις αυτού του κανονισμού.
Άρθρο 2
Έννοια όρων του κανονισμού
1.Στρατιωτικοί για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αυτοί που αναφέρονται στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
2.Οι στρατιωτικοί που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας κρατούνται, ανάλογα με την αιτία και τη διάρκεια της κράτησης:
α.Στις στρατιωτικές φυλακές.
β.Στις αγροτικές στρατιωτικές φυλακές.
3.Στρατιωτικές φυλακές, είναι οι φυλακές Στρατού Ξηράς (ΣΞ), Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και οι μικτές φυλακές των Ενόπλων Δυνάμεων.
4.Οι αγροτικές στρατιωτικές φυλακές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) μετά από πρόταση του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου.
(Αντί για τη σελ. 219(γ) Σελ. 219(δ)
Τεύχος 1257-Σελ. 57
5.Οι στρατιωτικοί που ανήκουν στα κοινά σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων κρατούνται στις μικτές φυλακές των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε φυλακές του κλάδου όπου υπηρετούν.
6.Στις φυλακές του Πολεμικού Ναυτικού ή στις μικτές φυλακές των Ενόπλων Δυνάμεων κρατούνται και όσοι υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.)
7.Οι στρατιωτικές φυλακές είναι οργανωμένες ως γενικές στρατιωτικές μονάδες.
Άρθρο 3
Κρατούμενοι
1.Στις στρατιωτικές φυλακές κρατούνται οι στρατιωτικοί που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία:
α.σε εκτέλεση απόφασης οποιουδήποτε στρατιωτικού δικαστηρίου,
β.σε εκτέλεση απόφασης οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου της Ελλάδας ή ξένης χώρας, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 549 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
γ.σε εκτέλεση εντάλματος του ανακριτή ή βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου που διατάσσει την προσωρινή κράτησή τους,
δ.σε εκτέλεση βουλεύματος ή εντάλματος προσωρινής κράτησης άλλης ανακριτικής αρχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
2.Στις αγροτικές στρατιωτικές φυλακές κρατούνται, μεταγόμενοι από τις στρατιωτικές φυλακές, μετά από απόφαση του εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, εν ενεργεία στρατιωτικοί εφόσον:
α.έχουν τιμωρηθεί με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
β.έχουν εκτίσει σε στρατιωτικές φυλακές τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της ποινής τους,
γ.δεν έχουν ελεγχθεί πειθαρχικώς για οποιοδήποτε λόγο κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από τη συμπλήρωση του ως άνω χρονικού ορίου,
δ.είναι ικανοί για εργασία στην ύπαιθρο ή για άλλες εργασίες που λαμβάνονται υπόψη για τον ευεργετικό υπολογισμό του χρόνου εργασίας, και
ε.έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.
3.Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, αίτηση του κρατουμένου, μαζί με πρόταση του διοικητή των στρατιωτικών φυλακών, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
4.Στις αγροτικές στρατιωτικές φυλακές ενός κλάδου μπορούν να κρατηθούν, μετά από έγκριση του εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, στρατιωτικοί και άλλων κλάδων των Ε..Δ καθώς και του Λ.Σ., εφόσον δεν λειτουργούν τέτοιες φυλακές στους αντίστοιχους κλάδους. Ο τρόπος μεταγωγής και η δαπάνη διαβίωσης των κρατουμένων ρυθμίζονται με απόφαση των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων ή του Αρχηγείου του Λ.Σ., αν πρόκειται για κρατουμένους του Λ.Σ.
5.Οι στρατιωτικοί, που κρατούνται στις στρατιωτικές φυλακές ή στις αγροτικές στρατιωτικές φυλακές ως κατάδικοι και χάνουν για οποιοδήποτε λόγο τη στρατιωτική τους ιδιότητα μετάγονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 7 στα κοινά καταστήματα κράτησης για να εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους.
6.Οι γυναίκες κρατούνται στις μικτές φυλακές των Ε.Δ. ή στις φυλακές του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Μετά από πρόταση του οικείου κλάδου και έγκριση του εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, γυναίκες κάθε κλάδου των Ε.Δ. και του Λ.Σ. είναι δυνατόν να κρατούνται σε φυλακές άλλου κλάδου. Στις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους κλάδους στους οποίους ανήκουν.

Σελ. 220(δ)
Τεύχος 1257-Σελ. 58
7.Μετά από πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση Γενικού Επιτελείου, για τους στρατιωτικούς των Ε.Δ., και του Αρχηγείου Λ.Σ., για αυτούς που υπηρετούν στο Λ.Σ. και ύστερα από έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης, είναι δυνατόν να κρατηθούν στα κοινά καταστήματα κράτησης κατάδικοι ή προσωρινά κρατούμενοι στρατιωτικοί (εφόσον ειδικοί λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν). Το ίδιο ισχύει και για προσωρινά κρατούμενες ή κατάδικους γυναίκες στρατιωτικούς, εφόσον δεν έχουν οργανωθεί τα γυναικεία τμήματα στις στρατιωτικές φυλακές. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, η δαπάνη για τη διαβίωσή τους βαρύνει κατά περίπτωση τον προϋπολογισμό του ΥΕΘΑ ή του ΥΕΝ.
Η μέσα σε ( ) φράση στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 7, απαλείφθηκε από το άρθρ. 8 του Νόμ. 2479/6-6 Μαΐου 1997, ΦΕΚ Α΄ 67, τόμ. 1Α, σελ. 274.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
Άρθρο 4
Διαρρύθμιση και εγκαταστάσεις
1.Η διαρρύθμιση των χώρων των στρατιωτικών φυλακών πρέπει να ανταποκρίνεται στους ειδικότερους σκοπούς της κράτησης και τους όρου ασφαλείας, και να μην προσβάλλει την υγεία και την αξιοπρέπεια των κρατουμένων.
2.Κάθε φυλακή πρέπει να διαθέτει ατομικά κελιά και θαλάμους το πολύ έξι (6) ατόμων. Τα ατομικά κελιά πρέπει να έχουν χωρητικότητα τριάντα (30) τουλάχιστον κυβικών μέτρων και να διαθέτουν κρεβάτι, καρέκλα, τραπέζι, ντουλάπα, παροχή νερού και αποχωρητήριο. Τα παράθυρα των κελιών πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή φωτισμό και αερισμό. Οι κοινοί κοιτώνες πρέπει να έχουν εμβαδόν τουλάχιστον έξι (6) τετραγωνικών μέτρων για κάθε άτομο. Στους κοινούς κοιτώνες πρέπει να υπάρχουν κρεβάτια και καρέκλες για κάθε άτομο, τραπέζι και ντουλάπια, παροχή νερού και αποχωρητήριο για δύο άτομα. Οι χώροι διαβίωσης των κρατουμένων θερμαίνονται κατά τους χειμερινούς μήνες.
3.Τα ειδικά για περιορισμό κελιά πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα κοινά, να αερίζονται και να φωτίζονται κανονικά και να βρίσκονται σε ιδιαίτερο χώρο του καταστήματος για να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
4.Η διαρρύθμιση των κτιρίων πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού των κρατουμένων κατά κατηγορία και φύλο.
5.Ειδικοί χώροι διατίθενται για τις ιατρικές εξετάσεις, την εργασία, την εκπαίδευση, την επιτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων γνωστών θρησκειών, την ψυχαγωγία, τη σωματική αγωγή, τη βιβλιοθήκη και τα αναρρωτήρια των κρατουμένων, όπως και για τις εγκαταστάσεις υγιεινής και τις βοηθητικές υπηρεσίες. Επίσης διατίθενται ειδικοί χώροι και για τις μητέρες και τα ευρισκόμενα στη φυλακή τέκνα τους.
6.Οι ανωτέρω διαρρυθμίσεις και εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων.

Άρθρο 5
Οργανική δύναμη
1.Η οργανική δύναμη των στρατιωτικών φυλακών καθορίζεται με πίνακα οργάνωσης και υλικού που συντάσσεται από το αρμόδιο Επιτελείο και είναι δυνατόν να αποτελείται από στρατιωτικό και πολιτικό πρόσωπο.
2.Το προσωπικό που τοποθετείται στις στρατιωτικές φυλακές επιλέγεται, εάν είναι δυνατόν, μεταξύ προσώπων που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη εκπαίδευση. Εάν τούτο δεν είναι εφικτό επιμορφώνεται με μέριμνα του αρμοδίου εισαγγελέα.
3.Το προσωπικό που επιλέγεται για τη φύλαξη των κρατουμένων πρέπει να έχει αφενός μεν εξάμηνο προϋπηρεσία στο στράτευμα και αφετέρου να έχει υποστεί ψυχοσωματική δοκιμασία όπως θα προσδιορίζεται από διαταγή του αρχηγού του οικείου κλάδου.
Άρθρο 8
Διαίρεση σε τμήματα
1.Για την κατανομή των κρατουμένων οι στρατιωτικές φυλακές διαιρούνται στα παρακάτω τμήματα:
α.Τμήμα προσωρινά κρατουμένων:
(1)αξιωματικών - ανθυπασπιστών
(2)υπαξιωματικών - οπλιτών
(3)γυναικών
β.Τμήμα καταδίκων:
(1)αξιωματικών - ανθυπασπιστών
(2)υπαξιωματικών - οπλιτών
(3)γυναικών.
γ.Τμήμα επικινδύνων και υποτρόπων προσωρινά κρατουμένων και καταδίκων.
δ.Τμήμα τοξικομανών και ατόμων με εντόνως ψυχοπαθητική προσωπικότητα προσωρινά κρατουμένων και καταδίκων.
ε.Τμήμα προσωρινώς κρατουμένων και καταδίκων για εγκλήματα εξ αμελείας.
2.Στο τμήμα επικινδύνων και υποτρόπων και στο τμήμα τοξικομανών κρατούνται όσοι λαμβάνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό είτε με πράξη του εισαγγελέα ή του ανακριτή είτε με γνωμάτευση του γιατρού. Όσοι ανήκουν στο τμήμα αυτό κρατούνται χωριστά από τους λοιπούς κρατουμένους. Οι προσωρινά κρατούμενοι διαμένουν σε χωριστά τμήματα και σε ιδιαίτερους κοιτώνες χωρίς επικοινωνία με τους λοιπούς κρατουμένους.
3.Στα τμήματα αξιωματικών και ανθυπασπιστών προϊστάμενος είναι πάντοτε αξιωματικός που ορίζεται από το διοικητή των φυλακών. Στα λοιπά τμήματα προϊστάμενοι ορίζονται υπαξιωματικοί, μέχρι του βαθμού του Αρχιλοχία ή αντίστοιχου βαθμού των άλλων κλάδων.
4.Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές χρησιμοποιούν ιδιαίτερους χώρους καθαριότητας και περιπάτου, διάφορους από αυτούς που χρησιμοποιούν οι λοιποί κρατούμενοι.
5.Στα τμήματα γυναικών τοποθετείται γυναικείο προσωπικό (προϊσταμένες και προσωπικό φρούρησης).
Α. Υπηρεσίες
Άρθρο 7
Δικαστική υπηρεσία
1.Στις στρατιωτικές φυλακές λειτουργεί δικαστική υπηρεσία η οποία στελεχώνεται από αξιωματικό του δικαστικού σώματος και από γραμματέα του δικαστικού σώματος των Ε.Δ. και ανάλογο αριθμό γραφέων.
2.Ο αξιωματικός που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο φροντίζει για την ενημέρωση των οικείων βιβλίων, διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση της δικαστικής υπηρεσίας, βεβαιώνει την έκδοση κάθε αντιγράφου σύμφωνα με το νόμο, εισηγείται στο διοικητή των φυλακών σχετικά με τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και επιμελείται την τήρηση του αρχείου.
3.Στη δικαστική υπηρεσία τηρείται ιδιαίτερος φάκελος για κάθε κρατούμενο στον οποίο περιέχονται:
α.τα δικαιολογητικά έγγραφα της κράτησης και αντίγραφο του ποινικού μητρώου,
β.το δελτίο ταυτότητας,
γ.απόσπασμα του βιβλίου επιβολής πειθαρχικών ποινών.
4.Επίσης τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α.βιβλίο προσωρινά κρατουμένων και καταδίκων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας και τα δικαιολογητικά της κράτησης κάθε κρατουμένου. Σημειώνονται επίσης με ακρίβεια όλες οι μεταβολές (μεταγωγή, χάρη, υφ’ όρον απόλυση κ.λ.π.) μέχρι την έξοδό του, την οποία πιστοποιεί με την υπογραφή του στη στήλη των παρατηρήσεων ο διοικητής των φυλακών,
β.αλφαβητικό ευρετήριο κρατουμένων στο οποίο καταχωρίζονται οι ημέρες έκτισης της ποινής, οι ημέρες εργασίας και η τελευταία ημέρα παραμονής στις φυλακές,
γ.βιβλίο χρημάτων και τιμαλφών,
δ.βιβλίο διαγωγής κρατουμένων,
ε.βιβλίο εισαγωγής και εξόδου κρατουμένων,
στ.βιβλίο δικασίμων και ενδίκων μέσων,
ζ.βιβλίο αδειών,
η.βιβλίο αποφυλακιζομένων,
θ.βιβλίο επισκέψεων συνηγόρων
5.Η τήρηση των παραπάνω βιβλίων και φακέλων δεν είναι απαραίτητη όταν η καταχώριση των στοιχείων αυτών γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
6.Γνώση των παραπάνω βιβλίων και ατομικών δελτίων λαμβάνουν, εκτός από τα αρμόδια όργανα της σωφρονιστικής υπηρεσίας, και ο κρατούμενος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, καθώς και τρίτος που έχει έννομο συμφέρον ύστερα από άδεια του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
7.Στη δικαστική υπηρεσία τηρείται ονομαστικός κατάλογος των δικηγόρων του πρωτοδικείου της έδρας των φυλακών, που είναι στη διάθεση των κρατουμένων. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος στέλνει κάθε χρόνο ονομαστικό κατάλογο των δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν.
Άρθρο 8
Σήμανση
Με την είσοδο του κρατουμένου στις φυλακές επιτρέπεται η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του από την αρμόδια εγκληματολογική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσια Τάξης. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 9
Αναρρωτήριο φυλακών
1.Στις στρατιωτικές φυλακές λειτουργεί αναρρωτήριο για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών κρατουμένων.
Ο χώρος που χρησιμοποιείται ως αναρρωτήριο συγκεντρώνει όλους τους όρους ασφαλείας και φρουρείται. Σε όσους νοσηλεύονται στο αναρρωτήριο είναι δυνατό, μετά από εισήγηση του γιατρού και έγκριση του διοικητή, να χορηγείται βελτιωμένη τροφή ή να ορίζεται ειδική δίαιτα. Όσοι υποφέρουν από σοβαρή ή επικίνδυνη ασθένεια φυλάσσονται σε απομόνωση μέσα στο αναρρωτήριο ή εισάγονται σε νοσοκομείο κατά την κρίση του γιατρού.
2.Η παραμονή στο αναρρωτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τις επτά (7) ημέρες εκτός αν πρόκειται για ασθενείς, των οποίων η κατάσταση κρίνεται βαριά. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει για όσους πάσχουν από μολυσματική ασθένεια. Αν η κατάσταση του ασθενούς κρατουμένου απαιτεί πληρέστερη νοσηλεία, συνεχίζεται σε νοσοκομείο κατά το άρθρο 39. Αδικαιολόγητη εισαγωγή ή παραμονή του κρατουμένου στο αναρρωτήριο αποτελεί για το γιατρό βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.


(Αντί για τη σελ. 221(α) Σελ. 221(β)
Τεύχος 1211-Σελ. 121
3.Στο αναρρωτήριο πρέπει να υπάρχουν φάρμακα και εργαλεία για παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση των συνήθων παθήσεων, κατά την κρίση του γιατρού. Τα είδη αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του γιατρού, κάθε δε χορήγηση ή κατανάλωση καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από το γιατρό, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το είδος της πάθησης, η ποσότητα του φαρμάκου και χορηγήθηκε, που η ημερομηνία χορήγησής του.
Άρθρο 10
Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο
1.Σε κάθε στρατιωτική φυλακή λειτουργεί βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.
2.Ο διοικητής των φυλακών καθορίζει πόσα βιβλία μπορούν να παρέχονται στους κρατουμένους, όπως επίσης και τον τόπο και χρόνο της ανάγνωσης.
3.Οι κρατούμενοι μπορούν να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη βιβλία και περιοδικά για ανάγνωση στο ατομικό κελί ή στο θάλαμο κατά τις ώρες ανάπαυσης. Επιτρέπεται ο εφοδιασμός των κρατουμένων με εκτός βιβλιοθήκης επιστημονικά, επαγγελματικά και λογοτεχνικά βιβλία, καθώς και βιβλία φιλοσοφικού ή θρησκευτικού περιεχομένου, τα οποία ελέγχονται πριν από την παράδοσή τους στους αποδέκτες.
4.Οι κρατούμενοι που φθείρουν τα βιβλία της βιβλιοθήκης οφείλουν να επανορθώσουν τη ζημιά.
5.Η συντήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου ανατίθεται στον υπεύθυνο της εκπαίδευσης, ο οποίος προτείνει στο διοικητή την αγορά νέων βιβλίων και περιοδικών.
6.Ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης καταρτίζει κατάλογο των βιβλίων με αντίστοιχο χαρακτηρισμό τους.
7.Τα βιβλία και έντυπα της βιβλιοθήκης χορηγούνται από την υπηρεσία και χρεώνονται σε όποιον εκτελεί καθήκοντα διαχειριστή των φυλακών.
Β΄ Όργανα διοίκησης
Άρθρο 11
Διοικητής
1.Οι διοικητές στρατιωτικών φυλακών, εκτός από τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των διοικητών μονάδας, ασκούν και τα ειδικά καθήκοντα διοικητών σωφρονιστικού καταστήματος. Ως διοικητής τοποθετείται αξιωματικός, κατά προτίμηση πτυχιούχος νομικής ή άλλης συναφούς σχολής προς τη νομική επιστήμη.
2.Ο διοικητής των στρατιωτικών φυλακών, έχει πειθαρχική δικαιοδοσία διοικητή μονάδας επί του στρατιωτικού προσωπικού των φυλακών.
3.Έχει επίσης τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α.είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη και ασφαλή κράτηση των κρατουμένων, την τήρηση του παρόντος κανονισμού και την οικονομική δοσοληψία των φυλακών. Προς το σκοπό αυτό μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα επιθεωρεί τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις των στρατιωτικών φυλακών και τους κρατουμένους σε γενική συγκέντρωση για την τήρηση της καθαριότητας και τη συμμόρφωση προς όσα προβλέπονται στους κανονισμούς,

Σελ. 222(β)
Τεύχος 1211-Σελ. 122

β.κάθε μήνα υποβάλλει στο αρμόδιο γενικό επιτελείο και στον εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου πίνακα που εμφανίζει την κίνηση των κρατουμένων,
γ.δέχεται και αποστέλλει στους αρμόδιους τις αιτήσεις των κρατουμένων σχετικά με τις υποθέσεις τους,
δ.επιβάλλει στους κρατουμένους πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45,
ε.εκδίδει διαταγές που αφορούν τα καθήκοντα του προσωπικού των φυλακών,
στ.φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, όπως και για την εφαρμογή της διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 110 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα για την υφ’ όρον απόλυση καταδίκου. Παράλειψη του διοικητή ή του υπευθύνου οργάνου, που έχει οριστεί απ’ αυτόν, για την τήρηση των προβλεπομένων στο άρθρο 110 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα,
ζ.στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλλει στο αρμόδιο Γενικό Επιτελείο και στον εισαγγελέα του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου έκθεση με τις παρατηρήσεις και τις τυχόν προτάσεις του.
Άρθρο 12
Υποδιοικητής
Ο υποδιοικητής, εκτός από τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ως υποδιοικητή στρατιωτικής μονάδα, έχει επιπλέον και τις ακόλουθες:
α.καλεί τους κρατουμένους, το αργότερο την επομένη ημέρα της εισαγωγής τους, και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τον κανονισμό των φυλακών,
β.ελέγχει του χώρους κράτησης,
γ.ελέγχει την τροφή που παρέχεται στους κρατουμένους από ποιοτική και ποσοτική άποψη και ευθύνεται για την τροφοδοσία και υγιεινή των κρατουμένων και του στρατιωτικού προσωπικού των φυλακών,
δ.φροντίζει για τον ιματισμό των κρατουμένων,
ε.εξασφαλίζει τους όρους υγιεινής και καθαριότητας,
στ.λαμβάνει μέτρα για τη φρούρηση των κρατητηρίων - πειθαρχείων,
ζ.φροντίζει τη φύλαξη και συντήρηση των δημοσίων ειδών που χρησιμοποιούν οι κρατούμενοι,
η.δέχεται από τους τμηματάρχες τις σχετικές αναφορές των κρατουμένων και τις υποβάλλει στο διοικητή,
θ.προγραμματίζει και παρακολουθεί την εργασία των κρατουμένων,
ι.φροντίζει για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των κρατουμένων,
ια.φροντίζει για την καλή λειτουργία των μηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων.Άρθρο 13
Τμηματάρχες
Τμηματάρχες ορίζονται αξιωματικοί, μέχρι και του βαθμού του λοχαγού ή αντίστοιχου βαθμού των άλλων κλάδων ή υπαξιωματικοί μέχρι του βαθμού Αρχιλοχία ή αντιστοίχου βαθμού των άλλων κλάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος.
Κάθε τμηματάρχης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α.παραλαμβάνει τους κρατουμένους που προορίζονται για το τμήμα του, καταχωρίζει στοοιχεία της στο βιβλίο που τηρεί ο ίδιος και καταγράφει τα είδη ιματισμού τους,
β.εποπτεύει τους κρατουμένους του τμήματός του,
γ.ελέγχει τους θαλάμους ευθύνης του κατά τις ώρες που ορίζει ο διοικητής και σημειώνει τις παρατηρήσεις του,
δ.εποπτεύει και κατευθύνει το προσωπικό φύλαξης των κρατουμένων,
ε.είναι υπεύθυνος για τη μη εισαγωγή στις φυλακές απαγορευμένων ειδών ιδίως ναρκωτικών, οινοπνευματωδών ποτών, παιγνιοχάρτων, ζαριών και απαγορευμένων εντύπων. Ως απαγορευμένα έντυπα θεωρούνται τα πάσης φύσεως πολιτικά έντυπα και εκδόσεις που άμεσα ή έμμεσα, μπορούν να κλονίσουν την πειθαρχία καθώς και τα έντυπα με καθαρά αντιστρατιωτικό περιεχόμενο.
Γ.Προσωπικό φύλαξης
Άρθρο 14
Φρουρά
1.Επικεφαλής της φρουράς τοποθετείται αξιωματικός μέχρι και του βαθμού του λοχαγού ή αντιστοίχου βαθμού των άλλων κλάδων ή ανθυπασπιστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη φρούρηση των φυλακών.
2.Στους τόπους παραμονής της φρουράς ο οπλισμός πρέπει να φυλάσσεται με ιδιαίτερη επιμέλεια.
3.Οι άνδρες της φρουράς μπορεί να προέρχονται από άλλες μονάδες. Απαγορεύεται να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους κρατουμένους, φέρουν δε όπλο μόνο όταν εκτελούν υπηρεσία σκοπού ή φρουρού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν διαταχθούν από το διοικητή ή υποδιοικητή, καθώς και σε κάθε έκτακτη περίπτωση.
Άρθρο 15
Καθήκοντα σκοπών
Οι σκοποί έχουν τα καθήκοντα που ορίζουν οι στρατιωτικοί κανονισμοί.
Άρθρο 16
Λοιπά όργανα φύλαξης
1.Στις στρατιωτικές φυλακές διανυκτερεύει πάντοτε ένας αξιωματικός ή ανθυπασπιστής, δύο υπαξιωματικοί, γυναίκα υπαξιωματικός, εφόσον υπάρχουν κρατούμενες γυναίκες, καθώς και το απαραίτητο για την κανονική λειτουργία κατώτερο προσωπικό φύλαξης, το οποίο μπορεί να προέρχεται και από άλλες μονάδες. Οι υπαξιωματικοί και το κατώτερο προσωπικό φύλαξης για φυλακές κλάδου των Ε.Δ. προέρχονται αντίστοιχα από άνδρες γυναίκες της στρατονομίας, ναυτονομίας και αερονομίας. Στις μικτές φυλακές των Ε.Δ., το προσωπικό φύλαξης προέρχεται από τους τρεις κλάδους των Ε.Δ.
2.Ο ανωτέρω αξιωματικός ή ανθυπασπιστής προβαίνει σε εσπερινό προσκλητήριο των κρατουμένων και ενημερώνει σχετικά το διοικητή.
3.Το προσωπικό φύλαξης έχει καθήκον να επιβλέπει τους κρατουμένους για την τήρηση της τάξης και ασφάλειας στις φυλακές.
4.Ειδικότερα το προσωπικό φύλαξης:
α.εποπτεύει τους κρατουμένους στους χώρους φύλαξης και εργασίας,
β.ενεργεί σωματική έρευνα των κρατουμένων κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο,
γ.ενεργεί έρευνα των χώρων φύλαξης και λοιπών χώρων των φυλακών σύμφωνα με τον κανονισμό.
Δ.Λοιπό προσωπικο
Άρθρο 17
Ιερέας
1.Ο ιερέας μεριμνά για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των κρατουμένων. Η συμμετοχή στη λατρεία είναι προαιρετική και περιλαμβάνει το δικαίωμα του κρατουμένου να επικοινωνεί με εκπρόσωπο του θρησκεύματος ή του δόγματός του.
2.Για την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων υπάρχει στις στρατιωτικές φυλακές εκκλησίας ή άλλος κατάλληλος χώρος στον οποίο, όσοι από τους κρατουμένους επιθυμούν, παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία ή άλλες ακολουθίες, που τελούνται μία φορά τουλάχιστον το δεκαπενθήμερο από στρατιωτικό ιερέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στρατιωτικός ιερέας, καλείται άλλος από την πλησιέστερη ενορία της έδρας των στρατιωτικών φυλακών με φροντίδα του διοικητή.
3.Ιδιαίτερος κατάλληλος χώρος παραχωρείται στους ετερόδοξους ή αλλόθρησκους κρατουμένους, που ανήκουν σε γνωστές θρησκείες, για την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων και για την τέλεση ιεροπραξιών από λειτουργό του θρησκεύματος ή τους δόγματος στο οποίο ανήκουν.
Άρθρο 18
Γιατρός
1.Στις στρατιωτικές φυλακές υπηρετεί γιατρός, ο οποίος έχει τα καθήκοντα του γιατρού στρατιωτικής μονάδας.
2.Το αργότερο την επομένη της εισαγωγής κάθε κρατουμένου τον εξετάζει, και αν διαπιστώσει νόσημα, τον υποβάλλει στην κατάλληλη αγωγή ή ζητεί την εξέταση από ειδικό γιατρό. Σε σοβαρές περιπτώσεις γνωμοδοτεί για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.
3.Κάθε μήνα ο γιατρός σημειώνει σε ατομικό δελτίο υγείας τις παρατηρήσεις του για την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων.
Παρακολουθεί επίσης την κατάσταση της υγείας των τιμωρηθέντων και αναφέρει αμέσως τη διοίκηση σε περίπτωση κλονισμού της υγείας τους, οπότε εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 39.
4.Αν η στρατιωτική φυλακή βρίσκεται σε στρατόπεδο μονάδας, η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται από το γιατρό της μονάδας.
5.Αν ο κρατούμενος δεν λαμβάνει για οποιοδήποτε λόγο τροφή, ο γιατρός της φυλακής, εφόσον κρίνει ότι απαιτείται ειδική ιατρική παρακολούθηση, ζητεί την εισαγωγή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο.
Το ίδιο μέτρο μπορεί να διατάξει και ο αρμόδιος εισαγγελέας του στρατιωτικού δικαστηρίου.
Άρθρο 19
Οδοντογιατρός
Σε κάθε στρατιωτική φυλακή υπηρετεί οδοντογιατρός που ασκεί τα καθήκοντά του σε κατάλληλα εξοπλισμένο οδοντιατρείο.
(Αντί για τη σελ. 223(α) Σελ. 223(β)
Τεύχος 1211-Σελ. 123
Άρθρο 20
Κοινωνικός λειτουργός
1.Σε κάθε φυλακή υπηρετεί κοινωνικός λειτουργός ο οποίος εποπτεύεται από το διοικητή των φυλακών.
2.Ο κοινωνικός λειτουργός έχει ιδίως τα ακόλουθα καθήκοντα:
α.έρχεται σε άμεση επικοινωνία με κάθε κρατούμενο χωρίς την παρέμβαση τρίτου, εκτός αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας,
β.λαμβάνει γνώση του ατομικού φακέλου των κρατουμένων και ενεργεί επιτόπιες κοινωνικές έρευνες για συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασής του,
γ.τηρεί μερίδες κοινωνικής έρευνας για κάθε κρατούμενο στο αρχείο του, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με ενέργειες και αποτελέσματα της κοινωνικής εργασίας,
δ.ενημερώνει το διοικητή και τον οικείο τμηματάρχη για τα προβλήματα του κρατουμένου και υποβάλλει προτάσεις για την εξατομικευμένη μεταχείρισή του,
ε.μεριμνά για την ικανοποίηση υλικών και ηθικών αναγκών των κρατουμένων σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς,
στ.προετοιμάζει τον απολυόμενο κρατούμενο και το περιβάλλον του για την ομαλή επανένταξή του,
ζ.εφαρμόζει τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας κατ’ άτομο ή κατ’ ομάδα.
3.Καθήκοντα κοινωνικού λειτουργού μπορεί να ασκεί αξιωματικός ή οπλίτης με ανάλογο τίτλο σπουδών ή με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
Άρθρο 21
Ανώτατη και άμεση εποπτεία
1.Την ανώτατη εποπτεία των στρατιωτικών φυλακών ασκεί δια των οικείων Γενικών Επιτελείων ο ΥΕΘΑ, ο οποίος ενεργεί ή διατάσσει επιθεώρηση.
2.Η άμεση εποπτεία σε κάθε στρατιωτική φυλακή των κλάδων των Ε.Δ. ανήκει στον εισαγγελέα του στρατιωτικού δικαστηρίου της έδρας των φυλακών, ο οποίος ενεργεί αυτοπροσώπως η δια του αντεισαγγελέα, επιθεωρήσεις, τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο. Μετά την επιθεώρηση υποβάλλεται αναφορά στο αρμόδιο Γενικό Επιτελείο καθώς και στον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας της φυλακής. Προκειμένου περί μικτών


Σελ. 224(β)
Τεύχος 1211-Σελ. 124

φυλακών των Ε.Δ., την παραπάνω εποπτεία ασκεί εισαγγελέας οριζόμενος από τον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
3.Η εποπτεία αφορά ιδίως:
α.την κανονική εκτέλεση των αποφάσεων,
β.την τήρηση των κανόνων μεταχείρισης των κρατουμένων,
γ.την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Άρθρο 22
Μεταχείριση των κρατουμένων
1.Κατά τη μεταχείριση των κρατουμένων δεν επιτρέπεται η χρήση προσβλητικών, απάνθρωπων ή εξευτελιστικών μεθόδων.
2.Απαγορεύεται η διενέργεια οποιωνδήποτε ιατρικών ή άλλων συναφών πειραμάτων, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή ψυχική υγεία ή προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του κρατουμένου, ακόμη και αν ο ίδιος συναινεί στη διεξαγωγή τους.
3.Κάθε είδους ιατρική εξέταση ή ιατροχειρουργική επέμβαση σε κρατούμενο επιτρέπεται μόνο με συναίνεσή του.
4.Αν ο κρατούμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση να συναινέσει ή αρνείται αδικαιολόγητα τη συναίνεσή του σε επέμβαση που κρίνεται αναγκαία για την υγεία του, ο εισαγγελέας του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου διατάσσει τη λήψη των καταλλήλων κατά περίπτωση μέτρων.
5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την τακτική ενημέρωση του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης και για την πληροφόρηση των κρατουμένων σε θέματα ναρκωτικών ουσιών, υγιεινής καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση του AIDS ή άλλων μεταδοτικών ασθενειών.


Άρθρο 23
Διαδικασία εισαγωγής
και έρευνα των κρατουμένων
1.Oι κρατούμενοι στρατιωτικοί που προσάγονται στις στρατιωτικές φυλακές οδηγούνται στη δικαστική υπηρεσία των φυλακών, όπου ελέγχονται τα δικαιολογητικά για την κράτησή τους και γίνεται η εγγραφή τους στα οικεία βιβλία.
2.Οι κρατούμενοι οδηγούνται στο αρμόδιο τμήμα όπου παραδίδονται στο διαχειριστή των φυλακών, με απόδειξη, τα χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή τους, εκτός από το δαχτυλίδι του αρραβώνα, γίνεται δε σχετική μνεία στο οικείο βιβλίο. Τα αντικείμενα αυτά επιστρέφονται στους κρατουμένους κατά την αποφυλάκισή τους.
Ακολούθως υποβάλλονται σε λεπτομερή έρευνα από πρόσωπο του ίδιου φύλου χωρίς να θίγεται κατά το δυνατόν, η αξιοπρέπειά τους. Σε παρόμοια έρευνα υποβάλλονται οι κρατούμενοι, όταν το κρίνει αναγκαίο ο διοικητής των φυλακών.
3.Το αργότερο την επόμενη ημέρα από την εισαγωγή του ο κρατούμενος οδηγείται στον υποδιοικητή, στο γιατρό και στον κοινωνικό λειτουργό του καταστήματος. Ο υποδιοικητής ενημερώνει τον κρατούμενο για τα δικαιώματά του και για τους όρους διαβίωσης στο κατάστημα. Ο γιατρός εξετάζει τον κρατούμενο και ο κοινωνικός λειτουργός ενημερώνεται και συζητάει μαζί του για τα προβλήματα που δημιουργεί ο εγκλεισμός του.
4.Από τους βαθμοφόρους, οι οποίοι στερήθηκαν το βαθμό τους, αφαιρούνται τα διακριτικά τους χωρίς πανηγυρικό τρόπο με μέριμνα του διοικητή των φυλακών. Αν είναι αξιωματικοί, μπορούν να μετάγονται σε άλλες στρατιωτικές φυλακές για να εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους.
Άρθρο 24
Ατομική καθαριότητα κρατουμένων
1.Με την είσοδό του στη φυλακή ο κρατούμενος κουρεύεται, ξυρίζεται και υποβάλλεται σε λουτρά καθαριότητας και σε ιατρική εξέταση.
2.Κατά το χρονικό διάστημα της κράτησής του στη φυλακή ο κρατούμενος υποβάλλεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα σε λουτρό, κουρεύεται μία φορά το 15νθήμερο, ξυρίζεται κάθε μέρα και φροντίζει για την καθαριότητα της στολής του.
3.Η στολή των κρατουμένων θα καθορίζεται με απόφαση του αρχηγού του οικείου κλάδου του κρατουμένου.
Άρθρο 25
Υποχρεώσεις και περιορισμοί των κρατουμένων
1.Οι κρατούμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις διαταγές των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού των στρατιωτικών φυλακών.
2.Οι κρατούμενοι, ανεξάρτητα από το βαθμό τους, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια μεταξύ τους.
3.Απαγορεύονται εκδηλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών.
4.Απαγορεύεται στους κρατουμένους η καταστροφή ή ρύπανση των χώρων κράτησης καθώς και των αντικειμένων της φυλακής.
5.Η διακόσμηση των ατομικών κελιών ή των θαλάμων δεν επιτρέπεται να προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα ή να παρακωλύει τον έλεγχο για την τήρηση της ασφάλειας.
Άρθρο 26
Έννομη προστασία
1.Οι κρατούμενοι δικαιούνται να αναφέρονται στο διοικητή των στρατιωτικών φυλακών, ο οποίος οφείλει να εξετάζει με προσοχή τα αιτήματά τους και να δίνει λύση
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Εάν το περιεχόμενο της αναφοράς εμπίπτει στις αρμοδιότητές του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου, υποβάλλεται αρμοδίως σε αυτόν.
2.Αναφορές, αιτήσεις, ενστάσεις και άλλα μέσα υπεράσπισης, που υποβάλλονται από τους κρατουμένους, διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια δικαστική αρχή.
Άρθρο 27
Ψυχαγωγία και επιμόρφωση
1.Οι κρατούμενοι ψυχαγωγούνται τις ώρες της σχόλης και της ανάπαυσης, καθ’ ομάδες σε ιδιαίτερη αίθουσα με την επίβλεψη υπευθύνου εκπαίδευσης ή άλλου μέλους του προσωπικού των φυλακών.
Επιτρέπονται μέσα ψυχαγωγικά και παιχνίδια συναναστροφών (σκάκι, αντισφαίριση, χειρόσφαιρα κ. α), αποκλείονται όμως τα τυχερά παιχνίδια.
2.Τις Κυριακές και γιορτές οργανώνονται, και με τη συμμετοχή πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών φορέων, μορφωτικές ομιλίες με φωτεινές προβολές ή κινηματογραφικές ταινίες. Επίσης οργανώνονται μουσικές γιορτές και διδασκαλία θεατρικών έργων, απαγγελίες, μιμητική και εκδηλώσεις εικαστικών τεχνών. Στις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και οι κρατούμενοι.
3.Κάθε μέρα παραχωρούνται στους κρατουμένους κατά μεν τη χειμερινή περίοδο τέσσερις (4) ώρες κατά δε τη θερινή πέντε (5) ώρες αναψυχής τουλάχιστον. Το πρωϊνό και απογευματινό συσσίτιο διανέμεται εντός των ωρών αυτών. Το απόγευμα μισή ώρα μετά το δείπνο οι κρατούμενοι κλείνονται στους θαλάμους και τα κελιά τους.
Κατά τους θερινούς μήνες η παραμονή των κρατουμένων εκτός των θαλάμων και κελιών παρατείνεται για μία ακόμη ώρα, μετά τη λήψη του απογευματινού συσσιτίου.
Κατά τη διάρκεια των ωρών που προβλέπονται για αναψυχή, δεν ανατίθεται καμία εργασία. Ο κρατούμενος που ασχολείται σε εργασία κατά τον παραπάνω χρόνο δικαιούται ισόχρονη αναψυχή.
4.Η διοίκηση των φυλακών μεριμνά για την οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και άθλησης των κρατουμένων, ενθαρρύνει την αυτομόρφωσή τους και τους παρέχει τις σχετικές διευκολύνσεις.
Άρθρο 28
Αλληλογραφία
1.Οι κρατούμενοι αλληλογραφούν, ανταποκρίνονται και επικοινωνούν ελεύθερα. Το απόρρητο αίρεται μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως εκάστοτε ισχύει.
2.Οι επιστολές και τα δέματα παραδίδονται, πριν από την αποστολή τους, στη διοίκηση, προκειμένου να εξετασθεί, παρουσία του κρατουμένου, αν περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα. Ακολούθως ο φάκελος σφραγίζεται και η επιστολή ή το δέμα ταχυδρομείται.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τις επιστολές και δέματα που απευθύνονται στους κρατουμένους.
3.Σε περίπτωση που κατά την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας διαπιστωθεί η ύπαρξη απαγορευμένου αντικειμένου, η επιστολή ή το δέμα φυλάσσεται από τη διοίκηση των φυλακών και ακολουθείται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

(Αντί για τη σελ. 224,01) Σελ. 224,01(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 125

4.Η αλληλογραφία του κρατουμένου με δικαστική ή διοικητική αρχή υπόκειται μόνο στους περιορισμούς της παραγράφου 1.
5.Ο κρατούμενος μπορεί με άδεια του διοικητή να επικοινωνεί τηλεφωνικώς τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με τους οικείους του, καθώς και με το συνήγορό του όποτε υπάρχει ανάγκη.
Άρθρο 29
Επισκέψεις
Επισκέψεις κρατουμένων επιτρέποντα στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που ορίζει η διοίκηση των στρατιωτικών φυλακών, μετά από έγκριση του κατά το άρθρο 21 εισαγγελέα και αφού τηρηθούν οι οικείες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, μία (1) φορά την εβδομάδα για τους καταδίκους, και δύο (2) φορές για τους προσωρινά κρατουμένους. Σε ειδικές ή έκτακτες περιπτώσεις επίσκεψη επιτρέπεται μετά από άδεια του διοικητή των φυλακών και μετά από έγκριση του εισαγγελέα. Ειδικό δελτίο ωρών επισκεπτηρίου τοποθετείται στην εξωτερική θύρα των στρατιωτικών φυλακών. Ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας του στρατιωτικού δικαστηρίου μπορεί να απαγορεύει την επίσκεψη των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της ανάκρισης εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της και γνωστοποιήσει την απαγόρευση αυτή στο διοικητή των φυλακών.
Άρθρο 30
Ελεύθερο επισκεπτήριο
1.Ελεύθερο επισκεπτήριο χωρίς τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρ. 31 επιτρέπεται στις περιπτώσεις των επόμενων παραγράφων.
2.Ο διοικητής των φυλακών μετά από άδεια του εισαγγελέα και με την επιφύλαξη του οικείου άρθρου του Σ.Π.Κ., επιτρέπει ελεύθερο επισκεπτήριο στους κρατουμένους την ημέρα των Χριστουγέννων, την 1η του Έτους και την Κυριακή του Πάσχα.
3.Κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες του κοινού επισκεπτηρίου επιτρέπεται ελεύθερο επισκεπτήριο συζύγων, τέκνων, γονέων και αδελφών.
4.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αναπηρία, ασθένεια, προχωρημένη ηλικία του επισκέπτη, είναι δυνατό, μετά από άδεια του διοικητή των φυλακών, να επιτραπεί ελεύθερο επισκεπτήριο αφού προηγηθεί σωματική έρευνα του επισκέπτη.
Άρθρο 31
Μέτρα κατά τις επισκέψεις
1.Η επικοινωνία επισκέπτη και κρατουμένου πραγματοποιείται στον καθορισμένο χώρο του επισκεπτηρίου διαμέσου χωρίσματος, υπό τη διακριτική παρακολούθηση του τμηματάρχη, ο οποίος μπορεί να τη διακόψει ή και να επέμβει αν επιχειρείται η τέλεση αξιόποινης πράξης ή απειλείται η ασφάλεια στις φυλακές. Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιείται ο διοικητής.
2.Η διάρκεια της επίσκεψης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δύο (2) ώρες.

Σελ. 224,02(α)
Τεύχος1211-Σελ. 126

Άρθρο 32
Περιορισμός επισκέψεων
Κανένας δεν μπορεί να επισκεφθεί κρατούμενο χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση του ονόματός του στο διοικητή των στρατιωτικών φυλακών, ο οποίος απαγορεύει ή αναβάλει την επίσκεψη, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, Σε ειδικό δελτίο καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητάς του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του κρατουμένου τον οποίο επιθυμεί να επισκεφθεί.
Πρώην κατάδικοι για κακούργημα ή πλημμέλημα που τελέσθηκε με δόλο, δεν μπορούν να επισκεφθούν κρατούμενο πριν περάσει ένα (1) έτος από την αποφυλάκισή τους, εκτός αν είναι συγγενείς του εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τετάρτου βαθμού ή σύζυγος.
Άρθρο 33
Παράδοση αντικειμένων από επισκέπτες
1.Όλα τα αντικείμενα που προσφέρονται ή αποστέλλονται στους κρατουμένους, ελέγχονται λεπτομερώς πριν από την παράδοσή τους σε αυτούς, ιδίως για την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών.
2.Για την εισαγωγή εφημερίδων ή περιοδικών ή άλλων εντύπων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τις μονάδες των Ε.Δ.
3.Απαγορευμένα ή επικίνδυνα αντικείμενα, δεν παραδίδονται στους κρατουμένους και επιστρέφονται στον αποστολέα τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2, εφόσον από τη φύση των αντικειμένων είναι δυνατή η εφαρμογή τους, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται από το διοικητή ενώπιον του κρατουμένου, αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.
4.Οι επισκέπτες μπορούν να παραδίδουν στους κρατουμένους μικρά χρηματικά ποσά καθώς και χρήσιμα αντικείμενα με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, κατά την κρίση της διοίκησης, η οποία εκτιμά τον βαθμό βελτίωσης του κρατουμένου και γενικά τη διαγωγή του.
Άρθρο 34
Επισκέψεις θρησκευτικών λειτουργών και
συνηγόρων
1.Οι κρατούμενοι μπορούν να δέχονται επίσκεψη του θρησκευτικού λειτουργού του θρησκεύματος ή του δόγματος στο οποίο ανήκουν.
2.Οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να δέχονται επίσκεψη του συνηγόρου τους σε ιδιαίτερο χώρο των φυλακών είτε κατά την προγραμματισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα και ώρα της εβδομάδας είτε εκτάκτως ύστερα από ενημέρωση του διοικητή του καταστήματος κράτησης.
3.Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων δεν αποκλείεται οπτικός έλεγχος.

Άρθρο 35
Άδειες κρατουμένων
1.Οι κρατούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια απουσίας από το κατάστημα κράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν.
2.Οι άδειες διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
3.Οι τακτικές άδειες αποσκοπούν στην προετοιμασία της επανένταξης του κρατουμένου στην κοινωνία.
4.Οι έκτακτες άδειες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του κρατουμένου, που προβλέπονται στο άρθρο 558 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
5.Επιτρέπεται η χορήγηση τακτικών αδειών εφόσον:
α.Ο κατάδικος έχει εκτίσει το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής του χωρίς ευεργετικό υπολογισμό των ημερών εργασίας και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες. Αν η συνολικά εκτιόμενη ποινή υπερβαίνει τα πέντε έτη, μπορεί να δοθεί τακτική άδεια μετά την πραγματική έκτιση του πρώτου έτους της ποινής. Αν η συνολικά εκτιόμενη ποινή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, μπορεί να δοθεί άδεια μετά την πραγματική έκτιση τριών (3) ετών, αν δε υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) έτη, μετά την πραγματική έκτιση επτά (7) ετών. Σε περίπτωση έκτισης ισόβιας κάθειρξης, τακτική άδεια μπορεί να δοθεί μετά την πραγματική έκτιση δέκα πέντε (15) ετών. Αν στον κατάδικο έχουν επιβληθεί περισσότερες ποινές στερητικές της ελευθερίας, χωρίς ορισμό συνολικής ποινής, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των επί μέρους ποινών,
β.δεν εκκρεμεί κατά του καταδίκου ποινική δίωξη για απόδραση κατά τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του Π.Κ. και του Σ.Π.Κ. ή για άλλη αξιόποινη πράξη, που επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και η οποία τελέσθηκε είτε πριν είτε μετά τον εγκλεισμό του στο κατάστημα κράτησης,
γ.εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής του καταδίκου ή τέλεσης κατά τη διάρκεια της άδειας νέων εγκλημάτων.
Για τη διαπίστωση περί του ότι συντρέχει αυτή η προϋπόθεση λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
(1)η προσωπικότητα του καταδίκου και η εν γένει συμπεριφορά του μετά την τέλεση της πράξης, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, και κατά τη διάρκεια των αδειών που ενδεχομένως του έχουν ήδη χορηγηθεί, (2)η ατομική επαγγελματική και κοινωνική κατάσταση του ιδίου, καθώς και οι τυχόν οικογενειακές του υποχρεώσεις. Επίσης συνεκτιμάται η ωφέλεια, την οποία μπορεί να έχει η άδεια για την προσωπικότητα του κρατουμένου.
6.Η τακτική άδεια απουσίας διαρκεί από είκοσι τέσσερις (24) ώρες έως πέντε (5) ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι Κυριακές και αργίες. Η συνολική διάρκεια των αδειών ενός καταδίκου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνεις τις είκοσι (20) ημέρες το έτος.
7.Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας τακτικής άδειας πριν περάσουν δύο μήνες από τη λήξη της προηγούμενης άδειας.
8.Ο χρόνος της άδειας θεωρείται χρόνος έκτισης της ποινής.
9.Μπορούν να επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις σχετικά με το τρόπο διαβίωσης του καταδίκου κατά το διάστημα της αδείας του, ιδίως ως προς τον τόπο της διαμονής του.
10.Ο κατάδικος που βρίσκεται σε άδεια, υποχρεούται να παρουσιασθεί χωρίς καθυστέρηση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.
11.Οι δαπάνες μετάβασης και επιστροφής του καταδίκου που έχει λάβει άδεια, βαρύνουν τον ίδιο. Πριν από τη χρήση της άδειας, ο κατάδικος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα μέσα για τη διαβίωσή του κατά τη διάρκεια της απουσίας του από το κατάστημα κράτησης.
12.Άδεια χορηγείται με ομόφωνη απόφαση επιτροπής που αποτελείται από:
α)τον εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού
δικαστηρίου, β)το διοικητή του καταστήματος, όπου κρατείται ο κατάδικος ή το νόμιμο αναπληρωτή του και γ)τον κοινωνικό λειτουργό των φυλακών, ο οποίος και εισηγείται στην επιτροπή.
13.Η επιτροπή, αποφασίζει σχετικά με τα ανωτέρω, αφού καλέσει σε ακρόαση τον κρατούμενο.
14.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε όσους κρατουμένους φοιτούν σε σχολές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άρθρο 36
Σκοπός, είδη και οργάνωση της εργασίας
1.Η εργασία και απασχόληση στοχεύουν στην ανάπτυξη της φιλοπονίας και των δεξιοτήτων καθώς και στην οικονομική ενίσχυση των κρατουμένων.
2.Η εργασία των κρατουμένων εκτελείται είτε στο εσωτερικό των φυλακών είτε στην ύπαιθρο.
3.Εργασία στην ύπαιθρο θεωρείται αυτή που εκτελείται μέσα ή έξω από τον περίβολο των φυλακών.
4.Στις στρατιωτικές φυλακές οργανώνονται εργαστήρια για την απασχόληση των κρατουμένων, εφ’ όσον αυτό είναι δυνατόν.
5.Οι ώρες εργασίας ορίζονται ανάλογα με την εποχή και κατανέμονται από το διοικητή των φυλακών, χωρίς όμως να υπερβαίνουν το οκτάωρο ημερησίως.
6.Οι κρατούμενοι οφείλουν να προσφέρουν εκ περιτροπής βοηθητικές εργασίες ή υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος κράτησης, όπως εργασίες καθαριότητας ή μαγειρίου, με απόφαση του διοικητή. Η περιοδική ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά κρατούμενο τους τρεις μήνες κάθε φορά.
Άρθρο 37
Μέθοδοι εκτέλεση της εργασίας και απόδοσης πόρων
1.Όσοι κρατούμενοι το επιθυμούν, εντάσσονται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας ή εξειδίκευσης στα εργαστήρια, όπως ηλεκτροτεχνείο, ξυλουργείο, επιπλοποιείο, σιδηρουργείο, μηχανουργείο, σχεδιαστήριο, ραφείο, υποδηματοποιείο, αρτοποιείο και άλλα, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε φυλακής τον αριθμό, το φύλο και τις δεξιότητες των κρατουμένων.
2.Στους τόπους εργασίας τηρούνται οι όροι καθαριότητας, υγιεινής και ασφάλειας. Τα εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις επιθεωρούνται τακτικά.
3.Η εργασία στην ύπαιθρο εκτελείται στις στρατιωτικές φυλακές που έχουν χαρακτηρισθεί αγροτικές. Όσοι κρατούνται στις αγροτικές φυλακές μπορούν, εκτός από την αγροτική καλλιέργεια, τη ζωοκομία, την πτηνοτροφία, την ιχθυοτροφία και την απασχόληση σε σχετικές με αυτές βιοτεχνίες, να εκτελούν έργα αξιοποίησης των εδαφών, που βρίσκονται κοντά στις φυλακές.
4.Ο διοικητής των φυλακών μαζί με το γιατρό, αφού εκτιμήσουν την προσωπικότητα, την κράση και τις δεξιότητες των κρατουμένων, προσδιορίζουν την εργασία που είναι κατάλληλη για τον καθένα που τους κατανέμουν σε ομάδες εργασίας.
5.Ο κρατούμενοι μπορούν να αυτοαπασχολούνται, ύστερα από άδεια του διοικητή.
6.Όλα τα εργαλεία ή άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι κατάδικοι για την εργασία τους, παραχωρούνται από την υπηρεσία, γράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και παραδίδονται στον επόπτη κάθε απόγευμα, μετά τη διακοπή της εργασίας.
(Αντί για τη σελ. 224,03) Σελ. 224,03(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 127
7.Το προϊόν της εργασίας των κρατουμένων ανήκει κατά το ένα τέταρτο (1/4) στο Δημόσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) στον εργαζόμενο, στον οποίο αποδίδεται κατά την αποφυλάκισή του. Μέρος από το ποσό που ανήκει στον κρατούμενο ή και ολόκληρο το ποσό αυτό είναι δυνατό να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από άδεια του διοικητή των φυλακών και πριν από την αποφυλάκισή του, για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του.
8.Τη διαχείριση γενικά των πόρων της εργασίας έχει ο διαχειριστής των φυλακών, ο οποίος τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 38
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εργασίας
Οι διατάξεις που ισχύουν για τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας εφαρμόζονται και για τους κρατουμένους στις στρατιωτικές φυλακές.
Άρθρο 39
Μεταγωγές κρατουμένων
1.Η εντολή μεταγωγής κρατουμένων από μία φυλακή σε άλλη κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ή στα γενικά καταστήματα ή σε οποιοδήποτε δικαστήριο, ανακριτική ή διοικητική αρχή, δίδεται από τον εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται, όταν ο κρατούμενος κλητεύεται από τον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή από ανακριτή στρατιωτικού δικαστηρίου.
2.Κάθε μεταγωγή κρατουμένου πραγματοποιείται με τη φροντίδα και ευθύνη της υπηρεσίας μεταγωγών ή άλλης αρμόδιας αστυνομικής αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3.Η εισαγωγή σε στρατιωτικό νοσοκομείο ή σε ειδικό κρατικό θεραπευτήριο ζητείται από το διοικητή, με αναφορά στον κατά το άρθρο 21 εισαγγελέα του στρατιωτικού δικαστηρίου, στην οποία επισυνάπτεται και γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού.
4.Η μεταγωγή των ασθενών ενεργείται μετά από έγκριση του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση επείγοντος η μεταγωγή μπορεί να γίνει και χωρίς την έγκριση του εισαγγελέα, με διαταγή του διοικητή των φυλακών ή του αξιωματικού υπηρεσίας των φυλακών, από όργανο της υπηρεσίας μεταγωγών ή από άνδρες των φυλακών. Οι κρατούμενοι που εισάγονται σε νοσοκομείο τελούν υπό φρούρηση μέχρι την επάνοδό τους στις στρατιωτικές φυλακές.
5.Κάθε μετακίνηση κρατουμένου, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, γνωστοποιείται από το διοικητή των στρατιωτικών φυλακών στον εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

Σελ. 224,04(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 128

6.Σε περίπτωση μεταγωγής του κρατουμένου σε άλλη φυλακή διαβιβάζονται και αντίγραφα ή αποσπάσματα από το κατά το άρθρο 7 παρ. 3 και 4 στοιχεία που τον αφορούν. Τα προσωπικά είδη του μεταγομένου παραδίδονται στο αρμόδιο για τη μεταγωγή όργανο, μαζί με απόσπασμα του ειδικού βιβλίου της παρ. 2 του άρθρου 23, ώστε να παραδοθούν στο διαχειριστή της φυλακής όπου μετάγεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Άρθρο 40
Χρήση όπλων
1.Χρήση όπλων ή βίαιων γενικά μέσων από το προσωπικό των φυλακών επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει ανάγκη, η οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα ηπιότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής.
2.Για τη χρήση των όπλων αποφασίζει ο αρχαιότερος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής που βρίσκεται στις φυλακές κατά τον κρίσιμο χρόνο, χωρίς να απαιτείται διαταγή των προϊσταμένων του, εκτός αν παρίσταται εισαγγελέας οπότε αποφασίζεται από αυτόν. Η εντολή αυτή ελέγχεται εκ των υστέρων ως προς την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της.
3.Ως χρήση όπλων νοείται:
α.ο πυροβολισμός στον αέρα για εκφοβισμό, β. ο πυροβολισμός ή άλλα μέσα ένοπλης αντιμετώπισης στάσης, απόδρασης ή ομαδικής απείθειας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης παρά τη σχετική προειδοποίηση.
Άρθρο 41
Διασάλευση της τάξης
Σε περίπτωση στάσης, διασάλευσης της τάξης στις φυλακές ή για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, ο διοικητής των φυλακών και κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής, λαμβάνουν τα κατά την κρίση τους κατάλληλα μέτρα και καλούν τον αρμόδιο εισαγγελέα.
Άρθρο 42
Απόδραση κρατουμένου
Σε περίπτωση απόδρασης κρατουμένου ο διοικητής των φυλακών:
α.αναφέρει χωρίς αναβολή την απόδραση στην προϊσταμένη αρχή, στον αρμόδιο κατά το άρθρ. 21 εισαγγελέα, στην αρμόδια στρατιωτική αστυνομία καθώς και στην αρμόδια πολιτική δικαστική αρχή, αν αυτός που απέδρασε ήταν κρατούμενος κατόπιν παραγγελίας της, β.ειδοποιεί αμέσως την αστυνομική και λιμενική αρχή του τόπου απόδρασης και, με σήμα, την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του δραπέτη, γ.διατάσσει τη διενέργεια ένορκης προανάκρισης, και υποβάλλει το πόρισμα στον εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
Άρθρο 43
Έφοδοι
1.Στις στρατιωτικές φυλακές πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε στρατιωτική μονάδα έφοδοι.
2.Η είσοδος στις στρατιωτικές φυλακές μετά τη δύση του ηλίου επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 2.
Άρθρο 44
Πειθαρχικές διατάξεις
1.Οι διατάξεις που ισχύουν για την πειθαρχία των στρατιωτικών εφαρμόζονται για όλους τους κρατουμένους στις στρατιωτικές φυλακές.
2.Για την εύρρυθμη λειτουργία και υγιεινή των φυλακών, οι παρακάτω πράξεις ή παραλείψεις των κρατουμένων θεωρούνται και ως πειθαρχικά παραπτώματα.
α.η απείθεια, ομαδική ή ατομική, στις διαταγές του προσωπικού διοίκησης – φρούρησης καθώς και άρνηση συμμόρφωσης σε πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε, β.οι θορυβώδεις συγκεντρώσεις, εκτός εάν γίνονται ύστερα από σχετική άδεια, απειλητικές κραυγές, στασιαστικές ενέργειες και συμμετοχή ή προτροπή για την τέλεση των πράξεων αυτών, γ.η απόδραση και απόπειρα απόδρασης, δ.οι βιαιότητες, διαπληκτισμοί ή συμπλοκές με άλλους κρατουμένους, καθώς και απειλές σε βάρος κρατουμένων, ε.οι ασελγείς πράξεις ή προτροπή για τέλεσή τους, στ.ο αυτοτραυματισμός ή η κατάποση αντικειμένων για αποφυγή ή επίτευξη μεταγωγής ή αποφυγή εκπλήρωσης άλλης υποχρέωσης, ζ.η σκόπιμη φθορά ή καταστροφή υλικού του δημοσίου ή ατομικών ειδών άλλων κρατουμένων, η.η διεξαγωγή απαγορευμένων παιγνίων, θ.η απατηλή αφαίρεση ειδών αξίας ή ανάγκης από κρατούμενο, ι.η κατοχή χωρίς άδεια χρημάτων ή επικίνδυνων αντικειμένων, ια.οι συκοφαντικές αναφορές, ύβρεις, βλασφημίες σε βάρος του προσωπικού του καταστήματος, των συγκρατουμένων ή τρίτων, ιβ.η σοβαρή παράβαση των κανόνων της ατομικής καθαριότητας ή υγιεινής, ιγ. η παράβαση των όρων επιστροφής στο κατάστημα, μετά την έξοδο βάσει άδειας.
3.Οι πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους κρατουμένους είναι μόνο οι ακόλουθες:
α.περιορισμός στο θάλαμο κατά τις ώρες αναψυχής διάρκειας μίας (1) μέχρι δέκα (10) ημερών, β.απαγόρευση επισκεπτηρίου το πολύ μέχρι δεκαπέντε ημερών, γ.περιορισμός των ημερών τακτικής άδειας μέχρι το μισό των κατ’ έτος προβλεπομένων, δ.περιορισμός σε ειδικό κελί, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 (απομονωτήριο), μετά από γνωμάτευση του γιατρού, από μία (1) μέχρι τρεις (3) το πολύ ημέρες, με ταυτόχρονη απαγόρευση επισκέψεων. Η πειθαρχική αυτή κύρωση μπορεί να επιβληθεί για τα πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται στα εδάφια στ΄ και επόμενα της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τελούνται με δόλο και καθ’ υποτροπήν. Νέα ποινή περιορισμού δεν επιτρέπεται να επιβληθεί πριν περάσουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες από την τελευταία έξοδο από το απομονωτήριο.
4.Η άσκηση ποινικής δίωξης, δεν αποκλείει την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την ίδια πράξη.
5.Δεν επιτρέπεται η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, που συνιστούν βασανιστήρια ή συνεπάγονται σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας. Για ατομικό παράπτωμα δεν επιτρέπεται η επιβολή κύρωσης σε ομάδα. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δεύτερης πειθαρχικής ποινής για το ίδιο παράπτωμα.
6.Αξιέπαινες πράξεις των κρατουμένων συνεκτιμώνται κατά τη χορήγηση ευεργετημάτων που προβλέπονται από τον κώδικα αυτόν.
7.Οι αξιέπαινες πράξεις και τα πειθαρχικά παραπτώματα, που βεβαιώνονται από τα αρμόδια όργανα, αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο.
Άρθρο 45
Διαδικασία επιβολής ποινής
Όλες οι ποινές επιβάλλονται από το διοικητή των στρατιωτικών φυλακών και διαβάζονται στο πρωϊνό προσκλητήριο, οπότε αρχίζει και η εκτέλεσή τους, εκτός αν από τη φύση του παραπτώματος επιβάλλεται άμεση λήψη μέτρων, οπότε η εκτέλεση της ποινής αρχίζει αμέσως. Στην περίπτωση αυτή η διαταγή του διοικητή για επιβολή ποινής μαζί με το αιτιολογικό της διαβάζεται στο βραδινό προσκλητήριο.
Άρθρο 46
Διακοπή εκτέλεσης της ποινής
Η εκτέλεση της ποινής μπορεί να ανασταλεί ή διακοπεί ή χαρισθεί εν όλων ή εν μέρει, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή, εφ’ όσον συντρέξουν νεότερα περιστατικά που δικαιολογούν το μέτρο αυτό.
Άρθρο 47
Συμπεριφορά προσωπικού φυλακών
Απαγορεύεται στα μέλη του προσωπικού των στρατιωτικών φυλακών:
α.να απασχολούν κρατουμένους σε προσωπικές τους υπηρεσίες, β.να συναλλάσσονται γενικά με κρατουμένους και ιδιαίτερα να αγοράζουν, να πωλούν στους κρατουμένους ή να δανείζονται απ’ αυτούς οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή αντικείμενο, γ.να εισάγουν στις φυλακές οποιοδήποτε αντικείμενο, το οποίο προορίζεται για κρατουμένους, να μεσολαβούν μεταξύ αυτών και τρίτων, καθώς και να ανακοινώνουν σε αυτούς αποφάσεις της διοίκησης, δ.να υποδεικνύουν συγκεκριμένους δικηγόρους ως υπερασπιστές των κρατουμένων, ε.να χρησιμοποιούν αντικείμενα τα οποία ανήκουν στους κρατουμένους.(Αντί για τη σελ. 224,05) Σελ. 224,05(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48
Πιστοποιητικό διαγωγής
1.Ο κρατούμενος πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης του καθώς και κατά την αποφυλάκισή του μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό σχετικά με τη διαγωγή του.
2.Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από το διοικητή των φυλακών και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 49
Θάνατος κρατουμένου
1.Το θάνατο κρατουμένου πιστοποιεί ο γιατρός των φυλακών.
2.Ο διοικητής των φυλακών αναφέρει για το θάνατο στο αρμόδιο Γενικό Επιτελείο στο οποίο υπάγεται η φυλακή και ο κρατούμενος, και στον εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου, και πληροφορεί σχετικά την οικογένεια του θανόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το θάνατο του στρατιωτικού.
3.Τα ατομικά είδη ή άλλα αντικείμενα, χρήματα ή τιμαλφή του θανόντος αποστέλλονται στους νόμιμους κληρονόμους του κατά την τάξη της διαδοχής του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 50
Λειτουργία πρατηρίων
Απαγορεύεται στις στρατιωτικές φυλακές ή λειτουργία καφενείων, παντοπωλείων ή άλλων παρεμφερών καταστημάτων. Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία μικρών πρατηρίων για την πώληση απαραίτητων ειδών καθημερινής χρήσης. Τα διατιθεμένα είδη ελέγχονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33.
Άρθρο 51
Τήρηση βιβλίων και αρχείων
Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, στις στρατιωτικές φυλακές τηρούνται από τους αρμοδίους όλα τα βιβλία και το αρχείο που προβλέπονται για τις λοιπές στρατιωτικές μονάδες ή υπηρεσίες.
Άρθρο 52
Ενημέρωση κρατουμένων
Σε κάθε διαμέρισμα των φυλακών τοποθετείται περίληψη των διατάξεων του τετάρτου και του έκτου κεφαλαίου του παρόντος κανονισμού.


Σελ. 224,06(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 130

Άρθρο 53
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται:
α.το Π.Δ. 297/1975 «Περί κυρώσεως του κανονισμού στρατιωτικών φυλακών» (ΦΕΚ Α΄ 87), β. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού ή ρυθμίζει θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Άρθρο 54
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έκδοση του νόμου ως εισαγγελέας νοείται ο επίτροπος του στρατιωτικού δικαστηρίου.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1994
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ Α. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά από ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκτός των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 4, 3 παρ. 2, 3, 4 και 5, άρθρο 4, 36, 37 και 38 τα οποία θα ισχύσουν εξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: