08 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Άρθρο 361.
Εξύβριση.
1.Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμισης (άρθρα 362 και 363), προσβάλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυλάκισης.
2.Όταν η προσβολή της τιμής δεν είναι ιδιαίτερα βαριά, αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις και το πρόσωπο του ατόμου που προσβλήθηκε, ο υπαίτιος τιμωρείται με κράτηση ή με πρόστιμο.
3.Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 308 έχει και σ’ αυτή την περίπτωση εφαρμογή.
Άρθρο 361Α.
Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση.
1.Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται η έμπρακτη εξύβριση (άρθρο 361 παρ. 1), αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα.
2.Αν στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου συμμετείχαν δύο ή περισσότεροι, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 362.
Δυσφήμηση.
Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυλάκισης.
Άρθρο 363.
Συκοφαντική δυσφήμηση.
Αν στην περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών· μαζί με τη φυλάκιση μπορεί να επιβληθεί και χρηματική ποινή. Μπορεί επίσης να επιβληθεί και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 83.
Άρθρο 364.
Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας.
1.Όποιος ισχυρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ή διαδίδει για ανώνυμη εταιρεία ορισμένο γεγονός που είναι σχετικό με τις επιχειρήσεις, την οικονομική κατάσταση ή γενικά τις εργασίες της ή με τα πρόσωπα που τη διοικούν ή τη διευθύνουν και που μπορεί να βλάψει την εμπιστοσύνη του κοινού στην εταιρεία και γενικά στις επιχειρήσεις της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
2.Δεν τιμωρείται ο κατηγορούμενος αν αποδείξει την αλήθεια του γεγονότος που ισχυρίστηκε ή διέδωσε.
3.Αν ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση.
Άρθρο 365.
Προσβολή της μνήμης νεκρού.
Όποιος προσβάλλει τη μνήμη νεκρού με βάναυση ή κακόβουλη εξύβριση ή με συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρ. 363) τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 366.
Γενικές διατάξεις.
1.Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη μένει ατιμώρητη. Η απόδειξη όμως της αλήθειας του γεγονότος απαγορεύεται όταν αυτό αφορά αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον και ο ισχυρισμός ή η διάδοση έγιναν κακόβουλα.
2.Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363, 364 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος είναι πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε δικαστική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για τη δυσφήμηση έως το τέλος της ποινικής δίωξης· θεωρείται αποδεδειγμένο ότι το γεγονός που αφορά η δυσφήμηση είναι αληθινό αν η απόφαση είναι καταδικαστική και ψευδές αν η απόφαση είναι αθωωτική και στηρίζεται στο ότι δεν αποδείχτηκε ότι το πρόσωπο που είχε δυσφημηθεί τέλεσε την αξιόποινη πράξη.
3.Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος που αφορά η δυσφήμηση δεν αποκλείει την τιμωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο που εκδηλώθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η δυσφήμηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης.
Άρθρο 367.
1.Δεν αποτελούν άδικη πράξη: α) οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, β) οι δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας αρχής για αντικείμενα που ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, καθώς και γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για την ίδια φύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον ή δ) σε ανάλογες περιπτώσεις.
2.Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται: α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363, καθώς και β) όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύβρισης.(Αντί για τη σελ.84,231) Σελ. 84,231(α)
Τεύχος 1365 Σελ. 83
Άρθρο 368.
Έγκληση.
1.Στις περιπτώσεις των άρθρων 361, 362, 363, 364 και 365 η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.
2.Στην περίπτωση του άρθρου 365 δικαίωμα να υποβάλουν έγκληση έχουν ο σύζυγος που επέζησε και τα παιδιά του νεκρού, και αν αυτοί δεν υπάρχουν, οι γονείς και οι αδελφοί του. Στην περίπτωση του άρθρου 364, δικαίωμα να υποβάλει έγκληση έχει το διοικητικό συμβούλιο και όποιος άλλος έχει ουσιώδες έννομο συμφέρον.
3.Αν ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η πράξη συνέβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, έχουν επίσης δικαίωμα να υποβάλουν έγκληση η προϊσταμένη του αρχή και ο αρμόδιος υπουργός.
Άρθρο 369.
Δημοσίευση της απόφασης.
1.Η παρ. 3 του άρθρου 229 έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των άρθρων 361, 362, 363, 364 και 365 υπέρ εκείνου που υπέβαλε την έγκληση· η προθεσμία για τη δημοσίευση της απόφασης αρχίζει από την απόδοσή της σ’ αυτόν. Αν η πράξη τελέστηκε με δημοσίευμα στον τύπο, η δημοσίευση πρέπει να γίνει με την καταχώριση σε εφημερίδα τουλάχιστον του σκεπτικού και του διατακτικού της απόφασης.
2.Ο εκδότης της εφημερίδας ή του περιοδικού όπου καταχωρίστηκε το δημοσίευμα που προκάλεσε την καταδίκη, οφείλει να καταχωρίσει στο έντυπό του ολόκληρη την απόφαση μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου του επιδόθηκε στην ίδια θέση και με τα ίδια στοιχεία, όπως καταχωρίστηκε και το υβριστικό δημοσίευμα· αλλιώς υποβάλλεται σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή σε χρηματική ποινή.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
Άρθρο 370.
Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών.
1.Όποιος αθέμιτα και με σκοπό να λάβει γνώση του περιεχομένου τους ανοίγει κλειστή επιστολή ή άλλο κλειστό έγγραφο ή παραβιάζει τον κλειστό χώρο στον οποίο είναι φυλαγμένα ή με οποιονδήποτε τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας με άλλο τρόπο επιστολή ή άλλο έγγραφο τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
2.Η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση.
Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων
και της προφορικής συνομιλίας
«Άρθρ.370Α.-1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνητοφωνήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η χρησιμοποίηση από τον δράστη των πληροφοριών ή μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.
2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνεί προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια ή μαγνητοσκοπεί μη δημόσιες πράξεις τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος μαγνητοφωνεί ιδιωτική συνομιλία μεταξύ αυτού και τρίτου χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση.
3. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όποιος κάνει χρήση των πληροφοριών ή των μαγνητοταινιών ή των μαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου.
4. Η πράξη της παραγράφου 3 δεν είναι άδικη, αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος, που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.
5. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου ενεργεί ιδιωτικές έρευνες ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.
6. Όποιος διαθέτει στο εμπόριο ή με άλλον τρόπο προσφέρει για εγκατάσταση ειδικά τεχνικά μέσα για την τέλεση των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου ή δημόσια διαφημίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή.»
Το άρθρ.370Α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.8 άρθρ.6 Νόμ.3090/24-24 Δεκ.2002 (ΦΕΚ Α΄329), κατωτ.αριθ.41.(Αντί για τη σελ. 84,233(ε) Σελ. 84,233(ζ)
Τεύχος 1357 Σελ. 33

Άρθρ.370Β.-1.«Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.
2.Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3.Αν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωματικό απόρρητο ή για απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους, η κατά την παρ. 1 πράξη τιμωρείται κατά τα άρθρ. 146 και 147.
4.Οι πράξεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 διώκονται ύστερα από έγκληση».
Το άρθρ. 370Β προστέθηκε από το άρθρ. 3 του νόμ. 1805/26-31 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α΄ 199), τόμ. 9 σελ. 202,06.
Άρθρ.370Γ.-1.«Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα υπολογιστών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως δύο εκατομμυρίων δραχμών.
2.Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφ’ όσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωμα, ιδίως με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος κάτοχός τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστο δέκα χιλιάδων δραχμών. Αν η πράξη αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή στην ασφάλεια του κράτους, τιμωρείται κατά το άρθρ. 148.
3.Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου των στοιχείων, η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμοδίου υπαλλήλου του.
4.Οι πράξεις των παρ. 1 έως 3 διώκονται ύστερα από έγκληση».
Το άρθρ. 370Γ προστέθηκε από το άρθρ. 4 του Νόμ. 1805/26-31 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α΄ 199), τόμ. 9 σελ. 202,07.
Άρθρ.370Δ.-(Καταργήθηκε από την περίπτ. β΄, παρ. 9, άρθρ. 33, Νόμ. 2172/16-16 Δεκ. 1993, ΦΕΚ Α΄ 207, κατωτ. αριθ. 29).


Σελ. 84,234(ζ)
Τεύχος 1357 Σελ. 34

Άρθρο 371.
Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας.
1.Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους.
2.Όμοια τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσωπα της παρ. 1, και απ’ αυτή την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματός του ή της ιδιότητάς του και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά απόρρητα.
3.Η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση.
4.Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 372.
Κλοπή.
1.Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών· κι αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2.Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.
3.Η διάταξη του άρθρου 72 σχετικά με την παραπομπή του υπαιτίου σε κατάστημα εργασίας εφαρμόζεται και εδώ.
Άρθρο 373.
Ως υπαίτιος κλοπής τιμωρείται και όποιος νεκροσυλήσει με τυμβωρυχία, σκοπεύοντας να αποκτήσει παράνομα ο ίδιος ή τρίτος περιουσιακή ωφέλεια.
Άρθρο 374.
Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.
Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α)αν από τόπο προορισμένον για θρησκευτική λατρεία αφαιρέθηκε πράγμα αφιερωμένο σ’ αυτή, β)αν αφαιρέθηκε πράγμα επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρισκόταν σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο, γ)αν αφαιρέθηκε πράγμα που μεταφερόταν με οποιοδήποτε δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο ή ήταν τοποθετημένο σε χώρο προορισμένο για εναπόθεση πραγμάτων προς μεταφορά ή παραλαβή ή μεταφερόταν από ταξιδιώτη, δ) αν η κλοπή τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, ε) αν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια «ή αν η συνολική αξία των αντικειμένων της κλοπής υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ.»
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε από την παρ.7 άρθρ.14 Νόμ.2721/3-3 Ιουν.1999 (ΦΕΚ Α 112), κατωτ.αριθ.38.
στ-ζ.(Καταργήθηκαν από την παρ. 8 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου-4 Ιουν. 1996, ΦΕΚ Α΄ 104, διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996, κατωτ. αριθ. 32).

Άρθρο 374Α.
1.Όποιος αφαιρεί από την κατοχή άλλου ξένο μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο με αποκλειστικό σκοπό να το χρησιμοποιήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2.Η ποινική δίωξη γίνεται μόνο ύστερα από έγκληση.
3.Η διάταξη του άρθρου 379 εφαρμόζεται και για το έγκλημα της παρ. 1 αυτού του άρθρου, μαζί όμως με την απόδοση του πράγματος απαιτείται και η ολοκληρωτική ικανοποίηση του ζημιωμένου.
Άρθρο 375.
Υπεξαίρεση.
1.Όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και, αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
"Αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμ., ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών".
Το νέο μέσα σε " " εδάφιο προστέθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 3 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α' 112), κατωτ. αριθ. 38.
«2.Αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών».
"Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα 25.000.000 δραχμ., τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση".
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου-4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32.
Το δεύτερο μέσα σε " " εδάφιο προστέθηκε από την περίπτ. β της παρ. 3 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α' 112), κατωτ. αριθ. 38.
3.Με το ξένο πράγμα εξομοιώνεται και: α) το τίμημα που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγμα που του το είχαν εμπιστευθεί για να το πουλήσει, καθώς και β) το κινητό πράγμα που απέκτησε ο υπαίτιος με χρήματα ή με άλλο πράγμα που του το είχαν εμπιστευθεί για να αγοράσει ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγμα που απέκτησε.
(Αντί για τη σελ. 84,2341(α) Σελ. 84,2341(β)
Τεύχος 1351 Σελ. 71
Άρθρο 376.
Παρασιώπηση ανεύρεσης.
Όποιος βρίσκει χαμένο πράγμα και δεν αναγγέλλει την ανεύρεση μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες στις αρχές ή στο κοινό ή στο δικαιούχο τιμωρείται με χρηματική ποινή. Αν το αντικείμενο είναι ασήμαντης αξίας, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
Άρθρο 377.
Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας.
1.Αν η κλοπή ή η υπεξαίρεση έχει αντικείμενο πράγμα ευτελούς αξίας, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. Αν όμως η πράξη τελέστηκε από ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της κλοπής ή υπεξαίρεσης, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
2.Στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου η ποινική δίωξη γίνεται μόνο ύστερα από έγκληση.
Άρθρο 378.
Υφαιρέσεις.
Κλοπή ή υπεξαίρεση που έγινε: α) μεταξύ συγγενών και αγχιστέων σε ευθεία γραμμή, θετών γονέων και θετών τέκνων, συζύγων και μνηστευμένων, αδελφών καθώς και των συζύγων και των μνηστήρων τους, β) από σύζυγο στην περιουσία που άφησε ο σύζυγός του, γ) εναντίον επιτρόπου ή επιμελητή του υπαιτίου, καθώς επίσης και σε βάρος προσώπου με το οποίο ο υπαίτιος ή συμμέτοχος διατελεί σε σχέση εξάρτησης ή ζει στο ίδιο σπίτι, διώκεται μόνο ύστερα από έγκληση.
Άρθρο 379.
Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος.
1.Το αξιόποινο της κλοπής και της υπεξαίρεσης εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν ακόμη εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές, απέδωσε χωρίς παράνομη βλάβη κάποιου τρίτου το πράγμα ή ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.


Σελ.84,2342(β)
Τεύχος 1351 Σελ. 72

«2.Ο υπαίτιος της πράξης της υπεξαίρεσης εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωθέντα με τη θέλησή του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την καταβολή του κεφαλαίου, των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων που έχουν εκκαθαριστεί και δηλώσει τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του».
Το ισχύον κείμενο αριθμήθηκε ως παρ. 1 και η μέσα σε «» παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 1.3 του άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
Άρθρο 380.
Ληστεία.
1.Όποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί παρανόμως, τιμωρείται με κάθειρξη.
2.Αν από την πράξη προήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310) ή αν η πράξη εκτελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
3.Οι ίδιες ποινές (παρ. 1 και 2) επιβάλλονται σ’ εκείνον που καταλήφθηκε επ’ αυτοφώρω να κλέβει και μεταχειρίζεται σωματική βία εναντίον προσώπου ή απειλές ενωμένες με επικείμενον κίνδυνο σώματος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιμαίο.


Άρθρο 381.
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
1.Όποιος με πρόθεση καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν μέρει) πράγμα ή με άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2.Αν η φθορά έχει αντικείμενο πράγμα ευτελούς αξίας ή η ζημία που προξενήθηκε από τη φθορά είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 382.
Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς.
1.Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται η φθορά ξένης ιδιοκτησίας της πρώτης παραγράφου του άρθρου 381, αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα.
2.Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο δράστης, αν το αντικείμενο της πράξης που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 381: α) είναι πράγμα που χρησιμεύει για κοινό όφελος, β) είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, γ) η φθορά έγινε με φωτιά ή με κάποιο από τα μέσα που προβλέπει το άρθρο 270.
3.Αν στην πράξη της πρώτης παραγράφου συμμετείχαν δύο ή περισσότεροι ή συντρέχει και μία από τις περιπτώσεις της δεύτερης παραγράφου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
4.Όποιος προκαλεί κατά τους όρους του προηγούμενου άρθρου φθορά ή βλάβη αρχαιολογικού ή καλλιτεχνικού ή ιστορικού μνημείου ή αντικειμένου τοποθετημένου σε δημόσιο χώρο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 383.
Γενικές διατάξεις.
Στις περιπτώσεις των άρθρων 381 και 382 παρ. 2 στοιχ. β΄ η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του παθόντος.
Άρθρο 384.
Στις περιπτώσεις των άρθρων 381 και 382 παρ. 2 στοιχ. β΄ το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο υπαίτιος με δική του θέληση και πριν ακόμη εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές, χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου αποκατέστησε πλήρως το φθαρμένο πράγμα ή ικανοποίήσε εντελώς τον ζημιωμένο. Η μερική αποκατάσταση ή ικανοποίηση εξαλείφουν τον αξιόποινο χαρακτήρα κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.
Άρθρο 384α.
Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα.
Όποιος δημόσια ή μέσα σε καταστήματα ή σε κέντρα ή σε άλλους τόπους διασκέδασης προσιτούς στο κοινό, όπου προσφέρονται κάθε είδους εδέσματα ή ποτά, προκαλεί ή διεγείρει με οποιονδήποτε τρόπο το κοινό αίσθημα, καταστρέφοντας ή βλάπτοντας ή με άλλο τρόπο καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση κινητών πραγμάτων (ξένων ή όχι) έστω και με τη συναίνεση ή την ανοχή του κυρίου ή κατόχου τους ή των υπευθύνων του καταστήματος ή του κέντρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 385.
Εκβίαση.
1.Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή με απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται: α) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 380, παράγρ. 1 και 2, αν η πράξη τελέστηκε με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, β) αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του λειτουργήματός του, ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα (ή αν από τις περιστάσεις αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος) τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, γ) σε κάθε άλλη περίπτωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Η μέσα σε ( ) φράση της περίπτ. β΄ απαλείφθηκε από την παρ. 10 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου-4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) (διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32.
2.Οι διατάξεις του άρθρου 72 για το κατάστημα εργασίας εφαρμόζονται και εδώ.

(Αντί για τη σελ. 84,235(ε) Σελ. 84,235(στ)
Τεύχος 1398 Σελ. 41
Άρθρο 386.
Απάτη.
1.Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2.Οι διατάξεις του άρθρου 72 για το κατάστημα εργασίας εφαρμόζονται και εδώ.
«3.Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α)αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμ. ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχμ.».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3 – 3 Ιουν.1999 (ΦΕΚ Α' 112), κατωτ. αριθ.38.
Απάτη με υπολογιστή.
Άρθρ.386Α.-«Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος είτε με επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλειπών στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές του προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημίας είναι αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα».
Το άρθρ. 386Α προστέθηκε από το άρθρ. 5 του Νόμ. 1805/26-31 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Α΄ 199), τόμ. 9 σελ. 202,07.
Άρθρο 387.
Απάτη ευτελούς αξίας.
Αν η ζημία που προξενήθηκε από την απάτη είναι ευτελούς αξίας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 377.

Σελ. 84,236(στ)
Τεύχος 1398 Σελ. 42

Άρθρο 388.
Απάτη σχετική με τις ασφάλειες.
1.Όποιος, με το σκοπό να εισπράξει ο ίδιος ή κάποιος άλλος το ποσό για το οποίο έχει ασφαλιστεί ένα αντικείμενο κινητό ή ακίνητο, επιφέρει την πραγμάτωση του κινδύνου για τον οποίο έχει γίνει η ασφάλιση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
2.Στην ίδια ποινή υπόκειται όποιος για τον παραπάνω σκοπό προξενεί στον εαυτό του σωματική βλάβη ή επιτείνει τις συνέπειες σωματικής βλάβης που επήλθε από ατύχημα.
Άρθρο 389.
Απατηλή πρόκληση βλάβης.
1.Όποιος με πρόθεση βλάπτει παράνομα ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον με την εν γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή με αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή.
2.Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.
Απιστία.
«Άρθρ.390.-Όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».
Το άρθρ. 390, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 15του Νόμ. 3242/24-24 Μαΐου 2004 (ΦΕΚ Α΄102) τόμ.1 σελ.84,363.


Δόλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου.
Άρθρ.391.-(Καταργήθηκε από το εδάφ. β΄, της παρ. 12, άρθρ. 1 Νόμ. 2207/1994, ΦΕΚ Α΄ 65 (κατωτ. αριθ. 30).
Άρθρο 392.
Δόλια αποδοχή παροχών.
1.Όποιος με την πρόθεση να μην καταβάλει αντίτιμο παίρνει για άμεση κατανάλωση τρόφιμα ή ποτά ή δέχεται την παροχή καταλύματος ή υπηρεσιών, των οποίων το αντίτιμο είναι άμεσα πληρωτέο κατά τις συνήθεις των συναλλαγών, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών.
2.Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.
Γενικές διατάξεις.
Άρθρ.393.-1.Οι διατάξεις του άρθρου 378 στοιχεία α΄ και γ΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις των άρθρων 386 και 387·οι διατάξεις του άρθρου 379 και για τις πράξεις των άρθρων 386, 387, 389, 390, 391 και 392.
«2. Ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 382 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ΄, 386, 386Α, 388, 390 εφόσον δεν τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, 404 παρ. 1 και 2 και 405 παρ. 1, απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν ικανοποιήσει πλήρως τον ζημιωθέντα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας και δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.»
Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.27 Νόμ.3346/16-17 Ιουν.2005 (ΦΕΚ Α΄140), τόμ.9 σελ.136,291.
Άρθρο 394.
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
1.Όποιος με πρόθεση αποκρύπτει, αγοράζει, λαμβάνει ως ενέχυρο ή με άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγμα που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγματος ή συνεργεί σε μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του σε άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση, ανεξάρτητα αν είναι τιμωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος από τον οποίον προέρχεται το πράγμα.
2.Αν το αντικείμενο της πράξης της προηγούμενης παραγράφου είναι ευτελούς αξίας, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.
3.Με τα πράγματα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη εξομοιώνεται και το τίμημά τους, καθώς επίσης και τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών.
4.Αν ο υπαίτιος επιχειρεί τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή ενήργησε από ιδιοτέλεια ή αν πρόκειται για πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Το άρθρο 72 για την παραπομπή σε κατάστημα εργασίας εφαρμόζεται και στην προκείμενη περίπτωση.
Νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα
Άρθρ.394Α.-(Καταργήθηκε, όπως είχε προστεθεί από το άρθρ. 5 Νόμ. 2145/1993, από το άρθρ. 9 Νόμ. 2331/1995, ΦΕΚ Α΄ 173, κατωτ. αριθ. 31, που το άρθρ. 9 κατάργησε το άρθρ. 5 Νόμ. 2145/1993).
Άρθρο 395.
Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 379.
Άρθρο 396.
Παρακώλυση συναγωνισμού.
Όποιος σε δημόσιους πλειστηριασμούς εμποδίζει με βία ή με απειλές τον ελεύθερο συναγωνισμό ή απομακρύνει με δώρα ή υποσχέσεις αυτόν που προσφέρει ή έχει πρόθεση να προσφέρει τιμωρείται με φυλάκιση.
Άρθρο 397.
Καταδολίευση δανειστών.
1.Ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη.
2.Όμοια τιμωρείται όποιος επιχειρεί κάποια από αυτές τις πράξεις υπέρ του οφειλέτη.
3.Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.


(Αντί για τη σελ. 84,2361(β) Σελ. 84,2361(γ)
Τεύχος 1398 Σελ. 43
Άρθρο 398.
Χρεοκοπία.
Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται ο υπαίτιος δόλιας χρεοκοπίας, κατά τους όρους του εμπορικού νόμου και με φυλάκιση το πολύ δύο ετών ο υπαίτιος απλής χρεοκοπίας.
«Η ποινική δίωξη για το αδίκημα της απλής χρεοκοπίας ασκείται ύστερα από έγκληση του συνδίκου ή του πτωχευτικού πιστωτή».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρ.28 Νόμ.3346/16-17 Ιουν.2005 (ΦΕΚ Α΄140), τόμ.9 σελ.136,291.
Άρθρο 399.
Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος.
1.Όποιος με πρόθεση αφαιρεί ή καταστρέφει ολικά ή μερικά πράγμα που έχει στην ιδιοκτησία του και έτσι καθιστά ανέφικτη για το δικαιούχο την άσκηση δικαιώματος επικαρπίας, χρήσης, οίκησης, εμπράγματης ασφάλειας ή παρακράτησης στο πράγμα αυτό τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή.
2.Όμοια τιμωρείται όποιος επιχειρεί κάποια από τις πράξεις αυτές υπέρ του ιδιοκτήτη.
3.Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.
Άρθρο 400.
Παράνομη αλιεία.
1.Όποιος ψαρεύει σε ύδατα όπου άλλος έχει το δικαίωμα της αλιείας, χωρίς την άδειά του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
2.Αν ο υπαίτιος ασκεί παράνομη αλιεία κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
3.Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.
Άρθρο 401.
Αλιεία σε χωρικά ύδατα.
Αλλοδαπός που ψαρεύει χωρίς δικαίωμα στην αιγιαλίτιδα ζώνη του ελληνικού κράτους τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 402.
Γενική διάταξη.
Στις περιπτώσεις των άρθρων 397, 399 και 400 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 379.


Σελ. 84,2362(γ)
Τεύχος 1398 Σελ. 44
Άρθρο 403.
Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη.
1.Όποιος από ιδιοτέλεια και με εκμετάλλευση της κουφότητας ή της απειρίας κάποιου ανηλίκου δέχεται για τον εαυτό του ή για τρίτον εκ μέρους του ανηλίκου και με ζημία του την υπόσχεση ή εξασφάλιση της πληρωμής χρηματικού ποσού ή τη χορήγηση άλλης παροχής που έχει χρηματική αξία τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος απαλλοτριώνει περαιτέρω ή δίνει ως ενέχυρο κάποια απαίτηση που απέκτησε από τον ανήλικο η οποία είναι του είδους που αναφέρεται στην παρ. 1 ή επιδιώκει την εκπλήρωση των περιουσιακών ωφελημάτων που πηγάζουν απ’ αυτήν.
3.Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση.

Άρθρο 404.
Τοκογλυφία.
1.Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσή της ή παράταση της προθεσμίας πληρωμής εκμεταλλεύεται την ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, την κουφότητα, την απειρία, ή την ψυχική έξαψη εκείνου που παίρνει την πίστωση, συνομολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα, που ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις είναι προφανώς δυσανάλογα προς την παροχή του υπαιτίου, την παροχή του υπαιτίου, τιμωρείται "με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών" και με χρηματική ποινή.
Η μέσα σε " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. α' της παρ. 8 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-31 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α' 112), κατωτ. αριθ. 38.
2.Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και: α) όποιος, ανεξάρτητα από τους πιο πάνω όρους, κατά την παροχή ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το κατά το νόμο θεμιτό ποσοστό του τόκου, β) όποιος απαλλοτριώνει παραπέρα ή δίνει ως ενέχυρο κάποια απαίτηση που απέκτησε και που είναι του είδους που αναφέρεται στην παρ. 1 ή στην παρ. 2 στοιχ. α΄ ή επιδιώκει την εκπλήρωση τοκογλυφικών ωφελημάτων που πηγάζουν από αυτή την απαίτηση.
3.Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια τοκογλυφικές πράξεις του είδους των παρ. 1 και τιμωρείται "με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών" και χρηματική ποινή.
Η μέσα σε " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτ. β' της παρ. 8 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-31 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α' 112), κατωτ. αριθ. 38.
4.Αν οι πράξεις των πιο πάνω παραγράφων τελούνται από νομικά πρόσωπα, ποινική ευθύνη υπέχουν οι διοικητές και οι διευθυντές τους.
(5.(Καταργήθηκε και η παρ. 6 αναριθμήθηκε σε παρ. 5 από την περίπτ. γ' της παρ. 8 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α' 112), κατωτ. αριθ. 38.
5.(6).Το αξιόποινο των ανωτέρω πράξεων εξαλείφεται αν ο δράστης με δική του θέληση και πριν ακόμη εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο από την αρμόδια αρχή για την πράξη του, εξουδετερώσει την παράνομη κατάσταση και αποδώσει στον οφειλέτη, ό,τι πήρε πάνω από το νόμιμο μέτρο μαζί με τους νόμιμους τόκους από την ημέρα που το πήρε.
Άρθρο 405.
Αισχροκέρδεια.
1.Όποιος, σχετικά με άλλες δικαιοπραξίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 404 παρ. 1 και υπό τις ίδιες περιστάσεις, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν την αξία της δικής του παροχής τόσο ώστε ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις να βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία προς αυτήν τιμωρείται, αν το πράττει κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.
2.Η παρ. 6 του άρθρου 404 εφαρμόζεται και σ’ αυτή την περίπτωση.
Άρθρο 406.
Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις.
Όποιος από πλεονεξία εκμεταλλεύεται την απειρία ή την πνευματική αδυναμία κάποιου άλλου παραπλανώντας τον σε χρηματιστηριακές κερδοσκοπικές πράξεις οι οποίες δεν ανήκουν στον κύκλο των εργασιών εκείνου που παραπλανάται και είναι προφανώς δυσανάλογες προς την περιουσία του και μπορούν εξαιτίας αυτού του γεγονότος να επιφέρουν ή να επιταχύνουν την οικονομική καταστροφή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ
Άρθρο 407.
Επαιτεία.
Όποιος επαιτεί από φυγοπονία ή από φιλοχρηματία ή κατά συνήθεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών.
Αλητεία.
Άρθρ.408.-(Καταργήθηκε από το εδάφ. β΄ της παρ. 12 άρθρ. 1 Νόμ. 2207/1994 (ΦΕΚ Α΄ 65), κατωτ. αριθ. 30.(Αντί για τη σελ. 84,237(β) Σελ. 84,237(γ)
Τεύχος 1365 Σελ. 87

Άρθρο 409.
Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία.
Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή: α) όποιος εξωθεί σε επαιτεία ή παραλείπει να εμποδίσει από την επαιτεία ή την αλητεία πρόσωπα που έχει στην επιμέλειά του ή που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από αυτό, "β) όποιος παραδίδει ή προμηθεύει σε άλλους πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών ή που έχουν υπερβεί αυτή την ηλικία, είναι όμως σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρα, για να προκαλούν με τη νεαρή τους ηλικία ή με την τυχόν σωματική ή διανοητική ασθένεια ή αναπηρία τους τον οίκτο ή την περιέργεια του κοινού για χρηματικό όφελος δικό του ή άλλου."
Η μέσα σε «» περίπτ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 άρθρ.2 Νόμ.3189/17-21 Οκτ.2003 (ΦΕΚ Α΄243), κατωτ.αριθ.45.
Άρθρο 410.
Γενική διάταξη.
Η διάταξη του άρθρου 72 για παραπομπή σε κατάστημα εργασίας εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των άρθρων 407-409.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ
Ι.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 411.
Ευθύνη για πταίσματα άλλων.
Οι εργοστασιάρχες ή άλλοι διευθυντές ή αρχιεργάτες βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, οι εργολήπτες και οι έμποροι είναι υπεύθυνοι για τα πταίσματα που διαπράττουν οι υφιστάμενοι ή αντιπρόσωποί τους, τα οποία ανάγονται σε πράξεις διαταγμένες ή απαγορευμένες σχετικές με την άσκηση των έργων τους, αν τα γνωρίζουν και μπορούν να τα εμποδίσουν ή αν είναι δυνατόν να τους αποδοθεί αμέλεια σχετική με την επίβλεψη που οφείλουν να ασκούν.
Άρθρο 412.
Υπότροποι ή καθ’ έξιν δράστες πταισμάτων.
1.Όποιος, αν και τιμωρήθηκε επανειλημμένα, τουλάχιστον όμως δύο φορές μέσα σε μια διετία, με ποινή κράτησης για το ίδιο ή συγγενές πταίσμα, διαπράξει νέο τέτοιο πταίσμα τιμωρείται με ποινή κράτησης επαυξημένη έως το διπλάσιο εκείνης που προβλέπεται στο νόμο για το πταίσμα που τελέστηκε.Σελ. 84,238(γ)
Τεύχος 1365 Σελ. 88

2.Το ίδιο ισχύει, ανεξάρτητα από το χρόνο τιμωρίας, αν από το συνδυασμό του νέου πταίσματος με τα προηγούμενα αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος διαπράττει πταίσματα καθ’ έξιν ή κατ’ επάγγελμα.
ΙΙ.ΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ
Άρθρο 413.
Αποδοχή διακρίσεων και αμοιβών από ξένη δύναμη.
Ημεδαπός που δέχεται από ξένη δύναμη μισθό, σύνταξη, τίτλο, παράσημο ή άλλο διακριτικό σημείο χωρίς ρητή άδεια της κυβέρνησης τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο ή και με τις δύο αυτές ποινές.
Άρθρο 414.
Παράνομη άσκηση επαγγέλματος.
1.Όποιος χωρίς την άδεια της αρχής ασκεί επάγγελμα που για την άσκησή του ο νόμος απαιτεί τέτοια άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.
2.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται: α) όταν η άδεια που απαιτεί ο νόμος αποβλέπει αποκλειστικά σε φορολογικούς σκοπούς και β) στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται ιδιαίτερα από το νόμο.
Άρθρο 415.
Αυθαίρετη μεταβολή ονόματος.
Όποιος χωρίς άδεια της αρχής μεταβάλλει το επώνυμό του ή δίνει στον εαυτό του ξένο επώνυμο τιμωρείται με κράτηση.
Άρθρο 416.
Πρόκληση ανησυχίας.
Όποιος με πρόθεση προκαλεί ανησυχία σε άλλον ή κινητοποιεί την αρχή ή την ένοπλη δύναμη ζητώντας ψευδώς βοήθεια χρησιμοποιώντας ατόπως σήματα κινδύνου ή με ψευδείς ή δεισιδαιμονικές ανακοινώσεις ή φήμες τιμωρείται με κράτηση ή με πρόστιμο αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 417.
Διατάραξη ησυχίας.
Όποιος διαταράσσει δημόσια τις ασχολίες, τις τέρψεις ή τη νυχτερινή ησυχία των κατοίκων με υπερβολικούς κρότους που παράγονται από την άσκηση κάποιου επαγγέλματος ή που προκαλούνται με άλλον τρόπο ή με θορύβους, διαπληκτισμούς ή με οποιεσδήποτε άλλες πράξεις τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο.
Άρθρο 418.
Υπέρβαση νυκτερινής ώρας.
Αν τα εστιατόρια ή τα άλλα δημόσια κέντρα αναψυχής και διασκέδασης δεν σταματήσουν τη λειτουργία τους τις νυκτερινές ώρες που έχει καθορίσει η αστυνομία επιβάλλεται πρόστιμο ή κράτηση: α) στο διευθυντή του καταστήματος που ανέχεται την παραμονή ξένων πέρα από αυτή την ώρα και β) στους θαμώνες που παραμένουν στο κατάστημα μετά την προτροπή του διευθυντή του καταστήματος ή κάποιου αστυνομικού να απομακρυνθούν.
Άρθρο 419.
Παραβάσεις σχετικές με τα δημόσια θεάματα.
Με πρόστιμο ή με κράτηση τιμωρείται όποιος διοργανώνει δημόσια θεάματα, θεατρικές ή άλλες δημόσιες παραστάσεις χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής, καθώς και όποιος παραβαίνει σχετικά με τέτοια θεάματα ή παραστάσεις τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί από τις αρχές για τον τόπο, το χρόνο ή τον τρόπο της διεξαγωγής τους.
Άρθρο 420.
Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους.
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις που έχει εκδόσει η αρμόδια αρχή και ιδίως τις αστυνομικές διατάξεις που αποσκοπούν στην ασφάλεια, την τάξη, την άνεση, την ησυχία ή την καθαριότητα στους δημόσιους δρόμους ή τις πλατείες ή στα νερά τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών.
Άρθρο 421.
Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς.
Με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής και ιδίως τις αστυνομικές που έχουν εκδοθεί για να προστατεύσουν τους αιγιαλούς, τις όχθες θαλασσών, λιμνών ή ποταμών και τις φυτείες ή άλλες εγκαταστάσεις που υπάρχουν επάνω σ’ αυτές.
Άρθρο 422.
Παραμέληση πρόληψης βλάβης από δηλητηρίαση.
Όποιος γνωρίζει ότι από τη χρήση κάποιου πράγματος μπορεί να προκύψει κίνδυνος δηλητηρίασης ανθρώπου ή ζώου και παραλείπει να προλάβει τον κίνδυνο με τα μέσα που είναι δυνατά σ’ αυτόν τιμωρείται με κράτηση μέχρι δύο μηνών ή με πρόστιμο.
Άρθρο 423.
Παράνομη παρασκευή και παροχή δηλητηρίων.
Με κράτηση μέχρι δύο μηνών ή με πρόστιμο, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος: α)παρασκευάζει, πουλεί ή χορηγεί με άλλον τρόπο δηλητήριο χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρχής· η παρ. 2 στοιχ. α΄ του άρθρ. 414 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή, β) παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής και ιδίως τις αστυνομικές διατάξεις τις σχετικές με την παρασκευή, πώληση ή άλλη χορήγηση δηλητηρίου ή γίνεται με κάποια από αυτές τις ενέργειες υπαίτιος οποιασδήποτε αμέλειας, από την οποία μπορεί να προκύψει βλάβη σε άλλον ή σε ξένο ζώο.
Άρθρο 424.
Παραβάσεις σχετικές με τη φύλαξη και
τη μεταφορά δηλητηρίων.
Με τις ποινές του άρθρου 423, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος: α) κατέχει με οποιονδήποτε τρόπο δηλητήριο και δεν το φυλάσσει με επιμέλεια ώστε να αποφευχθεί κάθε αλλαγή του ή βλαβερή χρήση του, β) παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής και ιδίως τις αστυνομικές διατάξεις, τις σχετικές με τη φύλαξη ή τη μεταφορά δηλητηρίου.
Άρθρο 425.
Επικίνδυνη για την υγεία συνάφεια.
Αν κάποιος που πάσχει από μεταδοτική ασθένεια έρχεται με άλλον σε τέτοια προσωπική συνάφεια από την οποία να μπορεί αμέσως να μεταδοθεί η ασθένεια, τιμωρείται με κράτηση μέχρι πέντε μηνών ή με πρόστιμο.
Άρθρο 426.
Παράβαση διατάξεων για τους νεκρούς.
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή για την προστασία της δημόσιας υγείας και οι οποίες αφορούν την έκθεση νεκρών σε κοινή θέα ή το χρόνο, τον τόπο ή τον τρόπο του ενταφιασμού τους τιμωρείται με κράτηση μέχρι δύο μηνών ή με πρόστιμο.
(Μετά τη σελ.84,238(β) Σελ. 84,2381
Τεύχος 1351 Σελ. 79
Άρθρο 427.
Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα.
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής και ιδίως της αστυνομικής που αφορούν την καθαριότητα η οποία πρέπει να τηρείται: α) στα νερά που χρησιμοποιούν ή όχι οι άνθρωποι, β) στα τρόφιμα που είναι εκτεθειμένα ή προορισμένα για πώληση, γ) στα καταστήματα ή στους χώρους παρασκευής ή πώλησης τροφίμων, δ) στην άσκηση οποιασδήποτε τέχνης, εμπορίου, βιομηχανίας ή άλλης εργασίας και ε) γενικά σε κάθε σχέση, πράξη ή παράλειψη, από την οποία μπορεί να επηρεαστεί η δημόσια καθαριότητα, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών, αν άλλη διάταξη δεν τιμωρεί την πράξη βαρύτερα.
Σελ. 84,2382
Τεύχος 1351 Σελ. 80
Άρθρο 428.
Ρύπανση.
Όποιος ρίχνει σε ανθρώπους ή σε ξένα σπίτια ή άλλα κτήρια ή σε ξένους περιφραγμένους χώρους ακαθαρσίες ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση σε άλλον, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.
Άρθρο 429.
Παράβαση διατάξεων για τα τρόφιμα.
1.Με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής, που αφορούν: α) την υποβολή των τροφίμων στην εποπτεία ή στην εξέταση της αρχής, β) την υποχρέωση των εμπόρων να προμηθευτούν ή να αποθηκεύσουν τρόφιμα, γ) τον τόπο ή το χρόνο, το θεμιτό τίμημα ή άλλες λεπτομέρειες της πώλησής τους και γενικά τα σχετικά με το εμπόριο ή τη διάθεση των τροφίμων.
2.Η διάταξη της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η παράβαση προβλέπεται από ειδική διάταξη.
Άρθρο 430.
Παράβαση διατάξεων για την πρόληψη πλημμυρών.
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποφυγή των ζημιών που προκαλούνται από τα νερά τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών.
Άρθρο 431.
Διατάραξη κυκλοφορίας.
Όποιος παρεμποδίζει χωρίς δικαίωμα την κυκλοφορία σε τόπους κοινής χρήσης στη στεριά ή στα ύδατα ή με οποιονδήποτε τρόπο διαταράσσει ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών, αν άλλη διάταξη δεν τιμωρεί βαρύτερα την πράξη αυτή.
Άρθρο 432.
Παράνομη παρασκευή και παροχή εκρηκτικών υλών.
Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος: α) χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρχής παρασκευάζει, πουλεί ή παρέχει με άλλο τρόπο πυρίτιδα ή άλλη εκρηκτική ύλη ή εύφλεκτο πυροτέχνημα ή καυστική ύλη· η παρ. 2 στοιχ. α΄ του άρθρου 414 εφαρμόζεται και σ’ αυτή την περίπτωση. β) παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής, και ιδίως τις αστυνομικές διατάξεις τις σχετικές με την παρασκευή, πώληση ή άλλη χορήγηση, τη φύλαξη, τη μεταφορά ή τη χρήση κάποιου παρόμοιου αντικείμενου. ή γ) γίνεται σε κάποια απ’ αυτές τις ενέργειες υπαίτιος οποιασδήποτε αμέλειας, από την οποία μπορεί να προκύψει βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα.
Άρθρο 433.
Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά.
Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.
Άρθρο 434.
Παράβαση οικοδομικών διατάξεων.
Με κράτηση ή με πρόστιμο, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος: α) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την ασφάλεια ή την υγιεινή των οικοδομών ή γενικά για τη ρύθμιση της τάξης κατά την οικοδόμηση ή την αποτροπή των κινδύνων που μπορούν να προκύψουν από αυτή. β) κατά την οικοδόμηση γίνεται υπαίτιος οποιασδήποτε αμέλειας, από την οποία μπορεί να προκύψει βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα. γ) γίνεται υπαίτιος μιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα στοιχ. α και β κατά την εκτέλεση κάποιου άλλου ανάλογου έργου ή κατεδάφισης.
Άρθρο 435.
Πρόκληση κινδύνου με ζώα.
Όποιος: α) αφήνει να περιφέρεται ελεύθερα άγριο ζώο ή ζώο που έχει επικίνδυνα ελαττώματα. β) παραλείπει να πάρει τα προφυλακτικά μέτρα που απαιτούνται για να αποτραπούν οι βλάβες από τέτοια ζώα, ή τα μέτρα που έχουν διαταχθεί από την αρμόδια αρχή. γ) διατηρεί επικίνδυνο άγριο ζώο χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής. δ)ερεθίζει σκυλιά εναντίον ανθρώπων, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών.
Άρθρο 436.
Πρόκληση κινδύνου με όπλα.
Με κράτηση ή με πρόστιμο, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος σχετικά με την κατοχή, τη χρήση ή την παράδοση όπλου σε άλλον: α) παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής. β) γίνεται υπαίτιος οποιασδήποτε αμέλειας έτσι ώστε να μπορεί να προκύψει απ’ αυτήν βλάβη σε άλλον.
Άρθρο 437.
Πρόκληση κινδύνου με λιθοβολισμό.
Όποιος ρίχνει εναντίον ανθρώπων ή σε ξένα σπίτια ή άλλα κτήρια ή σε αυλές, κήπους ή περιφραγμένους χώρους ή σε τόπους όπου συνήθως διαμένουν ή συχνάζουν άνθρωποι πέτρες ή άλλα σκληρά αντικείμενα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους ή ξένη ιδιοκτησία, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.
Άρθρο 438.
Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κλπ.
Με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών τιμωρείται όποιος σε μέρη όπου συχνάζουν άνθρωποι: α) αφήνει ασκέπαστα, απερίφρακτα ή με άλλο τρόπο αφύλακτα πηγάδια, υπόγεια, λάκκους, γκρεμούς ή άλλες εκβαθύνσεις, τεχνητές ή φυσικές έτσι ώστε να μπορεί να προκύψει απ’ αυτά κίνδυνος για άλλον. β) τοποθετεί χωρίς αστυνομική άδεια παγίδες, μηχανήματα αυτόματης βολής ή άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις, από τα οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άλλον.
Άρθρο 439.
Παραμέληση της εποπτείας παραφρόνων.
Όποιος παραμελεί το καθήκον της εποπτείας παράφρονα έτσι που να μπορεί να προκύψει από την παραμέληση κίνδυνος για άλλον τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.
Άρθρο 440.
Επικίνδυνη μέθη.
1.Όποιος σε κατάσταση υπαίτιας μέθης προξενεί κίνδυνο σε πρόσωπο ή ουσιώδη διατάραξη της δημόσιας τάξης τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, ενώ ασχολείται με εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, περιάγει τον εαυτό του σε κατάσταση μέθης, καθώς επίσης και όποιος, ενώ είναι μεθυσμένος, ασχολείται με τέτοιες εργασίες.
Άρθρο 441.
Άρνηση γιατρών.
Γιατροί και μαίες που χωρίς δικαιολογημένο κώλυμα αρνούνται την εκτέλεση των έργων τους ή που αναφορικά με αυτήν γίνονται υπαίτιοι οποιασδήποτε αμέλειας από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άλλον τιμωρούνται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
Άρθρο 442.
Παραμέληση αναγγελίας εύρεσης νεκρού.
Όποιος δεν ανακοινώνει αμέσως στις αρχές την ανεύρεση νεκρού τιμωρείται με πρόστιμο.
(Μετά τη σελ. 84,238) Σελ. 84,239
Τεύχος Ζ121-Σελ. 107
Άρθρο 443.
Κρυφή και πρόωρη ταφή.
Όποιος: α) χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρχής ενταφιάζει ή με οποιονδήποτε τρόπο εξαφανίζει ή ανατέμνει νεκρό, καθώς και όποιος β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή για να αποτρέψει την πρόωρη ταφή, την εξαφάνιση ή την ανατομή νεκρού, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών.
Άρθρο 444.
Παράλειψη της αναγγελίας ξένων κ.τ.λ.
Όποιοι παραβαίνουν τις αστυνομικές διατάξεις για τη σημείωση ή την αναγγελία στην αρχή των ξένων στους οποίους παρέχουν κατάλυμα ή εκμισθώνουν κατοικία τιμωρούνται με πρόστιμο ή με κράτηση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
Άρθρο 445.
Παράβαση διατάξεων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
Όποιος παραβαίνει τις αστυνομικές διατάξεις που αφορούν ιδιωτικούς υπαλλήλους ή υπηρέτες τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.
Άρθρο 446.
Παράνομη κατασκευή κλειδιών κ.τ.λ.
Με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών τιμωρούνται: α)οι κατασκευαστές κλειδιών και οι άλλοι τεχνίτες ή έμποροι που χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής παραδίδουν σε οποιονδήποτε αντικλείδια ή άλλα εργαλεία που ανοίγουν κλειδαριές. β) οι κατασκευαστές κλειδιών και οι άλλοι τεχνίτες που: αα) κατασκευάζουν κλειδιά για πόρτες, θαλάμους ή αποθηκευτικούς χώρους χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής ή χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου κατοικίας ή άλλου ακινήτου ή κινητού ή του αντιπροσώπου του κατόχου. ββ) ανοίγουν κλειδαριές οποιουδήποτε είδους όταν τους το ζητήσει κάποιος, χωρίς να έχουν την εντολή της αρχής ή χωρίς να βεβαιωθούν ότι εκείνος που τους ζητεί να ανοίξουν τα πράγματα είναι ο κάτοχός τους ή ο αντιπρόσωπός του.
Άρθρο 447.
Παραβάσεις σχετικές με τα μέτρα και τα σταθμά.
Με πρόστιμο ή με κράτηση, αν άλλη διάταξη δεν τιμωρεί βαρύτερα την πράξη τιμωρούνται:
α)οι επαγγελματίες που θα βρεθούν να έχουν ζυγαριές, μέτρα ή σταθμά που είναι κατάλληλα για την άσκηση του επαγγέλματός τους, δεν έχουν όμως το νόμιμο σήμα για την ακρίβειά τους σύμφωνα με το νόμο ή που είναι πράγματι ανακριβή. β) όποιοι παραβαίνουν τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής, και ιδίως της αστυνομικής για τις ζυγαριές, για τα μέτρα και τα σταθμά.
Άρθρο 448.
Παραβάσεις σχετικές με τις διατιμήσεις.
Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 429 και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης του νόμου, παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής για τις διατιμήσεις, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.

Σελ. 84,240
Τεύχος Ζ121-Σελ. 108

Άρθρο 449.
Κατασκευή και πώληση ειδών χωρίς σήμα.
Όποιος κατασκευάζει ή πουλεί χρυσά ή ασημένια είδη που δεν έχουν το νόμιμο σήμα τιμωρείται με πρόστιμο.
Άρθρο 450.
Πρόκληση κινδύνων σχετικών με την
κυκλοφορία νομισμάτων.
Με πρόστιμο τιμωρείται όποιος: α) κατασκευάζει, πουλεί ή θέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία αντικείμενα που μοιάζουν τόσο πολύ με χρυσά ή ασημένια νομίσματα, με χαρτονομίσματα ή με έγγραφα που εξομοιώνονται κατά το άρθρο 214 με χαρτονομίσματα, ώστε να είναι δυνατό να εκληφθούν ως γνήσια, β) κατασκευάζει σφραγίδες, ανάγλυφα, πλάκες ή άλλες μήτρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή κάποιου από τα αντικείμενα του στοιχείου α΄.
Άρθρο 451.
Παράνομη κατασκευή νομισματοκοπικών εργαλείων.
Με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών τιμωρείται όποιος χωρίς έγγραφη άδεια της αρχής κατασκευάζει, προμηθεύεται ή παραδίδει σε άλλον εκτός από την αρχή ή το νόμιμο δικαιούχο: α) σφραγίδες, ανάγλυφα, πλάκες ή άλλες μήτρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μεταλλικών ή χάρτινων νομισμάτων ή εγγράφων που εξομοιώνονται κατά το άρθρο 214 με χαρτονομίσματα, επίσημων ενσήμων (άρθρο 218), δημόσιων βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων. β) αποτυπώματα των μητρών ή υποδείγματα των παραπάνω επίσημων εγγράφων, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
Άρθρο 452.
Άρνηση αποδοχής νομισμάτων.
Όποιος αρνείται να δεχτεί για πληρωμή νομίσματα που έχουν νόμιμη κυκλοφορία στο κράτος τιμωρείται με πρόστιμο.
Άρθρο 453.
Παράνομη κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων.
Με πρόστιμο τιμωρείται όποιος με παραγγελία άγνωστων ή αναξιόπιστων προσώπων και χωρίς να εξετάσει λεπτομερέστερα και να εξασφαλιστεί από ενδεχόμενη κατάχρηση κατασκευάζει ή παραδίδει ιδιωτικά σύμβολα ή σφραγίδες ή τύπους συναλλαγματικών που χρησιμοποιούν ορισμένοι εμπορικοί οίκοι.
Άρθρο 454.
Παράβαση διατάξεων για τα ενεχυροδανειστήρια.
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής τις σχετικές με τα ενεχυροδανειστήρια τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή και με τις δύο αυτές ποινές.
Άρθρο 455.
Απόκρυψη ανθρωποκτονίας.
Όποιος διέπραξε ανθρωποκτονία που μένει ατιμώρητη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 και δεν την ανήγγειλε αμέσως στην πλησιέστερη αρχή τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.
Άρθρο 456.
Μείωση εκτάσεων.
1.Όποιος με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα μειώνει ξένο ακίνητο, δημόσια ή ιδιωτική οδό ή πλατεία ή τα σύνορα που διαχωρίζουν τις ιδιοκτησίες, με σκάψιμο, όργωμα ή με άλλον τρόπο, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών.
2.Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση, εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστη οδό ή πλατεία.
Άρθρο 457.
Παραβίαση στέρησης δικαιώματος.
Όποιος στερήθηκε οριστικά ή πρόσκαιρα κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα εξαιτίας καταδίκης του για έγκλημα και παρ’ όλα αυτά το ασκεί τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων.
«Άρθρ.458.-Όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων δραχμών, αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως προς την ποινική κύρωση της παράβασης».
Το άρθρ. 458, αντικαταστάθηκε ως άνω από το εδάφ. α΄, της παρ. 12 άρθρ. 1 Νόμ. 2207/1994, ΦΕΚ Α΄ 65 (κατωτ. αριθ. 30).
Άρθρο 459.
Παράβαση αστυνομικών διατάξεων.
Όποιος παραβαίνει αστυνομική διάταξη που αφορά άλλο αντικείμενο ή άλλον σκοπό εκτός από εκείνους που μνημονεύονται ειδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση.
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 460.
Ο Ποινικός Κώδικας αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1951.
Άρθρο 461.
Από την έναρξη της ισχύος του Ποινικού Κώδικα καταργείται ο Ποινικός Νόμος της 3ης Νοεμβρίου 1836, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε αυτόν το Νόμο.
Άρθρο 462.
Όπου ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και άλλοι ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε άρθρα του καταργούμενου Ποινικού Νόμου οι παραπομπές αυτές από την έναρξη της ισχύος του Ποινικού Κώδικα θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις αυτού του Κώδικα.
Άρθρο 463.
Οι ποινές κράτησης, φυλάκισης, ειρκτής, πρόσκαιρων και ισόβιων δεσμών που προβλέπονται στους ειδικούς ποινικούς νόμους εννοούνται και εφαρμόζονται από την έναρξη της ισχύος αυτού του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα του 51 έως 55. Η ειρκτή και τα πρόσκαιρα δεσμά αντιστοιχούν
στην πρόσκαιρη κάθειρξη, τα ισόβια δεσμά στην ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 464.
Τα όρια των ποινών που προβλέπονται στους ειδικούς νόμους εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 465.
Δεν θίγονται οι διατάξεις των ειδικών νόμων σύμφωνα με τις οποίες εκτός από αυτόν που καταδικάστηκε ευθύνεται και τρίτος για την πληρωμή χρηματικής ποινής ή χρηματικής ικανοποίησης.
Άρθρο 466.
Δεν θίγονται οι διατάξεις των ειδικών νόμων με τις οποίες καθορίζονται παρεπόμενες ποινές ή και άλλες συνέπειες εκτός από αυτές που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας.
Άρθρο 467.
Στις περιπτώσεις που ειδικοί νόμοι τιμωρούν την απόπειρα και τη συνέργεια με ποινή ίδια με την ποινή του τελειωμένου εγκλήματος ο δικαστής μπορεί να επιβάλει ηπιότερη ποινή σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 468.
Στις περιπτώσεις που ειδικοί νόμοι ορίζουν χρόνο παραγραφής διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στο άρθρο 111 του Ποινικού Κώδικα ως χρόνος παραγραφής θεωρείται η προθεσμία που ορίζουν αυτοί οι νόμοι για την οριστική παραγραφή, αν αυτή η προθεσμία είναι τουλάχιστον ενός έτους. Διαφορετικά ο χρόνος παραγραφής είναι ενός έτους. Όταν οι ειδικοί νόμοι δεν ορίζουν προθεσμία οριστικής παραγραφής, ως χρόνος παραγραφής των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται σ’ αυτούς ορίζεται ο χρόνος που καθορίζει το άρθρο 111 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 469.
Οι ποινές στέρησης της ελευθερίας που έχουν επιβληθεί αμετακλήτως σε ανηλίκους που δεν είχαν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους όταν τελέστηκε η πράξη θεωρούνται από την έναρξη της ισχύος του Ποινικού Κώδικα ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα· για τον περιορισμό αυτόν μέγιστο όριο είναι η διάρκεια της ποινής που καθορίζει η απόφαση και ελάχιστο όριο το μισό αυτού του χρόνου με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 127 και των διατάξεων των άρθρων 129 και 132 του Κώδικα. Αν η ποινή που επιβλήθηκε είναι θάνατος ή ισόβια δεσμά, η ποινή αυτή μετατρέπεται αυτοδικαίως σε ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα· μέγιστο όριο του περιορισμού αυτού είναι είκοσι έτη και ελάχιστο δέκα έτη.
Άρθρο 470.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Νόμου 5017/1931 τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια εκδικάζουν κακουργήματα ή πλημμελήματα που τελέστηκαν σε ξένα αεροσκάφη, αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 6 και 7 του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄, η δίωξη γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξάρτητα από τους νόμους του κράτους της εθνικότητας του αεροσκάφους.
Άρθρο 471.
Δεν θίγονται οι διατάξεις: 1) του νόμου ΤΟΔ΄ του 1871 «περί καταδιώξεως της ληστείας». 2) του Νόμου ΓΩΛΣΤ΄ του 1911 «περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας». 3) οι διατάξεις για τη φθορά δάσους κλπ. του άρθρου 219, του νόμου 4173 «περί δασικού κώδικος», καθώς επίσης και όλες οι ειδικές ποινικές διατάξεις αυτού του νόμου, εκτός από εκείνες που προβλέπει το άρθρο 473 οι οποίες καταργούνται. 4) οι διατάξεις για την αγροτική κλοπή, την αγροτική φθορά και τη μετακίνηση ορόσημων του αν. ν. 1010 του 1939 «περί κώδικος αγροτικής ασφαλείας».5) οι ποινικές διατάξεις του ν.δ. 136 του
(Αντί για τη σελ. 84,241) Σελ. 84,241(α)
Τεύχος 1181-Σελ. 85
1946 «περί αγορανομικού κώδικος» όπως όλες οι ανωτέρω διατάξεις τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 6) οι διατάξεις του αν. ν. 375 του 1936 «περί τιμωρίας των εγκλημάτων κατασκοπείας και των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας», όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Άρθρο 472.
Διατηρούνται προσωρινά σε ισχύ για όση χρονική διάρκεια αυτές προβλέπουν οι διατάξεις: 1) των άρθρων 2 και 3 του νόμου 453 του 1945 «περί λήψεως μέτρων προς εμπέδωσιν της δημοσίας ασφαλείας». 2) του άρθρου 5 της Συντακτικής Πράξης 19 του 1945 «περί τροποποιήσεως ποινικών τινων διατάξεων». 3) του Γ΄ Ψηφίσματος του 1946 «περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την δημοσίαν τάξιν»,·όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και 4) κάθε άλλη ειδική ποινική διάταξη που ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 473.
1.Από την έναρξη της ισχύος του Ποινικού Κώδικα καταργούνται: α) όλες οι διατάξεις που περιέχονται σε ειδικούς νόμους και ρυθμίζουν το μέτρο της ποινής σε περίπτωση συρροής και υποτροπής και β) οι διατάξεις που αποκλείουν την εφαρμογή της προσωρινής απόλυσης από τις φυλακές, της αναστολής της εκτέλεσης της ποινής υπό όρο και της μετατροπής της κράτησης ή της φυλάκισης σε πρόστιμο ή χρηματική ποινή.
2.Καταργούνται επίσης οι εξής διατάξεις:
1.Ο νόμος 811 του 1917 «περί προσωρινής απολύσεως εκ των φυλακών των καταδίκων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, εκτός από τα άρθρα του 8, 10 και 11.
2.Ο νόμος ΓΩΙΗ΄ «περί αναστολής της εκτελέσεως της ποινής», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3.Το ν.δ. της 4 Ιουλίου 1933, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 5986 που το επικύρωσε και με τον α.ν. 1294 του 1938 (εκτός από τα άρθρα του 15-19).
4.Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του νόμου 1165 «περί τελωνειακού κώδικος», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του αν. ν. 2081 του 1939.
5.Τα άρθρα 3 και 10 του νόμου ΓπΜΔ «περί φυγοδικίας».
6.Το άρθρο 27 παρ. 9 του νόμου 971 του 1917 «περί φορολογίας οινοπνεύματος», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
7.Τα άρθρα 1, 2 και 3 του νόμου 5096 «περί συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ποιν. Νόμου».
8.Η διάταξη του άρθρου 1 εδάφιο 3 του Νόμου ΓπΝ «περί της εκ των αυτοκινήτων ευθύνης», σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή στον κάτοχο του αυτοκινήτου σε περίπτωση αδικήματος που καταλογίζεται στον οδηγό.
9.Ο νόμος ΑΡΚΒ «περί αδικημάτων κατά της ασφαλείας σιδηροδρόμων», εκτός από το άρθρο 5.
10.Το άρθρο 1 του νόμου ΑΡΟΒ «περί ασφαλείας και αστυνομίας των σιδηροδρόμων».


Σελ. 84,242(α)
Τεύχος 1181-Σελ. 86

11.Το άρθρο 5 του νόμου ΓΩΛΖ «περί συμβατικού τόκου, τοκογλυφίας και αισχροκερδείας».
12.Το άρθρο 34 εδ. δ΄ του νόμου 3632 «περί χρηματιστηρίων αξιών».
13.Τα άρθρα 9-10 του νόμ. 3090 «περί τροποποιήσεως της περί φυλακών νομοθεσίας».
14.Τα άρθρα 9-10 του νόμ. 202 «περί τροποποιήσεως διατάξεων δικ. οργανισμού».
15.Το άρθρο 60 του νόμου 6094 «περί οργανώσεως της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών κλπ.».
16.Ο νόμος 755 του 1917 «περί αδικημάτων τινών κατά της ασφαλείας της χώρας και της κοινής ησυχίας».
17.Ο νόμος 1592 «περί μονομαχίας» εκτός από τα άρθρα 7-8.
18.Ο νόμος 2111 «περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας».
19.Το άρθρο 1 του νόμου 2918 «περί τροποποιήσεως Νόμου ΓΦΑ και 389 περί Λιμενικού Ταμείου Πειραιώς».
20.Τα άρθρα 1-7 του νόμου 1681 «περί αλητείας και επαιτείας».
21.Τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 1682 «περί προστασίας των εις επαιτείαν, αλητείαν κλπ. εκδότων ανηλίκων».
22.Τα άρθρα 66, 67, 68 του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923/16 Αυγούστου 1923 «περί σχεδίου πόλεων, κωμών και συνοικισμών κλπ.».
23.Οι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 13 του νόμου 3316 «περί υδρεύσεως Αθηνών-Πειραιώς».
24.Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του ν.δ. 5/20 Μαΐου 1926 «περί δικηγόρων».
25.Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 4862 «περί των ξένων σχολείων».
26.Ο νόμος 4092 «περί προστασίας περιουσιακών δικαίων» εκτός από το άρθρο 3.
27.Ο αριθμός 7 του άρθρου 232 του ν.δ. 11 Μαρτίου 1929 «περί δασικού κώδικος», που επικυρώθηκε με το νόμο 4173 του 1929.
28.Τα άρθρα 41 έως 45 του νόμου 4277 «περί τηλεγραφικής ανταποκρίσεως», καθώς επίσης και το άρθρο 2 του νόμου 4275 «περί τηλεφωνικής ανταποκρίσεως», όσο μ’ αυτό επεκτείνονται αυτά τα άρθρα 41 έως 45 και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες.
29.Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 8 του νόμου 4332 «περί κυρώσεως της μεταξύ Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης συμβάσεως περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης».
30.Ο αριθμός 6 του άρθρου 24 του Π.Δ. 23/28 Νοεμβρίου 1929 «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του αν. ν. 1966 του 1939.
31.Τα άρθρα: 14, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 6243/1934, και 15 του νόμου 4581 «περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως» και το άρθρο 9 του νόμου 6243/1934, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του αν. ν. 1814 του 1939.
32.Ο αριθμός 1 του άρθρου 72 και το άρθρο 73 του νόμου 4639 «περί αναγκαστικών συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων».
33.Τα άρθρα 57, 59, 61 του νόμου 4755 «περί κώδικος νόμων περί τελών χαρτοσήμου».
34.Από το νόμο 4841 «περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων των οδηγών», το όγδοο εδάφιο του στοιχείου β΄ του αριθμού 11 του άρθρου 42, το οποίο αναφέρεται στη σωματική βλάβη που προκαλεί εισπράκτορας από αμέλεια και το τελευταίο εδάφιο του αριθμού 8 του άρθρου 43, το οποίο αναφέρεται στην ανθρωποκτονία από αμέλεια που τελεί εισπράκτορας.
35.Το άρθρο 58 του νόμου 4971 «περί οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων».
36.Το άρθρο 16 του νόμου 6015 «περί πυροσβεστικής υπηρεσίας».
37.Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 του αν. ν. 7/8 Ιουνίου 1935 «περί οργανισμού της Χωροφυλακής».
38.Ο αριθμός 3 του μόνου άρθρου του νόμου 5004 «περί αστυνομικών διατάξεων του Διευθυντού του Ναυστάθμου».
39.Τα άρθρα 4 έως 10 του νόμου 5016 «περί κυρώσεως της εν Γενεύη υπογραφείσης την 20 Απριλίου 1929 Διεθνούς συμβάσεως περί λήψεως των αναγκαίων μέτρων προς καταστολήν της παραχαράξεως και κιβδηλίας και καθιερώσεως των κατά των περί το νόμισμα εγκλημάτων επιβαλλομένων ποινών».
40.Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 έως και 28 του νόμου 5060 «περί Τύπου, προσβολών της τιμής εν γένει και άλλων σχετικών αδικημάτων», το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 και το άρθρο 4 του νόμου 5999 «περί τροποποιήσεως του νόμου 5060».
41.Το άρθρο 13 του νόμου 5425 «περί τροποποιήσεως των περί εμμίσθων υποθηκοφυλακείων διατάξεων».
42.Τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 5458/1932 «περί απεργίας δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών κ.λπ.».
43.Το άρθρο 4 του νόμου 6439/1934 «περί μεταρρυθμίσεως δικαστικών αποφάσεων καταδικαζουσών εις καταβολήν περιοδικών παροχών και περί τιμωρίας της παραβάσεως της προς διατροφήν υποχρεώσεως».
44.Το άρθρο 5 του αν. ν. της 19ης Νοεμβρίου 1935 «περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως της περί παρασήμων νομοθεσίας» όπως τροποποιήθηκε.
45.Το άρθρο 9 του νόμου ΑΤΙΒ «περί των αδικημάτων και της ασφαλείας των υποβρυχίων καλωδίων».
46.Ο νόμος ΒИ «περί παραποιήσεως γραμματοσήμων κλπ. ξένων κρατών».
47.Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 13 του νόμου 5911 «περί διδακτικών βιβλίων».
48.Τα άρθρα 15 έως και 25 του Ν.Δ/τος της 13 Δεκεμβρίου 1923 «περί ποινικού και πειθαρχικού κώδικος του Εμπ. Ναυτικού».
49.Τα άρθρα 1 και 2 του νόμου 1390/1944 «περί τροποποιήσεως του νόμου 2135 περί εκδικάσεως των εγκλημάτων των ανηλίκων».
50.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του αν. ν. 2724/1940 «περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων».
Γενικά καταργείται κάθε διάταξη που περιέχεται σε ειδικούς νόμους, αν αφορά θέματα που τα ρυθμίζει ο Ποινικός Κώδικας στο ειδικό μέρος του.

28. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2145
της 28/28 Μαΐου 1993 (ΦΕΚ Α΄ 88)
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων.
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ
Άρθρ.1.-1.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 57 Ποιν. Κώδικα, ανωτ. αριθ. 3 & 27).
2.(Προστίθενται εδάφια στην παρ. 2 άρθρ. 82 Ποιν. Κώδικα, ανωτ. αριθ. 3 & 27).
3.(Αντικαθίσταται η παρ. 5 άρθρ. 82 Ποιν. Κώδικα, ανωτ. αριθ. 3 & 27).
4.Οι απολύσεις, που γίνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 82 του Π.Κ., όπως παραπάνω τροποποιήθηκε, ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κρατήσεως στους αρμόδιους εισαγγελείς εκτελέσεως των ποινών και στις αρμόδιες υπηρεσίες ποινικού μητρώου για την καταχώριση στα οικεία ατομικά δελτία.
5.Αλλοδαποί, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτίουν ποινές φυλακίσεως και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 ή 3 του παρόντος άρθρου, απελαύνονται αμέσως από τη χώρα με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου κρατήσεως, εφόσον είχαν εισέλθει ή διέμεναν παρανόμως στη χώρα και δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για τη μη απέλασή τους. Η τυχόν υποβολή αιτήσεως, κατά τις παρ. 2 και 3 του παρόντος ή και η καταβολή του ποσού της μετατροπής, δεν εμποδίζει την απέλαση.
6.Προσωπική κράτηση βάσει κειμένων διατάξεων των κατά την παρ. 2 του παρόντος απολυομένων για την είσπραξη των δικαστικών εξόδων και τελών, που έχουν επιβληθεί με τις αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις, δεν επιτρέπεται.
7.(Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρ. 100Α του Ποιν. Κώδικα, ανωτ αριθ. 3 & 27).
8.Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να εφαρμοστεί και σε όσους κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκτίουν οποιουδήποτε είδους ποινή στερητική της ελευθερίας πρόσκαιρης διάρκειας, εκτός αν εκτίεται ποινή για εμπορία ναρκωτικών ή παράβαση του Νόμ. 1916/1990 ή ληστεία.
9.Οι διατάξεις: α) του άρθρ. 25 του Νόμ. 2058/1952 «περί μέτρων ειρηνεύσεως» β) του άρθρ. 24 του Νόμ. 410/
(Αντί για τη σελ. 84,243) Σελ. 84,243(α)
Τεύχος 1181-Σελ. 87
1976 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ποινικού Κώδικος, του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας και άλλων τινών διατάξεων» και γ) του Π.Δ. 178/1980 «περί του μέτρου του ευεργετικού υπολογισμού του χρόνου εργασίας των καταδίκων», μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις κρατουμένων αντιρρησιών συνείδησης, που εκτίουν ποινή στη στρατιωτική φυλακή της Σίνδου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης.
Άρθρ.2.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 53 Νόμ. 1851/1989, Τόμ. 6Β, σελ. 650,01).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρ.3.-1.(Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρ. 64 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
2.(Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρ. 104 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
3.(Προστίθεται εδάφιο τελευταίο στην παρ. 2 άρθρ. 142 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
4.(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 άρθρ. 145 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
5.(Προστίθεται εδάφιο τελευταίο στην παρ. 2 άρθρ. 308 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
6.(Προστίθεται εδάφιο τελευταίο στην παρ. 5 άρθρ. 327 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
7.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 374 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
8.(Προστίθεται νέα παρ. 1 και οι υπάρχουσες παρ. 1, 2 και 3 αναριθμούνται σε παρ. 2, 3 και 4 στο άρθρ. 375 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23).
9.(Καταργείται το δεύτερο εδάφιο παρ. 2 άρθρ. 486 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
10.(Ανακαθορίζονται τα ποσά που προβλέπονται στις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ παρ. 1 άρθρ. 489 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
11.(Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 6 άρθρ. 497 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
12.(Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρ. 508 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
13.(Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 άρθρ. 282 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).
14.(Προστίθενται εδάφια μετά το δεύτερο εδάφιο παρ. 2 άρθρ. 122 Κωδ. Ποιν. Δικ., Τόμ. 9, σελ. 23 & 136,11).


Σελ. 84,244(α)
Τεύχος 1181-Σελ. 88

Άρθρ.4.-1.(Αντικαθίσταται η παρ. 3 άρθρ. 6 Νόμ. 1916/1990, κατωτ. σελ. 122,47).
2.(Προστίθενται παρ. 1 και 2 και οι υπάρχουσες αναριθμούνται σε παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρ. 7 Νόμ. 1916/1990, κατωτ. σελ. 122,47).
3.(Διαγράφονται λέξεις στην παρ. 1, ήδη παρ. 3, του άρθρ. 7 Νόμ. 1916/1990, κατωτ. σελ. 122,47).
4.(Παρατίθεται κάτω από την παρ. 3 άρθρ. 7 Νόμ. 1916/1990, κατωτ. σελ. 122,47).
5.(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθρ. 9 Νόμ. 1916/1990, κατωτ. σελ. 122,47).
6.(Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρ. 15 Νόμ. 1916/1990, κατωτ. σελ. 122,47).
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρ.5.-(Προστίθεται άρθρ. 394Α μετά το άρθρ. 394 Ποιν. Κωδ., ανωτ. αριθ. 3 & 27).
Άρθρ.6.-(Καταργήθηκε από το άρθρ. 9 Νόμ. 2331/1995, ΦΕΚ Α΄ 173, κατωτ. αριθ. 31).
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρ.7.-1.Στην παρ. 1 εδάφ. α΄ του άρθρ. 14 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 300.000 δραχμ. αυξάνεται σε 600.000 δραχμές.
2.Στην παρ. 2 του άρθρ. 14 του Κ.Πολ.Δ. τα ποσά των 300.000 και 1.000.000 δραχμ. αυξάνονται αντίστοιχα σε 600.000 και 2.000.000 δραχμ.
3.Στην παρ. 4 του άρθρ. 173 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 30.000 δραχμ. αυξάνεται σε 50.000 δραχμ.
4.Στο άρθρ. 205 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 5.000 έως 50.000 δραχμ. αυξάνεται σε 50.000 έως 300.000 δραχμ.
5.Στην παρ. 1 του άρθρ. 207 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 1.000 έως 50.000 δραχμ. αυξάνεται σε 10.000 έως 100.000 δραχμ.
6.Στις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 393 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 120.000 δραχμ. αυξάνεται σε 500.000 δραχμ.
7.Στα άρθρ. 466 και 467 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 60.000 δραχμ. αυξάνεται σε 150.000 δραχμ.
8.Στο άρθρ. 636 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 300.000 δραχμ. αυξάνεται σε 600.000 δραχμ.
9.Στην παρ. 2 του άρθρ. 1047 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των 60.000 δραχμ. αυξάνεται σε 150.000 δραχμ.
10.Τα ποσά, που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρ. 14, 173 παρ. 4, 205, 207 παρ. 1, 393, 466, 467, 636 και 1047 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., μπορούν του λοιπού να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρ.8-1.(Καταργείται η περίπτ. 14 άρθρ. 15 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
2.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 17 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
3.(Προστίθεται άρθρ. 93Α μετά το άρθρ. 93 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
4.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 149 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
5.(Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρ. 260 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
6.(Προστίθεται άρθρ. 270Α, μετά το άρθρ. 270 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
7.(Παρατίθεται κάτω από την παρ. 2 άρθρ. 270 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
8.(Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρ. 283 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
9.α)(Αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια παρ. 1 άρθρ. 341 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
β)(Αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 άρθρ. 341 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
γ)(Αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια παρ. 6 άρθρ. 341 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
δ)Όπου σε άλλες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. γίνεται λόγος για «πράξη δικαστηρίου», που αναφέρεται στη διεξαγωγή των αποδείξεων, αντικαθίσταται με τη λέξη «απόφαση».
10.(Αντικαθίστανται τα δεύτερο και τρίτο εδάφια άρθρ. 396 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
11.(Αντικαθίσταται η παρ. 1 άρθρ. 406 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10 σελ. 7 & 154,09).
Άρθρ.9.-1.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 501 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
2.(Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρ. 513 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
3.(Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρ. 575 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
4.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 625 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
5.(Αντικαθίσταται η παρ. 1 άρθρ. 632 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
6.(Αντικαθίσταται φράση στην παρ. 2 άρθρ. 633 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
7.Στο τέλος της παρ. 1 των άρθρ. 653 και 673, της παρ. 3 των άρθρ. 507 και 764, καθώς και της παρ. 1 του άρθρ. 469 του Κ.Πολ.Δ. προστίθενται οι λέξεις «ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας».
8α.(Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 άρθρ. 674 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
β.(Προστίθεται άρθρ. 675Α, μετά το άρθρ. 675 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
(Αντί για τη σελ. 84,245) Σελ. 84,245(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 33
9.(Προστίθεται περίπτ. γ΄ στην παρ. 1 άρθρ. 681Β΄, Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
10.(Προστίθεται άρθρ. 681Δ΄, μετά το άρθρ. 681Γ΄ Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
11.(Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρ. 690 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
12.(Προστίθενται εδάφια στην παρ. 1 άρθρ. 804 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
13.(Αντικαθίσταται φράση στο πρώτο εδάφιο παρ. 5 άρθρ. 871 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
14.(Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 5 άρθρ. 882 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
15.(Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρ. 899 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
16.(Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρ. 901 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
17.(Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο παρ. 2 άρθρ. 882 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
18.(Αντικαθίσταται η παρ. 7 άρθρ. 882 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
Άρθρ.10.-1.(Προστίθενται λέξεις στο δεύτερο εδάφιο άρθρ. 924 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
2.(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθρ. 926 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
3.(Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 άρθρ. 933 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
4.(Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 άρθρ. 933 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
5.(Αντικαθίσταται η περίπτ. γ΄ παρ. 1 άρθρ. 934 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
6.(Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρ. 937 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
7.(εδάφ.1ο).(Προστίθενται λέξεις στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 άρθρ. 938 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
(εδάφ.2ο).(Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρ. 938 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
8.(Προστίθεται φράση στο τέλος της παρ. 1 άρθρ. 912 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
9.(Προστίθεται άρθρ. 940Α΄ μετά το άρθρ. 940 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
10.(Αντικαθίσταται η περίπτ. β΄ παρ. 2 άρθρ. 960 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
11.(Αντικαθίστανται λέξεις στην παρ. 1 άρθρ. 971 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
12.(Αντικαθίσταται λέξη στην παρ. 1 άρθρ. 973 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
13.(Αντικαθίσταται η περίπτ. β΄ παρ. 3 άρθρ. 999 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
14.(εδάφ.1ο).(Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρ. 1019 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
(εδάφ.2ο).(Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρ. 1019 Κ.Πολ.Δ., Τόμ. 10, σελ. 7 & 154,09).
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρ.11.-(Παρατίθεται στον Τόμ. 6 σελ. 146,17, περιέχει διατάξεις οργανισμού δικαστηρίων και Δικ. λειτουργών).
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρ.12.-(Παρατίθεται στον Τόμ. 6 σελ. 104,265).
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρ.13-19.-(Παρατίθενται στον Τόμ. 29, σελ. 40,455).
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ -
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
Άρθρ.20.-(Παρατίθεται στον Τόμ. 6Β, σελ. 508,49).
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άρθρ.21-22.-(Παρατίθενται στον Τόμ. 6, σελ. 96,15).(Αντί για τη σελ. 84,247(α) Σελ. 84,247(β)
Τεύχος -Σελ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: