22 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαστικό έτος - Δικαστικές διακοπές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Δικαστικό έτος - Δικαστικές διακοπές
Άρθρ.49.-1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.
2. Οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου.
3. Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών συγκροτούνται ένα ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του στρατιωτικού δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.
4. Κατά την περίοδο αυτή τα στρατιωτικά δικαστήρια δικάζουν υποθέσεις για τις οποίες επίκειται παραγραφή ή προβλέπεται προθεσμία εκδίκασης ή αφορούν τον καθορισμό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας ή απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής ή αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση ποινής ή την ανασταλτική δύναμη ενδίκου μέσου.
5. Οι δικαστικοί λειτουργοί που απομακρύνονται από την έδρα τους κατά τη διάρκεια των διακοπών, οφείλουν να δηλώνουν στον Πρόεδρο του στρατοδικείου τον τόπο διαμονής τους. Οι αντεισαγγελείς υποβάλουν ίδια δήλωση και στον προϊστάμενό τους Εισαγγελέα.
6. Αν κατά τη διάρκεια των διακοπών ανακύψει εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη, μπορεί να ανακληθούν από τις διακοπές τους οι δικαστές, από τον Πρόεδρο του στρατιωτικού δικαστηρίου και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, από τον Εισαγγελέα της οικείας εισαγγελίας.
7. Ο δικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση δικαστικών διακοπών για χρόνο μεγαλύτερο των σαράντα ημερών. Ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί από τον Πρόεδρο ή τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα του στρατοδικείου, αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης ή βουλεύματος σε επείγουσα υπόθεση, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.
8. Οι δικαστικοί λειτουργοί που, κατά κύρια τοποθέτηση, υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις (άρθρο 27 §4 ΚΔΣΕΔ) λαμβάνουν εντός της προθεσμίας της παρ. 2 άδεια διακοπών τριάντα (30) ημερών, που χορηγείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Σελ. 214,456
Τεύχος 1398 Σελ. 68

Κανονική άδεια
Άρθρ. 50.-1. Στο δικαστικό λειτουργό είναι δυνατό να χορηγηθεί ύστερα από αίτησή του σε εξαιρετικές περιπτώσεις κανονική άδεια :
α. Μέχρι ένα μήνα, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους και
β. Μέχρι δεκαπέντε ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση. Η άδεια αυτή χορηγείται ολόκληρη ή τμηματικά.
2. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών δεν χορηγείται κανονική άδεια στο δικαστικό λειτουργό που έχει δικαίωμα διακοπών. Επίσης δεν χορηγείται άδεια τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών και τριάντα μέρες μετά τη λήξη τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου ή μέλους της οικογενείας του.
3. Την κανονική άδεια στους μεν Αναθεωρητές και τους Προέδρους των δικαστηρίων χορηγεί ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, στους δε στρατιωτικούς δικαστές χορηγεί ο Πρόεδρος του οικείου στρατοδικείου, μετά από έγκριση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Στον Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου η κανονική άδεια εγκρίνεται από τον ΥΕΘΑ.
4. Αυτός που χορηγεί την άδεια είναι δυνατό να αναβάλλει την έναρξη της άδειας το πολύ επί δέκα ημέρες, αν συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης ή ύστερα από αίτηση του δικαστικού λειτουργού.
5. Για την έναρξη, τη λήξη ή την τυχόν διακοπή της άδειας συντάσσονται εκθέσεις ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου.
6. Η κανονική άδεια είναι δυνατό να ανακληθεί από εκείνον που τη χορήγησε, πριν από τη λήξη της, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης. Η ανάκληση γίνεται μετά από έγκριση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
7. Ο ΥΕΘΑ είναι δυνατό να ανακαλέσει, σε κάθε περίπτωση, την κανονική άδεια δικαστικού λειτουργού λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης.
8. Οι δικαστικοί λειτουργοί, που, κατά κύρια τοποθέτηση, υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις δικαιούνται να λάβουν την άδεια του παρόντος άρθρου, η οποία εγκρίνεται και χορηγείται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Μετάβαση στο εξωτερικό
Άρθρ.51.- Η άδεια για μετάβαση δικαστικού λειτουργού στο εξωτερικό εγκρίνεται από εκείνον που εγκρίνει και την κανονική άδεια.
Συμμετοχή σε σωματεία και οργανώσεις
Άρθρ.52.- 1. Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων μπορούν να συγκροτούν επιστημονικές ενώσεις και σωματεία ή να συμμετέχουν σ' αυτά (άρθρο 26 ΚΔΣΕΔ).
2. Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Ενώσεων των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων διατίθεται κατάλληλος χώρος στα καταστήματα στρατιωτικών δικαστηρίων της έδρας τους.
Δικαστές σε διοικητικές θέσεις
Άρθρ. 53.-1. Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις συνεργάζονται απ' ευθείας με τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και ασκούν μόνο νομικά καθήκοντα, γνωμοδοτώντας στα γραπτά νομικά ερωτήματα που τους τίθενται αρμοδίως. Η ανάθεση σ΄ αυτούς οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή άλλων διοικητικών καθηκόντων απαγορεύεται ως ασυμβίβαστη με το λειτούργημά τους (άρθρο 27 §4 ΚΔΣΕΔ).
2. Οι παραπάνω δικαστικοί λειτουργοί και όταν είναι τοποθετημένοι αποκλειστικά σε διοικητικές θέσεις, μετέχουν στις συνθέσεις των στρατοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΠΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Λοιπές διατάξεις
Μηχανοργάνωση
Άρθρ.54.-Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό βιβλία μπορούν, εναλλακτικά, να καταχωρίζονται σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τα οποία, κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν παρίσταται ανάγκη, θα εκτυπώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία με τη μορφή των σελίδων των αντίστοιχων βιβλίων ή με τη μορφή πινάκων ή καταστάσεων. Για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο τηρούνται σε περιφερειακά αποθηκευτικά μέσα και δύο αντίγραφα ασφαλείας, τα οποία ενημερώνονται σε ημερήσια βάση.
Γραφείο Μελετών
Άρθρ. 55.- 1. Με απόφαση της Ολομέλειας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συνιστάται στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο Γραφείο Μελετών με αντικείμενο τη νομολογία και την έρευνα. Έργο του γραφείου αυτού είναι ιδίως : α) η μελέτη και εισαγωγή στα στρατιωτικά δικαστήρια σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων διαχείρισης δικογραφιών και επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) η συγκέντρωση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση και γενικότερα η αξιοποίηση, κατά τον προσφορότερο τρόπο νομολογικού υλικού και η διαχείρισή του με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γ) η εισαγωγή και η χρήση των νέων τεχνολογιών και των μεθόδων της πληροφορικής στις βιβλιοθήκες των στρατιωτικών δικαστηρίων.
2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο γραφείο διευθύνεται από Αναθεωρητή ή στρατιωτικό δικαστή και στελεχώνεται από στρατιωτικό δικαστή, δικαστικούς γραμματείς και υπαλλήλους της γραμματείας του δικαστηρίου. Ο δικαστής κατά το χρονικό διάστημα που διευθύνει το παραπάνω γραφείο, μπορεί, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, να απαλλαγεί, με απόφαση της ολομέλειας, μερικώς από τα κύρια δικαστικά του καθήκοντα.
3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου αυτού, τα θέματα με τα οποία αυτό θα απασχολείται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
(Μετά τη σελ.214,456) Σελ. 214,457
Τεύχος 1398 Σελ. 69

Άρθρο δεύτερο
1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και του Κανονισμού ο οποίος εκδίδεται με αυτό, αρχίζει ένα (1) μήνα από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού ή ρυθμίζει θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σ' αυτόν.


49. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3036
της 22-23 Ιουλ.2002 (ΦΕΚ Α΄171)
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις.
΄Αρθρ.23.-5. Οι οργανικές θέσεις των Αναθεωρητών Α΄ και Γ΄ αυξάνονται κατά μία.
6. Αυτός που κατέχει τη θέση του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προάγεται, με προεδρικό διάταγμα, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του στο βαθμό του Αναθεωρητή Α΄, υπαγόμενος, από της επιλογής του ως Εισαγγελέα, στη ρύθμιση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επιλέγεται και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Για τις λοιπές διατάξεις βλ.τόμ.36 σελ.112,07.


Σελ. 214,458
Τεύχος 1398 Σελ. 70
50. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Αριθ. 5
της 8 Ιουν. 2004/11 Μαΐου 2005 (ΦΕΚ Β΄ 626)
Έγκριση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Που προβλέπεται από το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ( π.δ. 21/2002) αποτελουμένη από τους:
1. Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο, Αναθεωρητή Α΄, Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο.
2. Εμμανουήλ Βασιλακάκη, Αναθεωρητή Β΄, Αντιπρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,
3. Θωμά Καρανίσα, Αναθεωρητή Β΄, Αντιπρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,
4. Δημήτριο Ασδέρη, Αναθεωρητή Β΄, Αντιπρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,
5. Κων/νο Σταμπουλή, Αναθεωρητή Γ΄,
6. Μιχαήλ Πολιτάκη, Αναθεωρητή Γ΄,
7. Δημήτριο Μπακόλα, Αναθεωρητή Γ΄
8. Γεώργιο Καντιδενό, Αναθεωρητή Γ΄,
9. Αντώνιο Μπελαντώνα, Αναθεωρητή Γ΄,
10. Πέτρο-Ιωάννη Αργιανίδη, Αναθεωρητή Γ΄, και
11. Ιωάννη Τσιλίδη, Αναθεωρητή Γ΄, ως μέλη, μη παρισταμένων των λοιπών δύο (2) μελών, ήτοι του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αναθεωρητή Α΄ Μιχαήλ Γκολέμη και του Αναθεωρητή Γ΄ Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη λόγω αναρρωτικής αδείας.
ΣΥΝΗΛΘΕ
σε συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (1ος όροφος, 101 γραφείο), σήμερα, την 8η του μηνός Ιουνίου του έτους 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, κατόπιν των υπ" αριθ. Πρωτ. 106605/5.5.2004 νομίμων προσκλήσεων του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 21/2002, παρουσία και του Γραμματέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Σχη (ΔΓ) Ξόμαλη Θεοδώρου, για να αποφασίσει επί της εγκρίσεως του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (άρθρο 43 § 2 π.δ. 21/2002), με εισηγητές, τους Αναθεωρητές Γ΄ Μιχαήλ Πολιτάκη και Πέτρο - Ιωάννη Αργιανίδη.
Η Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σε νόμιμη απαρτία ευρισκόμενη (κατ" άρθρα 11 παρ. 7 και 43 π.δ. 21/2002) αφού έλαβε υπόψη του:
α. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 106605/5.5.2004 έγγραφο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
β. Το ν. 2304/1995 «Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων».
γ. Το π.δ. 21/2002 «Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου».
δ. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που κατατέθηκε στην ολομέλεια από τους ανωτέρω Εισηγητές ως ακολούθως:
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο
Επειδή κατά τη διαλογική συζήτηση των μελών του Συμβουλίου, για την έκδοση αποφάσεως, διατυπώθηκαν διάφορες γνώμες και απόψεις των μελών επί της εγκρίσεως του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφασίζει, ομόφωνα:
Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Οργάνωση και λειτουργία Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
Άρθρο 1
Δικαιοδοσία Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
1. Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο είναι το ανώτατο στρατιωτικό Δικαστήριο και λειτουργεί και ως ακυρωτικό, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ΣΠΚ. (άρθρο 198 παρ. 2 ΣΠΚ).
2. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους προίστανται όλων των στρατιωτικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Σύσταση και λειτουργία
1. Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο συνεδριάζει ως Τριμελές ή Πενταμελές κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ΣΠΚ.(Μετά τη σελ.214,458) Σελ. 214,459
Τεύχος Σελ.

2. Λειτουργεί σε δύο τμήματα. Το Α΄ Τμήμα συνεδριάζει στην αίθουσα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου στην Αθήνα. Το Β΄ Τμήμα συγκροτείται ως μεταβατικό και συνεδριάζει είτε στις εγκαταστάσεις του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης είτε στις αντίστοιχες του Στρατοδικείου Ξάνθης, κατά περίπτωση.
Άρθρο 3
Ειδικά καθήκοντα του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου διευθύνει το δικαστήριο, ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 21 του παρόντος που προσιδιάζουν στην ιδιότητά του, στα οποία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αναθεωρητή για τα εξ αυτών διοικητικά και από τους Αντιπροέδρους ή Αναθεωρητές, μέλη του δικαστηρίου, κατά σειρά αρχαιότητας, για τα εξ αυτών δικαστικά (άρθρο 189 ΣΠΚ) και επιπλέον:
α. Προεδρεύει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) (άρθρο 57 παρ. 1 ΚΔΣΕΔ), στο Επταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο (άρθρο 90 παρ. 2 ΚΔΣΕΔ), καθώς και στην εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισμού προσλήψεως παρέδρων (άρθρο 4 παρ. 1α΄ ΚΔΣΕΔ).
β. Εγκρίνει την κανονική άδεια σε όλους τους Στρατιωτικούς Δικαστές.
γ. Παραγγέλλει στον Επιθεωρητή Αναθεωρητή έκτακτη ή συμπληρωματική επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας, γραμματείας ή δικαστικού λειτουργού (άρθρο 132 παρ. 1β΄ ΚΔΣΕΔ).
δ. Γνωματεύει επί των εκθέσεων αξιολογήσεως των προϊσταμένων δικαστικών γραμματέων της γραμματείας των στρατιωτικών δικαστηρίων.
ε. Ορίζει τις συνθέσεις του Δικαστηρίου και Δικαστικού Συμβουλίου.
Άρθρο 4
Ειδικά καθήκοντα Εισαγγελέα Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
Ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 22 και τις αρμοδιότητες του άρθρου 23 του π.δ. 21/2002 που προσιδιάζουν στην ιδιότητά του και επιπλέον:
α. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και του δικαστικού συμβουλίου.
β. Ασκεί την πειθαρχική δίωξη για τους δικαστικούς λει-τουργούς μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α (άρθρο 96 περίπτ. β~ ΚΔΣΕΔ).


Σελ. 214,460
Τεύχος Σελ.

γ. Γνωμοδοτεί σε ερωτήματα που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις.
δ. Μπορεί κατά την κρίση του να προκαλεί την γνωμοδό-τηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
ε. Ζητεί τη σύγκληση της Ολομέλειας του Αναθεωρητι-κού Δικαστηρίου.
στ. Παραγγέλλει στον Επιθεωρητή Αναθεωρητή έκτακτη ή συμπληρωματική επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγ-γελίας, γραμματείας ή δικαστικού λειτουργού (άρθρο 132 § 1β~ ΚΔΣΕΔ).
ζ. Επιθεωρεί τη γραμματεία του Αναθεωρητικού Δικα-στηρίου και την Εισαγγελία αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 139 του ΚΔΣΕΔ.
η. Γνωματεύει επί των εκθέσεων αξιολογήσεως των προϊσταμένων δικαστικών γραμματέων των εισαγγελιών των στρατιωτικών δικαστηρίων.
ι. Ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 21 παρ. 2 του Κα-νονισμού Στρατιωτικών Φυλακών.
Άρθρο 5
Καθήκοντα Αντιπροέδρων
1. Οι Αντιπρόεδροι του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αναπληρώνουν, κατά σειρά αρχαιότητας, τον Πρόεδρο του αυτού δικαστηρίου στα δικαστικά του καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει (άρθρο 189 ΣΠΚ).
2. Πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα, ο μεν πρώτος Αντιπρόεδρος είναι πρόεδρος του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 90 § 1 ΚΔΣΕΔ), ο δε νεώτερος Αντιπρόεδρος είναι προϊστάμενος της επιθεώρησης των Στρατοδικείων και των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 136 1 ΚΔΣΕΔ).
Άρθρο 6

Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων 8.Ξ.δ.50
Καθήκοντα Προϊσταμένου Επιθεώρησης
Ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης προΐσταται της υπηρεσίας επιθεώρησης και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τα άρθρα 136 και επόμενα του ΚΔΣΕΔ και ενημερώνεται από τον Επιθεωρητή όταν το κρίνει αναγκαίο, για την πορεία της επιθεώρησης γενικά.
Άρθρο 7
Καθήκοντα Επιθεωρητή
1. Ο Επιθεωρητής, οριζόμενος για ένα χρόνο από το ΑΔΣ άρθρο 131 § 2 ΚΔΣΕΔ), διενεργεί τις τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των στρατοδικείων, και γραμματειών τους και των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 132 § 1 ΚΔΣΕΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣΕΔ.
2. Ειδικότερα ο Επιθεωρητής, ως προς τις τακτικές επιθεωρήσεις, καταρτίζει και αποστέλλει εγκαίρως, τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) ημέρες, προς τα δικαστήρια σχετικό πρόγραμμα που περιέχει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της επιθεώρησης, το οποίο κοινοποιεί και στον Προϊστάμενο Επιθεώρησης. Το πρόγραμμα αυτό αφού εγκριθεί από τον ΥΕΘΑ διαβιβάζεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την έγκριση και τη χορήγηση του χρηματικού ποσού προς κάλυψη της κατά περίπτωση απαιτούμενης δαπάνης.
3. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο χρόνος όμως επιθεώρησης μπορεί να παραταθεί για λογικό χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη της εργασίας.
4. Ο Επιθεωρητής υποβάλλει τις εκθέσεις της τακτικής επιθεώρησης στον Προϊστάμενο Επιθεώρησης για κάθε δικαστήριο χωριστά, εντός της προθεσμίας του άρθρου 135 του ΚΔΣΕΔ από τη λήξη της ετήσιας τακτικής επιθεώρησης.
5. Οι εκθέσεις έκτακτης ή συμπληρωματικής επιθεώρησης υποβάλλονται εντός του χρονικού ορίου το οποίο ορίζεται από εκείνου ο οποίος έδωσε τη σχετική παραγγελία ενέργειάς της.
Άρθρο 8
Ολομέλεια Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
1. Η Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποτελείται από όλους τους Αναθεωρητές που υπηρετούν σε αυτό και στην εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Στην Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αναπληρούμενος κατά σειρά από τον Εισαγγελέα και τους Αντιπροέδρους.
2. Στην αρμοδιότητα του της Ολομέλειας υπάγονται πέρα από τα θέματα που αναφέρονται στο αρ. 11 π.δ. 21/2000, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως, οι γνωμοδοτήσεις ή προτάσεις που αφορούν θέματα μείζονος σημασίας για την οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στο χώρο αυτό. Επίσης η Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εκφέρει γνώμη επί σχεδίων νόμων ή κανονισμών που αφορούν γενικά στα παραπάνω θέματα. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εντός της προθεσμίας του άρθρου 12 παρ. 1 του π.δ. 21/2002.
Άρθρο 9
Καθήκοντα Αναθεωρητών και Αντεισαγγελέων
Οι διατάξεις του άρ. 6 π.δ. 21/2002 εφαρμόζονται αναλόγως και στους Αναθεωρητές όταν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου και του δικαστικού συμβουλίου οριζόμενοι από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 8 και 24 του Π.Δ.. 21/2002 εφαρμόζονται αναλόγως στους Αντεισαγγελείς του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Άρθρο 10
Γραμματεία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
1. Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο και στην Εισαγγελία, λειτουργούν γραμματείες σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 και 30 π.δ. 21/2002 που εφαρμόζονται αναλογικά σε όση έκταση επιβάλλει η αρμοδιότητα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
2. Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο λειτουργεί Γραφείο Προέδρου ο προϊστάμενος του οποίου είναι προσωπικό υπηρεσιακό όργανο του Προέδρου και ασχολείται με την προσωπική-υπηρεσιακή αλληλογραφία αυτού, καθώς και με τις εν γένει υπηρεσιακές και εθιμοτυπικές δραστηριότητες του Γραφείου.
3. Λειτουργεί επίσης κοινή Γραμματεία Αντιπροέδρων.(Μετά τη σελ.214,460) Σελ. 214,461
Τεύχος Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

8.Ξ.δ.50 Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων
Λοιπά Όργανα
Άρθρο 11
Γραμματεία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
1. Στο ΑΔΣ λειτουργεί γραμματεία, την οποία διευθύνει ο Γραμματέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, άλλος δικαστικός γραμματέας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (άρθρο 57 § 3 ΚΔΣΕΔ).
2. Ο Γραμματέας του ΑΔΣ:
α. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΑΔΣ και ειδοποιεί εγγράφως τα μέλη του για την ημε-ρομηνία της συνεδρίασης.
β. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΑΔΣ και τηρεί τα πρακτικά.
γ. Μεριμνά για την υποβολή των αποφάσεων του ΑΔΣ μαζί με το κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως στον ΥΕΘΑ (άρθρο 58 § 5 ΚΔΣΕΔ).
δ. Χορηγεί αποσπάσματα των αποφάσεων του ΑΔΣ στον ενδιαφερόμενο δικαστικό λειτουργό, εφόσον το ζητήσει (άρθρο 58 § 6 ΚΔΣΕΔ).
ε. Ειδοποιεί τον δικαστικό λειτουργό που μετατίθεται χωρίς αίτηση του.
στ. Δέχεται τις αιτήσεις των δικαστικών λειτουργών για ανάκληση της μετάθεσης.
ζ. Αποστέλλει το πρακτικό κληρώσεως των μελών του ΑΔΣ στον ΥΕΘΑ (άρθρο 55 § 4 ΚΔΣΕΔ).
η. Τηρεί τους ατομικούς φακέλους των δικαστικών λει-τουργών υπό την εποπτεία του Προέδρου του Αναθεωρητι-κού Δικαστηρίου (άρθρο 40 §1 ΚΔΣΕΔ).
θ. Επιμελείται της κλήσης του δικαστικού λειτουργού ε-νώπιον του ΑΔΣ στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο.
ι. Φυλάσσει τις αποφάσεις και τα πρακτικά του ΑΔΣ, τα βι-βλία και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.
ια. Επιμελείται για την εισαγωγή στο ΑΔΣ των αιτήσεων των δικαστικών λειτουργών ή άλλων αρχών.
3. Στο ΑΔΣ λειτουργεί γραμματεία πειθαρχικών συμβουλίων. Αυτή αποτελεί τμήμα της γραμματείας του ΑΔΣ και επιμελείται όλων των κλήσεων, προσκλήσεων, επιδόσεων, γνωστοποιήσεων και λοιπών γραμματειακών πράξεων που σχετίζονται με την πειθαρχική διαδικασία.
Σελ. 214,462
Τεύχος Σελ.

Άρθρο 12
Βιβλία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
1. Στη Γραμματεία του ΑΔΣ τηρούνται τα ακόλουθα βι-βλία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
β. Βιβλίο προσδιορισμού συνεδριάσεων ΑΔΣ.
γ. Βιβλίο αποφάσεων.
δ. Βιβλίο προσφυγών - ενστάσεων.
ε. Βιβλίο τήρησης πρακτικών κληρώσεως των μελών του ΑΔΣ.
2. Στη γραμματεία πειθαρχικών συμβουλίων τηρούνται αντίστοιχα βιβλία και επιπλέον βιβλίο πειθαρχικών ποινών των δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 13

Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων 8.Ξ.δ.50
Γραμματεία Επιθεώρησης
1. Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο λειτουργεί, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Επιθεώρησης, γραμματεία επιθεώρησης της οποίας προϊσταται Αξκός (ΔΓ) βαθμού τουλάχιστον Υπλγού (ΔΓ) η οποία μεριμνά για όλες τις γραμματειακές πράξεις που έχουν σχέση με την επιθεώρηση των στρατοδικείων και των δικαστικών λειτουργών και συνοδεύει τον Επιθεωρητή κατά τις επιθεωρήσεις.
2. Η γραμματεία επιθεώρησης αποτελείται από το Τμήμα Επιθεωρητή και από το Τμήμα Προϊσταμένου Επιθεώρησης.
3. Στο Τμήμα του Επιθεωρητή τηρείται το βιβλίο πρω-τοκόλλου
4. Στο Τμήμα του προϊσταμένου Επιθεώρησης τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:
α. Βιβλίο Πρωτοκόλλου
β. Βιβλίο Προσφυγών
γ. Βιβλίο Πράξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο 14
Δικαστικό έτος - Δικαστικές διακοπές
1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.
2. Οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 15η Σεπτεμβρίου.
3. Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών συγκροτούνται ένα ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του δικαστηρίου και της εισαγγελίας του.
4. Κατά την περίοδο αυτή το αναθεωρητικό δικαστήριο συνεδριάζει προκειμένου να δικάσει υποθέσεις οι οποίες, κατά την κρίση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και κατόπιν εισηγήσεως του Εισαγγελέως ή ομοίως του νόμιμου αναπληρωτή του εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 21/2002.
5. Οι Αναθεωρητές οι οποίοι απομακρύνονται από την έδρα τους κατά τη διάρκεια των διακοπών οφείλουν να δηλώνουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου τον τόπο διαμονής τους. Οι Αντεισαγγελείς υποβάλλουν την ίδια δήλωση στον προϊστάμενο τους Εισαγγελέα.
Άρθρο 15
Ασφάλεια - Όργανα Υπηρεσίας
1. Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης του κτιρίου εντός του οποίου στεγάζεται το Αναθεωρητικό Δικαστήριο έχει η στρατιωτική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί αρμοδίως η φύλαξη των εν γένει στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
2. Την ευθύνη της εσωτερικής φύλαξης έχουν τα όργανα υπηρεσίας του δικαστηρίου τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια των στρατιωτικών καταστημάτων εκ του υπηρετούντος σ" αυτό προσωπικού.
3. Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή ο κατόπιν εντολής του αναπληρών αυτόν στα διοικητικά καθήκοντα κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 π.δ. 21/2002, εκδίδει τις αναγκαίες διαταγές προς υλοποίηση των προβλεπομένων στην παρ. 2 του παρόντος.
4. Κατά τις συνεδριάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων η τήρηση των μέτρων τάξεως και ασφαλείας ανήκει στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα και με ευθύνη του γραμματέως της Εισαγγελίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συντάσσεται πίνακας των προγραμματισμένων προς εκδίκαση υποθέσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και ζητείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, η αποστολή ικανής κατά περίπτωση αστυνομικής δυνάμεως προς τήρηση της τάξεως κατά τις συνεδριάσεις.
Άρθρο 16
Ειδικές ρυθμίσεις
1. Τα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και οι Αντεισαγγελείς οφείλουν να ευρίσκονται στην έδρα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατά το χρόνο ενάσκησης των καθηκόντων τους, ο οποίος εξαιρουμένων των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου δεν δύναται να είναι διάφορος του χρόνου εργασίας στο Δημόσιο.
2. Οι συνεδριάσεις του Δικαστηρίου αρχίζουν την 09.00 π.μ.
3. Ο χρόνος διακοπής της συνεδριάσεως για τους αναφερόμενους στην παρ. 2 του άρθρου 339 κ.π.δ. λόγους, ορίζεται από τον διευθύνοντα τη συζήτηση και τηρείται επακριβώς.


(Μετά τη σελ.214,462) Σελ. 214,463
Τεύχος Σελ.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 146 ν. 2304/1995 Προεδρικά Διατάγματα, τα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και οι Αντεισαγγελείς τούτου οφείλουν να φέρουν αξιοπρεπή ένδυση συνάδουσα προς την ιδιότητά τους.

8.Ξ.δ.51-52 Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων
5. Το Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό οφείλει να προσέρχεται στην υπηρεσία του και να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τα υπό των νόμων και στρατιωτικών κανονισμών εκάστοτε οριζόμενα το πρώτο και κατά τα υπό τη σχετική νομοθεσία, η οποία διέπει τη σχέση του με το δημόσιο, το δεύτερο.
Άρθρο 17
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

51. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Αριθ. 7
της 4 Οκτ. 2004/11 Μαΐου 2005 (ΦΕΚ Β΄ 626)
Έγκριση των κανονισμών των Στρατιωτικών
Δικαστηρίων.

52. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 166
της 21 Ιουλ./21 Αυγ. 2006 (ΦΕΚ Α΄ 178)
Τύπος και αρχή εκδόσεως του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 146 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄), όπως το άρθρο 146 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 2721/1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 τ.Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 τ.Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 τ.Α΄).
β. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 5 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 7 του ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (ΦΕΚ 29 τ.Α΄).
γ. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 7 παρ. 1 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας κλπ» (ΦΕΚ 75 τ.Α΄).Σελ. 214,464
Τεύχος Σελ.

δ. Το άρθρο 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή τα έντυπα των ταυτοτήτων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος θα τυπώνονται ατελώς από το Τυπογραφείο του Ελληνικού Στρατού (ΤΥΕΣ) όπου τυπώνονται και τα έντυπα ταυτοτήτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η δε εκτύπωση των στοιχείων επί των ταυτοτήτων θα γίνεται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με χρήση συσκευών εκτύπωσης που ήδη υπάρχουν.
ε. Η σχετική πρόταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων υπό πενταμελή σύνθεση, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2006 απόφαση αυτού.
στ. Την υπ’ αριθμ. 146/13.6.2006 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων 8.Ξ.δ.52
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται:
α. Για την έκδοση δελτίων ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, για την αντικατάσταση των δελτίων στις περιπτώσεις προαγωγής του δικαιούχου, φθοράς, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του δελτίου, καθώς και για την αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας με τα οποία είναι εφοδιασμένοι οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την ημερομηνία θέσης του παρόντος σε ισχύ και τα οποία έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
β. Για την έκδοση δελτίων ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τιμητικά και μετά τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσεώς τους, τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΔΣΕΔ), καθώς και για την αντικατάσταση των δελτίων αυτών στις περιπτώσεις φθοράς, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη δυνατότητα του εισαγγελέα του στρατιωτικού δικαστηρίου να εκδίδει ειδικά δελτία για τη βεβαίωση της ιδιότητας των εισαγγελικών λειτουργών της εισαγγελίας του στρατιωτικού δικαστηρίου, κατά τα άρθρα 22 παρ. 1 στοιχ. Ζ΄ και 39 του «Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου» (κυρωτικό π.δ. 21/2002, ΦΕΚ 12 τ.Α΄).
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών – Αρχή εκδόσεως του δελτίου ταυτότητας
1. Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με «δελτίο ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων» το οποίο εκδίδεται ατελώς με βάση τις διατάξεις του παρόντος, αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.).
2. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την προαγωγή του, κάθε δικαστικός λειτουργός οφείλει να ζητήσει την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητος.
3. Κατά τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης του για οποιονδήποτε λόγο, κάθε δικαστικός λειτουργός παραδίδει υποχρεωτικά στη ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ το δελτίο ταυτότητας με το οποίο είναι εφοδιασμένος και παραλαμβάνει τη βεβαίωση του άρθρου 7 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄) για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας. Εάν διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχε τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του ΚΔΣΕΔ, εφοδιάζεται, εφόσον το επιθυμεί, με «δελτίο ταυτότητας επίτιμου δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων», το οποίο κατέχει παράλληλα με την αστυνομική του ταυτότητα και το οποίο εκδίδεται ατελώς κατά τις διατάξεις του παρόντος αποκλειστικά από τη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.
4. Η ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ καταστρέφει τα δελτία που επιστρέφονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4.
Άρθρο 3
Τύπος δελτίου ταυτότητας
1. Το δελτίο ταυτότητας είναι διαστάσεων 0,800 Χ 0,520 εκατοστών του μέτρου, έχει δύο όψεις και φέρει μοναδική αρίθμηση στην εμπρόσθια όψη.
2. Για την έκδοση του κάθε δελτίου ταυτότητας χρησιμοποιούνται ειδικά έντυπα που αποτελούνται από τρία τμήματα. Τα δύο πρώτα τμήματα του εντύπου χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, ως εμπρόσθια και οπίσθια όψη του δελτίου ταυτότητας. Το τρίτο τμήμα, το οποίο είναι όμοιο κατά περιεχόμενο με την εμπρόσθια όψη του δελτίου ταυτότητας, παραμένει στο αρχείο της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δύο όψεις του δελτίου ταυτότητας καθορίζονται στο επόμενο άρθρο.
3. Ο ακριβής τύπος, η εμφάνιση και το χρώμα των τριών τμημάτων του ειδικού εντύπου που χρησιμοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» του παρόντος. Ο ακριβής τύπος, η εμφάνιση και το χρώμα των τριών τμημάτων του ειδικού εντύπου που χρησιμοποιείται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του ΚΔΣΕΔ, είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα «Β» του παρόντος.

(Μετά τη σελ.214,464) Σελ. 214,465
Τεύχος Σελ.
4. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας στην εμπρόσθια όψη αναγράφονται στην ελληνική. Τα στοιχεία στην οπίσθια όψη αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743 (Απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης υπό στοιχεία ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167 της 28.9.1983, ΦΕΚ 579 τ.Β΄). Το πρότυπο αυτό δεν ακολουθείται, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου στην αίτησή του του άρθρου 4 παρ. 1, σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου είναι γραμμένα με διαφορετικό τρόπο σε ήδη εκδοθέν ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο, ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής. Σ’ αυτή τη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να συνυποβάλλει μαζί με την αίτησή του και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού.

8.Ξ.δ.52 Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων
5. Η μοναδική αρίθμηση κάθε δελτίου ταυτότητας απαρτίζεται από ένα κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου και έναν τετραψήφιο αριθμό και δίδεται στο δελτίο από τη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.
Άρθρο 4
Στοιχεία των δύο όψεων των δελτίων ταυτότητας
1. Τα δελτία ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Εμπρόσθια όψη
1. Αριθμος ταυτοτητας
2. Αριθμος μητρωου δικαστικου λειτουργου
3. Βαθμος
4. Επωνυμο
5. Ονομα
6. Ονοματεπωνυμο πατερα
7. Ονοματεπωνυμο μητερας
8. Ημερομηνια γεννησεως
9. Τοπος γεννησεως
10. Δημοτης
11. Ομαδα αιματος
12. Rhesus
Β. Οπίσθια όψη
1. Identity Card Number
2. Serial Number 3. Status
4. Rank
5. Family Name
6. First Name
7. Father’s full Name
8. Date of Birth
9. Blood Type
10. Rhesus
Σελ. 214,466
Τεύχος Σελ.

2. Στο πεδίο «βαθμός» της εμπρόσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται τόσο ο βαθμός του στρατιωτικού δικαστή όσο και η αντιστοιχία αυτού κατ’ άρθρο 142 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πεδίο «ημερομηνία γεννήσεως» της εμπρόσθιας όψης του δελτίου, η ημερομηνία αναγράφεται με τη μορφή «ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ». Στο πεδίο «status» της οπίσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται στην αγγλική η ένδειξη «Member of the Jud. Corps of the Hellenic Armed Forces», στο δε πεδίο «rank» αναγράφεται στην αγγλική τόσο ο βαθμός του στρατιωτικού δικαστή όσο και η αντιστοιχία αυτού κατ’ άρθρο 142 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, συνοδευόμενη από την ένδειξη «Jud. Corps». Οι βαθμοί των στρατιωτικών δικαστών και η αντιστοιχία τους προς τους βαθμούς των αξιωματικών, στην αγγλική, φαίνονται στο Παράρτημα «Γ» του παρόντος.
3. Τα δελτία ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία, κατά το άρθρο 64 παρ. 1 του ΚΔΣΕΔ, περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:

Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων 8.Ξ.δ.52
Α. Εμπρόσθια όψη
1. Κατάσταση
2. Αριθμός ταυτότητας
3. Αριθμός μητρώου δικαστικού λειτουργού
4. Βαθμός
5. Επώνυμο
6. Όνομα
7. Ονοματεπώνυμο πατέρα
8. Ονοματεπώνυμο μητέρας
9. Ημερομηνία γεννήσεως
10. Τόπος γεννήσεως
11. Δημότης
12. Ομάδα αίματος
13. Rhesus
Β. Οπίσθια όψη
1. Identity Card Number
2. Serial Number
3. Status
4. Rank
5. Family Name
6. First Name
7. Father’s full Name
8. Date of Birth
9. Blood Type
10. Rhesus
4. Στο πεδίο «ημερομηνία γεννήσεως» της εμπρόσθιας όψης του δελτίου, η ημερομηνία αναγράφεται με τη μορφή «ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ». Στο πεδίο «κατάσταση» της εμπρόσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται «επίτιμος δικαστικός λειτουργός του δικαστικού σώματος ΕΔ», στο δε πεδίο «βαθμός» αναγράφεται ο βαθμός που αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο λύεται η υπηρεσιακή σχέση του δικαστικού λειτουργού. Στο πεδίο «status» της οπίσθιας όψης του δελτίου, αναγράφεται στην αγγλική η ένδειξη «Honorary Member of the Jud. Corps of the Hellenic Armed Forces», για δε το πεδίο «rank» ισχύει ό,τι αναφέρεται παραπάνω στη παράγραφο 2.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας
1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται στη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. τα παρακάτω δικαιολογητικά, είτε από τον στρατιωτικό δικαστή αυτοπροσώπως είτε μέσω της υπηρεσίας στην οποία αυτός υπηρετεί:
α. Αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται στο Παράρτημα «Δ» του παρόντος.
β. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαυγείς, σε λευκό φόντο, διαστάσεων 0,252 Χ 0,250 εκατοστών του μέτρου και πάχους έως 0,0001 εκατοστών του μέτρου, επί πορώδους χάρτου τύπου ματ, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν τη μορφή του αιτούντος στρατιωτικού δικαστή κατά μέτωπο μέχρι του στήθους, ασκεπή και με πολιτική περιβολή και ευπρεπή εμφάνιση. Στην οπίσθια πλευρά τους οι φωτογραφίες πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τη μονογραφή και το ονοματεπώνυμο του στρατιωτικού δικαστή.
γ. Κατά την αρχική έκδοση του δελτίου, έγγραφο ή βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματος και το RHESUS του αιτούντος, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει την ομάδα αίματός του και το RHESUS. Τα δύο αυτά στοιχεία αναγράφονται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή τους.
2. Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους στρατιωτικούς δικαστές είναι κάτοχοι στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μπορούν με την αίτηση τους της παραγράφου 1α΄ να ζητήσουν ο αριθμός του δελτίου αυτού να αποτελέσει και τον αριθμό του νέου δελτίου ταυτότητας δικαστικού λειτουργού του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που θα τους χορηγηθεί.
3. Η ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. ελέγχει τα στοιχεία της αιτήσεως για την πληρότητα και ακρίβειά τους, με βάση και τα στοιχεία που τηρούνται στους ατομικούς φακέλους και το μητρώο δικαστικών λειτουργών κατά τα άρθρα 40 και 41 του ΚΔΣΕΔ και το π.δ. 57/1996 «Ατομικοί φάκελοι και μητρώο δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων» (ΦΕΚ 48 τ.Α΄).
4. Τα δελτία συμπληρώνονται και στη συνέχεια υπογράφονται από το Διευθυντή της ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του, στην κατάλληλη θέση που υπάρχει για το σκοπό αυτό στην οπίσθια όψη του δελτίου και σφραγίζονται με τη στρογγυλή σφραγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ακολούθως ενσωματώνονται εντός φύλλων διαφανούς πλαστικής ύλης (πλαστικοποίηση) και παραδίδονται με απόδειξη στους δικαιούχους, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.
(Μετά τη σελ.214,466) Σελ. 214,467
Τεύχος Σελ.

5. Κατά την παράδοση στο δικαιούχο του νέου δελτίου ταυτότητας επιστρέφεται απαραιτήτως το παλαιό, με το οποίο ήταν εφοδιασμένος μέχρι εκείνη τη στιγμή ο δικαστικός λειτουργός. Τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Διευθυντού ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. καταστρέφει τα παλαιά δελτία εντός των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους και συντάσσει προς απόδειξη αυτού πρακτικό καταστροφής.

8.Ξ.δ.52 Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. συλλέγει τα δελτία με τα οποία είναι εφοδιασμένοι οι δικαστικοί λειτουργοί και τα επιστρέφει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τις οποίες είχαν εκδοθεί, προς καταστροφή. Εάν υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο είναι εφοδιασμένοι με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και οι νεοκατατασσόμενοι δικαστικοί λειτουργοί, παραδίδουν το δελτίο αυτό στη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. Τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, διαβιβάζονται στις αστυνομικές αρχές έκδοσής τους για καταστροφή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εφαρμόζονται και για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών που διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεως που κατείχαν τελευταία.
Άρθρο 6
Τήρηση στοιχείων και ειδικού βιβλίου από τη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.
1. Η ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. για κάθε δελτίο ταυτότητας το οποίο εκδίδει για οποιονδήποτε λόγο, τηρεί στο αρχείο της το τρίτο τμήμα του ειδικού εντύπου του άρθρου 3 παρ. 2, στο οποίο επικολλάται η δεύτερη από τις δύο φωτογραφίες του αιτούντος, καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1.
2. Όλα τα εν ισχύει δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται επίσης η καταστροφή ή αντικατάσταση των δελτίων για οποιονδήποτε λόγο.
3. Σε περίπτωση καταστροφής του δελτίου ταυτότητας ή αντικατάστασής του για οποιοδήποτε λόγο, καταστρέφονται και τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί για την έκδοσή του.

Σελ. 214,468
Τεύχος Σελ.

Άρθρο 7
Διαδικασία σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, κλοπής ή φθοράς του δελτίου ταυτότητας
1. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας, ο στρατιωτικός δικαστής οφείλει να υποβάλει αμέσως:
α. Αναφορά στην υπηρεσία όπου υπηρετεί, στην οποία εκθέτει τις συνθήκες απώλειας, καταστροφής ή κλοπής και παρέχει κάθε δυνατή σχετική πληροφορία που αποδεικνύει το βάσιμο των ισχυρισμών του.
β. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1 για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Στην αίτηση που υποβάλλει πρέπει να φαίνεται επακριβώς και ο λόγος για τον οποίο ζητείται η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.
2. Η ΔΣΔ ενημερώνει για την απώλεια ή κλοπή του δελτίου τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και τις κατάλληλες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Εκείνος που βρίσκει δελτίο ταυτότητας στρατιωτικού δικαστή οφείλει να το παραδώσει στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, ή στο πλησιέστερο φρουραρχείο. Οι αρχές αυτές υποχρεούνται να διαβιβάσουν το δελτίο στη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. Η ΔΣΔ παραλαμβάνει το δελτίο που βρέθηκε, ερευνά εάν έχει μεσολαβήσει δήλωση για την απώλεια και αντικατάστασή του και προβαίνει στη καταστροφή του.
4. Σε περίπτωση φθοράς του δελτίου ταυτότητας, η οποία καθιστά το έντυπο ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση, ο στρατιωτικός δικαστής υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 1 για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, καθώς και το φθαρμένο δελτίο του οποίου ζητείται η αντικατάσταση.
5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για την απώλεια, καταστροφή, κλοπή ή φθορά του δελτίου ταυτότητας των επίτιμων δικαστικών λειτουργών.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΘΕΜΑ
ε

Γραμματείς Στρατοδικείων
Βλ. και άρθρα 210,215-217 Στρατ. Ποιν. Κώδικος.

1. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 9 Δεκ. 1922
Περί ελαττώσεως του μονίμου κατωτέρου προσωπικού της στρατ. δικαιοσύνης.
(Προσωρινής ισχύος).

2. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 9/10 Δεκ. 1922
Περί προσωρινών υπογραμματέων και γραφέων της στρατ. δικαιοσύνης.
Άρθρον 1
Εν καιρώ επιστρατεύσεως δύνανται να διορισθώσι προσωρινοί υπογραμματείς και γραφείς της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κατά τα εφεξής ειδικώτερον οριζόμενα:
1)Προσωρινοί υπογραμματείς επί βαθμώ λοχίου διορίζονται έφεδροι υπηρετούντες οπλίται, οίτινες α)έχουσι δίπλωμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, ή β)είναι υπογραμματείς των κοινών δικαστηρίων.
2)Προσωρινοί γραφείς, επί βαθμώ δεκανέως διορίζονται έφεδροι υπηρετούντες οπλίται, οίτινες είναι α)φοιτηταί της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, ή β)υπογραμματείς ή γραφείς των κοινών δικαστηρίων.
3)Οί τε υπογραμματείς και γραφείς διορίζονται υπό του υπουργού των Στρατιωτικών ή υπό του Αρχηγού του εν εκστρατεία στρατού, ορκίζονται δε ενώπιον οιασδήποτε στρατιωτικής αρχής.
4)Ούτοι εκτελούσιν οία και οι μόνιμοι υπογραμματείς και γραφείς καθήκοντα.
5)Απολύονται της υπηρεσίας ταύτης μετά της στρατολογικής κλάσεώς των. Δύνανται όμως ν’ απολυθώσιν οποτεδήποτε υπό του υπουργού των Στρατιωτικών ή του Αρχηγού του στρατού και δι’ αμέλειαν περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των ή και δι’ οιονδήποτε άλλο πειθαρχικόν παράπτωμα. Δια της απολύσεως επανέρχονται εις ην στρατολογικήν κατάστασιν ευρίσκοντο προ του διορισμού των.
6)Προσωρινοί γραφείς, μετά ενιαύσιον εν τη θέσει ταύτη υπηρεσίαν, δύνανται να προαχθώσιν υπό του υπουργού των Στρατιωτικών ή υπό του Αρχηγού του εν εκστρατεία στρατού, δεν υπάγονται εις αυτόν, εις προσωρινούς υπογραμματείς.
Άρθρον 2
(Προσωρινής ισχύος).
Άρθρον 3
Καταργείται πάσα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν διάταγμα.

3. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 23/26 Σεπτ. 1925
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των αφορωσών το κατώτερον προσωπικόν της στρατιωτικής δικαιοσύνης διατάξεων.
(Τροποποιείται το άρθρ. 2 του ν. 484/1914, 8.Ξδ.2).

4. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 20/20 Σεπτ. 1926
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των αφορωσών το κατώτερον προσωπικόν της στρατιωτικής δικαιοσύνης.
(Αντικατεστάθη υπό των κατωτέρω νεωτέρων διατάξεων).

5. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 21/30 Σεπτ. 1935
Περί πληρώσεως θέσεων ιδιωτών υπογραμματέων στρατοδικείων.
(Βλ. νεωτέρους νόμους περί ιδιωτικού προσωπικού της στρατιωτικής υπηρεσίας, εν τόμω 36).

6. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 18/27 Φεβρ. 1947
Περί ανασυστάσεως Σώματος Γραμματέων Στρατ. Δικαιοσύνης.
Προτάσει του Ημετέρου επί των Στρατιωτικών Υπουργού και έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 2 του από 24/24.4/1946 Ν.Δ. «περί διατάξεων αφορωσών την οργάνωσιν και τα στελέχη του Στρατού Ξηράς», παρελθούσης της προθεσμίας προς γνωμοδότησιν υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
ΚΥΡΟΥΤΑΙ
η υπ’ αριθ. 312/1947 Απόφασις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου «περί ανασυστάσεως Σώματος Γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης» έχουσα ούτω:

Σελ. 215
«ΑΠΟΦΑΣΙΣ υπ’ αριθ. 312
Το Ανώτατον Στρατιωτικόν Συμβούλιον συζητήσαν επί του εν περιλήψει αντικειμένου
Αποφασίζει
τα κάτωθι δια την ανασύστασιν του Σώματος Γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
Άρθρ.1.-1.Το κατώτερον προσωπικόν του Σώματος της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης αποτελείται:
α)Εκ του Γραμματέως Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αντιστοιχούντος προς τον βαθμόν του Ταγματάρχου.
β)Εκ των Γραμματέων α΄ τάξεως, αντιστοιχούντων προς τον βαθμόν του Λοχαγού.
γ)Εκ των Γραμματέων β΄ τάξεως, αντιστοιχούντων προς τον βαθμόν του Λοχαγού.
γ)Εκ των Γραμματέων β΄ τάξεως, αντιστοιχούντων προς τον βαθμόν του Υπολοχαγού.
δ)Εκ των Γραφέων, αντιστοιχούντων προς τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού Ι΄ τάξεως.
2.Οι υπηρετούντες σήμερον Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί Γραμματείς και Υπογραμματείς του Σώματος της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης διατηρούσι τας θέσεις των καταλαμβάνοντες αντιστοίχους τοιαύτας εκ των κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένων παρά των Πινάκων της συνθέσεως.
Άρθρ.2.-Αι κατά την έναρξιν της εφαρμογής της παρούσης αποφάσεως κεναί θέσεις Γραμματέων και Υπογραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης πληρούνται ως ακολούθως:
Α΄. Δια κατατάξεως εκ των ήδη υπηρετούντων Γραμματέων, Υπογραμματέων και Γραφέων Στρατοδικείου του Ιδιωτικού προσωπικού Στρατιωτικής υπηρεσίας. Εκ τούτων:
α)Οι επί βαθμώ Γραμματέως α΄ ή β΄ τάξεως έχοντες 8ετή τουλάχιστον συνολικήν παρά Στρατοδικείοις ή Στρατιωτικοίς Δικαστικοίς Γραφείοις ευδόκιμον υπηρεσίαν και όντες φοιτηταί Νομικής Σχολής, κατατάσσονται με τον βαθμόν του Γραμματέως Β΄ τάξεως (Υπολοχαγού). Ωσαύτως με τον αυτόν βαθμόν κατατάσσονται και οι επί βαθμώ γραφέως α΄ ή β΄ τάξεως Στρατοδικείων έχοντες πτυχίον Νομικής και άδειαν του δικηγορείν και υπεροκταετή υπηρεσίαν γραφέως Στρατοδικείου.
β)Οι γραφείς Στρατοδικείου α΄ ή β΄ τάξεως, όντες φοιτηταί της Νομικής Σχολής και έχοντες οκταετή τουλάχιστον ευδόκιμον υπηρεσίαν γραφέως Στρατοδικείου, κατατάσσονται με τον βαθμόν του υπογραμματέως (Ανθ/γού). Ωσαύτως, με τον αυτόν βαθμόν κατατάσσονται και οι επί 8ετίαν τουλάχιστον υπηρετούντες συνεχώς παρά Στρατοδικείω έκτακτοι ή ημερομίσθιοι υπάλληλοι του Ιδιωτικού Προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και έχοντες πτυχίον Νομικής ή της Παντείου Σχολής.
Β΄. Δια μονιμοποιήσεως υπηρετούντων κατά την έναρξιν της ισχύος της παρούσης εφέδρων αξ/κών και αν/στών γραμματέων ή υπογραμματέων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
Εκ τούτων:
α)Οι έχοντες οκταετή τουλάχιστον συνολικήν υπηρεσίαν μονίμου δικαστικού υπαλλήλου παρά πολυμελεί Δικαστηρίω και όντες φοιτηταί Νομικής ή πτυχιούχοι της Παντείου Σχολής κατατάσσονται με τον βαθμόν του γραμματέως β΄ τάξεως (Υπολοχαγού).
β)Οι έχοντες υπηρεσίαν ελάσσονα των οκτώ ετών, παρά πολυμελεί Δικαστηρίω και όντες φοιτηταί της Νομικής Σχολής, ή φοιτηταί της Παντείου Σχολής, κατατάσσονται με τον βαθμόν του υπογραμματέως (Ανθ/γού).
Άρθρ.3.-1.Η κατάταξις απάντων των αναφερομένων εις το προηγούμενον άρθρον γενήσεται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων βάσει Πινάκων καταρτιζομένων παρ’ Επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός των Συμβούλων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ως Προέδρου και δύο Ανωτέρων


Σελ. 216

Συμβούλων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ενός Ανωτέρου Αξ/κού του Β΄ Κλάδου και ενός του Δ΄ Κλάδου, ως μελών, απάντων οριζομένων δια Διαταγής του Υ.Σ. Δι’ ομοίας Διαταγής ορίζεται ως γραμματεύς άνευ ψήφου Αξ/κός του Δ΄ Κλάδου Γ.Δ.Υ.Σ.
2.Η Επιτροπή αύτη λαμβάνουσα υπ’ όψει τα κατά τας διατάξεις της παρούσης προβλεπόμενα προσόντα και πρότασιν του Διοικητού ή Διευθυντού της υπηρεσίας εις ην οι υποψήφιοι υπηρετούσι εν συνδυασμώ και προς τα υπό του άρθρ. 9 εδάφ. 1 υπό στοιχ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, θ΄ και ι΄ του Α.Ν. 2307/40, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 5.6.46 Β.Δ/τος, προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, αποφασίζει κατά την απόλυτον αυτής κρίσιν περί της ικανότητος ή μη της κατατάξεως εκάστου.
3.Συμφώνς προς τ’ ανωτέρω συντάσσει ιδιαιτέρους δι’ εκάστην κατηγορίαν Πίνακας των ικανών προς κατάταξιν. Τούτους υποβάλλει εις το Ανώτ. Σ.Σ. όπερ, διαγράφον τους κατά την κρίσιν του μη έχοντας τ’ απαιτούμενα προσόντα, κυροί τούτους. Η όλη διαδικασία της κατατάξεως δέον να έχη περατωθή εντός 4μήνου από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης αποφάσεως.
Άρθρ.4.-1.Εκ των κατά το προηγούμενον άρθρον καταρτιζομένων Πινάκων γίνεται κατά σειράν εγγραφής εν αυτοίς η κατάταξις προς πλήρωσιν των υπαρχουσών κενών θέσεων δια τον αντίστοιχον βαθμόν, τηρουμένων και των εξής:
α)Προτιμώνται μέχρις εξαντλήσεως οι συμφώνως προς την Α΄ περίπτωσιν του άρθρ. 2 καταρτισθησόμενοι Πίνακες.
β)Δια τας υπολειπομένας τυχόν θέσεις η κατάταξις γίνεται ωσαύτως κατά σειράν εγγραφής εκ των Πινάκων των καταρτισθησομένων συμφώνως προς την Β΄ περίπτωσιν του αυτού άρθρ. 2.
γ)Εάν μετά την κατά τ’ ανωτέρω πλήρωσιν των θέσεων εξακολουθούσιν υπάρχοντα κενά εις τον υποδεέστερον βαθμόν εν ω πλεονάζουσιν οι εν τω δια τον ανώτερον βαθμόν Πίνακι εγγεγραμμένοι δύνανται ούτοι τη αιτήσει των να καταλάβσι, κατά σειράν εγγραφής, τας υπολοίπους κενάς θέσεις του υποδεεστέρου τούτου βαθμού, τιθέμενοι εις το δεξιόν.
2.Η κατάταξις των ανωτέρω γίνεται εφ’ άπαξ δια Β. Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών βάσει των Πινάκων και των μνησθεισών διατάξεων.
Ούτοι κατατασσόμενοι, εγγράφονται εις το αριστερόν των υπηρετούντων νυν ομοιοβάθμων των, κατά την εξής καθ’ ομάδας σειράν αρχαιότητος.
α)Γραμματείς α΄ ή β΄ τάξεως.
β)Γραφείς α΄ ή β΄ τάξεως.
γ)Έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί.
Η σειρά αρχαιότητος μεταξύ των ανηκόντων εις εκάστην των ανωτέρω τριών ομάδων καθορίζεται αναλόγως του χρόνου προϋπηρεσίας εκάστου εις τας εν άρθρ. 2 της παρούσης καθοριζομένας Στρατιωτικάς και Πολιτικάς Υπηρεσίας. Προκειμένου περί υπαλλήλων διορισθέντων δια του αυτού Δ/τος η σειρά αρχαιότητος προκύπτει εκ της σειράς αναγραφής των ονομάτων εις τούτο.
Άρθρ.5.-1.Η κατάταξις απάντων περί ων τα προηγούμενα άρθρ. 2,3 και 4 γίνεται, εφ’ όσον ούτοι δεν έχουσι καταληφθή υπό του ορίου ηλικίας του βαθμού εις ον κατ’ αντιστοιχίαν δύνανται να καταταχθώσιν.
2.Οι έχοντες καταληφθή υπό του ανωτέρω ορίου ηλικίας γραμματείς, υπογραμματείς και γραφείς Στρατοδικείου του ιδιωτικού προσωπικού ως και οι εκ τούτων μη κριθησόμενοι ικανοί προς κατάταξιν κατά τ’ ανωτέρω παραμένουσιν εις την υπηρεσίαν των μέχρι φυσιολογικής των εξόδου εκ ταύτης.
Άρθρ.6.
«1.Αι χηρεύουσαι θέσεις Γραφέων Στρατιωτικής Δικαιο-σύνης (Ανθυπασπιστών Ι τάξεως) πληρούνται δια κατατάξεως:
α)Μονίμων ή ημερομισθίων Γραφέων του Ιδιωτικού Προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και ευδόκιμον υπηρεσίαν παρά Στρατοδικείω ή άλλη Στρατιωτική Δικαστική Υπηρεσία τουλάχιστον εντός έτους.
β)Μονίμων ή εθελοντών Υπαξιωματικών Όπλων ή Σωμάτων ή Υπηρεσιών του Στρατού της Ξηράς, εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν τω Στρατώ.
γ)Μονίμων ή ημερομισθίων Γραφέων του ιδιωτικού Προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρ’ οιαδήποτε Στρατιωτική Υπηρεσία ή Καταστήματι.
δ)Υπογραμματέων ή Γραφέων πολιτικών δικαστηρίων εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά τοις δικαστηρίοις τούτοις.
«ε)Πτυχιούχων ή φοιτητών της Νομικής Σχολής, εχόντων επιτυχώς υποστή τας τμηματικάς εξετάσεις του 2ου τουλάχιστον έτους των σπουδών των».
Το εδάφ. ε΄προσετέθη δια του άρθρ. 2 παρ. 1 Ν.Δ. 2191/1952 (κατωτ. αριθ. 8).
«2.Η κατάταξις των ανωτέρω γενήσεται κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων ενώπιον Επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός μέλους του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ως Προέδρου, δύο Στρατ. Δικ. Συμβούλων Α΄ ή Β΄ τάξεως και δύο Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλου ως μελών οριζομένων απάντων δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, προτάσει του Β΄ Κλάδου Γ.Ε.Σ. Δια της αυτής διαταγής ορίζεται ως Γραμματεύς της Επιτροπής, άνευ ψήφου, είς γραμματεύς ή υπογραμματεύς της Στρατ. Δικαιοσύνης.
Το 1/3 των κενών θέσεων των οριζομένων υπό της προκηρύξεως του διαγωνισμού, καταλαμβάνεται εκ των υποψηφίων των εχόντων 6μηνον τουλάχιστον υπηρεσίαν εις μάχιμον μονάδα εν τη ζώνη των πρόσω κατά τας επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριτών εάν είναι επιτυχόντες και εφ’ όσον αι κεναί θέσεις είναι πλείονες των 2.
Τα λοιπά 2/3 των κενών θέσεων ως και απάσας, οσάκις αύται είναι ελάσσονες των 3, καταλαμβάνουσιν ισάριθμοι εκ των επιτυχόντων και κατά σειράν επιτυχίας.
Δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης θα ορισθώσιν τα εξεταστέα μαθήματα και αι λεπτομέρειαι του τρόπου διενεργείας του διαγωνισμού».
Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 2191/1952.
3.Ίνα καταταγή τις συμφώνως τω παρόντι άρθρω δέον να έχη εκπληρώσει τας Στρατιωτικάς του υποχρεώσεις, μη υπερβή δε το 30ον έτος της ηλικίας του,.
Κατ’ εξαίρεσιν και κατά την πρώτην εφαρμογήν της παρούσης δύναται να καταταγώσι συμφώνως τω παρόντι άρθρω και εκ των μη εχόντων εκπληρώσει τας Στρατιωτικάς αυτών υποχρεώσεις αλλ’ όντων Στρατολογικώς εν τάξει, ούτοι προ της ως Ανθυπασπιστών ονομασίας των υφίστανται προβλεπομένην 3μηνον βασικήν Στρατιωτικήν Εκπαίδευσιν».
Το άρθρον 6 αντικατεστάθη ως άνω υπό του Νόμ. 503/1947 (κατωτ. αριθ. 7).
Άρθρ.7.-Η εφ’ εξής πλήρωσις των κενών θέσεων εις τους βαθμούς Ανθυπολοχαγού και άνω του Σώματος γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης γίνεται εις τον βαθμόν μεν του Ανθυπολοχαγού δια προσαγωγής Ανθυπασπιστών Ι τάξεως του Σώματος γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, δια δε τους υπολοίπους βαθμούς (Υπολοχαγού, Λοχαγού και Ταγματάρχου) δια προαγωγής Αξιωματικών του αμέσως κατωτέρου βαθμού.
Αι ανωτέρω προαγωγαί ενεργούνται των μεν Ανθυπασπιστών Ι τάξεως υπό του πυρήνος του υπ’ αριθ. 2 Συμβουλίου Επιλογής, των δε υπολοίπων συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου «περί Στρατιωτικής Ιεραρχίας και προαγωγών».
Άρθρ.8.-Άπαντες οι εν άρθρ. 2 και 6 υφίστανται προ της εις το Σώμα Γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κατατάξεώς των Υγειονομικήν εξέτασιν συμφώνως προς το από 31.7.1945 ισχύον Β. Δ/μα «περί Σωματικής ικανότητος των στρατευσίμων κλπ.», ης το αποτέλεσμα τίθεται υπ’ όψιν του εν άρθρω 3 της παρούσης οριζομένου Συμβουλίου.
Άρθρ.9.-1.Οι Σύμβουλοι της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης ως αποτελούντες το ανώτερον προσωπικόν του Σώματος, τυγχάνουσι κατά πάσαν περίπτωσιν αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων των Γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
2.Τα διακριτικά της Σχολής των Γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης είναι διάφορα των Συμβούλων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, θέλουσι δε καθορισθή δια Β. Δ/τος.
Άρθρ.10.-1.Πάσα διάταξις αντικειμένη εις την παρούσαν απόφασιν καταργείται.
2.Αι λεπτομέρειαι προς πλήρη εφαρμογήν της παρούσης κανονισθήσονται δια Διαταγής του Υ.Σ.
3.Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως του κυρούντος ταύτην Β. Δ/τος.


(Αντί των σελ. 217(β)-218,01(α) Σελ. 217(γ)
Τεύχος 396-Σελ. 43
7. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 503
της 16/19 Δεκ. 1947
Περί διατάξεών τινων αφορωσών το Σώμα Γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
(Αντικαθίσταται το άρθρ. 6 του ανωτέρω Β. Δ/τος).

8. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2191
της 15/15 Αυγ. 1952
Περί τρόπου συμπληρώσεως κενών θέσεων Συμβούλων και Γραφέων Στρατιωτικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης και Δικαστικού Σώματος Αεροπορίας.
(Κατηργήθη δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 657/1970, ανωτ. σελ. 214,07).

9. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 32
της 10/14 Ιουν. 1967 (ΦΕΚ Α΄ 97)
Περί μονιμοποιήσεως εφέδρων εξ ανακατατάξεως Υπαξιωματικών και άλλων τινών διατάξεων αφορωσών την Βασ. Αεροπορίαν.
(Διόρθ. Ημαρτ. ΦΕΚ Α΄ 104 της 21 Ιουν. 1967).
Άρθρ.3.-(Προστίθεται δεύτερον εδάφιον εις την παρ. 5 άρθρ. 4 Ν.Δ. 2191/1952).
Άρθρ.4.-1.Επιτρέπεται, προς ικανοποίησιν υπηρεσιακών αναγκών, όπως αι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος κεναί οργανικαί θέσεις Ανθυποσμηναγών Δικαστικών Υπογραμματέων της Β. Αεροπορίας (Προσωπικού Αεροδικείων) πληρώνται εκ των κατωτέρω κατηγοριών υποψηφίων:
α)Εξ επιτυχόντων μεν κατά τον διενεργηθέντα τη 23.11.1964, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθ. 223048/30.7.1964 προκηρύξεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, διαγωνισμόν, προς πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών Δικαστικών Υπογραμματέων, πλην δι’ οιονδήποτε λόγον μη ενταχθέντων, μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, εις τα μόνιμα στελέχη του Κλάδου Προσωπικού Αεροδικείων, και
β)Εκ μονίμων ή εφέδρων ή εξ ανακατατάξεως υπηρετούντων παρά τη Β. Αεροπορία Υπαξιωματικών πτυχιούχων ή τελειοφοίτων Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου ή πτυχιούχων Σχολών Παντείου ή Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και εχόντων τουλάχιστον 10ετή υπηρεσίαν Υπαξιωματικού παρά τη Β. Αεροπορία.

Σελ. 218(γ)
Τεύχος 396-Σελ. 44

2.Οι ανωτέρω τάσσονται εις το αριστερόν των υπηρετούντων μονίμων ομοιοβάθμων των, η δε ένταξις των μεν εκ το ούτων επιτυχόντων εις τον εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενον διαγωνισμόν, ανατρέχει αφ’ ου χρόνου εκενώθησαν θέσεις της ειδικότητος ταύτης, της μεταξύ τούτων αρχαιότητος καθοριζομένης κατά την σειράν επιτυχίας των εις τον εν λόγω διαγωνισμόν, των δε κατατασσομένων μονίμων, εφέδρων ή ανακατατεταγμένων, από της εκδόσεως της σχετικής διοικητικής πράξεως, της μεταξύ τούτων σειράς αρχαιότητος καθοριζομένης βάσει της μέχρι τούδε αρχαιότητος αυτών εν τη στρατιωτική ιεραρχία.
3.Η ένταξις των ανωτέρω ως Ανθυποσμηναγών Δικαστικών Υπογραμματέων ενεργείται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποβαλλομένης εντός μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δια Β. Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού εντός διμήνου από της δημοσιεύσεως αυτού και κατόπιν αποφάσεως του Α.Σ.Α. κρίνοντος περί της καταλληλότητος αυτών επί τη βάσει των στοιχείων του φακέλου των.
Δια τας λοιπάς διατάξεις βλ. τόμ. 38 σελ. 203.

10. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 420
της 18/23 Μαΐου 1968 (ΦΕΚ Α΄ 113)
Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 2191/52 «περί τρόπου συμπληρώσεως κενών θέσεων Συμβούλων και Γραφέων Στρατιωτικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης και Δικαστικού Σώματος Αεροπορίας».
Άρθρ.1.-(Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρ. 3 Ν.Δ. 2191/1952, αριθ. 8).
Άρθρ.2.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 794
της 5/11 Δεκ. 1970 (ΦΕΚ Α΄ 266)
Περί τρόπου διενεργείας διαγωνισμού προς πλήρωσιν κενών θέσεων Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.
Έχοντες υπ’ όψιν:
α)Τας διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 παράγρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν.Δ. 657/70 «περί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων».
β)Την υπ’ αριθ. 822/70 Γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρον 1.
Προσόντα Συμμετοχής.
1.Αι κεναί θέσεις Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων πληρούνται δια κατατάξεως κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ υποψηφίων:
α)Τελειοφοίτων ή φοιτητών Ανωτάτων Σχολών εχόντων επιτυχώς υποστή τας τμηματικάς εξετάσεις του δευτέρου τουλάχιστον έτους των σπουδών των.
β)Μονίμων ή εθελοντών Υπαξιωματικών και των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, βαθμών Επιλοχίου ή Αρχιλοχίου, εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου.
γ)Υπογραμματέων ή Γραφέων Πολιτικών Δικαστηρίων εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά τοις Δικαστηρίοις τούτοις.
δ)Μονίμων Υπαλλήλων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά ταις στρατιωτικαίς Δικαστικαίς Υπηρεσίαις.
2.Οι υποψήφιοι κατά τον χρόνον της διενεργείας του διαγωνισμού, δέον όπως μη έχουν συμπληρώσει το 30όν έτος της ηλικίας των.
3.Επί πλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι δέον όπως:
α)Μη έχουν καταδικασθή επί κακουργήματι ανεξαρτήτως αποκαταστάσεως, η επί τινι των πλημμελημάτων κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσίαν, παραβάσεως καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφημήσεως, ψευδορκίας και παραβάσεως των νόμων περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών.
β)Μη εκκρεμή εις βάρος των ποινική δίωξις επί τινι των ως άνω αναφερομένων εγκλημάτων.
γ)Μη έχουν τιμωρηθή δια βαρέα πειθαρχικά παραπτώματα κατά την κρίσιν της υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος προβλεπομένης Επιτροπής.
δ)Τυγχάνουν υγιών Εθνικών και κοινωνικών φρονημάτων.
Άρθρον 2.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1.Οι κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούντες να μετάσχουν του διαγωνισμού οφείλουν να υποβάλουν αίτησιν νομίμως χαρτοσημασμένην, επισυνάπτοντες επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι κατά περίπτωσιν δικαιολογητικά:
α)«Άπαντες οι υποψήφιοι:
1.Πιστοποιητικόν του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος εμφαίνον ότι κέκτηνται την Ελληνικήν ιθαγένειαν και την ηλικίαν αυτών, εφ’ ου δέον να επικολληθή φωτογραφία του υποψηφίου θεωρουμένη υπό της εκδιδούσης αρχής. Ειδικώς, οι άγοντες το 30όν έτος της ηλικίας των οφείλουν να υποβάλλουν αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως.
2.Πιστοποιητικόν του Γραμματέως του Πρωτοδικείου του τόπου γεννήσεως εμφαίνον ότι δεν κατεδικάσθησαν επί τινι των εγκλημάτων της υποπαραγράφου 3α του προηγουμένου άρθρου.
3.Πιστοποιητικόν των αρμοδίων Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών εμφαίνον ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος των ποινική δίωξις επί τινι των εν υποπαραγράφω 3α του άρθρου 1 εγκλημάτων.
4.Πιστοποιητικόν του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου, εμφαίνον ότι εξεπλήρωσαν τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις. Απαλλάσσονται της υποβολής του πιστοποιητικού τούτου οι Μόνιμοι ή εθελονταί Υπαξιωματικοί και των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων.
5.Πιστοποιητικόν της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής περί των υγιών εθνικών και κοινωνικών φρονημάτων αυτών. Το Πιστοποιητικόν τούτο υποβάλλεται υπό της εκδιδούσης αρχής απ’ ευθείας εις το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων 1ην Μικτήν Επιτελικήν Ομάδα (ΜΕΟ). Οι υποψήφιοι μετά των δικαιολογητικών δέον να υποβάλουν βεβαίωσιν της Αρχής περί υποβολής αυτή σχετικής αιτήσεως. Απαλλάσσονται της υποβολής τούτου οι μόνιμοι ή εθελονταί Υπαξιωματικοί. Δια τούτους τη αιτήσει των, αι Μονάδες ή Υπηρεσίαι εις ας υπηρετούν υποβάλλουν απ’ ευθείας αναφοράν εις το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, 1ης ΜΕΟ, εμφαίνουσαν το ανεπίληπτον της διαγωγής των, ως και τα τυχόν υπάρχοντα εν τοις ατομικοίς φακέλλοις δυσμενή στοιχεία και ποινάς, μετά των αιτιολογιών των και πλήρους αντιγράφου φύλλου Μητρώου.
6.Κεκυρωμένον αντίγραφον του τίτλου σπουδών των.
β)Οι Μόνιμοι υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, Υπογραμματείς και Γραφείς Πολιτικών Δικαστηρίων επί πλέον των εν τη προηγουμένη υποπαραγράφω 1α δικαιολογητικών, υποβάλλουν και πιστοποιητικόν της Διευθύνσεως Προσωπικού του Υπουργείου αυτών, εμφαίνον τον χρόνον της υπηρεσίας, τον βαθμόν και τας τυχόν επιβληθείσας πειθαρχικάς ποινάς μετά των αιτιολογιών αυτών.
2.Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω δικαιολογητικά υποβάλλουν εις Υπουργείον Εθνικής Αμύνης / Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων / 1ην ΜΕΟ επί ποινή απορρίψεως είκοσι (20) ημέρας προς της ενάρξεως διενεργείας του διαγωνισμού.


(Μετά την σελ. 218(γ) Σελ. 218,01
Τεύχος 405-Σελ. 13

Άρθρον 3.
Προκήρυξις Διαγωνισμού.
1.Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται δι’ εγκυκλίου διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εκδιδομένης προτάσει του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων δύο (2) τουλάχιστον μήνας προ της ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού και περιλαμβάνει:
α)Τον αριθμόν των εισακτέων προς πλήρωσιν κενών θέσεων.
β)Τα προσόντα των υποψηφίων.
γ)Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την ημερομηνίαν υποβολής των.
δ)Τα εξεταστέα μαθήματα.
ε)Την χρονολογίαν διεξαγωγής του διαγωνισμού.
ζ)Πάσαν ετέραν αναγκαίαν λεπτομέρειαν.
2.Περίληψις της ανωτέρω εγκυκλίου δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις δύο ημερησίας Εφημερίδας εκδιδομένας εν Αθήναις και Θεσσαλλονίκη.
3.Αι Μονάδες εις ας υπηρετούν, οι εκ των υποψηφίων, Μόνιμοι ή εθελονταί Υπαξιωματικοί και μόνιμοι Υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υπηρεσίας χορηγούν εις τούτους Φύλλον Πορείας ή φύλλον μεταβάσεως, δια την συμμετοχήν των εις τον διαγωνισμόν, αι δε λοιπαί Υπηρεσίαι υποχρεούνται όπως διευκολύνουν τους υποψηφίους δια χορηγήσεως φύλλου Πορείας ή αδείας.
Άρθρον 4.
Έλεγχος Δικαιολογητικών.
1.Δια Διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης συγκροτείται Επιτροπή εκ τριών ανωτέρων Αξιωματικών εκ των εις το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούντων, ήτις προβαίνει εις τον έλεγχον των δικαιολογητικών, άμα τη λήξει της προς υποβολήν προθεσμίας. Το εν εκ των μελών της Επιτροπής δέον να είναι Δικαστικός Σύμβουλος Β΄ ή Γ΄ Τάξεως. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το ανώτερον ή αρχαιότερον μέλος, Γραμματεύς δε ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός Δικαστικός Γραμματεύς.
2.Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν περί της αποδοχής ή απορρίψεως τούτων, συντάσσουσα κεχωρισμένως πίνακας.
Η απόφασις περί απορρίψεως των δικαιολογητικών δέον να είναι ητιολογημένη.
3.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει αμφοτέρους τους πίνακας, δια του ΑΕΔ/1ης ΜΕΟ, εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης.

Σελ. 218,02
Τεύχος 405-Σελ. 14

Άρθρον 5.
Υγειονομική Εξέτασις Υποψηφίων.
1.Οι κρινόμενοι υπό της Επιτροπής του προηγουμένου άρθρου ως κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν, παραπέμπονται δια διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ενώπιον της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, προς εξέτασιν της σωματικής των ικανότητος, συμφώνως προς το Β.Δ. 434/29-4-1961 «περί εξετάσεως της σωματικής ικανότητος των κατατασσομένων εις τον Στρατόν και περί Υγειονομικών Επιτροπών».
2.Οι ουδόλως ή μη εγκαίρως παρουσιαζόμενοι προς εξέτασιν αποκλείονται του διαγωνισμού.
3.Η ΑΣΥΕ υποβάλλει εις τον Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων ονομαστικήν κατάστασιν των παρ’ αυτής κριθέντων ικανών ή ανικάνων.
4.Δια διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων καλούνται οι κριθέντες ικανοί σωματικώς όπως λάβουν μέρος εις τον διαγωνισμόν, αποκλειομένων των κριθέντων ανικάνων.
5.Δεν υπόκεινται εις υγειονομικήν εξέτασιν οι εν ενεργεία Μόνιμοι ή εθελονταί Υπαξιωματικοί και των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρον 6.
Εξεταστέα Μαθήματα.
1.Οι υποψήφιοι εξετάζονται εγγράφως και προφορικώς ενώπιον των κατά το άρθρον 4 του Ν.Δ. 657/70 προβλεπομένων Επιτροπών επί των κάτωθι μαθημάτων μετά των συντελεστών αυτών.
α)Εκθέσεως Ιδεών (εν τη Νεοελληνική γλώσση), εγγράφως, Συντελεστής δέκα (10).
β)Στοιχείων Κώδικος της Ποινικής Δικονομίας, Συντελεστής δέκα (10).
γ)Στοιχείων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, Συντελεστής δέκα (10).
δ)Στενογραφίας, προαιρετικώς, Συντελεστής οκτώ (8).
2.Η εξεταστέα ύλη εις τα μαθήματα των υποπαραγράφων β και γ της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται ως ακολούθως:
α)Εκ του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-13, 109-121, 138-169, 177-178 και 239-291).
β)Εκ του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος (άρθρα 175-213 και 269-382).
3.Η βαθμολογική κλίμαξ ορίζεται από μηδέν έως είκοσιν (20).
4.Ως βάσις δι’ έκαστον των μαθημάτων καθορίζεται ο βαθμός δέκα (10), πλην του προαιρετικού μαθήματος της Στενογραφίας, δι’ ο βάσις καθορίζεται ο βαθμός οκτώ (8).
5.Υποψήφιος μη συγκεντρώσας την βάσιν εις οιονδήποτε μάθημα θεωρείται αποτυχών.Άρθρον 7.
Διενέργεια διαγωνισμού - Βαθμολόγησις Μαθημάτων.
1.Δια διαταγής του Αρχηγού ενόπλων Δυνάμεων συγκροτούνται αι κατά τα άρθρα 4 και 5 παραγρ. 3 Ν.Δ. 657/70 προβλεπόμεναι δι’ έκαστον μάθημα εξεταστικαί Επιτροπαί, μία δε εκ τούτων ορίζεται ως Συντονιστική του διαγωνισμού, έχουσα τας εν τω παρόντι διατάγματι καθοριζομένας αρμοδιότητας.
2.Το πρόγραμμα διενεργείας του διαγωνισμού καταρτίζεται υπό της Συντονιστικής Επιτροπής.
3.Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρευρίσκωνται την καθοριζομένην υπό του προγράμματος ημέραν και ώραν εις τον χώρον του διαγωνισμού, απαγορευομένης της συμμετοχής των εις περίπτωσιν καθ’ ην προσέλθουν μετά την εκφώνησιν του θέματος. Απαγορεύεται η διενέργεια συμπληρωματικού ή μεμονομένου διαγωνισμού.
4.Η λεπτομερής εξέτασις και βαθμολογία εκάστου μαθήματος ενεργείται ως ακολούθως:
α)Ολίγον χρόνον προ της εξετάσεως εκάστου μαθήματος η οικεία Επιτροπή καταρτίζει, κατά τρόπον σαφή, δύο θέματα δυνάμενα να περιλαμβάνουν πλείονα του ενός ζητήματα, άτινα ο Πρόεδρος υπαγορεύει εις τους διαγωνιζομένους.
β)Η ανάπτυξις των θεμάτων γίνεται επί χάρτου χορηγουμένου υπό της Επιτροπής, δεόντως εσφραγισμένου και φέροντος εις το άνω αριστερόν Τμήμα επικάλυμα αδιαφανές ορθογώνιον και κυανούν, κάτωθεν του οποίου αναγράφουν οι διαγωνιζόμενοι τα ονοματεπώνυμά των, μεθ’ ο επικολλούν τούτο κατόπιν ελέγχου της Επιτροπής.
γ)Η γραπτή εξέτασις δεν πρέπει να υπερβαίνη το χρονικόν διάστημα των τεσσάρων (4) ωρών, από της παραδόσεως των θεμάτων. Χρήσις κωδίκων δεν επιτρέπεται.
δ)Τα γραπτά μετά την συλλογήν και ανάμιξίν των, αριθμούνται υπό του Προέδρου δι’ αύξοντος αριθμού 1, 2, 3, 4 κ.λ.π., μονογραφούνται υπ’ αυτού και των μελών της Επιτροπής και εν συνεχεία βαθμολογούνται.
ε)Έκαστον μέλος της Επιτροπής, αρχής γενομένης από του νεωτέρου, ελέγχει τα γραπτά κατ’ ιδίαν και αναγράφει την βαθμολογίαν επί ιδιαιτέρας καταστάσεως έναντι του αύξοντος αριθμού της καταστάσεως, όστις ανταποκρίνεται προς τον αύξοντα αριθμόν του γραπτού. Η βαθμολογία δια κλασματικών αριθμών απαγορεύεται.
ζ)Περατωθείσης της κατ’ ιδίαν βαθμολογίας των γραπτών, η Επιτροπή προβαίνει εις συντονισμόν, εις τρόπον ώστε η βαθμολογία εκάστου μέλους να μη αφίσταται της τοιαύτης του Προέδρου πλέον των δύο βαθμών.
η)Μετά τον συντονισμόν της βαθμολογίας συντάσσεται συγκεντρωτική κατάστασις εφ’ ης έναντι του αριθμού του αντιστοιχούντος προς έκαστον γραπτόν αναγράφεται η βαθμολογία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, ο δε μέσος όρος αποτελεί την τελικήν γραπτήν βαθμολογίαν εκάστου μαθήματος. Η κατάστασις, υπογράφεται υπό του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
θ)Η ως άνω βαθμολογία αναγράφεται εφ’ εκάστου γραπτού δι’ ερυθράς μελάνης ολογράφως και αριθμητικώς, παραπλεύρως δε μονογράφουν δια κυανομαύρου μελάνης άπαντα τα μέλη της Επιτροπής.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει εις την αποκάλυψιν των ονομάτων των διαγωνισθέντων συντάσσουσα κεχωρισμένως πίνακα επιτυχόντων, κατά σειράν επιτυχίας και τοιούτον αποτυχόντων.
ι)Οι Πρόεδροι των Επιτροπών παραδίδουν τα γραπτά των υποψηφίων μετά των συνταχθέντων πινάκων εις την Συντονιστικήν Επιτροπήν, ήτις εξάγει τα τελικά επί της γραπτής δοκιμασίας αποτελέσματα, άτινα κοινοποιούνται εις τους υποψηφίους δια τοιχοκολλήσεως.
Άρθρον 8
Προφορική Εξέτασις - Βαθμολογία.
1.Οι επιτυχόντες κατά τας γραπτάς εξετάσεις καλούνται όπως εξετασθούν προφορικώς ενώπιον των αυτών Επιτροπών, βάσει καταρτιζομένου προγράμματος υπό της Συντονιστικής Επιτροπής. Οι αποτυχόντες αποκλείονται της προφορικής δοκιμασίας.
2.Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν κεχωρισμένως έκαστον υποψήφιον, μεθ’ ο γίνεται ο κατά το προηγούμενον άρθρον συντονισμός και εξάγεται ο μέσος όρος της προφορικής δοκιμασίας, συντασσομένου πίνακος εις τετραπλούν.
3.Δια τους διαγωνιζομένους εις το μάθημα της Στενογραφίας, αι επί πλέον του συντελεστού 8, μονάδες λαμβάνονται υπ’ όψιν και προστίθενται δια την βελτίωσιν της βαθμολογίας των.
Άρθρον 9.
Εξαγωγή Τελικών Αποτελεσμάτων.
1.Ο κατά τ’ ανωτέρω Πίναξ της προφορικής βαθμολογίας παραδίδεται εις την συντοντιστικήν Επιτροπήν, ήτις εξάγει και κοινοποιεί τα τελικά αποτελέσματα.
2.Ο τελικός βαθμός εκάστου υποψηφίου εξευρίσκεται δια του διπλασιασμού της γραπτής βαθμολογίας. της προσθήκης της προφορικής τοιαύτης και της διαιρέσεως του αθροίσματος δια του αριθμού τρία (3).


(Αντί για τη σελ. 218,03(β) Σελ. 218,03(γ)
Τεύχος -Σελ.

3.Ακολούθως η ανωτέρω επιτροπή συντάσσει κεχωρισμένως τελικόν πίνακα επιτυχόντων κατά σειράν επιτυχίας και τοιούτον αποτυχόντων, ους κοινοποιεί δια τοιχοκολλήσεως, εις το Αναθεωρητικόν Δικαστήριον.

8.Ξ.ε.12-14 Γραμματείς Στρατοδικείων
4.Εν περιπτώσει καθ’ ην δύο ή πλείονες υποψήφιοι επιτύχουν τον αυτόν βαθμόν μονάδων γενικής σειράς επιτυχίας, ή μεταξύ των σειρά καθορίζεται βάσει του μεγαλυτέρου αριθμού μονάδων εις το μάθημα της Εκθέσεως Ιδεών.
5.Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από του πέρατος του διαγωνισμού, υποβάλλει δια του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων/1ης ΜΕΟ εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης άπαντας τους κατά τα ανωτέρω τελικούς και μερικούς πίνακας επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτά των διαγωνισθέντων ως και έκθεσιν επί της εν γένει διενεργείας του διαγωνισμού.
Άρθρον 10.
Κατάταξις.
1.Εντός μηνός από της υποβολής των πινάκων ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης προσκαλεί δι’ εγκυκλίου διαταγής προς κατάταξιν εκ του πίνακος επιτυχόντων κατά σειράν επιτυχίας τον απαιτούμενον αριθμόν επιτυχόντων προς συμπλήρωσιν του αριθμού των εισακτέων.
2.Απαγορεύεται η κατάταξις επιτυχόντων επί πλέον του καθορισθέντος δια της εγκυκλίου διενεργείας του διαγωνισμού αριθμού εισακτέων καθώς και η τροποποίησις του αριθμού εισακτέων μετά την έναρξιν του διαγωνισμού.

12. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2109
της 28/29 Δεκ. 1992 (ΦΕΚ Α΄ 205)
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρ.31.-1.Οι οργανικές θέσεις της γενικής ειδικότητας των Δικαστικών Γραμματέων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνονται κατά 10 και κατανέμονται κατά βαθμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.
2.Η πλήρωση των κατά την προηγούμενη παράγραφο δημιουργημένων 10 θέσεων θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κατά σειρά επιτυχίας από τους επιλαχόντες του πίνακα επιτυχίας του διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 24/92 ΕΔΥΕΘΑ/-ΓΕΕΘΑ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.
Για τις λοιπές διατάξεις βλέπε Τόμ. 36Δ, σελ. 1456,23.


Σελ. 218,04(γ)
Τεύχος -Σελ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: