17 Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τεύχος-Σελ.

Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1.Εγκλήματα προδοσίας
Άρθρο 15
Προδοσία
Τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο:
α)Φέρει όπλα κατά του ελληνικού κράτους ή των συμμάχων του.
β)Αναλαμβάνει με τη θέλησή του οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό.
γ)Παραδίδει στον εχθρό ή σε άλλον, προς το συμφέρον του εχθρού, πράγματα χρήσιμα για την πολεμική ικανότητα της χώρας ή την πολεμική ικανότητα του εχθρού.
δ)Συνεννοείται με τον εχθρό με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του.
ε)Προκαλεί ή διεγείρει το στρατό σε φυγή μπροστά στον εχθρό ή παρακωλύει την ανασύνταξη του στρατού ή προσπαθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο να προξενήσει φόβο σε αυτόν.
στ)Επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την προσωπική ελευθερία του αρχηγού του κράτους ή των πολιτικών προϊσταμένων του στρατού ή του αρχιστρατήγου.
Άρθρο 16
Παράδοση θέσης
1.Στρατιωτικός διοικητής που συνθηκολογεί με τον εχθρό και παραδίδει σε αυτόν την οχυρωμένη θέση που του εμπιστεύθηκε η ηγεσία του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα άμυνας, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου, γνωμοδοτεί ειδική ανακριτική επιτροπή που συγκροτείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 17
Συνθηκολόγηση σε μη οχυρωμένη θέση
1.Ο διοικητής ενόπλου σώματος που συνθηκολογεί σε μη οχυρωμένη θέση και καταθέτει τα όπλα του σώματός του, χωρίς να εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα άμυνας, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
2.Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρου έχει και εδώ εφαρμογή.
Άρθρο 18
Απιστία Έλληνα στρατιωτικού
Στρατιωτικός ο οποίος σε εθνικό έδαφος, που βρίσκεται σε πολεμική περίοδο υπό εχθρική επιδρομή ή κατάληψη, υποστηρίζει τις πολιτικές βλέψεις του εχθρού για το έδαφος αυτό ή εν γνώσει του ενεργεί κατά τρόπο που μπορεί να μειώσει την πίστη των πολιτών προς το ελληνικό κράτος, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 19
Βλάβη συγκοινωνιών
1.Τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος, καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας με οποιονδήποτε τρόπο ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας την κατά προορισμό χρήση.
α)Οδών, σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, τηλεγραφικών ή τηλεφωνικών εγκαταστάσεων.
β)Υλικών που χρησιμεύουν στην κατασκευή ή επισκευή μέσων συγκοινωνίας ή τηλεπικοινωνίας.
γ)Μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της χώρας.
2.Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
3.Αν οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση.
Άρθρο 20
Βλάβη ηλεκτρονικών και άλλων μέσων πληροφοριών
1.Τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη όποιος σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος:
α)καταστρέφοντας, βλάπτοντας, καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση ή διαταράσσοντας τη λειτουργία μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων εγκαταστάσεων που είναι προορισμένες να συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή να μεταδίδουν πληροφορίες χρήσιμες για την πολεμική ικανότητα της χώρας.
β)αχρηστεύοντας, δυσχεραίνοντας τη χρήση ή αλλοιώνοντας πληροφορίες, στοιχεία ή προγράμματα που περιέχονται στις εγκαταστάσεις του προηγουμένου εδαφίου.
2.Αν ο δράστης των παραπάνω πράξεων προκάλεσε βλάβη στη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
3.Αν οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση.
Άρθρο 21
Βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων
Τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ο στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο θέτει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας ή με οποιονδήποτε τρόπο καθιστώντας ανέφικτη ή δυσχεραίνοντας τη χρήση πολεμικών μέσων, προμηθειών και κάθε είδους εγκαταστάσεων, άλλων από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20, που ανήκουν στο στρατό ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από αυτόν ή να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό.
ΙΙ.Εγκλήματα κατασκοπείας
Άρθρο 22
Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών
Στρατιωτικός που με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα επιτυγχάνει να περιέλθουν σε γνώση του πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 143 ή να περιέλθουν στην κατοχή του έγγραφα ή άλλα πράγματα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι τριών ετών. Αν όμως ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 23
Είσοδος σε απαγορευμένους τόπους
Στρατιωτικός που εισχωρεί χωρίς δικαίωμα σε κινητό ή ακίνητο ή χώρο που χρησιμοποιείται από το στρατό ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από αυτόν και όπου
(Μετά τη σελ. 182,10) Σελ. 182,11
Τεύχος 1211-Σελ. 57
απαγορεύεται η είσοδος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος, τιμωρείται με κάθειρξη.
Άρθρο 24
Είσοδος εχθρού σε απαγορευμένους τόπους
Τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη όποιος, ενώ ανήκει στη στρατιωτική υπηρεσία του εχθρού:
α)Εισχωρεί χωρίς δικαίωμα σε τόπο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 23.
β)Συλλαμβάνεται μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας ή σε έδαφος που κατέχει ο στρατός, χωρίς να φέρει την εθνική στρατιωτική του στολή.
Άρθρο 25
Παράνομες απεικονίσεις και παρακολουθήσεις
1.Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ο στρατιωτικός που χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής:
α)Φωτογραφίζει ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο καταρτίζει εικόνες ή σχέδια οδικών συγκοινωνιών ή τόπων ή αντικειμένων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 ή της περιοχής γύρω από αυτά σε ακτίνα καθορισμένη από την αρμόδια στρατιωτική αρχή.
β)Παρακολουθεί στρατιωτικές επιχειρήσεις ή ασκήσεις ή βρίσκεται αδικαιολόγητα τόσο κοντά σε στρατιωτική θέση ή στρατόπεδο ή οχυρωμένη γραμμή, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους ή φέρει πλησίον των τόπων αυτών συσκευή πρόσφορη για απεικόνιση ή παρακολούθηση.
2.Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 26
Παράνομες επικοινωνίες
Στρατιωτικός ο οποίος, χωρίς σκοπό να βοηθήσει τον εχθρό, αλλά και χωρίς να του επιτρέπουν οι κανονισμοί ή να έχει εξουσιοδότηση των ανωτέρων του, επικοινωνεί κατά οποιονδήποτε τρόπο με τον εχθρό ή πρόσωπο που διαμένει σε εχθρικό κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 27
Πληροφορίες στον εχθρό από αιχμαλώτους
Έλληνας στρατιωτικός αιχμάλωτος, που παρέχει στον εχθρό πληροφορίες, η γνώση των οποίων μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και ιδίως πληροφορίες που αναφέρονται στη δύναμη, τον οπλισμό, τις θέσεις ή την κατάσταση ή την πολεμική ικανότητα του στρατού ή την άμυνα της χώρας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Σελ. 182,12
Τεύχος1211-Σελ. 58

Άρθρο 28
Βοήθεια σε κατάσκοπο
1.Στρατιωτικός που παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια σε κατάσκοπο του εχθρού ή σε εχθρό που έρχεται για κατόπτευση, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Ο υπαίτιος μπορεί να απαλλαγεί από την ποινή, αν μετά από υπόδειξή του, συνελήφθη ή εξουδετερώθηκε εγκαίρως ο κατάσκοπος ή ο εχθρός που ήλθε για κατόπτευση.
Άρθρο 29
Προσφορά σε προδοσία και κατασκοπεία
Στρατιωτικός που προσφέρεται να τελέσει έγκλημα από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15, 18 και 22 εδ. β΄ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Άρθρο 30
Απόπειρα και προπαρασκευή προδοσίας και
κατασκοπείας
1.Η απόπειρα των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 15 και 22 εδ. β΄ τιμωρείται με την ποινή της ολοκληρωμένης πράξης.
2.Οι προπαρασκευαστικές πράξεις των εγκλημάτων αυτών τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του ΠΚ για την απόπειρα.
Άρθρο 31
Μη αναγγελία προδοσίας ή κατασκοπείας
Στρατιωτικός που, ενώ έλαβε γνώση ότι τελείται ή προπαρασκευάζεται έγκλημα από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 έως και 29, δεν αναγγείλει τούτο αμέσως στις αρχές, τιμωρείται με φυλάκιση.


ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Άρθρο 32
Ανυποταξία
Όποιος κηρύσσεται ανυπότακτος, σύμφωνα με το νόμο για τη στρατολογία, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Σε περίπτωση όμως που η πράξη του, εν όψει της διάρκειάς της και των υπηρεσιών που αυτός θα μπορούσε να προσφέρει, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει άξια λόγου βλάβη στην πολεμική προσπάθεια της χώρας, λαμβανομένων υπόψη και των γενικών συνθηκών της επιστράτευσης, επιβάλλεται κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
γ)Σε περίοδο μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδ. β΄ του στοιχ. β΄, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 33
Λιποταξία στο εσωτερικό
1.Λιποτάκτης στο εσωτερικό είναι ο στρατιωτικός που :
α)Απουσιάζει χωρίς άδεια από το σώμα στο οποίο ανήκει ή τη φυλακή όπου κρατείται ή το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, μετά παρέλευση έξι ημερών από τη βεβαιωμένη απουσία του και αν δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριών μηνών, μετά παρέλευση δεκαπέντε ημερών.
β)Έλαβε άδεια απουσίας ή μετακινείται μεμονωμένα από ένα σώμα σε άλλο και δεν εμφανίζεται στο σώμα του σε δεκαπέντε ημέρες από την προσδιορισμένη ημέρα εμφάνισης ή μετάθεσής του στον προορισμό του. Κατά την έννοια του άρθρου αυτού, ως άδεια νοείται εκείνη, κατά την οποία ο στρατιωτικός χαρακτηρίζεται στους ελέγχους ως απών, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς.
Με την Φ.340.3/*36/382060/30 Μαρτ. -13 Απρ. 1999 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίστηκε η μείωση των προθεσμιών κήρυξης σε λιποταξία που προβλέπονται από το άρθρ. 33 παρ. 1 στοιχ. α και β του ΣΠΚ που κυρώθηκε με το Νόμ. 2287/95, σε δύο ημέρες για το στρατιωτικό προσωπικό των Μονάδων στο Στρατό Ξηράς, που εμπλέκονται στη διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-99».
Για τη μείωση των προθεσμιών κήρυξης σε λιποταξία που προβλέπονται από τα στοιχ.α
και β της άνω παραγράφου, για το στρατιωτικό προσωπικό των μονάδων στο Στρατό Ξηράς που εμπλέκονται στη διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2000» βλέπε την Φ.340.3/32/64416/Σ.141/10-28 Μαρτ. 2000 (ΦΕΚ Β 404) απόφ.Υπ.Εθν.Αμυνας, κατωτ.αριθ.42.
γ)Ανήκει σε σώμα που βρίσκεται σε μετακίνηση και απουσιάζει αδικαιολόγητα από μία πρόσκληση.
δ)Ενώ έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά σε διάστημα έξι μηνών τρεις φορές για αυθαίρετη απουσία, η οποία διήρκησε περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες, εγκαταλείπει και πάλι το σώμα του και απουσιάζει περισσότερο από δύο ημέρες.
ε)Σε πολεμική περίοδο και ενώ έχει αποχωρισθεί από το σώμα του, δεν σπεύδει να ενωθεί με το πλησιέστερο σώμα ή να παρουσιασθεί, μετά τη λήξη της αιχμαλωσίας του, στην πλησιέστερη στρατιωτική αρχή.
2.Οπλίτης υπαίτιος λιποταξίας στο εσωτερικό τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όταν:
αα)Ο λιποτάκτης συναποκόμισε όπλο ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο του στρατού, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 147.
ββ)Λιποτάκτησε ενώ εκτελούσε υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των άρθρων 74 και 76 του παρόντος.
γγ)Είναι υπότροπος.
β)Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια, την αφορμή και τη διάρκεια της πράξης, καθώς και το σκοπό που επιδίωξε, μπορεί να επιβάλει κάθειρξη.
3.Αξιωματικός υπαίτιος λιποταξίας στο εσωτερικό τιμωρείται:
α)σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,
β)σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη,
γ)σε περίοδο μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης, με κάθειρξη. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια, την αφορμή και τη διάρκεια της πράξης, καθώς και το σκοπό που επιδίωξε, μπορεί να επιβάλει φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.(Αντί για τη σελ. 182,13) Σελ. 182,13(α)
Τεύχος 1351 Σελ. 109
Άρθρο 34
Τροποποίηση προθεσμιών
1.Σε πολεμική περίοδο οι προθεσμίες του άρθρου 33 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ είναι σε κάθε περίπτωση διήμερες.
2.Ο Υπουργός μπορεί με αποφάσεις του, αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις να:
α)Ορίζει τις προθεσμίες της παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ του άρθρου 33, σε περίπτωση παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης, από δύο έως έξι ημέρες.
β)Ελαττώνει τις ίδιες προθεσμίες, σε περίοδο ειρηνική ή μερικής επιστράτευσης, έως τις δύο ημέρες. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να περιορίσουν την εφαρμογή του μέτρου σε ορισμένες μόνο περιφέρειες ή μονάδες. Το περιεχόμενό τους γνωστοποιείται σε κάθε περίπτωση με την ημερήσια διαταγή των στρατιωτικών μονάδων μια φορά το μήνα, όταν δε η εφαρμογή του μέτρου περιορίζεται σε ορισμένες μόνο περιφέρειες ή μονάδες, η γνωστοποίηση γίνεται και προφορικά στους νεοτοποθετούμενους στις μονάδες αυτές.
Άρθρο 35
Ομαδική λιποταξία
1.Αν τρεις ή περισσότεροι στρατιωτικοί λιποτακτήσουν σε ειρηνική περίοδο, μετά από προηγούμενη συμφωνία, τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2.Στον ανώτερο κατά βαθμό επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
Άρθρο 36
Λιποταξία στο εξωτερικό
1.Λιποτάκτης στο εξωτερικό είναι ο στρατιωτικός ο οποίος:
α)Διαβαίνει τα ελληνικά σύνορα χωρίς ειδική άδεια και παραμένει σε χώρα του εξωτερικού πάνω από τρεις ημέρες.
β)Ενώ υπηρετεί στο εξωτερικό, εγκαταλείπει το σώμα στο οποίο ανήκει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών.
γ)Απουσιάζει βεβαιωμένα χωρίς άδεια από το σώμα του επί τρεις τουλάχιστον ημέρες και κατά το διάστημα της απουσίας του διαβαίνει τα ελληνικά σύνορα.

Σελ. 182,14(α)
Τεύχος 1351 Σελ. 110

δ)Βρίσκεται στο εξωτερικό με άδεια ή για υπηρεσία και δεν επιστρέφει στο σώμα του μετά παρέλευση δεκαπέντε ημερών και σε πολεμική περίοδο μετά παρέλευση πέντε ημερών από τη λήξη της άδειάς του ή από την προσδιοριζόμενη ημέρα της επιστροφής του ή από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε νομότυπα η διαταγή της ανάκλησής του.
ε)Εξέρχεται από τη χώρα χωρίς άδεια σε πολεμική περίοδο.
2.Ο υπαίτιος λιποταξίας στο εξωτερικό τιμωρείται.
α)Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 37
Αυθόρμητη επάνοδος λιποτάκτη
1.Αν ο οπλίτης, που σε ειρηνική περίοδο έχει λιποτακτήσει, επανέλθει αυθόρμητα σε διάστημα δέκα ημερών από τη συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 33, και 36, το δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες τέλεσης της πράξης, μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
2.Η διάταξη της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις διακεκριμένες περιπτώσεις του άρθρου 33 παρ. 2 στοιχ. α΄.
Άρθρο 38
Λιποταξία ενώπιον του εχθρού
Στρατιωτικός που ενώπιον του εχθρού εγκαταλείπει το σώμα στο οποίο ανήκει, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 39
Αυτομολία
Στρατιωτικός που χωρίς έγγραφη άδεια ή έγγραφη διαταγή του αρχηγού του:
α)Μεταβαίνει στον εχθρό, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
β)Διαβαίνει τα όρια που όρισε ο διοικητής του σε σημείο από το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει με τον εχθρό ή εξέρχεται από οχυρή θέση ή τόπο πολιορκημένο ή αποκλεισμένο από τον εχθρό, τιμωρείται με κάθειρξη.
Άρθρο 40
Διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση
Στρατιωτικός που με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί, διεγείρει ή παροτρύνει σε διάπραξη λιποταξίας, ανυποταξίας ή αυτομολίας, ή διευκολύνει ή προσφέρεται να διευκολύνει τις πράξεις αυτές τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού, ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του Π.Κ., εφόσον δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις περί συμμετοχής.
Άρθρο 41
Υπόθαλψη
1.Όποιος εν γνώσει αποκρύπτει ή φυγαδεύει ή λαμβάνει στην υπηρεσία του λιποτάκτη ή ανυπότακτο, τιμωρείται:
α)Αν είναι στρατιωτικός, με την ποινή που απειλείται κατά του λιποτάκτη ή ανυπότακτου, κατά περίπτωση, ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του Π.Κ..
β)Αν είναι ιδιώτης, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Αν ο υπαίτιος είναι οικείος του λιποτάκτη ή του ανυπότακτου, σε ειρηνική περίοδο παραμένει ατιμώρητος και σε πολεμική περίοδο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 42
Πρόκληση ανικανότητας
1.Στρατιωτικός που με πρόθεση προξενεί στον εαυτό του ή σε άλλο στρατιωτικό με τη συναίνεσή του ή επιτρέπει σε άλλον να του προξενήσει καθολική ή μερική, διαρκή ή πρόσκαιρη ανικανότητα για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του υποχρέωσης, με σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας ή με οποιονδήποτε, άλλο τρόπο, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και, αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 43
Προσποίηση ανικανότητας
Στρατιωτικός που προσποιείται νόσο ή άλλο σωματικό ή διανοητικό ελάττωμα ή μεταχειρίζεται άλλα απατηλά μέσα ή τεχνάσματα με σκοπό να αποφύγει διαρκώς ή προσωρινά, ολικά ή μερικά, τη στρατιωτική του υποχρέωση, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και, αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Άρθρο 44
Αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας
Στρατιωτικός που προξενεί στον εαυτό του ανικανότητα για κάποια στρατιωτική υπηρεσία ή προσποιείται τέτοια ανικανότητα χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα ή τεχνάσματα με πρόθεση να αποφύγει την εκτέλεσή της, με την επιφύλαξη των άρθρων 53, 74 και 76, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και, αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 45
Γενική διάταξη
1.Στις περιπτώσεις των άρθρων 42 και 43 επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων διαρκής ή πρόσκαιρη από πέντε μέχρι δέκα έτη.
2.Στις περιπτώσεις των άρθρων 42,43 και 44, με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο απλός συνεργός, αν είναι αξιωματικός.
3.Στις περιπτώσεις του άρθρου 44, αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει έκπτωση.


(Μετά τη σελ.182,14(α) Σελ. 182,141
Τεύχος 1351 Σελ. 111
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Άρθρο 46
Στάση
1.Σε κατάσταση ένοπλης στάσης βρίσκονται οι στρατιωτικοί όταν, τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι, ενώ τελούν υπό τα όπλα ή λαμβάνουν χωρίς άδεια τα όπλα, βιαιοπραγούν κατά προσώπων ή προβαίνουν σε καταστροφή πραγμάτων ή διαταράσσουν την κοινή ειρήνη και αρνούνται να υπακούσουν σε πρώτη πρόσκληση των αρχηγών τους ή σε κάποιο πρόσωπο από τα ασκούντα την εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Συντάγματος, ή καθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο αδύνατο σε αυτούς να απευθύνουν τέτοια πρόσκληση.
2.Οι υποκινητές και όσοι τέθηκαν επικεφαλής της στάσης, καθώς και ο ανώτερος κατά βαθμό συμμέτοχος στρατιωτικός, τιμωρούνται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Οι λοιποί στασιαστές τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη ή με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
3.Αν η πράξη της παραγράφου 1 τελέσθηκε χωρίς όπλο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 47
Ομαδική απείθεια
1.Σε κατάσταση ομαδικής απείθειας βρίσκονται οι στρατιωτικοί οι οποίοι, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 46 τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι:
α)Αρνούνται σε πρώτη πρόσκληση να υπακούσουν στις διαταγές των αρχηγών τους.
β)Υποβάλλουν ομαδικά ή χωριστά αλλά μετά προηγούμενη συμφωνία παράπονο, αίτηση ή αναφορά, προφορικά ή γραπτά, συνδέοντας την ικανοποίηση του αιτήματός τους με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή κατά τρόπο που επιδρά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή στην πειθαρχία του στρατεύματος.
γ)Ενώ είναι βαθμοφόροι, υποβάλλουν ομαδικά ή χωριστά αλλά μετά προηγούμενη συμφωνία την παραίτησή τους από την υπηρεσία, με το σκοπό να εκβιάσουν την αρχή να πάρει ορισμένες αποφάσεις ή να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της στρατιωτικής υπηρεσίας.
2.Οι υποκινητές της ομαδικής απείθειας τιμωρούνται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και σε πολεμική περίοδο με κάθειρξη. Οι λοιποί υπαίτιοι τιμωρούνται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3.Μένει ατιμώρητος όποιος στις περιπτώσεις της παρ. 1 στοιχ. α΄ υπάκουσε στην πρώτη πρόσκληση και αποχώρησε. Αν ήταν υποκινητής και υπακούοντας στην πρώτη πρόσκληση αποχώρησε προτρέποντας και τους άλλους να αποχωρήσουν, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 48
Ένωση για στάση
1.Αν τρεις ή περισσότεροι στρατιωτικοί συναποφάσισαν τη διάπραξη στάσης, τιμωρούνται με την ποινή που απειλείται για την ολοκληρωμένη πράξη, ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του Π.Κ..
2.Ατιμώρητος μένει ο υπαίτιος που απέχει από τη συμφωνημένη πράξη πριν από την έναρξη εκτέλεσής της και πληροφορεί έγκαιρα τις αρχές κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την πρόληψή της.
Άρθρο 49
Μη αναγγελία στάσης
Στρατιωτικός που λαμβάνει κατά οποιονδήποτε τρόπο γνώση ότι προπαρασκευάζεται ή αποφασίσθηκε στάση και παραλείπει να ενημερώσει έγκαιρα την προϊσταμένη του αρχή, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και σε πολεμική περίοδο με κάθειρξη.
Άρθρο 50
Παράλειψη καταστολής στάσης ή ομαδικής απείθειας
1.Αξιωματικός που είναι παρών σε στάση στρατιωτικών και δεν πράττει ό,τι μπορεί για να την καταστείλει ή να εμποδίσει την επέκτασή της, τιμωρείται με φυλάκιση. Αν πρόκειται για ομαδική απείθεια (άρθρο 47 παρ. 1 στοιχ. α΄), επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
2.Στρατιωτικός αρχηγός, που κατά οποιονδήποτε τρόπο, λαμβάνει γνώση στάσης που αποφασίσθηκε ή προπαρασκευάζεται και δεν πράττει ότι επιβάλλεται για την πρόληψη ή την καταστολή της, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και πολεμική περίοδο με ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 51
Αντίσταση
1.Στρατιωτικός που καθίσταται υπαίτιος αντίστασης τιμωρείται:
α)Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν ήταν ένοπλος με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β)Αν η αντίσταση τελέσθηκε από τρεις ή περισσότερους, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν ήταν ένοπλοι, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2.Το κατώτατο όριο της ποινής της φυλακίσεως διπλασιάζεται για τους υποκινητές, τους επικεφαλής και το συμμέτοχο στρατιωτικό με τον ανώτερο βαθμό.
Άρθρο 52
Παράλειψη καταστολής αντίστασης
Αξιωματικός που είναι παρών σε αντίσταση στρατιωτικών και δεν πράττει ό,τι μπορεί για να την καταστείλει ή να εμποδίσει την επέκτασή της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 53
Ανυπακοή
1.Στρατιωτικός που λαμβάνει προσταγή από τον αρχηγό του να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία και αρνείται να υπακούσει ή παραλείπει την εκτέλεσή της, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Η πράξη δεν είναι άδικη, αν η προσταγή ή η υπηρεσία είναι προδήλως παράνομη.
Άρθρο 54
Ανυπακοή σε διαταγή για αναχώρηση
Στρατιωτικός που λαμβάνει προσταγή από τον αρχηγό του να παρευρεθεί σε ορισμένο χρόνο και τόπο για να λάβει φύλλο πορείας ή για να συμπεριληφθεί σε στρατιωτικό τμήμα που πρόκειται να αναχωρήσει και δεν είναι παρών, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση.
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη.
(Μετά τη σελ. 182,14) Σελ. 182,15
Τεύχος 1211-Σελ. 61
Άρθρο 55
Παράβαση και εκβίαση στρατιωτικής εντολής
1.Στρατιωτικός που παραβαίνει στρατιωτική εντολή ή εξαναγκάζει ή παραπλανά άλλο στρατιωτικό σε παράβαση τέτοιας εντολής, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, με φυλάκιση.
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, με κάθειρξη. Αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
2.Ως επιβαρυντικές περιστάσεις θεωρούνται:
α)Η τέλεση της πράξης σε οχυρωμένη θέση, ναύσταθμο, αεροδρόμιο ή αποθήκη εκρηκτικών υλών.
β)Η τέλεση της πράξης από αρχηγό θέσης.
γ)Η χρησιμοποίηση όπλου για εξαναγκασμό σε παράβαση της εντολής.
Άρθρο 56
Παράβαση στρατιωτικής εντολής από αμέλεια
Στρατιωτικός που από αμέλεια παραβαίνει στρατιωτική εντολή και προξενεί έτσι σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού ή τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα στρατιωτικών, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 57
Βιαιοπραγία, εξύβριση και δυσφήμηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας
Στρατιωτικός που:
α)Βιαιοπραγεί κατά του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική εξουσία, τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.
β)Εξυβρίζει ή δυσφημεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 58
Προσβολή σημαίας ή στρατού
Στρατιωτικός που δημόσια με λόγο ή έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκδηλώνει καταφρόνηση για τη σημαία, το στρατό ή διακριτικό σήμα του στρατού ή σώματος αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Σελ. 182,16
Τεύχος 1211-Σελ. 62

Άρθρο 59
Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου ή κατωτέρου
1.Στρατιωτικός που βιαιοπραγεί:
α)Κατά του ανωτέρου του, τιμωρείται:
αα)Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν η πράξη τελέσθηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν.
ββ)Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τελέσθηκε κατά την υπηρεσία ούτε για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν.
β)Κατά του κατωτέρου του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3.Δεν είναι άδικη η πράξη της παρ. 1 στοιχ. β΄, καθώς και των άρθρων 308Α, 310 παρ. 1 και 311 εδ. α΄ Π.Κ., στην περίπτωση ανάγκης αναχαίτισης στρατιωτικών που φεύγουν ενώπιον του εχθρού ή σε περίπτωση ανάγκης για παρεμπόδιση διαρπαγής ή καταστροφής.
Άρθρο 60
Εξύβριση ανωτέρου ή κατωτέρου
1.Στρατιωτικός που εξυβρίζει ανώτερο ή κατώτερό του με λόγια, έργα ή απειλές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται:
α)Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, αν η πράξη τελέσθηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτή.
β)Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, σε κάθε άλλη περίπτωση.
2.Αν η εξύβριση της παρ. 1 τελέσθηκε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, επιβάλλεται:
α)Στην περίπτωση του στοιχ. α, φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
β)Στην περίπτωση του στοιχ. β΄, φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τριών ετών.
Άρθρο 61
Λόγος μη επιβολής ποινής
Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ατιμώρητη την πράξη των άρθρων 59 παρ. 1 και 60 παρ. 1, αν αυτή οφείλεται σε αμέσως προηγούμενη ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση συμπεριφορά του παθόντος.
Άρθρο 62
Δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου
Στρατιωτικός που δυσφημεί ανώτερο ή κατώτερό του τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η δυσφήμηση είναι συκοφαντική, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 63
Γενική διάταξη
Στις περιπτώσεις των άρθρων 46,47,48,49,50 παρ. 3, 53, 55 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 58, αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 64
Εξύβριση σκοπού ή φρουρού
Στρατιωτικός που εξυβρίζει σκοπό ή φρουρό που έχει εντολή να φρουρεί ή να επιτηρεί ορισμένη περιφέρεια, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 65
Βιαιοπραγία εναντίον σκοπού
1.Στρατιωτικός, που βιαιοπραγεί εναντίον σκοπού, τιμωρείται:
α)Με κάθειρξη, αν κατά την τέλεση της πράξης ο δράστης χρησιμοποίησε όπλο.
β)Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν η πράξη τελέσθηκε από δύο ή περισσότερους.
γ)Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών σε κάθε άλλη περίπτωση.
2.Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3.Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.
Άρθρο 66
Άσκοποι πυροβολισμοί
Στρατιωτικός, που πυροβολεί αυτοβούλως και χωρίς εύλογη αιτία, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 67
Μέθη εν υπηρεσία
1.Στρατιωτικός που εκτελεί υπηρεσία ή έλαβε διαταγή να εκτελέσει υπηρεσία και καταναλίσκει οινοπνευματώδη ποτά ή άλλες μεθυστικές ουσίες, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ή τη μείωση της ικανότητάς του για εκτέλεση της υπηρεσίας του, τιμωρείται εφόσον το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε αμέλειά του:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και αν είναι αξιωματικός, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 68
Αντιποίηση στολής ή εμβλημάτων
Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους τιμωρείται ο στρατιωτικός που:
α)Φέρει δημόσια στρατιωτική στολή, παράσημο ή άλλο διακριτικό βαθμού ή τίτλου χωρίς να έχει δικαίωμα γι’ αυτό.
β)Σε πολεμική περίοδο φέρει δημόσια στη ζώνη των επιχειρήσεων περιβραχιόνιο ή σημαία ή έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού ή άλλα σημεία που εξομοιώνονται με αυτά, χωρίς να έχει δικαίωμα γι’ αυτό.
Άρθρο 69
Παράνομη ανάληψη ή διατήρηση αρχηγίας
1.Στρατιωτικός που αναλαμβάνει αρχηγία χωρίς διαταγή ή εύλογη αιτία, τιμωρείται με κάθειρξη. Αν ο υπαίτιος διατηρεί την αρχηγία παρά τις διαταγές των προϊσταμένων του, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
2.Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 70
Αυθαίρετη εχθροπραξία
1.Στρατιωτικός αρχηγός που χωρίς πρόκληση, διαταγή ή άδεια ενεργεί εχθροπραξία εναντίον ξένου κράτους ή στρατού, τιμωρείται με φυλάκιση.
2.Αν η εχθροπραξία μπορούσε να εκθέσει το κράτος σε κίνδυνο πολέμου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
3.Αν η εχθροπραξία είχε ως αποτέλεσμα τη λεηλασία ή το θάνατο προσώπου, ο υπαίτιος τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και αν προκάλεσε πόλεμο, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 71
Παράταση εχθροπραξιών
Στρατιωτικός αρχηγός που παρατείνει τις εχθροπραξίες, αν και έχει περιέλθει σε γνώση του επίσημα η σύναψη ειρήνης ή μερικής ή γενικής ανακωχής, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 72
Αθέμιτες διαταγές
Στρατιωτικός που με κατάχρηση της υπηρεσιακής του εξουσίας, απευθύνει σε υφιστάμενό του διαταγές ή διατυπώνει αξιώσεις άσχετες προς την υπηρεσία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 73
Υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας
Στρατιωτικός που σφετερίζεται πειθαρχική εξουσία ή υπερβαίνει τα όρια της πειθαρχικής του εξουσίας ή επιβάλλει ποινές που δεν προβλέπονται από το νόμο ή τους κανονισμούς ή διώκει πειθαρχικά υφιστάμενό του, αν και γνωρίζει ότι δεν συντρέχει λόγος πειθαρχικής του δίωξης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 74
Εγκατάλειψη θέσης από σκοπό
Στρατιωτικός σκοπός που εγκαταλείπει τη θέση του, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο:
αα)με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
ββ)αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού με πρόσκαιρη κάθειρξη και αν προέκυψε κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 75
Ύπνος σκοπού
Στρατιωτικός σκοπός που καταλαμβάνεται να κοιμάται, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

(Μετά τη σελ. 182,16) Σελ. 182,17
Τεύχος 1211-Σελ. 63
Άρθρο 76
Εγκατάλειψη φυλακής, θέσης ή περιοχής προς
επιτήρηση
1.Στρατιωτικός που εγκαταλείπει τη φυλακή ή τη θέση στην οποία ορίσθηκε ή την περιοχή που οφείλει να επιτηρεί, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
γ)Αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη και αν δεν προέκυψε τέτοιος κίνδυνος με πρόσκαιρη κάθειρξη.
2.Η τέλεση της πράξης από τον αρχηγό της στρατιωτικής θέσης τιμωρείται, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών στην περίπτωση του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου και με κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών στην περίπτωση του στοιχείου β΄.
Άρθρο 77
Μη προσέλευση σε συναγερμό
Στρατιωτικός που δεν προσέρχεται αμέσως στη θέση του, ενώ διατάχθηκε συναγερμός, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Άρθρο 78
Καθυστέρηση σε πορεία
Στρατιωτικός που με οποιαδήποτε πρόφαση δεν παρακολουθεί το τμήμα του που βρίσκεται σε πορεία, βραδυπορεί ή παραμένει στα πλάγια ή πίσω, για να αποφύγει τις υποχρεώσεις τις οποίες το τμήμα έλαβε διαταγή να εκτελέσει, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν η πράξη τελέσθηκε στη ζώνη των επιχειρήσεων, με κάθειρξη.
Άρθρο 79
Παράλειψη προπαρασκευής από αμέλεια
Αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους που από αμέλειά του καταλαμβάνεται απαράσκευος από τον εχθρό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 80
Καθυστέρηση συμμετοχής σε μάχη
Στρατιωτικός, που χωρίς εύλογη αιτία καθυστερεί να συμμετάσχει στη μάχη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.


Σελ. 182,18
Τεύχος 1211-Σελ. 64

Άρθρο 81
Παράλειψη προμήθειας εφοδίων
1.Αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, καθώς και κάθε άλλος αξιωματικός ή υπαξιωματικός υπεύθυνος ή υπόλογος, που με πρόθεση παραλείπει να προμηθεύει, ολικά ή μερικά, τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά και γενικά κάθε εφόδιο απαραίτητο για την κίνηση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια μονάδας, πλοίου ή αεροσκάφους ή για την εκτέλεση διαταγών που έλαβε, τιμωρείται με φυλάκιση. Αν από την παράλειψη αυτή κατέστη αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η άμυνα κατά του εχθρού ή η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης πολεμικής επιχείρησης, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο και ο δράστης ενήργησε με σκοπό να ωφελήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις ή επιχειρήσεις του εχθρού ή να βλάψει τις στρατιωτικές δυνάμεις ή επιχειρήσεις του ελληνικού κράτους ή των συμμάχων του, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
2.Αν η παράλειψη οφείλεται σε αμέλεια και για το λόγο αυτόν γίνει αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η άμυνα κατά του εχθρού ή η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης πολεμικής επιχείρησης, επιβάλλεται φυλάκιση.
Άρθρο 82
Εγκατάλειψη αρχηγίας ή σχηματισμού
1.Αρχηγός κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους που εγκαταλείπει την αρχηγία ή διακυβέρνηση μπροστά στον εχθρό χωρίς εύλογη αιτία, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, που εγκαταλείπει χωρίς εύλογη αιτία ή διαταγή το σχηματισμό του μπροστά στον εχθρό.
3.Αν η εγκατάλειψη έγινε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κινδύνου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη.
Άρθρο 83
Παραβάσεις ως προς τα φώτα
1.Όποιος σε πολεμική περίοδο, ενώ βρίσκεται σε στρατόπεδο ή στρατιωτικό κατάστημα ή εγκατάσταση, σε πλοίο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 95 ή σε ναύσταθμο, λιμάνι ή αεροδρόμιο, αεροπορική βάση, πτέρυγα ή σε αεροσκάφος που εκτελεί νυκτερινή πολεμική πτήση, ανάβει ή αφήνει αναμμένο φως κατά τη νύκτα, ενώ αυτό έχει απαγορευθεί με διαταγή ή αποκαλύπτει χωρίς εξουσιοδότηση καλυμμένο φως, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος εν γνώσει ανέφερε ψευδώς στον ανώτερό του ότι τα φώτα είναι σβησμένα.
3.Αν από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων προέκυψε σοβαρός κίνδυνος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
4.Στρατιωτικός ο οποίος σε πολεμική περίοδο προκαλεί από αμέλεια σοβαρό κίνδυνο σχετικό με τη λειτουργία των φώτων, η χρήση ή η φύλαξη των οποίων του έχει ανατεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 84
Παράλειψη στρατιωτικού καθήκοντος
ενώπιον του εχθρού
Τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ο αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτία ή αντίθετη διαταγή:
α)Παραλείπει να προσβάλει και συνάψει μάχη με εχθρό ίσης ή κατώτερης δύναμης, να καταστρέψει εχθρικό τμήμα, νηοπομπή ή αεροσκάφος, να βοηθήσει ελληνικό ή συμμαχικό τμήμα ή πλοίο ή αεροσκάφος πολεμικό ή επίτακτο που έχει εμπλακεί σε μάχη ή που το καταδιώκει ο εχθρός.
β)Διακόπτει την καταδίωξη εχθρικού στρατιωτικού τμήματος, πλοίου πολεμικού ή εμπορικού ή αεροσκάφους.
γ)Δεν βοηθάει οποιοδήποτε ελληνικό ή συμμαχικό στρατιωτικό τμήμα, πολεμικό πλοίο ή αεροσκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο και τον κάλεσε σε βοήθεια.
Άρθρο 85
Παράλειψη εποπτείας
1.Στρατιωτικός που παραλείπει να ασκήσει ή να διατάξει τον αναγκαίο έλεγχο των υφισταμένων του, ως προς την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
2.Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
3.Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 86
Παραβάσεις περί την απονομή της δικαιοσύνης
1.Στρατιωτικός, που επιχειρεί να επέμβει στην απονομή της δικαιοσύνης από τα στρατιωτικά δικαστήρια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
2.Στρατιωτικός που κλήθηκε να λάβει μέρος στη σύνθεση στρατιωτικού δικαστηρίου και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 87
Μη καταγγελία στρατιωτικών εγκλημάτων
Στρατιωτικός, ο οποίος με οποιονδήποτε τρόπο έλαβε γνώση ότι άλλος τέλεσε στρατιωτικό έγκλημα και παραλείπει να το καταγγείλει αμέσως, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
Άρθρο 88
Παρακώλυση άσκησης δικαιωμάτων
1.Στρατιωτικός που με απειλή, προσταγή, υποσχέσεις, δώρα ή με άλλα αθέμιτα μέσα, επιχειρεί να αποτρέψει κατώτερό του από το να υποβάλει νομότυπα παράπονα, έγκληση, μήνυση ή να ασκήσει άλλα νόμιμα δικαιώματά του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο στρατιωτικός που, με τα παραπάνω μέσα καλύπτει ή επιχειρεί να καλύψει παράπονο που περιήλθε σε αυτόν κατά νόμιμο τρόπο.
Άρθρο 89
Ελευθέρωση και απόκρυψη κρατουμένου
1.Στρατιωτικός που ελευθερώνει ή αποκρύπτει φυλακισμένο ή κρατούμενο με διαταγή της αρχής, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
2.Στρατιωτικός που από αμέλεια γίνεται υπαίτιος ελευθέρωσης κρατουμένου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν ήταν για οποιονδήποτε λόγο υπόχρεος στη φύλαξή του. Ο υπαίτιος μένει ατιμώρητος, αν με δική του προσπάθεια συλληφθεί εκείνος που απέδρασε μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.
Άρθρο 90
Απόδραση κρατουμένου
Στρατιωτικός που είναι φυλακισμένος ή που κρατείται με διαταγή της αρχής και αποδρά, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η ποινή αυτή εκτίεται ολόκληρη μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος αυτός που απέδρασε.
Άρθρο 91
Βίαιη απόδραση κρατουμένων
Στρατιωτικοί φυλακισμένοι ή κρατούμενοι με διαταγή της αρχής που με ενωμένες δυνάμεις επιχειρούν βίαια να αποδράσουν, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή εκτίεται ολόκληρη μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενοι οι υπαίτιοι.
Άρθρο 92
Ελευθέρωση αιχμαλώτου
1.Στρατιωτικός που ελευθερώνει αιχμάλωτο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν είχε αναλάβει τη φύλαξή του, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2.Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο απλός συνεργός, αν είναι αξιωματικός.
3.Στρατιωτικός που από αμέλεια γίνεται υπαίτιος ελευθέρωσης αιχμαλώτου στη φύλαξη του οποίου ήταν υπόχρεος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν όμως με δική του προσπάθεια συλληφθεί εκείνος που απέδρασε μέσα σε δεκαπέντε ημέρες μένει ατιμώρητος.
Άρθρο 93
Απόκρυψη αιχμαλώτου
Όποιος αποκρύπτει αιχμάλωτο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν είναι στρατιωτικός με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 94
Μη τήρηση του πλοίου σε θέση μάχης
Κυβερνήτης που δεν προσπάθησε να φέρει το πλοίο του σε θέση μάχης ή δεν το διατήρησε στην καθορισμένη γι’ αυτό θέση μάχης, τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.
Άρθρο 95
Πρόκληση πανικού ή αταξίας
1.Όποιος κατά τη διάρκεια μάχης ή σε περίπτωση τρικυμίας, προσάραξης, ναυαγίου, πυρκαϊάς ή οποιουδήποτε άλλου σοβαρού κινδύνου, ενώ βρίσκεται σε πλοίο του στρατού ή επίτακτο ή σε πλοίο που συνοδεύεται από πλοίο του στρατού, ενσπείρει πανικό ή συντελεί στην αταξία του πληρώματος κατά οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2.Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται επίσης και όποιος,
ενώ επιβαίνει σε αεροσκάφος του στρατού ή επίτακτο
ή σε αεροσκάφος που συνοδεύεται από αεροσκάφος
(Μετά τη σελ. 182,18) Σελ. 182,19
Τεύχος 1211-Σελ. 65
του στρατού, ενσπείρει πανικό ή συντελεί στην αταξία του πληρώματος κατά οποιονδήποτε τρόπο.
3.Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.
Άρθρο 96
Υποστολή σημαίας
Τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη:
α)Διοικητής ή κυβερνήτης, ο οποίος σε ναυμαχία υποστέλλει τη σημαία χωρίς να εξαντλήσει όλα τα μέσα άμυνας.
β)Αξιωματικός που τάχθηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο υπέρ μιας τέτοιας απόφασης.
γ)Όποιος ενώ βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο, υποστέλλει τη σημαία κατά τη μάχη, χωρίς διαταγή του κυβερνήτη.
δ)Όποιος ενώ βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο, κατά τη μάχη, δίνει εντολή για παράδοση ή υποστολή της σημαίας ή για παύση του πυρός, χωρίς διαταγή του κυβερνήτη.
Άρθρο 97
Πρόωρη εγκατάλειψη πλοίου ή αεροσκάφους
1.Κυβερνήτης που σε περίπτωση απώλειας του πλοίου του με πρόθεση δεν το εγκαταλείπει τελευταίος, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με ισόβια κάθειρξη και σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Με κάθειρξη τιμωρείται κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους που σε περίπτωση κινδύνου το εγκαταλείπει πριν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσει το αεροσκάφος, το πλήρωμα και τους επιβάτες ή για να μην προκαλέσει κίνδυνο ανθρώπου. Αν από την πράξη αυτή επήλθε θάνατος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 98
Εγκατάλειψη πλοίου ή τόπου ναυαγίου χωρίς
διαταγή
Όποιος επιβαίνει σε πλοίο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 97 και το εγκαταλείπει χωρίς διαταγή, ενώ αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε περίπτωση ναυαγίου, αποβιβάζεται ή απομακρύνεται από την ακτή χωρίς άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 99
Αποχωρισμός πλοίου από το πλοίο του αρχηγού
1.Διοικητής ή κυβερνήτης που αποχωρίζεται με το πλοίο του από το πλοίο του αρχηγού του, καθώς και όποιος ενώ επιβαίνει στο πλοίο, προκαλεί τον αποχωρισμό αυτό, τιμωρείται:
α)Με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη, αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού.

Σελ. 182,20
Τεύχος 1211-Σελ. 66

β)Με κάθειρξη, αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο.
2.Αν ο χωρισμός προκλήθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται:
α)Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους στην περ. α΄ της προηγούμενης παραγράφου.
β)Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι ενός έτους στην περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 100
Παράλειψη προσπάθειας προς συνένωση
Κυβερνήτης ή χειριστής πλοίου ή αεροσκάφους ή διοικητής σχηματισμού πλοίων ή αεροσκαφών, που σε πολεμική περίοδο αποχωρίσθηκε από τον αρχηγό του ή το σχηματισμό λόγω ανωτέρας βίας και δεν κάνει ότι μπορεί για την ταχύτερη επανένωσή του με αυτόν, τιμωρείται με φυλάκιση.
Άρθρο 101
Εγκατάλειψη συνοδείας
1.Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος σε πολεμική περίοδο εγκαταλείπει χωρίς εύλογη αιτία τη νηοπομπή που διατάχθηκε να συνοδεύσει, τιμωρείται με κάθειρξη. Αν όμως από την εγκατάλειψη η νηοπομπή ή μέρος της καταστράφηκε, υπέστη βλάβη ή υπέκυψε στον εχθρό, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
2.Κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και ο αξιωματικός ή υπαξιωματικός, ο οποίος σε πολεμική περίοδο εγκαταλείπει τα αεροσκάφη, πλοία ή το στρατιωτικό τμήμα που διατάχθηκε να συνοδεύσει ή να καλύψει από αέρος.
Άρθρο 102
Εγκατάλειψη συνοδείας από αμέλεια
1.Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που σε πολεμική περίοδο από αμέλεια αποχωρίζεται από τη νηοπομπή που διατάχθηκε να συνοδεύσει ή από μέρος αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο αξιωματικός ή υπαξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που σε πολεμική περίοδο, από αμέλεια, αποχωρίζεται από τα αεροσκάφη, πλοία ή από το στρατιωτικό τμήμα που διατάχθηκε να συνοδεύσει ή να καλύψει από αέρος.

Άρθρο 103
Απώλεια ή βλάβη πλοίου ή αεροσκάφους
1.Αρχηγός, διοικητής, κυβερνήτης ή πλοηγός που προκαλεί απώλεια, σύγκρουση, προσάραξη ή αιχμαλωσία πλοίου ή βλάβη που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή τη μαχητική του ικανότητα τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και ο κυβερνήτης ή ο χειριστής αεροσκάφους που προκαλεί απώλεια ή αιχμαλωσία του αεροσκάφους ή βλάβη του που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μαχητική ικανότητα ή την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των επιβατών του.
3.Αν η πράξη των παραγράφων 1 και 2 τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και σε πολεμική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 104
Αν η πράξη των παραγράφων 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου τελέσθηκε από άλλον, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο κάθειρξη και σε πολεμική περίοδο ισόβια κάθειρξη, εάν δε τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε πολεμική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 105
Πυρκαγιά σε πλοίο από αμέλεια
1.Αρχηγός, διοικητής ή κυβερνήτης που από αμέλεια προκαλεί πυρκαγιά σε πλοίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε από άλλον επιβαίνοντα στο πλοίο, επιβάλλεται φυλάκιση.
Άρθρο 106
Πρόσκρουση ή πτώση αεροσκάφους από αμέλεια
Κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους που από αμέλεια προκαλεί πρόσκρουση ή πτώση αεροσκάφους, τιμωρείται με φυλάκιση.
Άρθρο 107
Εγκατάλειψη πλοίου από πλοηγό
Πλοηγός που εγκαταλείπει πολεμικό πλοίο ή εμπορικό πλοίο που ανήκει σε νηοπομπή, αν και ανέλαβε ή επιφορτίσθηκε να το πλοηγήσει, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η εγκατάλειψη έγινε ενώπιον του εχθρού τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 108
Παραπλάνηση πλοίου από πλοηγό
1.Πλοηγός που με χειρισμούς, οδηγίες ή υποδείξεις περιάγει σε σφάλμα τον κυβερνήτη κατά την πλοήγηση πολεμικού πλοίου ή πλοίου που ανήκει σε νηοπομπή με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για το πλοίο ή τη νηοπομπή ή τους επιβαίνοντες, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη.
2.Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 109
Πλοηγία σε εχθρικό πλοίο
Στρατιωτικός ή πλοηγός που παρέχει συνδρομή σε πλοηγία εχθρικού πλοίου, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 110
Απώλεια πλοίου νηοπομπής
Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου νηοπομπής, ο οποίος σε πολεμική περίοδο προκαλεί με πρόθεση την απώλεια του πλοίου του ή τη σύλληψή του από τον εχθρό, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 111
Αποχωρισμός από συνοδεία
Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου ή κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους πολιτικής αεροπορίας, που σε πολεμική περίοδο με πρόθεση εγκαταλείπει τη νηοπομπή ή συνοδεία, στην οποία ανήκει το πλοίο ή το αεροσκάφος, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Άρθρο 112
Γενική διάταξη
Αν οι πράξεις των άρθρων 110 και 111 τελέσθηκαν από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση.
Άρθρο 113
Ανυπακοή πλοιάρχου ή κυβερνήτη
Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου νηοπομπής ή κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας που ανήκει σε συνοδεία, ο οποίος σε πολεμική περίοδο δεν υπακούει στις διαταγές ή τα σήματα του αρχηγού της νηοπομπής ή της συνοδείας, τιμωρείται με κάθειρξη.
Άρθρο 114
Μη χρησιμοποίηση όλων των μέσων για
διάσωση πλοίου
Κυβερνήτης, ο οποίος σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσάραξης, σύγκρουσης ή ναυαγίου από αμέλεια δεν χρησιμοποιεί κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του για τη διάσωση του πλοίου από την καταστροφή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 115
Παράλειψη παροχής βοήθειας σε πλοίο
1.Πλοίαρχος εμπορικού πλοίου, ο οποίος δεν παρέχει βοήθεια σε πολεμικό πλοίο που βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου ή ανάγκης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου επήλθε η απώλεια του πλοίου, τιμωρείται.
α)Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη.


(Μετά τη σελ. 182,20) Σελ.182,21
Τεύχος 1211-Σελ.67

Άρθρο 116
Απαγορευμένο άναμμα φωτιάς
1.Στρατιωτικός, που χωρίς άδεια ανάβει ή αφήνει αναμμένη φωτιά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή κατάστημα και ιδίως σε στρατιωτικές αποθήκες, σε ναύσταθμο, αεροδρόμιο, αεροπορική βάση, πτέρυγα ή σε πλοίο
ή αεροσκάφος, εκτός του προορισμένου για τη χρήση
αυτή μέρους, κατά τρόπο ώστε να κινδυνεύει η
ασφάλειά τους ή εγκαταλείπει τη φωτιά αν και ήταν επιφορτισμένος με την επιτήρησή της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2.Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου οφείλεται σε αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 117
Εισαγωγή επικίνδυνων υλών
Στρατιωτικός που εισάγει χωρίς άδεια σε πλοίο ή αεροσκάφος εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
Άρθρο 118
Ένωση κατά της εξουσίας του κυβερνήτη
Αν δύο ή περισσότεροι επιβαίνοντες σε πλοίο ή αεροσκάφος από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 95 ενώθηκαν, με σκοπό να στερήσουν τον κυβερνήτη από την εξουσία του ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή του αεροσκάφους, τιμωρούνται με κάθειρξη, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 119
Κατάληψη νοσοκομειακού ή επίθεση
εναντίον του
Στρατιωτικός που αυθαίρετα καταλαμβάνει, κατακρατεί ή επιτίθεται σε πλοίο, αεροσκάφος ή όχημα, χαρακτηρισμένο κατά το διεθνές δίκαιο ως νοσοκομειακό, τιμωρείται με κάθειρξη.
Άρθρο 120
Παράνομη επιβίβαση επιβατών και φόρτωση
εμπορευμάτων
1.Όποιος επιβιβάζει ή επιτρέπει να επιβιβαστούν επιβάτες ή φορτώνει ή επιτρέπει να φορτωθούν εμπορεύματα σε πλοία από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 95, χωρίς την άδεια του Υπουργού, τιμωρείται με φυλάκιση.
2.Τα εμπορεύματα της προηγούμενης παραγράφου δημεύονται.
Άρθρο 121
Παραβάσεις κατά τη συντήρηση αεροσκαφών
1.Ο υπεύθυνος ή υπόλογος αξιωματικός ή υπαξιωματικός που παραλείπει να επιθεωρήσει, σύμφωνα με τους κανονισμούς, αεροσκάφος ή αεροπορικό υλικό ή υπογράφει πιστοποιητικό ή έγγραφο επιθεώρησης αεροσκάφους ή αεροπορικού υλικού χωρίς να βεβαιωθεί για την ακρίβειά του, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.


Σελ.182,22
Τεύχος 1211-Σελ.68

β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
2.Αν από την πράξη προκλήθηκε κίνδυνος προσώπου ή απώλειάς του αεροσκάφους ή απειλήθηκε η μαχητική ικανότητα του στρατού, επιβάλλεται κάθειρξη.
Άρθρο 122
Παράλειψη παροχής βοήθειας
Αρχηγός, κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτία ή αντίθετη διαταγή, παραλείπει να παράσχει βοήθεια σε στρατιωτικό τμήμα ή σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Άρθρο 123
Παράλειψη αναζήτησης αεροσκάφους
Διοικητής, αρχηγός σχηματισμού, κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους ή άλλος στρατιωτικός επιφορτισμένος με υπηρεσία εδάφους, ο οποίος, ενώ είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση αεροσκάφους που αδικαιολόγητα έχει καθυστερήσει παραλείπει να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 124
Εγκατάλειψη αεροσκάφους ή τόπου
προσγείωσης χωρίς διαταγή
Όποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό, επίτακτο ή συνοδευόμενο από στρατιωτικό και το εγκαταλείπει χωρίς διαταγή του κυβερνήτη, όταν τούτο βρίσκεται σε κίνδυνο, ή σε περίπτωση προσγείωσης αποβιβάζεται ή απομακρύνεται από αυτό χωρίς άδεια του κυβερνήτη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 125
Σωματική βία ή απειλή εναντίον κυβερνήτη
1.Όποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό, επίτακτο ή συνοδευόμενο από στρατιωτικό και μεταχειρίζεται σωματική βία ή απειλή για να εξαναγκάσει τον κυβερνήτη να το προσγειώσει ή άλλο μέλος του πληρώματος να προκαλέσει την προσγείωσή του, σε τόπο διαφορετικό από εκείνον του προορισμού του, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.
Άρθρο 126
Ανυπακοή σε διαταγή του κυβερνήτη
Όποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό ή επίτακτο και αρνείται να υπακούσει σε διαταγή του κυβερνήτη που αφορά την τήρηση των κανονισμών και την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβατών, τιμωρείται με φυλάκιση.
Άρθρο 127
Παραβίαση κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας
Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή σε περίπτωση υποτροπής με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους ο οποίος:
α)Δέχεται φορτίο ή επιβάτες πέρα από τα όρια που επιτρέπονται από τους κανονισμούς ή τις τεχνικές προδιαγραφές ή τις διαταγές που έλαβε.
β)Δεν συμμορφώνεται με διαταγή που εκδόθηκε αρμόδια ή με αεροπορικό σήμα σχετικά με την πτήση.
γ)Πετά σε ύψος μικρότερο του επιτρεπόμενου από τους κανονισμούς ή τις διαταγές, χωρίς να συντρέχει περίπτωση προσγείωσης, απογείωσης ή ανωτέρας βίας.
δ)Πετά παραβαίνοντας τον κανονισμό εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς εύλογη αιτία, κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα.
ε)Απογειώνεται χωρίς κανονική θεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων για την πτήση και χωρίς να τηρήσει τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους σχετικούς κανονισμούς.
στ)Πετά υπό καιρικές συνθήκες που απαιτούν τη χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με αυτά ή χωρίς να έχει τις απαιτούμενες ειδικές ικανότητες για τη χρησιμοποίησή τους ή χωρίς να τα χρησιμοποιεί, εκτός αν έλαβε αντίθετη διαταγή ή η ενέργεια αυτή είναι η μόνη επιβεβλημένη για τη διάσωση του αεροσκάφους.
Άρθρο 128
Απόρριψη αντικειμένων από αεροσκάφος
Όποιος επιβαίνει σε αεροσκάφος στρατιωτικό ή επίτακτο και χωρίς να υφίσταται ανάγκη απορρίπτει ή διατάσσει να απορριφθούν αντικείμενα που μπορούν να προξενήσουν ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα ή ρύπανση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 129
Μετάδοση ψευδούς σήματος
Όποιος δίνει ή μεταβιβάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο ψευδή σήματα ή πληροφορίες ή δεν παρέχει την απαιτούμενη ραδιοναυτιλιακή βοήθεια ή δημιουργεί τεχνητές ραδιοηλεκτρονικές παρεμβολές ή επεμβαίνει στη λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή, με σκοπό να καταστρέψει ή να βλάψει αεροσκάφος ή να παρακωλύσει την πτήση του ή να προκαλέσει την αποτυχία της αποστολής του, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με κάθειρξη και αν επήλθε το σκοπούμενο αποτέλεσμα με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη και αν δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
Άρθρο 130
Είσοδος χωρίς άδεια σε απαγορευμένο χώρο
αεροδρομίου
Όποιος χωρίς άδεια εισέρχεται ή οδηγεί τροχοφόρα ή ζώα σε απαγορευμένους χώρους αεροδρομίου ή βοηθητικού πεδίου προσγείωσης, που χρησιμοποιείται από το στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
Άρθρο 131
Τοποθέτηση εμποδίων σε τόπους κίνησης
αεροσκαφών
1.Όποιος με πρόθεση τοποθετεί οποιοδήποτε εμπόδιο σε διαδρόμους ή άλλους χώρους προσγείωσης, ζώνες τροχοδρόμησης ή χώρους στάθμευσης αεροσκαφών ή προκαλεί οποιαδήποτε φθορά τους ή οποιαδήποτε καταστροφή ή βλάβη σε αεροπορικές εγκαταστάσεις του στρατού, προορισμένες για άμεση εξυπηρέτηση της πτήσης αεροσκάφους ή τις αλλοιώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με ισόβια κάθειρξη και αν δεν προέκυψε κίνδυνος για τη μαχητική ικανότητα του στρατού ή σε πρόσωπα ή πράγματα, με κάθειρξη.
2.Αν η πράξη της παρ. 1 τελέσθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 132
Μη τήρηση εγγράφων ή σημάτων
Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 242 Π.Κ., κυβερνήτης αεροσκάφους ο οποίος :
α)Δεν συμπληρώνει κανονικά τα βιβλία του αεροσκάφους.
β)Αναγράφει ή επιτρέπει να αναγραφούν ψευδή στοιχεία στα έγγραφα του αεροσκάφους.
γ)Κυβερνά ή χειρίζεται, σε καιρό ειρήνης, αεροσκάφος με πλαστά ή παραποιημένα διακριτικά σήματα χωρίς σχετική διαταγή.
Άρθρο 133
Παραβάσεις σχετικές με απαγορευμένη περιοχή
1.Κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος, χωρίς διαταγή ή εύλογη αιτία, πετά πάνω από απαγορευμένη ζώνη ή προσγειώνεται σε αυτήν ή παραβαίνει άλλους περιοριστικούς όρους πτήσης που σχετίζονται με την περιοχή αυτή, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση.
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2.Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

(Μετά τη σελ. 182,22) Σελ.182,23
Τεύχος 1211-Σελ.69

Άρθρο 134
Διέλευση πάνω από ξένο έδαφος ή προσγείωση σε μη
προσδιορισμένους τόπους
1.Κυβερνήτης ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτία:
α)Προσγειώνεται σε τόπο διαφορετικό από εκείνον όπου διατάχθηκε να προσγειωθεί ή, σε ειρηνική περίοδο,
πετά πάνω από ξένη χώρα, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο πετά πάνω από ξένη χώρα ή από έδαφος που κατέχεται από τον έχθρό ή προσγειώνεται σε τέτοια χώρα ή έδαφος, τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
2.Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται, στην περίπτωση του στοιχείου α΄ φυλάκιση και στην περίπτωση του στοιχείου β΄ φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 135
Παράνομη χρήση αεροσκάφους
Όποιος παρανόμως χρησιμοποιεί αεροσκάφος ή αεροπορικό υλικό, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 136
Παράνομη παραχώρηση αεροσκάφους
Διοικητής, κυβερνήτης ή οποιοσδήποτε άλλος στρατιωτικός αρμόδιος για το χειρισμό, συντήρηση, επισκευή ή φύλαξη αεροσκάφους, ο οποίος παρανόμως παραχωρεί ή επιτρέπει σε άλλον τη χρήση ή το χειρισμό αεροσκάφους ή αεροπορικού υλικού, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με κάθειρξη.
Άρθρο 137
Παράνομη παραχώρηση χρήσης συσκευής
ασυρμάτου
Κυβερνήτης, χειριστής ή ασυρματιστής αεροσκάφους, ο οποίος επιτρέπει παρανόμως σε άλλον να χρησιμοποιήσει τη συσκευή ασυρμάτου, καθώς και όποιος παρανόμως χρησιμοποιεί τη συσκευή αυτή, τιμωρείται με φυλάκιση.
Άρθρο 138
Πρόκληση κατάληψης ή καταστροφής
αεροσκάφους
Στρατιωτικός που σε πολεμική περίοδο με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντά του, με αποτέλεσμα ο εχθρός να καταλάβει ή να καταστρέψει, ολικά ή μερικά, αεροσκάφος, εφόσον το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε αμέλειά του, τιμωρείται με κάθειρξη. Αν η παράβαση των καθηκόντων τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.


Σελ.182,24
Τεύχος 1211-Σελ.70

Άρθρο 139
Πρόκληση καταστροφής ή κατάληψης υλικού του
στρατού από ουδέτερο κράτος.
1.Τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη στρατιωτικός σε πολεμική περίοδο προκαλεί με πρόθεση:
α)Την κατάληψη από ουδέτερο κράτος αεροσκάφους ή πλοίου ή άλλου υλικού του στρατού που επηρεάζει σημαντικά τη μαχητική ικανότητα και ιδίως άρματα μάχης ή πυροβόλα, με αποτέλεσμα να τεθεί το υλικό αυτό υπό μεσεγγύηση ή
β)Την καταστροφή σε ουδέτερο κράτος υλικού του στρατού από το αναφερόμενο στο στοιχείο α΄.
2.Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
Άρθρο 140
Αποσφράγιση, υπεξαγωγή ή καταστροφή
εγγράφων ή άλλων αντικειμένων
1.Όποιος χωρίς δικαίωμα ανοίγει, υπεξάγει ή καταστρέφει έγγραφο ή άλλο αντικείμενο οποιασδήποτε στρατιωτικής ή διπλωματικής υπηρεσίας του οποίου ανέλαβε τη φύλαξη ή μεταφορά ή εν γνώσει επιτρέπει σε άλλον την επιχείρηση τέτοιας πράξης ή βοηθά την τέλεσή της ή γνωστοποιεί σε τρίτο το περιεχόμενο εγγράφου που ο ίδιος γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του ή της εργασίας του, τιμωρείται, αν η πράξη δεν επισύρει βαρύτερη ποινή κατ’ άλλη διάταξη:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2.Αν το κατά την παρ. 1 έγγραφο ή αντικείμενο έχει νομίμως χαρακτηρισθεί ως απόρρητο, επιβάλλεται σε ειρηνική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και σε πολεμική περίοδο κάθειρξη.
Άρθρο 141
Απώλεια απορρήτων
1.Όποιος από αμέλεια γίνεται πρόξενος απώλειας ή καταστροφής εγγράφων, βιβλίων ή άλλων αντικειμένων οποιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας, τα οποία χαρακτηρίσθηκαν νομίμως ως απόρρητα και παραδόθηκαν σε αυτόν για μεταφορά, φύλαξη ή διαχείριση, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2.Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο στρατιωτικός που τελεί την πράξη της προηγούμενης παραγράφου, σε σχέση με έγγραφα ή άλλα αντικείμενα διπλωματικής υπηρεσίας.
Άρθρο 142
Παράλειψη διασφάλισης απορρήτων
Όποιος σε πολεμική περίοδο και ενώ βρίσκεται σε κίνδυνο να αιχμαλωτισθεί ή να πέσει στα χέρια του εχθρού, δεν προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκρύψει ή να εξαφανίσει τα έγγραφα ή άλλα αντικείμενα οποιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας, που χαρακτηρίσθηκαν νομίμως ως απόρρητα και του παραδόθηκαν για χρήση, φύλαξη ή μεταφορά, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 143
Μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας
Ως μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας θεωρούνται οι αναφερόμενες:
α)Στην κατάσταση γενικά του στρατού και του πολεμικού υλικού, στα έργα οχύρωσης, στα κρυπτογραφικά μέσα συνεννόησης, στο δίκτυο των στρατιωτικών συγκοινωνιών, στις θέσεις του στρατού, στους τόπους ανεφοδιασμού και στην κατάσταση των προμηθειών σε όπλα, πολεμοφόδια, καύσιμα, τρόφιμα ή χρήματα.
β)Στο σχέδιο οργάνωσης ή σύνθεση του στρατού, στο σχέδιο και τα προπαρασκευαστικά μέτρα επιστράτευσης, ή κινητοποίησης του στρατού και στα σχέδια στρατιωτικής επιχείρησης.
γ)Σε στρατιωτικές μετακινήσεις ή μεταφορές που εκτελούνται ή σχεδιάζονται.
δ)Στην κατάσταση της υγείας ή του φρονήματος και πειθαρχίας του στρατού ή στον αριθμό των τραυματιών, νεκρών ή αιχμαλώτων.
ε)Σε κάθε αντικείμενο που χαρακτηρίστηκε νομίμως ως απόρρητο.
Άρθρο 144
Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών
1.Στρατιωτικός και όποιος ανήκει στην υπηρεσία του στρατού, που παράνομα και με πρόθεση παραδίδει ή ανακοινώνει σε άλλον ή αφήνει με οποιονδήποτε τρόπο να περιέλθουν στην κατοχή ή στη γνώση άλλου μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας, τιμωρείται με κάθειρξη.
2.Αν πρόκειται για πληροφορίες μικρής σημασίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
3.Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.
4.Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 έγιναν από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται:
α)Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν οι πληροφορίες της παρ. 1 ή τα αντικείμενα που τις περιέχουν είναι εμπιστευμένα ή προσιτά σε αυτόν λόγω της υπηρεσίας του ή μετά από εντολή της αρχής και με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν ανακοινώθηκαν ή παραδόθηκαν σε ξένο κράτος ή σε κατάσκοπό του.
β)Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, σε κάθε άλλη περίπτωση.
5.Ο υπαίτιος τιμωρείται, κατά τις παραπάνω διατάξεις και αν το έγκλημα τελέσθηκε μετά την έξοδό του από την υπηρεσία, εφόσον οι πληροφορίες ή τα αντικείμενα της παρ. 1 είχαν περιέλθει σε κατοχή ή γνώση του λόγω της υπηρεσίας του.
6.Αν ο αποδέκτης των μυστικών ήταν κατάσκοπος, μπορεί ο υπαίτιος να απαλλαγεί από την ποινή, εφόσον ανήγγειλε την πράξη στις αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί έγκαιρα ο κατάσκοπος ή να προληφθεί ο κίνδυνος.
7.Η απόπειρα και η προσφορά για την τέλεση των πράξεων αυτών τιμωρούνται με την ποινή του τετελεσμένου εγκλήματος.
Άρθρο 145
Ανακοίνωση στρατιωτικών πληροφοριών
Στρατιωτικός και όποιος ανήκει στην υπηρεσία του στρατού, που χωρίς έγκριση της στρατιωτικής αρχής ανακοινώνει ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε μέσο πληροφορίες σχετικές με το στρατό, άλλες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 143, ικανές να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτόν, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
Άρθρο 146
Υπεξαίρεση ή φθορά ναυτιλιακών εγγράφων
Στρατιωτικός, ο οποίος υπεξαιρεί, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει ναυτιλιακά έγγραφα από πλοίο που καταλήφθηκε ή αιχμαλωτίσθηκε από το στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 147
Κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων
1.Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή ή υπεξαίρεση πραγμάτων, τα οποία ανήκουν στο κράτος ή σε στρατιωτικό ή έχουν αποσταλεί ή έχουν αποχωρισθεί προς αποστολή στο στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν το αντικείμενο της πράξης είναι:
α)Είδος οπλισμού ή πολεμοφόδια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
β)Ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
2.Αν το αντικείμενο της κλοπής είναι πράγματα που είναι προσιτά στο δράστη λόγω της υπηρεσίας του, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3.Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή σε βάρος ιδιώτη, ο οποίος του παραχώρησε κατάλυμα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
4.Αν η υπεξαίρεση πραγμάτων που ανήκουν στο κράτος τελέσθηκε από στρατιωτικό υπόλογο, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη, διαχείριση διανομή ή παράδοσή τους, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
5.Σε πολεμική περίοδο στον υπαίτιο των πράξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ισόβια κάθειρξη.
6.Η διάταξη του άρθρου 379 Π.Κ. εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, η δε διάταξη του άρθρου 377 παρ. 1 Π.Κ. εφαρμόζεται επίσης, εφόσον η κλοπή ή η υπεξαίρεση αφορά σε πράγματα μικρής στρατιωτικής σημασίας και ευτελούς αξίας.
7.Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται εφόσον οι πράξεις δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 148
Πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.
1.Στρατιωτικός υπόλογος, που κατά τη στρατιωτική διαχείριση τελεί πράξη προβλεπόμενη από τα άρθρα 216 και 242 του Ποινικού Κώδικα, τιμωρείται με κάθειρξη.
2.Σε πολεμική περίοδο στον υπαίτιο των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

(Μετά τη σελ. 182,24) Σελ. 182,25
Τεύχος 1211-Σελ. 71
3.Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται εφόσον οι πράξεις δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 149
Σύληση νεκρού και κλοπή κατά
πληγωμένου ή ναυαγού
1.Στρατιωτικός, που συλεί νεκρό ή διαπράττει κλοπή σε βάρος τραυματία, αρρώστου, ναυαγού ή θύματος ατυχήματος, τιμωρείται:
α)Με κάθειρξη, αν η πράξη τελέστηκε κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών ή αμέσως μετά από αυτές.
β)Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους σε κάθε άλλη περίπτωση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2.Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα ή αν η σύληση του νεκρού έγινε με τρόπο ιδιαιτέρως απεχθή, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 150
Διαρπαγή σε εχθρικό έδαφος
1.Στρατιωτικός που σε εχθρικό έδαφος κατεχόμενο από τον ελληνικό στρατό επιδίδεται σε διαρπαγές παίρνοντας στην κατοχή του χωρίς εξουσιοδότηση ή άμεση ανάγκη, τρόφιμα ή αντικείμενα ιματισμού ή εξάρτησης ή άλλα αντικείμενα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος ανήκει στην υπηρεσία ή την ακολουθία του στρατού και τελεί τις παραπάνω πράξεις.
2.Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε με σωματική βία κατά προσώπου ή από αξιωματικό ή από δύο ή περισσότερους ενωμένους, επιβάλλεται κάθειρξη.
3.Αξιωματικός ή υπαξιωματικός, που δεν χρησιμοποιεί κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του για να παρεμποδίσει την παραπάνω πράξη, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
Άρθρο 151
Ενεχυρίαση
Στρατιωτικός που ενεχυριάζει πράγματα διαπεπιστευμένα σε αυτόν για την υπηρεσία, τιμωρείται:
α)Σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και αν ενεχυριάσει πράγματα του ιματισμού του, με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
β)Σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.Σελ. 182,26
Τεύχος 1211-Σελ. 72

Άρθρο 152
Εκμετάλλευση εμπιστευμένων
1.Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο στρατιωτικός ο οποίος:
α)Χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας τοκίζει ή μεταχειρίζεται κατά άλλο τρόπο προς όφελος δικό του ή άλλου ή παραχωρεί σε άλλον προς χρήση χρήματα ή πράγματα των οποίων έχει την κατοχή λόγω της υπηρεσίας του.
β)Χρησιμοποιεί παράνομα στρατιωτικό εργαστήριο για να κατασκευάσει πράγματα δικά του ή άλλου.
γ)Χρησιμοποιεί παράνομα την εργασία του προσωπικού που έχει υπό τις διαταγές του, προς όφελος δικό του ή άλλου.
2.Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και έκπτωση.
3.Σε πολεμική περίοδο επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 153
Αγορά, απόκρυψη ή αποδοχή ως ενεχύρου
Όποιος σε πολεμική περίοδο πωλεί, αγοράζει, αποκρύπτει ή δέχεται ως ενέχυρο πράγμα του οποίου νομίμως απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών αναγκών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 154
Νοθεία
1.Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, τιμωρείται ο στρατιωτικός ή ο υπάλληλος της στρατιωτικής υπηρεσίας, ο οποίος ενώ είναι εντεταλμένος να διαχειρίζεται, πωλεί, διανέμει ή παραδίδει τρόφιμα ή άλλα είδη βιοτικής ανάγκης ή οποιαδήποτε στρατιωτικά πράγματα:
α)Πωλεί, διανέμει ή θέτει σε κυκλοφορία τέτοια πράγματα νοθευμένα ή παραποιημένα ή αλλοιωμένα ή στερούμενα των απαραίτητων θρεπτικών ουσιών.
β)Τα νοθεύει ή τα παραποιεί ο ίδιος.
γ)Κατέχει ή μεταχειρίζεται ζυγαριές ή μέτρα ή σταθμά ανακριβή ή διαφορετικά από αυτά που έλαβε διαταγή να χρησιμοποιεί ή αρνείται τη μέτρηση ή τη στάθμιση ή πωλεί ή χορηγεί με μέτρο είδη των οποίων η πώληση είναι καθορισμένη να γίνεται με σταθμά. Τα ανακριβή μέτρα ή σταθμά ή ζυγαριές κατάσχονται και καταστρέφονται.
2.Αν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και έκπτωση.
3.Σε πολεμική περίοδο, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Άρθρο 155
Κλοπή σε πλοίο αιχμαλωτισμένο
Στρατιωτικός που τελεί κλοπή σε πλοίο αιχμαλωτισμένο, πριν υψωθεί σε αυτό η εθνική σημαία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ - ΑΜΑΧΟΙ
Άρθρο 156
Εξύβριση, απειλή ή βιαιοπραγία
κατά αιχμαλώτου
1.Στρατιωτικός που εξυβρίζει ή απειλεί αιχμάλωτο ή βιαιοπραγεί κατ’ αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και αν η πράξη που προβλέπεται σε αυτήν τελέσθηκε εναντίον αιχμαλώτου από άλλο αιχμάλωτο, ο οποίος ορίσθηκε από την ελληνική στρατιωτική αρχή επικεφαλής αιχμαλώτων για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Άρθρο 157
Ωμότητες εναντίον αιχμαλώτου
Στρατιωτικός που διαπράττει βασανιστήρια ή άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 137Α του Π.Κ., σε βάρος αιχμαλώτου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εφόσον δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 158
Προσβολή της θρησκείας αιχμαλώτου
Στρατιωτικός που αυθαίρετα παρακωλύει την εύλογη, εντός των ορίων που επιβάλλουν τα ορισμένα μέτρα τάξης που έχουν ληφθεί από τη στρατιωτική αρχή, άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων αιχμαλώτου ή ενώπιόν του καθυβρίζει τη θρησκεία του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
Άρθρο 159
Εξαναγκασμός αιχμαλώτου σε παροχή
πληροφοριών
Στρατιωτικός που μεταχειρίζεται σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας για να εξαναγκάσει αιχμάλωτο σε παροχή πληροφοριών που μπορούν να βλάψουν συμφέροντα της πατρίδας του ή σε παροχή εργασίας που έχει άμεση σχέση με τις πολεμικές επιχειρήσεις ή απαγορεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 160
Κλοπή σε βάρος αιχμαλώτου
Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή σε βάρος αιχμαλώτου, τον οποίο έχει υπό τη φύλαξή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 161
Βιαιοπραγία εναντίον αμάχων
Στρατιωτικός που χωρίς πρόκληση ή ανάγκη βιαιοπραγεί εναντίον αμάχων πολιτών του εχθρικού κράτους, ή συλλαμβάνει πρόσωπα ως ομήρους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο 162
Εξύβριση, απειλή ή βιαιοπραγία από αιχμάλωτο
1.Αιχμάλωτος που εξυβρίζει, απειλεί ή βιαιοπραγεί εναντίον έλληνα στρατιωτικού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και αν το έγκλημα που προβλέπεται σε αυτήν τελέσθηκε από αιχμάλωτο εναντίον άλλου αιχμαλώτου, ο οποίος ορίσθηκε από την ελληνική στρατιωτική αρχή επικεφαλής αιχμαλώτων για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Άρθρο 163
Ανυπακοή αιχμαλώτου
1.Αιχμάλωτος που δεν υπακούει σε νόμιμη και σύμφωνη με τις διεθνείς συμβάσεις διαταγή έλληνα στρατιωτικού που έχει υποχρέωση να τον φυλάξει, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και αν το έγκλημα που προβλέπεται σε αυτήν τελέσθηκε από αιχμάλωτο ως προς διαταγή άλλου αιχμαλώτου, ο οποίος ορίσθηκε από την ελληνική στρατιωτική αρχή επικεφαλής αιχμαλώτων για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Άρθρο 164
Στάση αιχμαλώτων
1.Σε κατάσταση στάσης θεωρούνται οι αιχμάλωτοι, οι οποίοι, τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι, διαπράττουν το έγκλημα της ανυπακοής αιχμαλώτου ή βιαιοπραγούν κατά προσώπων ή προβαίνουν σε καταστροφή πραγμάτων.
2.Οι υποκινητές και όσοι τέθηκαν επικεφαλής της στάσης, καθώς και οι συμμέτοχοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί τιμωρούνται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη και οι λοιποί με κάθειρξη.
3.Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τελέσθηκε η πράξη, οι υποκινητές της τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και εκείνοι που αποδέχθηκαν την πρόσκληση για την τέλεση στάσης, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
Άρθρο 165
Ομαδική απείθεια αιχμαλώτων
1.Σε κατάσταση ομαδικής απείθειας θεωρούνται οι αιχμάλωτοι οι οποίοι, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 164, τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι:
α)Επιμένουν στην υποβολή ομαδικού παραπόνου, αίτησης ή αναφοράς, προφορικής ή γραπτής.
β)Υποβάλλουν χωριστά, αλλά μετά από προηγούμενη συμφωνία, το ίδιο παράπονο, αίτηση ή αναφορά.
2.Οι υποκινητές τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και οι λοιποί με φυλάκιση.
3.Οι υποκινητές ομαδικής απείθειας αιχμαλώτων που δεν πραγματοποιήθηκε τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
(Μετά τη σελ. 182,26) Σελ. 182,27
Τεύχος 1211-Σελ. 73

Άρθρο 166
Παράβαση διαταγών αρχηγού.
Όποιος παραβαίνει τις γενικές διαταγές του αρχηγού του ελληνικού στρατού που δρα σε κατεχόμενα ξένα εδάφη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αρχηγού, τιμωρείται με φυλάκιση.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 167
Δικαστήρια
1.Η ποινική δικαιοσύνη στο στρατό απονέμεται από τα στρατιωτικά δικαστήρια και τον Άρειο Πάγο.
2.Οι στρατιωτικοί δικαστές και οι αναθεωρητές περιβάλλονται με εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.
3.Οι αποφάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες.
Άρθρο 168
Ίδρυση, λειτουργία
1.Σε όλη την επικράτεια λειτουργούν:
α)Πέντε στρατοδικεία με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, τη Λάρισα και τα Χανιά.
β)Δύο ναυτοδικεία με έδρα τον Πειραιά και τα Χανιά.
γ)Τρία αεροδικεία με έδρα την Αθήνα, τη Λάρισα και τα Χανιά.
δ)Ένα Αναθεωρητικό Δικαστήριο με έδρα την Αθήνα.
2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού, μπορεί:
α)Να ιδρύονται ή να καταργούνται στρατοδικεία, να ορίζεται ή να μεταβάλλεται η έδρα, η κατά τόπο αρμοδιότητά τους και ο χρόνος έναρξης και λήξης της λειτουργίας τους.
β)Να ορίζεται ότι στρατιωτικό δικαστήριο ή τμήμα του μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, οπότε ορίζεται και ο τόπος συνεδρίασης.
γ)Να ορίζεται ότι στρατοδικείο μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως και ως δικαστήριο άλλου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον υπηρετούν στρατιωτικοί του κλάδου αυτού στην περιφέρειά του, οπότε ορίζεται και ο χρόνος έναρξης ή και λήξης της λειτουργίας του με την αρμοδιότητα αυτή.
3.Τα στρατιωτικά δικαστήρια μπορούν με απόφαση του Υπουργού, να χωρίζονται σε τμήματα.
Άρθρο 169
Δικαστικά καταστήματα
1.Αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, τα στρατιωτικά δικαστήρια συνεδριάζουν στα δικαστικά καταστήματα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού. Ο πρόεδρος ορίζει την αίθουσα συνεδριάσεων κάθε δικαστηρίου με πράξη του, που κοινοποιείται στο δικηγορικό σύλλογο και δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
2.Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η συνεδρίαση του δικαστηρίου στην ορισμένη αίθουσα, ο δικαστής που διευθύνει τη συνεδρίαση ορίζει άλλη αίθουσα του καταστήματος, με πράξη του ή με προφορική δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά και γνωστοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ή την επανάληψή της.Σελ. 182,28
Τεύχος 1211-Σελ. 74

Άρθρο 170
Διαρρύθμιση αιθουσών
1.Στην αίθουσα συνεδριάσεων υπάρχει ιδιαίτερη έδρα για το δικαστήριο, ειδικά έδρανα για τους δικηγόρους και χωριστές θέσεις για τους διαδίκους, τους κατηγορουμένους, τους μάρτυρες και τους ακροατές. Οι λεπτομέρειες της διαρρύθμισης των αιθουσών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού.
2.Η θέση του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση είναι στο μέσο των άλλων δικαστών, του εισαγγελέα στα δεξιά και του γραμματέα στα αριστερά τους.
Άρθρο 171
Τοποθέτηση στρατιωτικών δικαστών
1.Σε κάθε στρατοδικείο τοποθετούνται:
α)Ένας στρατιωτικός δικαστής Α΄ ή Β΄, ως πρόεδρος.
β)Δύο η περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ή πάρεδροι, ως δικαστές.
γ)Ένας ή περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Β΄, Γ΄ ή Δ΄, ως ανακριτές.
2.Στην εισαγγελία του στρατοδικείου τοποθετούνται ένας στρατιωτικός δικαστής Α΄ ή Β΄ ως εισαγγελέας και ένας ή περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Β΄, Γ΄, Δ΄ ή πάρεδροι, ως αντεισαγγελείς.
Άρθρο 172
Σύνθεση στρατοδικείων
1.Τα στρατοδικεία συντίθενται κατά πλειοψηφία από στρατιωτικούς δικαστές, καθώς και από στρατοδίκες. Ως στρατοδίκες ορίζονται αξιωματικοί απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών αξιωματικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Αν κατηγορούμενοι είναι μόνο λιμενικοί, ως στρατοδίκες μπορεί να ορίζονται και αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών του λιμενικού σώματος.
2.Στις δημόσιες συνεδριάσεις παρίσταται ο εισαγγελέας του δικαστηρίου και δικαστικός γραμματέας.
3.Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η σύνθεση του δικαστηρίου με συμμετοχή κατά πλειοψηφία στρατιωτικών δικαστών από εκείνους που υπηρετούν σε αυτό, ο πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ορίζει άλλους στρατιωτικούς δικαστές προς συμπλήρωση της σύνθεσης.
4.Τους στρατιωτικούς δικαστές κάθε δικασίμου ορίζει ο πρόεδρος του στρατοδικείου από αυτούς που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στο δικαστήριο. Οι στρατοδίκες επιλέγονται με κλήρωση, από πίνακα των αξιωματικών του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 που υπηρετούν στην έδρα και αν αυτοί δεν επαρκούν, στην περιφέρεια του δικαστηρίου. Η κλήρωση γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για τις δικασίμους του επόμενου μήνα. Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο σύνταξης του πίνακα, τους λόγους ανικανότητας και τα κωλύματα αναγραφής σε αυτόν, καθώς και με την κλήρωση των στρατοδικών, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.Για την εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων αυτού του Κώδικα, οι στρατιωτικοί δικαστές θεωρούνται αρχαιότεροι από τους ομοιοβάθμους τους στρατοδίκες που μετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου.

Άρθρο 173
Αναπλήρωση προέδρου
Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει κατά σειρά ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος από τους στρατιωτικούς δικαστές που υπηρετούν στο στρατοδικείο και αν δεν υπάρχει άλλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Άρθρο 174
Αναπλήρωση εισαγγελέα
1.Τον εισαγγελέα όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει κατά σειρά ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος αντεισαγγελέας ή εισαγγελικός πάρεδρος και αν δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει στρατιωτικός δικαστής οποιουδήποτε βαθμού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
2.Ο εισαγγελέας, εάν κρίνει ότι ενδέχεται να κωλυθεί λόγω της προβλεπομένης μεγάλης διάρκειας μιας δίκης, μπορεί να ορίσει αναπληρωτή του, που συμπαρίσταται σε όλη τη διάρκεια της δίκης, δεν δικαιούται όμως να υποβάλει προτάσεις προς το δικαστήριο, εκτός αν αναπληρώνει τον εισαγγελέα.
Άρθρο 175
Καθήκοντα εισαγγελέων και ανακριτών
Οι εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και ανακριτές των στρατιωτικών δικαστηρίων εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.).
Άρθρο 176
Βαθμός και αναπλήρωση ανακριτή
1.Ο βαθμός του ανακριτή δεν εξαρτάται από το βαθμό του κατηγορουμένου.
2.Τον ανακριτή, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλος ανακριτής, που ορίζεται από τον πρόεδρο του στρατοδικείου, από αυτούς που υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχει άλλος ανακριτής ή αυτός που υπηρετεί απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρόεδρος ορίζει άλλο στρατιωτικό δικαστή από αυτούς που υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο. Αν δεν υπάρχει τέτοιος ή κωλύεται, τον ανακριτή αναπληρώνει άλλος στρατιωτικός δικαστής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Άρθρο 177
Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών
1.Αν υπάρχει έλλειψη δικαστικών λειτουργών στην έδρα του στρατοδικείου, μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, να ανατεθούν καθήκοντα προέδρου, εισαγγελέα, ανακριτών και μελών στρατοδικείου σε δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που υπηρετούν στην έδρα του στρατοδικείου, κατά την αντιστοιχία τους προς τους βαθμούς των πρώτων.
2.Οι δικαστικοί λειτουργοί, στους οποίους ανατίθενται τα κατά την προηγούμενη παράγραφο καθήκοντα, δεν απαλλάσσονται από τα κύρια καθήκοντά τους.
Άρθρο 178
Συγκρότηση στρατοδικείου - Βαθμός προέδρου
και μελών
1.Το στρατοδικείο δικάζει ως τριμελές ή πενταμελές. Το τριμελές στρατοδικείο συγκροτείται από τον πρόεδρο, από ένα στρατιωτικό δικαστή ή πάρεδρο και από ένα
στρατοδίκη. Το πενταμελές στρατοδικείο συγκροτείται από τον πρόεδρο, από δύο ή τρεις στρατιωτικούς δικαστές ή από έναν ή δύο στρατιωτικούς δικαστές και έναν πάρεδρο και από έναν ή δύο στρατοδίκες. Οι στρατοδίκες δεν επιτρέπεται να έχουν βαθμό ανώτερο από το βαθμό του προέδρου. Στη σύνθεση του στρατοδικείου δεν μπορεί να μετάσχει ο ανακριτής της υπόθεσης.
2.Ο βαθμός του προέδρου και των στρατοδικών που μετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου μεταβάλλεται ανάλογα με το βαθμό του κατηγορουμένου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Κατηγορούμενος
Πρόεδρος Στρατοδίκες
1.Στρατιώτης μέχρι και Υπολοχαγός Στρατιωτικός Δικαστής
Α΄ ή Β΄ Τουλάχιστον Λοχαγοί
2.Λοχαγός Στρατιωτικός Δικαστής
Α΄ ή Β΄ Τουλάχιστον Ταγματάρχες
3.Ταγματάρχης Στρατιωτικός Δικαστής
Α΄ ή Β΄ Τουλάχιστον Αντισυνταγμα-
τάρχες
4.Αντισυνταγμα-
τάρχης Στρατιωτικός Δικαστής Α΄ Τουλάχιστον Συνταγμα-
τάρχες
5.Συνταγμα-
τάρχης Μέλος Ανα-
θεωρητικού Τουλάχιστον Ταξίαρχοι
6.Ταξίαρχος Μέλος Αναθεω-
ρητικού Τουλάχιστον Ταξίαρχοι αρχαιότεροι του κατηγορου-
μένου
7.Υποστράτηγος Αναθεωρη-
τής Β΄ Τουλάχιστον Υποστρά-
τηγοι αρχαιότεροι του κατηγορου-
μένου
8.Αντιστράτηγος Ο Πρόεδρος του Αναθεω-
ρητικού Δικα-
στηρίου Τουλάχιστον Αντιστρά-
τηγοι αρχαιό-
τεροι του κατηγορου-
μένου
9.Στρατηγός Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτης οριζόμενος από την Ολο-
μέλεια του Αρείου Πάγου Στρατηγοί αρχαιότεροι του κατηγο-
ρουμένου

3.Στις περιπτώσεις 5, 6 και 7 του πίνακα ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ορίζει, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατοδικείου, το μέλος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου που θα προεδρεύσει.
4.Στις περιπτώσεις που προεδρεύει του στρατοδικείου ο Πρόεδρος ή μέλος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτης, ο τακτικός πρόεδρος μετέχει υποχρεωτικά στη σύνθεση.
5.Στις περιπτώσεις 1 έως και 4 του πίνακα,
οι στρατιωτικοί δικαστές που συμμετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου πρέπει να έχουν βαθμό στρατιωτικού

(Μετά τη σελ. 182,28) Σελ. 182,29
Τεύχος 1211-Σελ. 75
δικαστή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ ή παρέδρου, στις δε περιπτώσεις 5 έως και 9, πρέπει να έχουν βαθμό στρατιωτικού δικαστή Α΄ ή Β΄ ή Γ΄. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος, ο ένας μόνο από αυτούς μπορεί να αναπληρωθεί από στρατιωτικό δικαστή Δ΄.
6.Στην περίπτωση 8 του πίνακα οι στρατοδίκες λαμβάνονται, αν χρειασθεί, και από τους αντίστοιχους βαθμούς άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Σε περίπτωση έλλειψης, ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, μετά από αίτηση του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατοδικείου, στέλνει στον πρόεδρο του στρατοδικείου αυτού κατάσταση με τα ονόματα στρατηγών, ναυάρχων, πτεράρχων, αντιστρατήγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν την τελευταία πενταετία και πριν από την αποστρατεία τους ήταν αρχαιότεροι του κατηγορουμένου. Αν η κατάσταση έχει λιγότερους από οκτώ, λόγω έλλειψης, η πενταετία αυξάνει ανά έτος μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη δικάσιμο, ο πρόεδρος του στρατοδικείου με κλήρωση επιλέγει από αυτούς τον απαιτούμενο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών, οι οποίοι και ανακαλούνται στην ενέργεια από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διατίθενται στον πρόεδρο του στρατοδικείου για να μετάσχουν στην σύνθεση ως στρατοδίκες.
7.Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση 9 του πίνακα, οπότε αν κληρωθούν αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι ή αντιπτέραρχοι, απονέμεται σε αυτούς ο βαθμός του στρατηγού, ναυάρχου ή πτεράρχου αντίστοιχα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του στρατοδικείου.
8.Ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες της κλήρωσης των στρατοδικών στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού.
9.Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού για τη σύνθεση των ναυτοδικείων ή αεροδικείων, λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι βαθμοί του ναυτικού ή της αεροπορίας.
10.Το δικαστικό συμβούλιο του στρατοδικείου συντίθεται από τον πρόεδρο και δύο στρατιωτικούς δικαστές, από τους οποίους ο ένας μπορεί να είναι πάρεδρος.
Άρθρο 179
Σύνθεση με συγκατηγορουμένους διαφόρου
βαθμού και σε περίπτωση συνάφειας
Σε περίπτωση συμμετοχής ή συνάφειας, για τη σύνθεση του στρατοδικείου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του ανωτέρου από τους κατηγορουμένους.
Άρθρο 180
Σύνθεση με κατηγορούμενο απόστρατο
στρατιωτικό
1.Αν κατηγορείται απόστρατος στρατιωτικός για πράξη που τελέσθηκε πριν αποστρατευθεί, για τη σύνθεση του στρατοδικείου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός που είχε πριν από την αποστράτευσή του.Σελ. 182,30Τεύχος1211-Σελ. 76

2.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και σε κατηγορούμενο στρατιωτικό που στερήθηκε ή απώλεσε με οποιονδήποτε τρόπο το βαθμό του, για πράξη που τελέσθηκε πριν από τη στέρηση ή την απώλεια του βαθμού του.
Άρθρο 181
Σύνθεση με κατηγορούμενο αιχμάλωτο
Όταν κατηγορούμενος είναι αιχμάλωτος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 180 και λαμβάνεται υπόψη, αν είναι δυνατό, ο βαθμός του ανάλογα με τους βαθμούς των Ελλήνων αξιωματικών.
Άρθρο 182
Συμπάρεδρα μέλη
1.Αν ο πρόεδρος του στρατοδικείου προβλέπει ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ, μπορεί να προσλάβει μέχρι δύο στρατιωτικούς δικαστές και μέχρι δύο στρατοδίκες, ως συμπάρεδρα μέλη.
2.Τα συμπάρεδρα μέλη αναπληρώνουν, κατά τη σειρά του βαθμού ή της αρχαιότητάς τους, μέλος του στρατοδικείου, ίδιας με τη δική τους ιδιότητας, σε περίπτωση κωλύματός του κατά τη διάρκεια της δίκης και συμμετέχουν στη διαδικασία όχι όμως και στη διάσκεψη, εκτός αν έχει λάβει χώρα αναπλήρωση. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, προεδρεύει ο αρχαιότερος στρατιωτικός δικαστής της σύνθεσης είτε είναι τακτικό είτε είναι συμπάρεδρο μέλος, ανεξάρτητα από το βαθμό του κατηγορουμένου και των στρατοδικών.
Άρθρο 183
Ορκωμοσία στρατοδικών
Κατά την έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο οι στρατοδίκες που μετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου, μετά από πρόσκληση του προέδρου, δίνουν τον παρακάτω όρκο:
Ορκίζομαι ότι θα εκτελέσω πιστά και ευσυνείδητα τα καθήκοντα του στρατοδίκη, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για τη διακρίβωση της αλήθειας, κρίνοντας αμερόληπτα και εφαρμόζοντας το νόμο για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.
Άρθρο 184
Δικαστικός γραμματέας
1.Σε κάθε στρατοδικείο τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ένας ή περισσότεροι δικαστικοί γραμματείς αξιωματικοί και ανθυπασπιστές, οι οποίοι αποτελούν τη γραμματεία του.
2.Κατά τις συνεδριάσεις των στρατοδικείων στο ακροατήριο καθήκοντα γραμματέα εκτελεί πάντοτε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής δικαστικός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση.

Άρθρο 185
Αναπλήρωση του γραμματέα
Το γραμματέα όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει, με παραγγελία του προέδρου, άλλος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής δικαστικός γραμματέας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι δυνατό, μετά από απόφαση του δικαστηρίου, σε περίπτωση κωλύματος του γραμματέα που μετέχει στη συνεδρίαση, να τον αναπληρώσει άλλος γραμματέας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα και καταχωρίζεται στα πρακτικά από το νέο γραμματέα.
Άρθρο 186
Γραμματέας συμβουλίου
Στη συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου μετέχει δικαστικός γραμματέας, ο οποίος αναπληρώνεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
Άρθρο 187
Σύνθεση Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
1.Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο δικάζει με τριμελή ή πενταμελή σύνθεση, στην οποία μετέχουν ο πρόεδρος και ανάλογος αριθμός αναθεωρητών. Στις συνεδριάσεις στο ακροατήριο παρίσταται ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, καθώς και δικαστικός γραμματέας.
2.Για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων της αναθεώρησης και έφεσης κατά αποφάσεως στρατοδικείου, στη σύνθεση του οποίου είχε προεδρεύσει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτης, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, καθήκοντα δε εισαγγελέα στο ακροατήριο μπορεί να ασκήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού.
3.Το δικαστικό συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συντίθεται από τον Πρόεδρο και δύο αναθεωρητές.
Συγκρότηση
" Άρθρ. 188.-1. Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο τοποθετούνται ένας Αναθεωρητής Α΄ ως Πρόεδρος, τρεις Αναθεωρητές Β΄ ως Αντιπρόεδροι και τουλάχιστον έξι Αναθεωρητές Γ΄ ως μέλη.
2. Στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου τοποθετούνται ένας Αναθεωρητής Α΄ ως Εισαγγελέας και ένας ή περισσότεροι Αναθεωρητές Γ΄ ως Αντεισαγγελείς."
Το άρθρ.188 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 άρθρ.23 Νόμ.3036/22-23 Ιουλ.2002 (ΦΕΚ Α΄171), τόμ.36 σελ.112,07.
Άρθρο 189
Αναπλήρωση προέδρου
Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνουν κατά σειρά αρχαιότητας οι αντιπρόεδροι και αν κωλύονται ή δεν υπάρχουν, το κατά βαθμό ή αρχαιότητα επόμενο μέλος του Δικαστηρίου.
Άρθρο 190
Αναπλήρωση εισαγγελέα
1.Τον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνουν κατά σειρά αρχαιότητας οι αντεισαγγελείς και σε περίπτωση που κωλύονται και αυτοί ή δεν υπάρχουν, το νεότερο κατά σειρά μέλος του Δικαστηρίου.
2.Στο ακροατήριο μπορεί να αναπληρώσει τον εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν κωλύονται ή δεν υπάρχουν, στρατιωτικός δικαστής Α΄ ή Β΄, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Άρθρο 191
Αναπλήρωση των μελών
1.Τα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζουν, κωλύονται ή δεν υπάρχουν, αναπληρώνουν μέχρι δύο το πολύ στρατιωτικοί δικαστές Α΄ ή Β΄. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και το άρθρο 178.
2.Το άρθρο 182 εφαρμόζεται ανάλογα και στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο.
Άρθρο 192
Γραμματεία
Τα άρθρα 184, 185 και 186 εφαρμόζονται ανάλογα και στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: