19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗΝ ΔΙΩΞΙΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗΝ ΔΙΩΞΙΝ
Άρθρον 26.
Βιβλία τηρούμενα παρά τω Γραφείω του Προέδρου.
Εις το Γραφείον του Προέδρου εκάστου Στρατιωτικού Δικαστηρίου τηρούνται, δια του Γραμματέως αυτού, τα κάτωθι βιβλία:
α)Βιβλίον Πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας.
β)Βιβλίον εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
γ)Βιβλίον απορρήτου πρωτοκόλλου.
δ)Βιβλίον διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
ε)Βιβλίον Ημερησίων Διαταγών Καταστήματος.
ζ)Βιβλίον Ημερησίων Διαταγών Αξιωματικών.
η)Βιβλίον Ημερησίων Διαταγών ιδιωτικού προσωπικού.
θ)Βιβλίον δυνάμεως και μεταβολών στρατιωτικού προσωπικού.
ι)Βιβλίον δυνάμεως και μεταβολών ιδιωτικού προσωπικού.
κ)Βιβλίον ποινών αξιωματικών.
λ)Βιβλίον ποινών λοιπού στρατιωτικού προσωπικού.
μ)Βιβλίον γραφικών εξόδων.
ν)Κατάλογον των βιβλίων βιβλιοθήκης του Δικαστηρίου.
ξ)Βιβλίον ορκωμοσίας αξιωματικών του Δικαστικού Σώματος.
ο)Βιβλίον αποφάσεων του Δικαστηρίου.
π)Αλφαβητικόν ευρετήριον των αποφάσεων του Δικαστηρίου.
ρ)Βιβλίον αποφάσεων του Δικαστηρίου εν συμβουλίω λαμβανομένων και αλφαβητικόν ευρετήριον τούτου.
σ)Βιβλίον ενδίκων μέσων.
τ)Βιβλίον αιτήσεων ακυρώσεως και ανακοπών.
υ)Βιβλίον Βουλευμάτων.
φ)Αλφαβητικόν ευρετήριον βουλευμάτων.
χ)Βιβλίον πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εις το Τμήμα βουλευμάτων δικογραφιών
ψ)Βιβλίον παραδόσεως των δικογραφιών μετά την εκδίκασιν.
ω)Βιβλίον παραδόσεως δικογραφιών υπό των Γραμματέων της έδρας εις τον Γραμματέα του Δικαστηρίου.
αα)Βιβλίον εκκαθαρίσεως δικαστικών εξόδων και ιδιαίτερον τούτου ευρετήριον.
αβ)Βιβλίον μαρτυρικών εξόδων.
αγ)Βιβλίον μετατροπής ποινών.
αδ)Βιβλίον καταχωρίσεως συντασσομένων δελτίων Ποινικού Μητρώου.
αε)Βιβλίον πειστηρίων.
Άρθρον 27.
Βιβλία τηρούμενα παρά τω Γραφείω του Επιτρόπου.
1.Εις το Γραφείον του Επιτρόπου εκάστου Στρατιωτικού Δικαστηρίου τηρούνται, δια του Γραμματέως του Επιτροπείου, τα κάτωθι βιβλία:
α)Βιβλίον πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας.
β)Βιβλίον εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
γ)Βιβλίον απορρήτου πρωτοκόλλου.
δ)Βιβλίον διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
ε)Βιβλίον υποθέσεων (εισερχομένων και εξερχομένων δικογραφιών).
ζ)Αλφαβητικόν ευρετήριον βιβλίου υποθέσεων.
η)Πινάκιον των καθ’ εκάστην δικάσιμον εκδικαστέων υποθέσεων.
θ)Βιβλίον εκτελουμένων αποφάσεων.
ι)Βιβλίον καταδικασθέντων επ’ αναστολή εκτελέσεως της ποινής.
κ)Βιβλίον αποφάσεων των ωσεί παρόντων δικαζομένων και αλφαβητικόν τούτου ευρετήριον.
λ)Βιβλίον κατεσχημένων αντικειμένων και πειστηρίων.
μ)Αλφαβητικόν ευρετήριον δικογραφιών υποβαλλομένων δι’ απονομήν χάριτος.
ν)Αλφαβητικόν ευρετήριον δικογραφιών αποστελλομένων εις ετέρας Αρχάς.
2.Παρά τω Γραφείω του Επιτρόπου εκάστου Στρατιωτικού Δικαστηρίου, πλην του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, επί πλεόν των ανωτέρω, τηρούνται και τ’ ακόλουθα βιβλία.
α)Βιβλίον ωρίμων, προς εκδίκασιν υποθέσεων (τηρούμενον κατά χρονολογικήν σειράν) και αλφαβητικόν ευρετήριον τούτου.
β)Βιβλίον εκτελουμένων ενταλμάτων φυλακίσεως.
γ)Βιβλίον εκτελουμένων ενταλμάτων συλλήψεως.
δ)Βιβλίον πράξεων του Επιτρόπου δι’ ων τίθενται εις το Αρχείον δικογραφίαι υπ’ αυτού.
ε)Βιβλίον κλητηρίων επικριμάτων.
Άρθρον 28.
Βιβλία τηρούμενα παρά τω Ανακριτή.
Παρ’ εκάστω Ανακριτή των Στρατιωτικών Δικαστηρίων τηρούνται, δια των παρ’ αυτοίς Δικαστικών Γραμματέων, τα κάτωθι βιβλία:
α)Βιβλίον πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας.
β)Βιβλίον εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
γ)Βιβλίον διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
δ)Βιβλίον υποθέσεων εις ο καταχωρίζονται, κατά χρονολογικήν σειράν εισαγωγής των (ή επανεισαγωγής), αι αποστελλόμεναι προς ανάκρισιν δικογραφίαι μετ’ ιδιαιτέρας επισημειώσεως περί του χρόνου εισαγωγής εκάστης τούτων, του ονοματεπωνύμου του κατηγορουμένου, του επαγγέλματος και της κατοικίας αυτού, προκειμένου δε περί προφυλακισμένου και της χρονολογίας προφυλακίσεως και της τυχόν διακοπής ταύτης ως και περί της εν γένει πορείας της ανακρίσεως, ιδία δε περί του χρόνου περαιώσεώς της και υποβολής εις τον Επίτροπον δια τα περαιτέρω.
ε)Αλφαβητικόν ευρετήριον του βιβλίου υποθέσεων.
ζ)Βιβλίον ενταλμάτων συλλήψεως και ενταλμάτων βιαίας προσαγωγής.
η)Βιβλίον ενταλμάτων προφυλακίσεως.
θ)Βιβλίον προφυλακισμένων.
ι)Βιβλίον κατεσχημένων αντικειμένων και πειστηρίων.
κ)Βιβλίον ποινών λιπομαρτύρων.
Άρθρον 29.
Βιβλία τηρούμενα παρά του Αρχειοφύλακος.
Παρά του Αρχειοφύλακος εκάστου Στρατιωτικού Δικαστηρίου τηρούνται τα κάτωθι βιβλία:
α)Βιβλίον πρωτοκόλλου εσωτερικής αλληλογραφίας.
β)Βιβλίον διεκπεραιώσεως εξωτερικής αλληλογραφίας.
γ)Βιβλίον δικογραφιών, εις ο καταγράφονται αι προς φύλαξιν, μετά την εκδίκασίν των, περιεχόμεναι αυτώ δικογραφίαι.
δ)Αλφαβητικόν ευρετήριον του βιβλίου δικογραφιών.
ε)Βιβλίον προσωρινής κινήσεως των δικογραφιών.
ζ)Βιβλίον κατεσχημένων αντικειμένων και πειστηρίων.
η)Βιβλίον υλικού, εν ω καταγράφονται άπαντα τα υλικά του Δικαστηρίου, πλην των τοιούτων της βιβλιοθήκης.

(Αντί της σελ. 203) Σελ. 03(α)
Τεύχος 560-Σελ. 21
Άρθρον 30.
Βιβλία τηρούμενα παρά τοις Δικαστικοίς
Γραφείοις.
Ένα εκάστω Δικαστικώ Γραφείω Ασκούντος την ποινικήν δίωξιν τηρούνται, δια του Γραμματέως, τα κάτωθι βιβλία:
α)Βιβλίον πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας και σημάτων.
β)Βιβλίον εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
γ)Βιβλίον άκρως απορρήτου και απορρήτου πρωτοκόλλου.
δ)Βιβλίον διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
ε)Βιβλίον υποθέσεων, εις ο καταχωρίζονται κατά χρονολογικήν σειράν αι εισαγόμεναι πάσης φύσεως ποινικαί υποθέσεις, μηνύσεις, εγκλήσεις, ανακοινώσεις εγκλημάτων, δικογραφίαι μετά προανκράσιν, τακτικήν ανάκρισιν ή κατόπιν αλλαγής αρμοδιότητος (πλην των ανυποταξιών, δι’ ας τηρείται ιδιαίτερον βιβλίον, μετά σχετικού ευρετηρίου), μετά μνείας περί του ονοματεπωνύμου των κατηγορουμένων, της πράξεως δι’ ην κατηγορούνται, της χρονολογίας τελέσεώς της και περί της εν γένει κινήσεως εκάστης υποθέσεως.
ζ)Αλφαβητικόν ευρετήριον του βιβλίου υποθέσεων.
η)Βιβλίον συμπληρώσεως προανακρίσεων.
θ)Βιβλίον Διατάξεων του Ασκούντος την Ποινικήν Δίωξιν.
ι)Βιβλίον ενταλμάτων προφυλακίσεως (των υπό του Ασκούντος την ποινικήν δίωξιν εκδιδομένων).
κ)Βιβλίον ενταλμάτων συλλήψεως και βιαίας προσαγωγής.
λ)Βιβλίον υποδικοκαταδίκων (κρατουμένων εν ταις φυλακαίς της δικαιοδοσίας του Ασκούντος την ποινικήν δίωξιν.)
μ)Βιβλίον προφυλακισμένων βάσει ενταλμάτων του Ασκουντος την Ποινικήν Δίωξιν.
ν)Βιβλίον κατεσχημένων αντικειμένων και πειστηρίων.
ξ)Βιβλίον εκτελουμένων αποφάσεων, βουλευμάτων και ενταλμάτων των κοινών Ποινικών Δικαστηρίων.
ο)Κατάλογον των εν τη βιβλιοθήκη βιβλίων.
Άρθρον 31.
Κατάρτισις Βιβλιοθηκών - Εποπτεία.
1.Έκαστον Στρατιωτικόν Δικαστήριον έχει ιδίαν βιβλιοθήκην, περιλαμβάνουσα τα αναγκαία, δια την αρτίαν διεξαγωγήν των δικαστικών και διοικητικών αυτού εργασιών, συγγράμματα, συλλογάς νόμωβν, περιοδικά και λοιπά βιβλία.
2.Την φροντίδα της καταρτίσεως και του εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης έχει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, όστις μεριμνά παρά τοις αρμοδίοις δια την έγκρισιν της σχετικής δαπάνης και δια την αγοράν των αναγκαιούντων συγγραμμάτων και λοιπών βιβλίων.
3.Υπό την εποπτείαν του Προέδρου την όλην ευθύνην της συντηρήσεως και διαχειρίσεως της βιβλιοθήκης έχει ο Γραμματεύς του Δικαστηρίου, όστις ευθύνεται δια πάσαν απώλειαν ή φθοράν, μη δικαιολογουμένην εκ της συνήθους χρήσεως, των εν αυτή τηρουμένων συγγραμμάτων, βιβλίων και περιοδικών. Ο Γραμματεύς τηρεί ίδιον κατάλογον περιλαμβάνοντα άπαντα τα εν τη βιβλιοθήκη συγγράμματα, περιοδικά και λοιπά βιβλία.
Άρθρον 32.
Χρήσις Συγγραμμάτων.
1.Χρήσιν των Συγγραμμάτων και λοιπών βιβλίων των κατά τ’ ανωτέρω τηρουμένων βιβλιοθηκών ποιούνται μόνον, οι εν ενεργεία Δικαστικοί Αξιωματικοί και ιδιαιτέρως οι εν τω αυτώ καταστήματι υπηρετούντες.
2.Χρήσις των βιβλίων κατ’ οίκον επιτρέπεται μόνον επί αποδείξει του παραλαμβάνοντος. Εν τη αποδείξει δέον να μνημονεύηται η λήψις του συγγράμματος, ο τίτλος ή η έκδοσις αυτού, το όνομα του Συγγραφέως, η εν γένει κατάστασις ως και ο αριθμός, ον φέρει τούτο εν τω καταλόγω της βιβλιοθήκης.


Σελ. 204(α)
Τεύχος 560-Σελ. 22

3.Ο λαμβάνων την ανωτέρω απόδειξιν Γραμματεύς τότε μόνον οφείλει να επιστρέψη ταύτην εις τον παραλήπτην του Συγγράμματος, όταν τούτο επισττραφή και αφού διαπιστωθή ότι δεν υπέστη βλάβην τινά, εκ της γενομένης χρήσεως. Εν πάση περιπτώσει ο Γραμματεύς παρακολουθεί και υπομιμνήσκει δια την όσον οίον τε ταχυτέραν επιστροφήν εις την βιβλιοθήκην των ούτω λαμβανομένων συγγραμάτων κ.λπ.
Άρθρον 33.
Έλεγχος της καταστάσεως της Βιβλιοθήκης.
1.Κατά το τελευταίον δεκαήμερον εκάστου έτους ο Πρόεδρος παντός Δικαστηρίου των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστά τριμελή Επιτροπήν εκ Δικαστικών Συμβούλων, υπηρετούντων εν τω Δικαστηρίω, ήτις, εντός του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους, ελέγχει την κατάστασιν της βιβλιοθήκης και δια πράξεώς της αποφαίνεται αν επήλθεν ή ου βλάβη ή απώλεια εις τα εν αυτή συγγράμματα, βιβλία ή περιοδικά. Εν περιπτώσει διαπιστώσεως τοιούτου γεγονότος, η αυτή Επιτροπή αποφαίνεται περί των αιτίων, εις α τούτο οφείλεται, καθορίζει το προς επανόρθωσιν απαιτούμενον ποσόν και εφ’ όσον διαπιστώση ευθύνην, καταλογίζει τούτο εις βάρος του Γραμματέως ή άλλου προσωπικώς υπευθύνου.
2.Η Επιτροπή την πράξιν της ταύτην υποβάλλει, εντός πέντε ημερών από της καταρτίσεώς της, προς τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου, όστις φυλάσσει ταύτην εν τω ιδιατέρω του αρχείω. Αντίγραφον ταύτης αποστέλλει πάντοτε μεν εις τον Γραμματέα, εάν δε αύτη τυγχάνει καταλογιστική δια τον τελευταίον τούτον ή άλλον υποβάλλει όμοιον εις την αρμόδιαν Υπηρεσίαν, ίνα διατάξη την, εκ των αποδοχών του υπευθύνου, κράτησιν του καταλογιζομένου χρηματικού ποσού.
Άρθρον 34.
Βιβλιοθήκη Επιτρόπου.
1.Παρά τω Αναθεωρητικώ Δικαστηρίω ή ετέρω μεγάλω Στρατιωτικώ Δικαστηρίω δύναται να καταρτισθή και δευτέρα βιβλιοθήκη υπό την φροντίδα, επιμέλειαν και εποπτείαν του οικείου Επιτρόπου.
2.Την ευθύνην της διαχειρίσεως και συντηρήσεως της βιβλιοθήκης ταύτης φέρει ο παρά των Επιτροπείω Γραμματεύς, έχων απάσας τας επί του αντικειμένου τούτου υποχρεώσεις και ευθύνας του Γραμματέως του Δικαστηρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν εν προκειμένω αι διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 του παρόντος.
Άρθρον 35.
Βιβλιοθήκη Δικαστικών Γραφείων των
Ασκούντων την Ποινικήν Δίωξιν.
1.Παρ’ εκάστω Δικαστικώ Γραφείω Ασκούντος την ποινική δίωξιν δύναται να καταρτισθή βιβλιοθήκη ομοία προς την εν τοις Δικαστηρίοις τηρουμένην.
2.Την φροντίδα, επιμέλειαν και εποπτείαν επί της βιβλιοθήκης ταύτης έχει ο Διευθύνων το Δικαστικόν Γραφείον, την δε διαχείρισιν και συντήρησίν της ο παρ’ αυτώ Γραμματεύς.
3.Αι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 32 έχουν εφαρμογήν και εν προκειμένω. Κατά τα λοιπά ισχύουν αι σχετικαί διατάξεις της εσωτερικής λειτουργίας της Μονάδος, παρ’ η λειτουργεί το Δικαστικόν Γραφείον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗΝ ΔΙΩΞΙΝ
Άρθρον 36.
Τακτικαί και Έκτακται Επιθεωρήσεις.
1.Άπαξ του έτους τακτικώς, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη, διενεργείται επιθεώρησις των Γραφείων των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και των Δικαστικών Γραφείων των Ασκούντων την ποινικήν δίωξιν.
2.Η επιθεώρησις διενεργείται κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, παρά του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή παρά τινος των Αναθεωρητών, υποδεικνυομένου υπό του Προέδρου.
3.Εν τη περί επιθεωρήσεως διαταγή του Υπουργού, ορίζεται και ο χρόνος διενεργείας εκάστης επιθεωρήσεως και η προθεσμία περαιώσεως ταύτης.
Άρθρον 37.
Τρόπος διενεργείας των Επιθεωρήσεων.
1.Ο Επιθεωρητής, μεταβαίνων εις τα υπό επιθεώρησιν Δικαστήρια και Γραφεία, διενεργεί λεπτομερή και εμπεριστατωμένον έλεγχον επί της όλης εργασίας των Δικαστικών Συμβούλων, δυνάμενος προς τούτο να εξετάση μάρτυρας ή να ζητή απλάς πληροφορίας, να ακροάται παράπονα και εν γένει να ενεργή παν ό,τι ήθελε κρίνει πρόσφορον προς μόρφωσιν της γνώμης του επί της επιστημονικής μορφώσεως, της επαγγελματικής ικανότητος, της χρηστοηθείας, της αξιοπρεπείας και της επιμελείας των Δικαστικών Συμβούλων. Ανάλογον έρευναν ενεργεί ούτος και δια το λοιπόν προσωπικόν των επιθεωρουμένων Γραφείων (Δικαστικούς Γραμματείς - Ιδιωτικόν Προσωπικόν.)
2.Ο Επιθεωρητής κατά την κλήσιν και εξέτασιν των μαρτύρων έχει πάντα τα δικαιώματα ανακριτού, των καταθέσεων των εξεταζομένων λαμβανομένων ανωμοτί και άνευ συμπράξεως γραμματέως.
Άρθρον 38.
Έκθεσις Επιθεωρήσεως.
1.Ο Επιθεωρητής μετά το πέρας της διενεργουμένης επιθεωρήσεως συντάσσει λεπτομερή έκθεσιν, την οποίαν υποβάλλει εις τον Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιεί δε ταύτην εις τον Επίτροπον του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Εφ’ όσον επιθεωρητής δεν είναι ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίγραφον της εκθέσεως υποβάλλει ούτος και εις τον Πρόεδρον.
2.Αποσπάσματα των εκθέσεων επιθεωρήσεως τίθενται εις τους ατομικούς φακέλλους των προσώπων, εις τα οποία η επιθεώρησις αφορά, μερίμνη των αρμοδίων υπηρεσιών.
Οσάκις εις τας εκθέσεις αναφέρονται περιπτώσεις εσφαλμένης ερμηνείας ή κακής εφαρμογής διατάξεων, κοινοποιούνται αύται εις άπαντας τους Δικαστικούς Συμβούλους, μερίμνη της Διευθύνσεως Δικαστικού Νομοθετικού, υπό μορφήν οδηγιών, άνευ μνείας του Στρατοδικείου κλπ. εις ο αύται αφορούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.
Άρθρον 39.
Πειθαρχική Δίωξις.
1.Οι Αναθεωρηταί, οι Δικαστικοί Σύμβουλοι και οι Δικαστικοί Γραμματείς του Δικαστικού Σώματος δια τα παραπτώματα περί την εκτέλεσιν των καθαρώς δικαστικών καθηκόντων υπόκεινται εις τας υπό του Γενικού Κανονισμού υπηρεσίας εν τω Στρατώ προβλεπομένας πειθαρχικάς ποινάς και εν ανεπαρκεία τούτων εις την ποινήν της προσωρινής απολύσεως μέχρις έξ (6) μηνών.
2.Περί της επιβολής τινος των εν τη προηγουμένη παραγράφω ποινών γνωμοδοτεί:
α)Προκειμένου περί Αναθεωρητών το Ανώτατον Συμβούλιον Ενόπλων Δυνάμεων, εις ο μετέχει και ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Εγκαλουμένου δε του Προέδρου, αντί τούτου μετέχει του Συμβουλίου Αντιστράτηγος.
β)Προκειμένου περί Δικαστικών Συμβούλων, Βοηθών Δικαστικών Συμβούλων και Δικαστικών Γραμματέων, Συμβούλιον απαρτιζόμενον εκ του Προέδρου και δύο μελών του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου οριζομένων υπ’ αυτού.
3.Χρέη Εισηγητού εκτελεί το νεώτερον των Μελών.
Άρθρον 40.
Άσκησις Πειθαρχικής Διώξεως.
Την πειθαρχικήν δίωξιν των αξιωματικών του Δικαστικού Σώματος δια τα εν παραγράφω 1 του προηγουμένου άρθρου παραπτώματα ασκεί:
α)Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δια τον Πρόεδρον και τον Επίτροπον του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
β)Ο Επίτροπος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου δι’ άπαντας τους λοιπούς αξιωματικούς, είτε κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, είτε κατόπιν αναφοράς παντός, είτε αυτεπαγγέλτως.
Άρθρον 41.
Διαδικασία παραπομπής ενώπιον του Συμβουλίου.
1.Ο Επίτροπος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ή αναφοράς παντός ή αυτεπαγγέλτως, εκτιμών ότι αξιωματικός τις του Δικαστικού Σώματος υπέπεσεν εις παράμπτωμα τι της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος:
α)Συντάσσει λεπτομερή έκθεσιν των συνιστώντων το παράπτωμα τούτο περιστατικών, δυνάμενος να διατάξει και ένορκον διοικητικήν εξέτασιν εάν ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον.
β)Υποβάλλει αντίγραφον της εκθέσεως ή εν περιπτώσει ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως, αντίγραφον του πορίσματος εις τον Πρόεδρον του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Έτερον αντίγραφον κοινοποιεί εις τον υποπέσοντα εις παράπτωμα αξιωματικόν και καλεί τούτον όπως, εντός 10ημέρου, απολογηθή εγγράφως δι’ αναφοράς ή υπομνήματός του.
2.Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας ή μετά την λήψιν της απολογίας ο Επίτροπος:
α)Εάν κρίνη ότι το παράπτωμα τούτου δεν ανάγεται εις τα καθαρώς δικαστικά του καθήκοντα, υποβάλλει την σχετικήν αλληλογραφίαν εις τον Πρόεδρον του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, δι’ ητιολογημένης αναφοράς του. Ο Πρόεδρος αν συμφωνή διαβιβάζει την αλληλογραφίαν εις την προϊσταμένην του Αξιωματικού Αρχήν δια τον πειθαρχικόν τούτου έλεγχον, άλλως υποβάλλει την αλληλογραφίαν εις τον ΥΕΘΑ ίνα ο τελευταίος αποφανθή περί της ασκήσεως ή μη της πειθαρχικής διώξεως, συμφώνως τη παραγράφω 1 του παρόντος.
(Αντί της σελ. 205) Σελ. 205(α)
Τεύχος 560-Σελ. 23
β)Εάν πεισθή ότι ο Αξιωματικός υπέπεσεν όντως εις παράπτωμα τι της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος διατάσσει την παραπομπήν τούτου ενώπιον του Συμβουλίου.
3.Προκειμένου περί του Προέδρου ή του Επιτρόπου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης διατάσσει πάντοτε Ένορκον Διοικητικήν Εξέτασιν, το πόρισμα της οποίας υποβάλλεται απ’ ευθείας αυτώ όστις:
α)Αν κρίνη ότι δεν υπάρχει παράπτωμα, θέτει την υπόθεσιν εις το Αρχείον.
β)Αν κρίνη ότι ο καθ’ ου υπέπεσεν εις παράπτωμα αναγόμενον εις την εκτέλεσιν των καθαρώς Δικαστικών του καθηκόντων, διατάσσει την παραπομπήν τούτου ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ορίζει δε δια της αυτής διαταγής και τον Αντιστράτηγον, όστις θα μετέχει του ΑΣΕΔ οσάκις εγκαλείται ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
γ)Αν πεισθή, ότι το παράπτωμα δεν ανάγεται εις την εκτέλεσιν των καθαρώς δικαστικών αυτού καθηκόντων εφαρμόζει τας διατάξεις του περί καταστάσεως Αξιωματικών Νόμου ή τας τοιαύτας του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας εν τω Στρατώ.
Άρθρον 42.
Πράξις παραπομπής.
1.Εν τη περί παραπομπής πράξει, ο ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν εκθέτει εν πάση λεπτομερεία τα συνσιστώντα το παράπτωμα πραγματικά περιστατικά, εφ’ ων και μόνον το Συμβούλιον θα στηρίξη την Γνωμοδότησίν του.
2.Η πράξις παραπομπής διαβιβάζεται μετά του σχετικού Φακέλλου εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου, αντίγραφον δε ταύτης κοινοποιείται, επί αποδείξει, εις τον εγκαλούμενον, όστις καλείται όπως εντός πέντε ημερών, από της επιδόσεως, προτείνη δι’ εγγράφου αναφοράς του, υποβαλλομένης απ’ ευθείας τω Προέδρω, μάρτυρας, εάν έχη σημειών την κατοικίαν αυτών και το θέμα εφ’ ου έκαστος θα εξετασθή.
Άρθρον 43.
Σύγκλησις Συμβουλίου.
1.Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ευθύς ως λάβη την περί παραπομπής πράξιν και το αποδεικτικόν επιδόσεως ταύτης εις τον εγκαλούμενον, προβαίνει εις τας ακολούθους ενεργείας:
α)Ορίζει δύο εκ των Αναθεωρητών ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου και δύο ως αναπληρωματικά, εξ ων το νεώτερον εκτελεί χρέη Εισηγητού.
Συγκαλεί το Συμβούλιον προς συνεδρίασιν εν ωρισμένω τόπω και χρόνω.
γ)Καλεί αυτεπαγγέλτως μάρτυρας ους ήθελε κρίνει αναγκαίους δια την διαφώτισιν του Συμβουλίου. Ωσαύτως καλεί τους, κατά την κρίσιν του, ουσιώδεις μάρτυρας εκ των υπό του εγκαλουμένου προταθέντων τοιούτων, οίτινες, δεν δύνανται να είναι πλείονες των τριών.

Σελ. 206(α)
Τεύχος 560-Σελ. 24

δ)Καλεί τον εγκαλούμενον προ τριών τουλάχιστον πλήρων ημερών, επί ποινή ακυρότητος της διαδικασίας, όπως προέλθη εις την συνεδρίασιν ίνα απολογηθή, γνωρίζων άμα αυτώ ότι δύναται ν’ απολογηθή και δι’ εγγράφου υπομνήματός του υποβαλλομένου απ’ ευθείας τω Προέδρω προ της συνεδριάσεως.
2.Εάν οι υπό του εγκαλουμένου προταθέντες μάρτυρες διαμένουν μακράν της έδρας του Συμβουλίου, ο δε Πρόεδρος εκ της μελέτης της δικογραφίας και της αναφοράς του εγκαλουμένου κρίνη ότι ούτοι θέλουν καταθέσει περί γεγονότων εχόντων επίδρασιν εις την κρίσιν του Συμβουλίου, καθίσταται δε αδύνατος ή εξ ετέρων στοιχείων μόρφωσις γνώμης, δύναται να ζητήση την Ένορκον Εξέτασιν των μαρτύρων τούτων παρά των Στρατιωτικών, Αστυνομικών ή Πολιτικών Αρχών του τόπου διανομής των.
4.Ο εγκαλούμενος δικαιούται όπως, ιδίαις αυτού δαπάναις εμφανίση και ετέρους, πλην των προταθέντων, μάρτυρας κατά την ενώπιον του Συμβουλίου διαδικασίαν, αλλ’ ουχί πλείονας των τριών, περί της εξετάσεως ή μη των οποίων αποφασίζει το Συμβούλιον.


Άρθρον 44.
Τιθέμενα ζητήματα.
1.Ο Πρόεδρος θέτει εις τον Συμβούλιον εν αρχή το ερώτημα εάν τα εν τη πράξει περιστατικά, αληθή υποτιθέμενα, συνιστούν παράπτωμα, αναγόμενον εις την εκτέλεσιν των καθαρώς δικαστικών καθηκόντων του εγκαλουμένου.
2.Εάν το συμβούλιον αποφανθή αποφατικώς επί του ως άνω ερωτήματος, ο Πρόεδρος υποβάλλει δι’ αναφοράς του την αλληλογραφίαν εις την προϊσταμένην του εγκαλουμένου αρχήν. Εάν δε αποφανθή καταφατικώς ο Πρόεδρος θέτει εις το Συμβούλιον το ακόλουθον ερώτημα:
«Υπάρχει λόγος να τεθή εις αργίαν δια προσωρινής απολύσεως ο εγκαλούμενος δια το ως άνω παράπτωμα;» (εκθέτων εν περιλήψει τα συνιστώντα τούτο περιστατικά).
3.Εάν το συμβούλιον αποφανθή αποφατικώς, ο Πρόεδρος θέτει υποχρεωτικώς εις το συμβούλιον το επόμενον ερώτημα:
«Υπάρχει λόγος να επιβληθή εις τον εγκαλούμενον συνήθης πειθαρχική ποινή, δια το αυτό ως άνω παράπτωμα;».
4.Επί του εν παραγράφω 1 ερωτήματος το Συμβούλιον αποφαίνεται, κατά πλειοψηφίαν, δια φανεράς ψηφοφορίας, επί δε των λοιπών δια μυστικής τοιαύτης.
5.Η γνωμοδότησις του Συμβουλίου τίθεται υπό την έγκρισιν του ΥΕΘΑ.
Άρθρον 45.
Ανάλογος Εφαρμογή Διατάξεων.
Περί ων θεμάτων δεν προβλέπεται ειδικώς εν τω παρόντι Κεφαλαίω εφαρμόζονται αναλόγως αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί πρωτοβαθμίων μόνον Ανακριτικών Συμβουλίων του περί Καταστάσεων των Αξιωματικών Νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 46.
Δικαστικοί Σύμβουλοι και Γραμματείς
υπηρετούντες εις ετέρας θέσεις.
1.Τα καθήκοντα των Δικαστικών Συμβούλων και των Δικαστικών Γραμματέων του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρετούντων εις άλλας Υπηρεσίας, εκτός Δικαστηρίων και Δικαστικών Γραφείων των Ασκούντων την ποινικήν δίωξιν, διαγράφονται υπό των οικείων Κανονισμών Εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών τούτων.
2.Ούτοι εις οιανδήποτε θέσιν και αν υπηρετούν, εκτελούν μόνον την, παρά τη θέσει ταύτη δικαστικήν, νομικήν ή γραμματειακήν υπηρεσίαν, απαλλασσόμενοι πάσης ετέρας υπηρεσίας, εφ’ όσον αι υπηρεσιακαί ανάγκαι το επιτρέπουν.
3.Οι εκ τούτων Δικαστικοί Σύμβουλοι ορίζονται, περιοδικώς, κατά τας συνεδριάσεις των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδροι ή Επίτροποι ή Στρατοδίκαι.
Άρθρον 47.
Πολιτική περιβολή.
Οι Αναθεωρηταί δύνανται εγκρίσει του Προέδρου να φέρουν πολιτικήν περιβολήν και επί της έδρας του Δικαστηρίου. Οι Δικαστικοί Σύμβουλοι και Δικαστικοί Γραμματείς εκτός των επί της έδρας του Δικαστηρίου καθηκόντων των, δύνανται κατά τας ανακρίσεις επί υποθέσεων κατ’ ανωτέρων ή ομοιοβάθμων των Αξιωματικών, να φέρουν ευπρεπή πολιτικήν περιβολήν, τη εγκρίσει του Προέδρου του Δικαστηρίου ή του Διοικητού των.
Άρθρον 48.
Καθορισμός εντύπων.
Δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, προτάσει Διευθύνσεως Δικαστικού Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται τα υποδείγματα των υπό του παρόντος κανονισμού προβλεπομένων βιβλίων και λοιπών εντύπων και παρέχονται οδηγίαι τηρήσεως τούτων.
Άρθρον 49.
Έναρξις ισχύος.
Ο παρών Κανονισμός τίθεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος.

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθ. Φ.454.1/300060/ΣΧ 1131
της 3/15 Νοεμ. 1995 (ΦΕΚ Β’ 944)
Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Καθαρογραφής Αποφάσεων Στρατιωτικών Δικαστηρίων.


(Αντί για τη σελ. 206,01(α)
Τεύχος 1211-Σελ. 83
ΘΕΜΑ
δ

Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων
Βλ. και άρθρα 178, 179 και 184 Στρατ. Ποιν. Κώδικος.

1. ΝΟΜΟΣ ΧΟΘ΄
της 25/31 Ιαν. 1878
Περί του βαθμού του Προέδρου του Αναθεωρητικού δικαστηρίου.
Κατηργήθη υπό το ν. ΑΥΞΕ΄(8.Μα.4).

2. ΝΟΜΟΣ 484
της 30 Νοεμ./15 Δεκ. 1914
Περί συστάσεως σώματος στρατιωτικής δικαιοσύνης.
(Κατηργήθη δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 657/1970, κατωτ. αριθ. 37).

3. ΝΟΜΟΣ 753
της 22/22 Αυγ. 1917
Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών την στρατιωτικήν δικαιοσύνην.
Άρθρον 1
(Βλ. ήδη άρθρ. 178 και 187 Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 2
(Βλ. ήδη άρθρ. 188-189 Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 3
(Προσωρινής ισχύος)
Άρθρον 4
(Βλ. ήδη άρθρ. 199 Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 5
(Βλ. ήδη άρθρ. 384 Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 6
Δια Β.Δ. δύναται να περιορισθή η αρμοδιότης των κατά το προηγούμενον άρθρον στρατοδικείων επί ωρισμένων κατηγοριών των κατά τας κειμένας διατάξεις υπαγομένων εις αυτήν προσώπων ή πράξεων και να υπαχθώσιν αι ούτω εξαιρούμεναι πράξεις ή πρόσωπα εις την αρμοδιότητα των διαρκών στρατοδικείων.
(Πρόκειται περί των εκτάκτων στρατοδικείων).
Άρθρον 7
(Αφεώρα τα στρατοδικεία εκστρατείας Βλ. ήδη άρθρα 226 και επ. Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 8
(Τροποποιούνται τα άρθρα 44, 88, 146 και 148 της Στρατ. Ποιν. Νομοθεσίας).
Άρθρον 9
Τα κατά στρατιωτικών ή πραγμάτων των συμμάχων στρατών διαπραττόμενα αδικήματα θεωρούνται ως γινομένα κατά στρατιωτικών ή πραγμάτων του ελληνικού στρατού και τιμωρούνται ομοίως κατά τας διατάξεις του νόμου.
Πάσα διάταξις, αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, καταργείται.
Άρθρον 10
Το παρά τω υπουργείω των Στρατιωτικών τμήμα δικαιοσύνης αποκαθίσταται Διεύθυνσις υπαγομένη απ’ ευθείας εις τας διαταγάς του υπουργού των Στρατιωτικών.
Ο παρ’ αυτώ τμηματάρχης, ονομαζόμενος διευθυντής, δύναται να υπογράφη κατά διαταγήν του υπουργού τα δια Β.Δ/τος ορισθησόμενα έγγραφα και διαταγάς, «ως τοιούτος δε διορίζεται στρατιωτικός δικαστικός σύμβουλος α΄ ή β΄ τάξεως».
Κατ’ έτος ή εκτάκτως ο υπουργός των Στρατιωτικών διατάσσει την επιθεώρησιν των δικαστικών γραφείων σωμάτων στρατού και των γραφείων των στρατοδικείων, κατά τα δια Β.Διατάγματος λεπτομερέστερον ορισθησόμενα.
Προσετέθη υπό του ν. 1014 (κατωτ. αρ. 5). Η εντός « » φράσις τίθεται ως ετροποποιήθη υπό του ν. 1731 (8.Μα.31γ).
Άρθρον 11
(Αφεώρα τον διορισμόν Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, περί ου δη το άρθρ.

(Αντί της σελ. 207(β) Σελ. 207(γ)
Τεύχος 464-Σελ. 45
105 του Α.Ν. 1532/1938 περί οργανώσεως κλπ. του στρατού, εν τόμω 36. Περιείχεν επίσης μεταβατικάς τινας διατάξεις).
Άρθρον 12
(Προστεθέν υπό του ν. 1014 (κατωτ. αρ. 5), διεγράφη υπό του Ν.Δ. της 12/15 Δεκ. 1920 κυρωθέντος υπό του ν. 2706(8.Ξα.1).

4. ΝΟΜΟΣ 894
της 6 Αυγ./16 Σεπτ. 1917
Περί κυρώσεως του από 27 Ιουν. 1917 Ν.Β. Δ/τος περί αναστολής της ισχύος διατάξεών τινων του ν. 484 περί συστάσεως σώματος στρατιωτικής δικαιοσύνης.
(Εξαμήνου ισχύος).

5. ΝΟΜΟΣ 1014
της 28 Οκτ./3 Νοεμ. 1917
Περί προσθήκης διατάξεών τινων εις τον 753 νόμον.

6. ΝΟΜΟΣ 1342
της 13/26 Απρ. 1918
Περί απονομής τίτλου διαρκούς συμβούλου της στρατιωτικής δικαιοσύνης δ΄ τάξεως εις μέλη της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής.

7. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1445
της 26/28 Μαΐου 1918
Περί διαθέσεως στρατιωτικών δικαστικών συμβούλων παρά του υπουργού των Στρατιωτικών και περί ασκήσεως ποινικής αγωγής.
Άρθρον 1
(Βλ. ήδη άρθρ. 217 Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 2
«Ο υπουργός των Στρατιωτικών δύναται δια διαταγής του ν’ αποσπά κατά τας ανάγκας της υπηρεσίας παρά τη στρατιωτική δικαιοσύνη ονομαστικώς τους εις τας τάξεις του στρατού υπηρετούντας ειρηνοδίκας, πταισματοδίκας, γραμματείς, υπογραμματείς και γραφείς πολυμελών ή μη δικαστηρίων και πτυχιούχους φοιτητάς της νομικής, εφ’ όσον ούτοι έχουσι συμπληρώσει τρίμηνον τουλάχιστον εν τω στρατεύματι

Σελ. 208(γ)
Τεύχος 464-Σελ. 46

υπηρεσίαν. Εκ τούτων οι μεν ειρηνοδίκαι, πταισματοδίκαι, γραμματείς, υπογραμματείς και πτυχιούχοι της νομικής εκτελούσι χρέη υπογραμματέων, οι δε λοιποί γραφέων της στρατιωτικής δικαιοσύνης».
(Έπονται μεταβατικαί τινες διατάξεις).
Το εδάφ. α΄ ετροποποιήθη ως άνω υπό του Ν.Δ. της 15/25 Σεπτ. 1923 (κατωτ. αρ. 18).
Βλ. και άρθρ. 7 Ν.Δ. 20/20 Σεπτ. 1926 (8.Ξε.4).
Άρθρα 3-5
(Προσωρινής ισχυος).
Άρθρον 6
(Αναφέρεται εις την απονομήν χάριτος περί ης βλ. ήδη ν. 3861, τόμ. 9).
Άρθρον 7
(Μεταβατική διάταξις).

8. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1459
της 19/19 Ιουν. 1918
Περί τροποποιήσεως διατάξεως της στρατιωτ. ποιν. νομοθεσίας.

8α. ΝΟΜΟΣ 1536
της 6/15 Οκτ. 1918
Περί τρόπου συγκροτήσεως Στρατοδικείου εν ναυτικαίς περιοχαίας.

9. ΝΟΜΟΣ 1802
της 2/2 Μαΐου 1919
Περί διατάξεων αφορωσών την Στρατ. Δικαιοσύνην.
10. ΝΟΜΟΣ 2708
της 16/30 Αυγ. 1921
Περί τροποποιήσεως των αφορωσών την εφεδρείαν του σώματος της στρατιωτικής δικαιοσύνης διατάξεων.
Άρθρον 1
Οι διατελούντες και οι εν τω μέλλοντι διοριζόμενοι ισόβιοι δικαστικοί υπάλληλοι, εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και έμμισθοι παρά πρωτοδίκαις πάρεδροι (δόκιμοι πρωτοδίκαι) από του διορισμού αυτών εν τινι των δικαστικών τούτων θέσεων και της δόσεως του όρκου της υπηρεσίας καθίστανται αυτοδικαίως έφεδροι στρατιωτικοί δικαστικοί σύμβουλοι υπό την αντίστοιχον προς τον δικαστικόν αυτών βαθμόν τάξιν συμφώνως προς τον ν. 484 π. συστάσεως σώματος στρατιωτικής δικαιοσύνης, των εμμίσθων παρέδρων καθισταμένων εφέδρων δικαστικών συμβούλων δ΄ τάξεως.
Ούτοι εγγραφόμενοι εις το στέλεχος της εφεδρείας από της ορκωμοσίας των ως δικαστικών λειτουργών μεταφέρονται εις τας ανωτέρας τάξεις εφέδρων συμβούλων μόνον δια της αντιστοίχου προαγωγής αυτών εν τη δικαστική ιεραρχία, καλούνται δε εις την ενεργόν υπηρεσίαν εν επιστρατεύσει και επί έν έτος μετ’ αυτήν δια διαταγών του υπουργού των Στρατιωτικών ονομαστικώς και χρησιμοποιούνται εις την στρατιωτικήν δικαστικήν υπηρεσίαν, διοριζόμενοι εις οιανδήποτε θέσιν αυτής και απολυόμενοι των τάξεων του στρατού δια διαταγών του αυτού υπουργού.
Οι εξ αυτών κατέχοντες ήδη εν τη εφεδρεία τάξιν ανωτέραν της αντιστοιχούσης προς τον δικαστικόν βαθμόν, ον φέρουσιν ή κατά τον χρόνον τη εκ της δικαστικής υπηρεσίας, αποχωρήσεως αυτών έφερον, διαγράφονται αυτοδικαίως της τάξεως ταύτης από της ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούντες την προς τον δικαστικόν βαθμόν αντίστοιχον τάξιν συμβούλου και εγγραφόμενοι εις ταύτην κατά την ανωτέρω β΄ παράγραφον.
Άρθρον 2
Πας δικαστικός λειτουργός εκ των εν τη α΄ παραγρ. του προηγουμένου άρθρου αναφερομένων, αποχωρών οπωσδήποτε της δικαστικής υπηρεσίας μετά χρόνον βραχύτερον της πενταετίας από του διορισμού του εις θέσιν εμμίσθου παρέδρου ή αντεισαγγελέως παρά πρωτοδίκαις και άνω ή συνεπεία δικαστικής αποφάσεως ή ακυρότητος του διορισμού του, αποβαλλόμενος της δικαστικής υπηρεσίας, διαγράφεται εκ του στελέχους των εφέδρων στρατιωτικών δικαστικών συμβούλων, επανερχόμενος εις την προ της εν αυτώ εγγραφής του στρατολογικήν κατάστασίν του.
(Έπονται §§ 2 και 3 περιέχουσαι μεταβατικάς διατάξεις.
Άρθρον 3
(Αι §§ 1-3 αναφέρονται εις το άρθρ. 1 του ν. 753, ανωτ. αριθ. 3).
Προσωρινοί σύμβουλοι διορίζονται και δικηγόροι υπηρετούντες εν τω στρατώ ως έφεδροι οπλίται ή ανθυπασπισταί, δ΄ μεν τάξεως αν έχωσιν εξαετή τουλάχιστον δικηγορικήν υπηρεσίαν, γ΄ δε τάξεως αν έχωσι δεκαετή τουλάχιστον τοιαύτην.

Άρθρον 4
(Μεταβατική διάταξις)

11. ΝΟΜΟΣ 2811
της 21/28 Ιουν. 1922
Περί κυρώσεως του Ν.Β.Δ. 21/21 Δεκ. 1920 π. ανασυντάξεως του σώματος της στρατ. δικαιοσύνης.
(Προσωρινής ισχύος).

12. ΝΟΜΟΣ 2940
της 27 Ιουλ./1 Αυγ. 1922
Περί τροποποιήσεως των αφορωσών το σώμα της στρατ. δικαιοσύνης διατάξεων.
(Τροποποιείται ο ν. 484/1914, ανωτ. αρ. 2).

13. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
14 Οκτ. 1922
Περί συμπληρώσεως διατάξεων στρατ. δικαιοσύνης.
(Προσωρινής ισχύος).

14. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 19/22 Μαρτ. 1923
Περί αντικαταστάσεως του άρθρ. 5 του Ν.Δ. της 14 Οκτ. 1922 περί συμπληρώσεως των αφορωσών το σώμα της στρατ. δικαιοσύνης διατάξεων.
Άρθρον 1
(Τροποποιείται το άρθρ. 5 του Ν.Δ. 14 Οκτ. 1922).
Άρθρον 2
Προς κανονισμόν της αρχαιότητος μεταξύ ομοιοβάθμων εφέδρων στρατιωτικών δικαστικών συμβούλων προερχομένων εκ των δικαστικών ή εισαγγελικών τάξεων, εφ’ όσον μεν ούτοι δεν προήχθησαν εις βαθμόν συμβούλου ανώτερον του αντιστοιχούντος προς την εν τη πολιτική δικαιοσύνη θέσιν των, λαμβάνεται υπ’ όψει μόνο η χρονολογία του διατάγματος του διορισμού ή της προαγωγής των εν τη πολιτική δικαιοσύνη και η δια του αυτού διατάγματος κανονιζομένη σειρά αυτών, εφ’ όσον δε ούτοι προήχθησαν εις βαθμόν συμβούλου ανώτερον του αντιστοιχούντος προς την εν τη πολιτική δικαιοσύνη θέσιν των, η χρονολογία του διατάγματος της προαγωγής των εν τη στρατ. δικαιοσύνη.
Προς κανονισμόν της αρχαιότητος μεταξύ ομοιοβάθμων μονίμων στρατιωτικών δικαστικών
συμβούλων επί των άνω εφέδρων λαμβάνεται
υπ’ όψει η κατά το προηγούμενον εδάφιον κανονιζομένη αρχαιότης των εφέδρων, των μονίμων
θεωρουμένων αρχαιοτέρων μόνον εφ’ όσον τα
διατάγματα του διορισμού ή της προ-

Σελ. 211
αγωγής των είναι της αυτής ημέρας προς τα των εφέδρων.
Περί της προαγωγής των αξιωματικών Στρατ. Δικαιοσύνης βλ. άρθρ. 11 § 4 και 40 Α.Ν. 2307/1940 περί Στρατιωτικής Ιεραρχίας και Στρατιωτικών προαγωγών (τ.36).

15. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 5/11 Ιουν. 1923
Περί αντικαταστάσεως του 2ου εδαφ. του άρθρ. 6 του από 14 Οκτ. 1922 Ν.Δ/τος.

16. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 5/11 Ιουν. 1923
Περί συμπληρώσεως των αφορωσών το Σώμα της Στρατ. Δικαιοσύνης διατάξεων.
Άρθρα 1-2
(Διατάξεις προσωρινής ισχύος).
Άρθρον 3
Η διάταξις του άρθρ. 5 του ν. 1802 του 1919 καταργείται λογιζομένης της υπηρεσίας των εφέδρων στρ. συμβούλων ως τοιαύτης μονίμων, δι’ απάσας τας περιπτώσεις, κανονιζομένης της αρχαιότητός των κατά το άρθρ. 2 του από 19 Μαρτ. 1923 Ν.Δ/τος.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του.

17. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 21/24 Αυγ. 1923
Περί ορκωμοσίας του ανωτέρου και κατωτέρου προσωπικού της στρατιωτικής δικαιοσύνης.
Άρθρον μόνον
Οι διοριζόμενοι στρατιωτικοί δικαστικοί σύμβουλοι μόνιμοι ή προσωρινοί, μόνιμοι γραμματείς και υπογραμματείς στρατοδικείων και γραφείς της στρατιωτικής δικαιοσύνης δίδουσι τον όρκον της υπηρεσίας των ενώπιον του Στρατοδικείου, εις την έδραν του οποίου τοποθετούνται, δυναμένου του υπουργού των Στρατιωτικών, ή τη εντολή αυτού, του διευθυντού της στρατιωτικής δικαιοσύνης, να ορίση έτερον στρατοδικείον προς τούτο.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

18. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 15/25 Σεπτ. 1923
Περί τροποποιήσεως αφορωσών το σώμα της στρατ. δικαιοσύνης διατάξεων.
Άρθρον 1
(Αντικαθίσταται το εδ. 3 του άρθρ. 2 του ν. 2940, ανωτ. αρ. 12).
Άρθρον 2
(Προσωρινής ισχύος).


Σελ. 212
Άρθρον 3
(Ερμηνεύονται αι προσωρινής ισχύος διατάξεις των εδ. γ΄ άρθρ. 3 Ν.Δ. 9 Δεκ. 1922 π. ελαττώσεως του μονίμου κατωτέρου προσωπικού της Στρατ. Δικαιοσύνης, και του εδ. 2 άρθρ. 2 του Ν.Δ. 9 Δεκ. 1922 π. προσωρινών υπογραμματέων και γραφέων της Στρ. Δικαιοσύνης, 8.Ξε.1-2).
Άρθρον 4
(Αντικαθίσταται η α΄ παράγρ. του άρθρ. 2 Ν.Δ. 1445/1918, ανωτ. αρ. 7).
Άρθρον 5
(Προσωρινής ισχύος).

19. ΝΟΜΟΣ 3358
της 14/14 Ιουλ. 1925
Περί αφομοιώσεως αποδοχών και συντάξεων των εκ των δικαστικών τάξεων προερχομένων εκ στρατιωτικών δικαστικών συμβούλων, προέδρου, κυβερνητικού επιτρόπου, και μονίμων μελών του αναθεωρητικού δικαστηρίου προς τας των αντιστοίχων αυτοίς πολιτικών δικαστών.

20. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 3/10 Αυγ. 1925
Περί διορισμού, μεταθέσεων και προαγωγών συμβούλων στρατ. δικαιοσύνης.
Το θέμα τούτο ρυθμίζεται ήδη υπό του άρθρ. 47 Α.Ν. 1532/1938 π.οργανώσεως του στρατού κλπ. (τ.36).

21. ΝΟΜΟΣ 3607
της 7/11 Ιουλ. 1928
Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 10 Νοεμ. 1927 π. εφέσεως κατ’ αποφάσεων στρατοδικείων.
Δια του Ν.Δ. της 10/10 Νοεμ. 1927 εκυρώθη και ετροποποιήθη το Ν.Δ. της 20/20 Σεπτ. 1927 π. εφέσεως κατ’ αποφάσεων στρατοδικείων και ναυτοδικείου, συμπληρώσεως των π. αναθεωρήσεως, ανακοπής, των π. αναθεωρητικού δικαστηρίου και των αφορωσών εις το Σώμα της Στρατ. Δικαιοσύνης διατάξεων.
Άρθρα 1-4
(Αντικατεστάθησαν υπό του ν. 4683,8.Μγ.1ια).
Άρθρον 5
(Περιελήφθη εις τα άρθρα 408 και 413 § 2 του Σ.Π.Κ.).
Άρθρον 6
(Προσωρινής ισχύος, αφορά τας θέσεις προέδρου και μελών του Αναθεωρητικού δικαστηρίου. Βλ. ήδη άρθρ. 205-213 Στρ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 7
(Αντικατεστάθη υπό του ν. 4683,8.Μγ.1ια).

Άρθρον 8
Οι παρά τω αναθεωρητικώ δικαστηρίω στρατιωτικοί δικαστικοί σύμβουλοι υπόκεινται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του στρατού της ξηράς και των τούτοις αντιστοιχούντων και εξομοιουμένων εις τας αυτάς κρατήσεις, εις ας και οι λοιποί στρατιωτικοί δικαστικοί σύμβουλοι α΄ τάξεως, και μόνον μέχρι του ποσού των αποδοχών τούτων έχοντες τα αυτά εκ των ανωτέρω νόμων δικαιώματα.
Μέλη του Αναθεωρητικού, έχοντα συμπεπληρωμένην εικοσιπενταετή συντάξιμον υπηρεσίαν, παραιτούμενα δικαιούνται συντάξεως, κατά τας διατάξεις των περί στρατιωτικών συντάξεων νόμων, και εάν δεν συντρέχωσιν οι όροι του άρθρου 1ου του από 28 Απρ. 1923 Ν.Δ. π. απονομής συντάξεως ένεκα πολιτικής υπηρεσίας (τ. 29).
(Ερμηνεύεται το εδ. γ΄ του ν. 3358, ανωτ. αρ. 19).
Άρθρον 9
Δια διατάγματος, προκαλουμένου υπό του υπουργού των Στρατιωτικών, δύναται να διορισθή Διευθυντής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και μόνιμον μέλος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, υποχρεούμενον να ασκή και τα καθήκοντα ταύτα.
Ο διευθυντής στρατιωτικής διοικήσεως υπάγεται απ’ ευθείςα και μόνον εις τον Υπουργόν των Στρατιωτικών, υπογράφει δε «εντολή Υπουργού», πλην των ήδη παρ’ αυτού, υπογεγραμμένων σχεδίων διαταγών ή εγγράφων, και τα αφορώντα: α)Διαβίβασιν δικογραφιών μετά προανακρίσεων ή μυνήσεων προς τας αρμοδίας ή κοινάς δικαστικάς αρχάς. 2)Έκδοσιν αντιγράφων και πιστοποιητικών υπηρεσίας αξιωματικών της στρατιωτικής δικαιοσύνης. 3)Κανονικάς αδείας εις τους εν τη διευθύνσει υπηρετούντας αξιωματικούς ή κατωτέρους αξιωματικούς της στρατιωτικής δικαιοσύνης. 4)Μεταγωγάς καταδίκων από φυλακής εις άλλην, εφ’ όσον αύτη γίνεται δαπάναις των μεταγομένων, ή αιτήσει των Αρχών. 5)Γνωμοδοτήσεις περί απονομής ή μη χάριτος εις καταδίκους οπλίτας και ανθυπασπιστάς.6)Επίδοσιν κλήσεων, κλητηρίων, βουλευμάτων και αποφάσεων των στρατιωτικών και κοινών δικαστηρίων εις οπλίτας και αξιωματικούς.
7)Εκτέλεσιν ενταλμάτων συλλήψεως ή φυλακίσεως, βουλευμάτων και αποφάσεων καθ’ οπλιτών και κατωτέρων αξιωματικών, πλην των εν τω υπουργείω Στρατιωτικών υπηρετούντων αξιωματικών. 8)Τα τείνοντα προς εκτέλεσιν προεκδοθείσης διαταγής. 9)Παραπομπάς εκκρεμών υποθέσεων από στρατοδικείου εις έτερον, και εις τα κοινά ποινικά δικαστήρια καθ’ οπλιτών και κατωτέρων αξιωματικών.
Άρθρον 10
(Αφεώρα ανακοπήν κατ’ ερήμην αποφάσεων Στρατοδικείων, ήτις δεν προβλέπεται υπό του νέου Σ.Π.Κ.).
Άρθρον 11
(Αναφέρεται εις τας προαγωγάς και τοποθετήσεις των στρ. δικαστ. συμβούλων, περί ων βλ. νεωτέραν νομοθεσίαν).

22. ΝΟΜΟΣ 5905
της 15/16 Νοεμ. 1933
Περί πληρώσεως θέσεων στρατιωτικών δικαστικών συμβούλων δ΄ τάξεως.
Άρθρον 1
(Προσωρινής ισχύος).
Άρθρον 2
Η αληθής έννοια του άρθρ. 4 του ν. 4578 π. οργανισμού της χωροφυλακής (τ. 4) και του άρθρ. 53 του ν. 5121 π. οργανισμού της πολεμικής αεροπορίας (τ. 38) είναι ότι η εν τω συνοπτικώ πίνακι συνθέσεως του οργανισμού της χωροφυλακής προβλεπομένη μία θέσις στρατ. δικαστικού συμβούλου γ΄ τάξεως και η εν τω εδαφ. 3 του άρθρ. 53 του ν. 5121 προβλεπομένη ετέρα τοιαύτη ενός δικαστικού συμβούλου γ΄ τάξεως είναι οργανικαί και επί πλέον των αναφερομένων υπό του εδαφ. 10 του άρθρ. 5 του από 21 Οκτ. 1932 Π.Δ. κωδικοποιηθέντος ν. 4443 π. στελεχών του εν ειρήνη στρατού (τ.36) οργανικών θέσεων τούτων.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

22α. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 4/16 Απρ. 1934 (ΦΕΚ Α΄ 130)
Περί πληρώσεως θέσεων Στρατ. Δικαστικών Συμβούλων Δ΄ Τάξεως δια διαγωνισμού.
Περιελήφθηκε στον Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων του Νόμ. 2304/1995 (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43).

23. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ
της 31/31 Οκτ. 1935
Περί πληρώσεως θέσεων στρατιωτικών δικαστικών συμβούλων.
Ήδη έχει περιληφθεί στον Κώδικα Δικ. Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων του Νόμ. 2304/1995, (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43.

24. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2659
της 20/22 Νοεμ. 1940
Περί διαθέσεως των Στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων των υπηρετούντων παρά τω Αναθεωρητικώ Δικαστηρίω και εις ετέρας Υπηρεσίας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
(Προσωρινής ισχύος)

(Αντί για τη σελ. 213(β) Σελ. 213(γ)
Τεύχος 1211-Σελ. 85
25. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 2668
της 23/24 Νοεμ. 1940
Περί διαιρέσεως Στρατοδικείων εις δύο τμήματα και άλλων τινών διατάξεων.
Άρθρον 1
(Βλ. ήδη άρθρ. 177 § 4 Στρατ. Ποιν. Κώδικος).
Άρθρον 2
Εν επιστρατεύσει και εν καιρώ πολέμου δύναται να ονομασθώσι δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού των Στρατιωτικών, Έφεδροι Στρατιωτικοί Δικαστικοί Σύμβουλοι Α΄ Τάξεως Αρεοπαγίται, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών και Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, ασχέτως ορίου ηλικίας.
Ούτοι καλούνται ονομαστικώς εις τας τάξεις του Στρατού δια διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών και διατίθενται ομοίως αναλόγως των αναγκών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

26. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1509
της 20 Ιουν. /6 Ιουλ. 1944
Περί καθορισμού της ιεραρχίας των Συμβούλων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Ήδη έχει περιληφθεί στον Κώδικα Δικ. Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων του Νόμ. 2304/1995, (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43.

27. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1566
της 10/17 Ιουλ. 1944
Περί ορίου ηλικίας των Συμβούλων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Ήδη έχει περιληφθεί στον Κώδικα Δικ. Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων του Νόμ. 2304/1995, (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43.

27α. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 891
της 31 Ιαν. /5 Φεβρ. 1946 (ΦΕΚ Α΄ 30)
Περί τηρήσεως εν ισχύϊ του Νόμ. 1509/44 περί καθορισμού της ιεραρχίας των Συμβούλων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κλπ.
Σελ. 214(γ)
Τεύχος 1211-Σελ. 86
27β. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1059
της 7/7 Μαρτ. 1946 (ΦΕΚ Α΄ 85)
Περί διατάξεων αφορωσών την εν αποστρατεία κατάστασιν στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων.
(Προσωρινής ισχύος)

28. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1142
της 22/22 Μαρτ. 1946
Περί τρόπου πληρώσεως των κενών θέσεων Συμβούλων Στρατ. Δικαιοσύνης Δ΄ τάξεως.
(Αφεώρα την πλήρωσιν των ως άνω θέσεων κατά το 1/4 κατατάξεως δικαστικών, κατά το 1/4 δια μονιμοποιήσεως υπηρετούντων ή εξ απονομής Συμβούλων Στρατ. Δικαιοσύνης και κατά τα έτερα 2/4 δια διαγωνισμού. Κατά την ανωτέρω σειράν αρχαιότητος, οι κατατασσόμενοι λαμβάνουσι θέσεις εις το αριστερόν τωνν υπηρετούντων μονίμων ομοιοβάθμων των.
Συμπληρωματικώς του ανωτέρω εξεδόθη ο Νόμος 334ν της 31 Μαΐου /4 Ιουν. 1947 περί τρόπου πληρώσεως θέσεων Στρατ. Δικαστ. Συμβούλων δ΄ τάξεως, οι δε δυνάμει τούτου καταταγέντες έλαβον θέσιν εις το αριστερόν απάντων των καταταγέντων δυνάμει του Α.Ν. 1142/1946).

29. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 251
της 17/18 Απρ. 1947
Περί αρμοδιότητος Συμβούλων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
Άρθρον μόνον
1.Όπου εν τη κειμένη, μέχρι της ισχύος του παρόντος Νόμου, Νομοθεσία, αναγράφονται διοικητικαί αρμοδιότητες και καθήκοντα Συμβούλου Στρατιωτικής Δικαιοσύνης Α΄ τάξεως, δύναται ο Υπουργός των Στρατιωτικών, δια διαταγής του, ν’ αναθέτη ταύτα εις Γενικούς Συμβούλους Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξεως.
2.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


30. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1947
της 8/419 Οκτ. 1951
Περί ορίου ηλικίας του Προέδρου και Βασιλικού Επιτρόπου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
(Κατηργήθη δια του άρθρ. 5 Ν.Δ. 2411/1953 κατωτ. αριθ. 32).

31. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2191
της 15/15 Αυγ. 1952
Περί τρόπου συμπληρώσεως κενών θέσεων Συμβούλων και Γραφέων Στρατιωτικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης και Δικαστικού Σώματος Αεροπορίας.
(Κατηργήθη δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 657/1970, κατωτ. αριθ. 37).

32. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2411
της 9/9 Μαΐου 1953
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 2191/1952 «περί τρόπου συμπληρώσεως κενών θέσεων Συμβούλων και Γραφείων Στρατιωτικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης κλπ.» και άλλων τινών διατάξεων αφορωσών το Σώμα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
Ήδη έχει περιληφθεί στον Κώδικα Δικ. Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων του Νόμ. 2304/1995, (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43.

33. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2938
της 26/31 Ιουλ. 1954
Περί κατατάξεως Στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων δ΄ τάξεως, επιτυχόντων εις διαγωνισμόν.
Κατηργήθη δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 657/1970 (κατωτ. αριθ. 37).

34. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3140
της 18/22 Φεβρ. 1955
Περί πληρώσεως κενών θέσεων Στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων δ΄ τάξεως (Λοχαγών).
Ήδη βλέπε διατάξεις Νόμ. 2304/1995 (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43.

35. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 384
της 25/29 Απρ. 1968 (ΦΕΚ Α΄ 90)
Περί μειώσεως γενικών τυπικών προσόντων προαγωγής Στρατ/κών Δικ. Συμβούλων Δ΄ Τάξεως.
Ήδη βλέπε διατάξεις Νόμ. 2304/1995 (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43.

36. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 603
της 11/11 Νοεμ. 1968 (ΦΕΚ Α΄ 259)
Περί πληρώσεως θέσεων Στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων, Δ΄ Τάξεως (Λοχαγών).
Ήδη έχει περιληφθεί στον Κώδικα Δικ. Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων του Νόμ. 2304/1995, (ΦΕΚ Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 43.

(Αντί για τις σελ. 214,001-214,06) Σελ. 214,01(γ)
Τεύχος 1211-Σελ. 87
37. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 657
της 28 Αυγ. /7 Σεπτ. 1970 (ΦΕΚ Α΄ 182)
Περί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρ.1.-1.Το Δικαστικόν Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει τας Γενικάς Ειδικότητας των Δικαστικών Συμβούλων και των Δικαστικών Γραμματέων.
2.Η αντιστοιχία των βαθμών των Δικαστικών Συμβούλων προς τους εν τη Πολιτική Δικαιοσύνη Δικαστάς και Εισαγγελείς είναι η ακόλουθος:
Αναθεωρητής Α΄ Τάξεως: Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου.
Αναθεωρητής Β΄ και Γ΄ Τάξεως: Αρεοπαγίτης – Αντεισαγγελεύς Αρείου Πάγου.
Δικαστικός Σύμβουλος Α΄ τάξεως: Πρόεδρος – Εισαγγελεύς Εφετών.
Δικαστικός Σύμβουλος Β΄ Τάξεως: Εφέτης – Αντεισαγγελεύς Εφετών.
Δικαστικός Σύμβουλος Γ΄ Τάξεως: Πρόεδρος – Εισαγγελεύς Πρωτοδικών.
Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Α΄ Τάξεως: Πρωτοδίκης – Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών.
Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Β΄ και Γ΄ Τάξεως:
Πάρεδρος Πρωτοδικών – Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Άρθρ.2.-(Καταργήθηκε από το εδάφ. α΄ του άρθρ. 25 Νόμ. 1911/1990, ΦΕΚ Α΄ 166, Τόμ. 36Δ, σελ. 1338,501).
Άρθρ.3.-«1.Οι δικαστικοί γραμματείς κατατάσσονται με το βαθμό του ανθυπασπιστή και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό που ορίζει το άρθρ. 8 του Ν.Δ. 178/1969».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 6 Νόμ. 1375/1983, (ΦΕΚ Α΄ 96) (Τόμ. 36, σελ. 230,390).
2.(3)Αι κεναί θέσεις των Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων πληρούνται δια κατατάξεως κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ υποψηφίων:
α)Τελειοφοίτων ή φοιτητών Ανωτάτων Σχολών, εχόντων επιτυχώς υποστή τας τμηματικάς εξετάσεις του δευτέρου τουλάχιστον έτους των σπουδών των,
β)Μονίμων ή εθελοντών Υπαξιωματικών και των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, βαθμών Επιλοχίου ή Αρχιλοχίου, εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου
γ)Υπογραμματέων ή Γραφέων Πολιτικών Δικαστηρίων, εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά τοις Δικαστηρίοις τούτοις.
δ)Μονίμων υπαλλήλων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, εχόντων απολυτήριον Γυμνασίου και διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν παρά ταις Στρατιωτικαίς Δικαστικαίς Υπηρεσίαις
3.(4).Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον υποψήφιοι, κατά τον χρόνον διενεργείας του διαγωνισμού, δέον να μη έχουν συμπληρώσει το 30όν έτος της ηλικίας των, οι δ’ εκ τούτων ιδιώται να έχουν εκπληρώσει τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις.
Οι άνω παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 2 και 3 αντίστοιχα από την παρ. 2 άρθρ. 6 Νόμ. 1735/1983 (ΦΕΚ Α΄ 96) (Τόμ. 36, σελ. 230,390).
Άρθρ.4.-Ο κατά το προηγούμενον άρθρον διαγωνισμός προκηρυσσόμενος δι’ Εγκυκλίου Διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεώς του, ενεργείται ενώπιον τριμελούς δι’ έκαστον μάθημα επιτροπής, αποτελουμένης εξ ενός Δικαστικού Συμβούλου Α΄ Τάξεως ως Προέδρου, ενός Δικαστικού Συμβούλου Β΄ Τάξεως και ενός ανωτέρου Αξιωματικού Όπλων μαχίμου ή ιπταμένου, ως μελών, οριζομένης δια διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, επιφυλαττομένης και της διατάξεως της παρ. 3 του επομένου άρθρου.
Άρθρ.5.-1.Ο διαγωνισμός συνίσταται εις έγγραφον και προφορικήν δοκιμασίαν επί των μαθημάτων Εκθέσεως ιδεών, Στοιχείων Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος και Στοιχείων Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.
2.Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται προαιρετικώς, βάσει υπευθύνου δηλώσεως, εις την Στενογραφίαν, ης η βαθμολογία επηρεάζει βελτιωτικώς την σειράν επιτυχίας, κατά τα δια Β.Δ/τος καθορισθησόμενα.
3.Προκειμένης δοκιμασίας εις το μάθημα της Στενογραφίας, της κατά το άρθρ. 4 του παρόντος Επιτροπής μετέχει Στενογράφος της Βουλής επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω, οριζόμενος υπό του Προέδρου αυτής, τη αιτήσει του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων.
4.Δια Β.Δ/τος καθορίζονται τα λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων εις τον διαγωνισμόν, τα της σωματικής ικανότητος και ο τρόπος υγειονομικής εξετάσεως τούτων, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, η εξεταστέα ύλη εξ εκάστου μαθήματος, πλην της εκθέσεως, η βαθμολογία, ο τρόπος κυρώσεως των πινάκων επιτυχίας εις τον διαγωνισμόν ως και αι λοιπαί λεπτομέρειαι διενεργείας τούτου.
5.Οι Ανθυπασπισταί Δικαστικοί Γραμματείς προάγονται εις Ανθυπολοχαγούς, προς πλήρωσιν κενών θέσεων, μετά τριετή ευδόκιμον υπηρεσίαν, εξαιρέσει των ήδη υπηρετούντων οίτινες προάγονται μετά διετή τοιαύτην, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά (κρίσεις, προαγωγαί και τοποθετήσεις εν γένει) δι’ άπαντας τούτους, των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων περί Ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.
6.Η από του βαθμού του Ανθυπολοχαγού περαιτέρω εξέλιξις τούτων ενεργείται βάσει των ισχυουσών, εκάστοτε, διατάξεων του νόμου περί Ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μονίμων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

(Αντί για τη σελ. 214,07(α) Σελ. 214,07(β)
Τεύχος 1093-Σελ. 61
7.Εις την Γενικήν Ειδικότητα των Δικαστικών Γραμματέων περιλαμβάνονται και οι κατά την ισχύν του παρόντος υπηρετούντες Ανθυπασπισταί – Δικαστικοί Γραμματείς, εντασσόμενοι ακολούθως εις την ενιαίαν Επετηρίδα του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την υφισταμένην μεταξύ των σειράν αρχαιότητος.
Άρθρ.6-7.-(Καταργήθηκαν από το εδάφ. α΄ του άρθρ. 25 Νόμ. 1911/1990, ΦΕΚ Α΄ 166, Τόμ. 36Δ, σελ. 1338,501).
Άρθρ.8.-1.Οι Αναθεωρηταί, οι Δικαστικοί Σύμβουλοι και οι Δικαστικοί Γραμματείς του Δικαστικού Σώματος υπάγονται εις τους Στρατιωτικούς Νόμους και Στρατιωτικούς Κανονισμούς, εφ’ όσον δεν προβλέπεται άλλως υπό του παρόντος Νόμου.
2.Δια τα παραπτώματα περί την εκτέλεσιν των καθαρώς δικαστικών καθηκόντων υπόκεινται εις τας υπό του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας εν τω Στρατώ προβλεπομένας πειθαρχικάς ποινάς και επί πλέον εις την ποινήν της προσωρινής απολύσεως μέχρις 6 μηνών. Περί τούτου, γνωμοδοτεί, προκειμένου μεν περί των Δικαστικών Συμβούλων και Δικαστικών Γραμματέων Συμβούλιον, απαρτιζόμενον εκ του Προέδρου και δύο μελών του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου οριζομένων υπό αυτού, προκειμένου δε περί Αναθεωρητών το Ανώτατον Συμβούλιον Ενόπλων Δυνάμεων, εις ο μετέχει και ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Εγκαλουμένου του Προέδρου αντί τούτου μετέχει του Συμβουλίου Αντιστράτηγος.
3.Την πειθαρχικήν δίωξιν ενεργεί ο Βασιλικός Επίτροπος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εκτός των περιπτώσεων καθ’ ας εγκαλείται ο Πρόεδρος ή ο Επίτροπος του Δικαστηρίου, οπότε την δίωξιν ενεργεί ο Υπουργός. 4.Αι κατά την παρ. 2 γνωμοδοτήσεις τίθενται υπό την έγκρισιν του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Σελ. 214,08(β)
Τεύχος 1093-Σελ. 62
Μεταβατικαί Διατάξεις
Άρθρ.9.-«1.Όπου εν τη κειμένη νομοθεσία αναφέρονται Δικαστικοί Σύμβουλοι της Στρατιωτικής ή Ναυτικής Δικαιοσύνης, ή του Δικαστικού Σώματος της Αεροπορίας, ως τοιούτοι νοούνται οι Δικαστικοί Σύμβουλοι του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ασκούντες πάντα τα υπό ταύτης οριζόμενα καθήκοντα, όπου δε αναφέρονται Δικαστικοί Σύμβουλοι Δ΄ Τάξεως ως τοιούτοι νοούνται οι Βοηθοί Δικαστικοί Σύμβουλοι Α΄ Τάξεως.
2.Όπου εν τη κειμένη νομοθεσία αναφέρεται «Βασιλικός Επίτροπος» και «Βασιλικός Αντεπίτροπος» Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μετονομάζονται αντιστοίχως εις «Επίτροπον» και «Αντεπίτροπον» Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όπου δε αναφέρεται «Βασιλικός Επίτροπος», «Βασιλικός Αντεπίτροπος» και «Εισηγητής» Στρατιωτικών Δικαστηρίων μετονομάζονται αντιστοίχως εις «Επίτροπον», «Αντεπίτροπον» και «Ανακριτήν» Στρατιωτικών Δικαστηρίων. Ο Αντεισηγητής των Στρατιωτικών Δικαστηρίων καταργείται.
3.Ως Ανακριταί των Στρατιωτικών Δικαστηρίων τοποθετούνται εις ή πλείονες Δικαστικοί Σύμβουλοι οιουδήποτε βαθμού ή βοηθοί Δικαστικοί Σύμβουλοι Α΄ Τάξεως.
4.Εις τα Γραφεία των διατασσομένων ποινικήν δίωξιν τοποθετούνται εις Δικαστικός Σύμβουλος οιουδήποτε βαθμού ή Βοηθοί Δικαστικοί Σύμβουλοι Α΄ Τάξεως, ως Εισηγηταί. Ωσαύτως τοποθετούνται Βοηθοί Δικαστικοί Σύμβουλοι Β΄ και Γ΄ Τάξεως ως βοηθοί Εισηγητών, καθώς και Δικαστικοί Γραμματείς οιουδήποτε βαθμού.
5.Επιφυλαττομένης της ισχύος των υπό της κειμένης νομοθεσίας οριζομένων εξαιρέσεων, πάντα τα υπ’ αυτής οριζόμενα καθήκοντα των Γραμματέων, Υπογραμματέων και Γραφέων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και του Δικαστικού Σώματος Αεροπορίας, ως και τα τοιαύτα των υπό των κειμένων διατάξεων οριζομένων προσώπων εν σχέσει προς το Ναυτικόν, ασκούν εφεξής οι Δικαστικοί Γραμματείς του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
6.Οι Πρόεδροι, οι Επίτροποι, οι Αντεπίτροποι, οι Ανακριταί των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, οι παρά τω διατάσσοντι την ποινικήν δίωξιν Δικαστικοί Σύμβουλοι ή Βοηθοί Δικαστικοί Σύμβουλοι, ως και οι Δικαστικοί Γραμματείς τοποθετούνται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί Ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
7.Αι αποφάσεις μετά των πρακτικών του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των Στρατιωτικών Δικαστηρίων ουδέποτε καταστρέφονται. Αι δικογραφίαι καταστρέφονται μετά παρέλευσιν είκοσιν ετών από της εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής ή απαλλακτικής αποφάσεως ή αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή από της θέσεώς των εις το Αρχείον υπό του Διατάσσοντος την ποινικήν δίωξιν. Περί της καταστροφής συντάσσεται πρακτικόν υπό του Γραμματέως του Δικαστηρίου ή του Γραμματέως του Γραφείου Διατάσσοντος ποινικήν δίωξιν.
8.Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, καθορίζονται τα της στολής και διακριτικών σημείων των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων».

Το άρθρ. 9 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 5 Ν.Δ. 305/1974 (ανωτ. σελ. 182,06) ισχύοντος μετά εξήκοντα ημέρας από της 13 Φεβρ. 1974.
Βάσει του προϊσχύσαντος άρθρ. 9 είχεν εκδοθή το Β.Δ. 525 της 2/11 Αυγ. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 158) περί καθορισμού των στολών Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών των Κοινών Σωμάτων Δικαστικού και Αδελφών Νοσοκόμων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Καταργούμεναι Διατάξεις
Άρθρ.10.-Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α)Ο Νόμ. 484/1914 «περί συστάσεως Σώματος Στρατιωτικής Δικαιοσύνης».
β)Ο Νόμ. 2936/1922 «περί συστάσεως Σώματος Δικαστικών Συμβούλων του Βασιλικού Ναυτικού», ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.
γ)Ο Α.Ν. 1081/46 «περί συγκροτήσεως και οργανώσεως του Κλάδου Δικαστικών Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας», το δε εδάφιον πρώτον του άρθρ. 5 τούτου, αφ’ ης ίσχυσε, άνευ αναζητήσεως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.
δ)Το Ν.Δ. 2191/52 «περί τρόπου συμπληρώσεως κενών θέσεων Συμβούλων και Γραφέων Στρατιωτικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης και του Δικαστικού Σώματος Αεροπορίας», ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.
ε)Το Ν.Δ. 2938/1954 «περί κατατάξεως Στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων Δ΄ Τάξεως, επιτυχόντων εις τον διαγωνισμόν».
ζ)Η διάταξις του άρθρ. 5 παρ. 1 του Νόμ. 4330 /63 «περί διατάξεών τινων αφορωσών προαγωγάς Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς», καθ’ ο μέρος αφορά εις τον τρόπον πληρώσεως κενουμένων θέσεων Αναθεωρητών.
η)Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη προς τας διατάξεις του παρόντος.
Άρθρ.11.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(Αντί για τη σελ. 214,09(α) Σελ. 214,09(β)
Τεύχος 1093-Σελ. 63
38. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 793
της 5/11 Δεκ. 1970 (ΦΕΚ Α΄ 266)
Περί τρόπου διενεργείας διαγωνισμού προς πλήρωσιν κενών θέσεων Βοηθών Δικαστικών Συμβούλων Α΄ τάξεως του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.
Καταργήθηκε από το εδάφ. β΄ του άρθρ. 25 Νόμ. 1911/1990, ΦΕΚ Α΄ 166, Τόμ. 36Δ, σελ. 1338,501.

39. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 107
της 12/14 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 305)
Περί καθορισμού χρόνου παραμονής εις τον βαθμόν των Δικαστικών Συμβούλων Β΄ και Γ΄ Τάξεως και των Βοηθών Δικαστικών Συμβούλων Α΄ Τάξεως.
Άρθρ.1.-«1.Η υπό του Ν.Δ. 178/1969 απαιτουμένη συνολική υπηρεσία αξιωματικού δια την προαγωγήν εις τον ανώτερον βαθμόν μειούται κατά δύο έτη προκειμένου περί Δικαστικών Συμβούλων Β΄ και Γ΄ Τάξεως και Βοηθών Δικαστικών Συμβούλων Α΄ Τάξεως.
2.Οι εν τη προηγουμένη παραγράφω αξιωματικοί κρίνονται εκτάκτως, βάσει των κειμένων διατάξεων, προς πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων.
3.Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος προαγόμενοι αξιωματικοί δεν δύνανται να προαχθούν περαιτέρω εάν δεν συμπληρώσουν, εις τον εις ον προάγονται βαθμόν, τον υπό του Νόμου περί ιεραρχία και προαγωγών αξιωματικών οριζόμενον ελάχιστον χρόνον παραμονής εν τω βαθμώ και επί πλέον τοιούτον ίσον προς τον δια του παρόντος δι’ ένα έκαστον μειούμενον».
Το άρθρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω, αφ’ ης ίσχυσε δια του άρθρ. 1 Νόμ. 131/1975 (κατωτ. αριθ. 42).
Άρθρ.2.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.1974.

40. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 131
της 21/28 Αυγ. 1975 (ΦΕΚ Α΄ 178)
Περί αντικαταστάσεως του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 107 «περί καθορισμού χρόνου παραμονής εις τον βαθμόν των Δικαστικών Συμβούλων Β΄ και Γ΄ Τάξεως και των Βοηθών Δικαστικών Συμβούλων Α΄ Τάξεως».
Άρθρ.1.-(Αντικαθίσταται, αφ’ ης ίσχυσε το άρθρ. 1 Ν.Δ. 107/1974, ανωτ. αριθ. 40).
Άρθρ.2.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.


Σελ. 214,10(β)
Τεύχος 1093-Σελ. 64
41. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1911
της 5/11 Δεκ. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 166)
Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρ.6.-1.Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων ενεργείται με απευθείας κατάταξη στο βαθμό του βοηθού δικαστικού συμβούλου Β΄ τάξεως, κατόπιν διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με εγκύκλιο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν δικηγόροι και δικαστικοί γραμματείς, μέχρι το βαθμό του υπολοχαγού, που έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια, τουλάχιστον ευδόκιμης υπηρεσίας δικαστικού γραμματέα μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος Πανεπιστημίου ή ένα χρόνο μετά τη λήψη του ως άνω πτυχίου, εφ’ όσον έχουν τριετή τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία δικαστικού γραμματέα. Για την κρίση του ευδοκίμου της υπηρεσίας των δικαστικών γραμματέων λαμβάνεται υπόψη ο υπηρεσιακός φάκελος αυτών. Οι εκ δικηγόρων άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Κατά την έναρξη του διαγωνισμού πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει οι μεν δικηγόροι το 30ό, οι δε δικαστικοί γραμματείς το 35ο έτος της ηλικίας τους.
3.Ο διαγωνισμός ενεργείται μόνο για πλήρωση των κενών θέσεων. Ως κενές θέσεις θεωρούνται όλες οι κενές θέσεις δικαστικών συμβούλων και βοηθών δικαστικών συμβούλων, που υπάρχουν κατά το χρόνο προκηρύξεως του διαγωνισμού. Στην υπουργική απόφαση προκηρύξεως του διαγωνισμού μνημονεύεται ο αριθμός των θέσεων, που θα πληρωθούν.
4.Με π.δ/γμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και ο χρόνος συνδρομής αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής και ελέγχου αυτών, η σωματική ικανότητα και ο τρόπος υγειονομικής εξετάσεως των υποψηφίων, οι επιτροπές και ο τρόπος διενέργεια του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα, η βαθμολογική κλίμακα, ο κατά μάθημα συντελεστής, η βαθμολογική βάση, χωρίς την οποία ο υποψήφιος θεωρείται αποτυχών, ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων και κυρώσεως των σχετικών πινάκων, η σειρά κατατάξεως σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προς ορκωμοσία προθεσμία, η πρόσκληση επιλαχόντων για την πλήρωση κενών θέσεων επιτυχόντων, που δεν προσήλθαν για ορκωμοσία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό και το διορισμό των επιτυχόντων.
5.Ο κατά το άρθρ. 9 παρ. 1 του Ν.Δ. 178/1969 ελάχιστος χρόνος παραμονής στο ήμισυ για τους δικαστικούς συμβούλους Γ΄ τάξεως και για τους βοηθούς δικαστικούς συμβούλους Β΄ τάξεως, κατά 2 δε χρόνια για τους βοηθούς δικαστικούς συμβούλους Γ΄ τάξεως.
6.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αξιωματικοί κρίνονται εκτάκτως βάσει των κειμένων διατάξεων, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από την παρ. 8 του παρόντος.
7.Οι παραπάνω αξιωματικοί, πλην των βοηθών δικαστικών συμβούλων Β΄ και Γ΄ τάξεως, δεν μπορούν να προαχθούν περαιτέρω, αν δεν συμπληρώσουν στο βαθμό που προάγονται τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, που προβλέπεται από το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών και επιπλέον χρόνο ίσο με εκείνο, κατά τον οποίο μειώθηκε ο χρόνος παραμονής ενός εκάστου στον προηγούμενο βαθμό, σύμφωνα με την παρ. 5.
8.Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι 31-12-90 και εφαρμόζονται μόνο σε εκείνους από τους αναφερόμενους σ’ αυτές αξιωματικούς, που μέχρι τότε συμπληρώνουν τον κατά την παρ. 5 ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Ειδικώς για τους βοηθούς δικαστικούς συμβούλους Γ΄ τάξεως οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν μέχρι 31-12-91.
9.α.Η κατά το άρθρ. 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πολιτική αγωγή ασκείται και ενώπιον των κατά το άρθρ. 175 του Στρατιωτικού Ποινικού κώδικα δικαστηρίων με δικαίωμα παρατάσεως μετά συνηγόρου.
β.Στον πολιτικώς ενάγοντα και στον αστικώς υπεύθυνο παρέχονται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα ένδικα αυτά μέσα δεν ασκούνται κατά βουλευμάτων, με τα οποία διατάσσεται η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.
γ.Η έφεση κατά απαλλακτικών βουλευμάτων ασκείται ενώπιον του γραμματέως του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή το βούλευμα, μέσα τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρ. 410 και 318 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, αντιστοίχως.
(Αντί για τη σελ. 214,11(α) Σελ. 214,11(β)
Τεύχος 1181-Σελ. 109
δ.Εάν το δικαστήριο, με βάση το τιθέμενο ζήτημα, κρίνει ότι όλα τα κεφάλαια της πολιτικής αγωγής είναι εκκαθαρισμένα, αποφαίνεται αιτιολογημένως περί των απαιτήσεων του πολεμικώς ενάγοντος, άλλως τις παραπέμπει στα πολιτικά δικαστήρια, ανεξάρτητα από το ζητούμενο ποσό.
Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 30 η ισχύς της παρ. 9 άνω άρθρ. 6 αρχίζει από 1 Ιαν. 1991.
10.Συνιστώνται δύο αναθεωρητικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναθεώρηση των σχεδίων «Κώδικας του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων» και «Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας», που συντάχθηκαν από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του άρθρ. 10 του Νόμ. 1487/1984 «Σύσταση πρωτοδικείων και δικηγορικών συλλόγων, αύξηση του αριθμού των συμβολαιογράφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 τ. Α΄). Τα μέλη των αναθεωρητικών αυτών επιτροπών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές πανεπιστημίου, μέλη του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δικηγόρους και είναι μέχρι 7 για κάθε αναθεωρητική επιτροπή.
Καθήκοντα γραμματέα θα ανατεθούν με την ίδια κοινή απόφαση συγκρότησης της καθεμιάς από τις επιτροπές σε δικαστικό σύμβουλο του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καθεμιά από τις επιτροπές πρέπει να τελειώσει το έργο της μέσα σε εξι (6) μήνες από την έναρξη των εργασιών της. Τα κείμενα που θα συντάξουν οι αναθεωρητικές επιτροπές, που συνιστώνται με το νόμο αυτόν, θα υποβληθούν στη Βουλή για να κυρωθούν με τη διαδικασία του άρθρ. 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
Για τις λοιπές διατάξεις βλέπε Τόμ. 36Δ, σελ. 1338,501.

42. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 339
της 19/31 Ιουλ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 119)
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Βοηθών Δικαστικών Συμβούλων Β΄ Τάξεως στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων.

Σελ. 214,12(β)
Τεύχος 1181-Σελ. 110
43. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2304
της 11/11 Μαΐου 1995 (ΦΕΚ Α΄ 83)
Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων του οποίου το κείμενο ακολουθεί, όπως καταρτίσθηκε από την αναθεωρητική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 1911/1990.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Έκταση εφαρμογής - Λειτουργική και
προσωπική ανεξαρτησία
Άρθρο 1
Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στους δικαστικούς λειτουργούς του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων.
Άρθρο 2
Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία
Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διαγωνισμός - Διορισμός
Άρθρο 3
Διαγωνισμός
Σε θέση παρέδρου διορίζεται αυτός που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται από ειδική επιτροπή.
Άρθρο 4
Εξεταστική επιτροπή
1.Η εξεταστική επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό διορισμού των παρέδρων αποτελείται από:
α)τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο.
β)τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,
γ)έναν καθηγητή ποινικού δικαίου, έναν καθηγητή αστικού δικαίου και έναν καθηγητή συνταγματικού ή διοικητικού δικαίου νομικής σχολής ελληνικού πανεπιστημίου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του οικείου τμήματος μετά από αίτημα του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως μέλη.
2.Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Εισαγγελέα του αυτού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτήν ο Εισαγγελέας αναπληρώνεται από Αναθεώρηση τον οποίο ορίζει ο ίδιος.
3.Ο Εισαγγελέας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από Αναθεωρητή τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
4.Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 5
Ποιοι γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α)δικαστικοί λειτουργοί,
β)δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία,
γ)όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί για έναν τουλάχιστον χρόνο,
δ)πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ίδιων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις.
ε)κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και
στ)στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς και οι κάθε βαθμού δημόσιοι υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο, εφόσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού γραμματέως ή δημοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα. Οι δικηγόροι, οι πτυχιούχοι των εδαφίων δ΄ και ε΄ και οι δημόσιοι υπάλληλοι γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον έχουν υπηρετήσει τη νόμιμη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτήν.
Άρθρο6
Διεξαγωγή διαγωνισμού
1.Ο διαγωνισμός ενεργείται μόνο για την πλήρωση των κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών που υπάρχουν κατά το χρόνο της προκηρύξεως του διαγωνισμού. Στις κενές θέσεις υπολογίζονται και αυτές που θα προκύψουν κατά την 30ή Ιουνίου του έτους της ενάρξεως του διαγωνισμού με την αποχώρηση δικαστικών λειτουργών λόγω ορίου ηλικίας. Στην υπουργική απόφαση προκηρύξεως πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν με το διαγωνισμό.
2.Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής μαθήματα:
α)ποινικό δίκαιο.
β)ποινική δικονομία,
γ)στρατιωτικό ποινικό δίκαιο (ουσιαστικό - Δικονομία και οργανισμό των στρατιωτικών δικαστηρίων).
δ)αστικό δίκαιο,
ε)συνταγματικό δίκαιο και
στ)διοικητικό δίκαιο.
Προαιρετική είναι η εξέταση σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Η εξέταση αυτή είναι γραπτή και προφορική και γίνεται είτε από μέλος της επιτροπής ή από ειδικό εξεταστή που ορίζει ο πρόεδρος της επιτροπής. Η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον δεκαπέντε (με άριστα το 20) προσαυξάνει το σύνολο της βαθμολογίας του υποψηφίου με μία μονάδα για κάθε ξένη γλώσσα.
3.Η σειρά κατατάξεως των επιτυχόντων σε περίπτωση ισοψηφίας καθορίζεται με κλήρωση.
4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, καθορίζονται ο τρόπος προκηρύξεως του διαγωνισμού, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προσόντων.

(Μετά τη σελ. 214,12(β) Σελ. 214,13
Τεύχος 1211-Σελ. 89
οι υγειονομικές επιτροπές, τα κριτήρια, η διαδικασία και ο χρόνος εξετάσεως της σωματικής ικανότητας και υγείας των υποψηφίων, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, βαθμολόγησης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 7
Πράξη διορισμού
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό διορίζονται, κατά τη σειρά επιτυχίας τους με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Αυτοί τοποθετούνται κατά προτίμηση στα στρατιωτικά δικαστήρια που υπηρετούν πάνω από εξι (6) συνολικά δικαστικοί λειτουργοί.
Άρθρο 8
Δημοσίευση του διατάγματος διορισμού
Το διάταγμα του διορισμού δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαμβάνει:
α)την ημερομηνία του διατάγματος.
β)όλα τα στοιχεία του διοριζομένου (το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος γεννήσεως).
γ)το δικαστήριο στο οποίο τοποθετείται.
δ)το βαθμό και
ε)κάθε άλλο ειδικό προσδιορισμό που υπάρχει στο διάταγμα.
Άρθρο 9
Κοινοποίηση του διορισμού
1.Το διάταγμα του διορισμού ανακοινώνεται στον διοριζόμενο με έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Το έγγραφο αυτό επιδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του διατάγματος.
2.Στο έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός και η ημερομηνία του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύτηκε η περίληψη του άρθρου 8.
3.Στο πιο πάνω έγγραφο ορίζεται και προθεσμία δέκα έως τριάντα ημερών από την επίδοση, για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας από τον διοριζόμενο. Αν δεν ορίζεται, η προθεσμία θεωρείται ότι αυτή είναι τριάντα ημερών. Ύστερα από αίτηση του διοριζομένου, είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία αυτή και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, για τριάντα ακόμη ημέρες.
4.Αν δεν πραγματοποιηθεί η επίδοση που προβλέπει η παράγραφος, 1 θεωρείται ότι η επίδοση του εγγράφου του Υπουργούν Εθνικής Άμυνας έγινε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση του

Σελ. 214,14
Τεύχος 1211-Σελ. 90

διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τότε αρχίζει και η προθεσμία των τριάντα ημερών για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας από τον διοριζόμενο.
Άρθρο 10
Αποδοχή του διορισμού
1.Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του δικαστικού λειτουργού δημιουργείται με το διορισμό και την αποδοχή του.
2.Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία. Πριν από την ορκωμοσία δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας.
3.Ο αποδεχόμενος το διορισμό του δίνει τον όρκο του στρατιωτικού και τον όρκο του επόμενου άρθρου.
Ο τελευταίος δίνεται ενώπιον στρατιωτικού δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίασή του.
4.Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό.
Άρθρο 11
Όρκος δικαστικού λειτουργού
Ο τύπος του όρκου είναι: Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.
Άρθρο 12
Ανάληψη υπηρεσίας
Η ανάληψη υπηρεσίας από το δικαστικό λειτουργό βεβαιώνεται με έκθεση. Αυτή συντάσσεται από το γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο τοποθετήθηκε και υπογράφεται και από τον διοριζόμενο.
Άρθρο 13
Ανάκληση του διορισμού
1.Το προεδρικό διάταγμα του διορισμού ανακαλείται, αν ο διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά. Σιωπηρή μη αποδοχή υπάρχει όταν περάσει η προθεσμία χωρίς αυτός να έχει ορκισθεί και να έχει αναλάβει υπηρεσία.
2.Διορισμός, που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις αυτού του νόμου, ανακαλείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση του διατάγματος. Αν τον παράνομο διορισμό προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόμενος, η ανάκληση χωρεί και μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας.
3.Παρά την ανάκληση:
α)Εκείνος που διορίστηκε παράνομα έχει τις ευθύνες του δικαστικού λειτουργού, για όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα καθήκοντά του.
β)Οι πράξεις του είναι έγκυρες.
γ)Δεν αναζητούνται οι αποδοχές που του καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του διορισμού.


Άρθρο 14
Ιθαγένεια δικαστικού λειτουργού
1.Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που έχει την ελληνική ιθαγένεια.
2.Έλληνας το γένος, που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, είναι δυνατόν να διορισθεί δικαστικός λειτουργός σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.
3.Αλλογενής, που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός.
Άρθρο 15
Ηλικία δικαστικού λειτουργού
1.Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 27ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.
2.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα της γεννήσεως.
3Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται η 30ή Ιουνίου του έτους γεννήσεως. Τότε το έτος γεννήσεως αποδεικνύεται από τα σχετικά μητρώα του οικείου δήμου ή της κοινότητας. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί χρονικά προγενέστερη.
4.Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 16
Ανίσχυρο προνομίων
Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για την κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων, δεν έχουν εφαρμογή για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού.
Άρθρο 17
Κωλύματα διορισμού
Δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός.
α.Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων προκειμένου για άνδρα ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα.
β.Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως.
γ.Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα εκ δόλου.
δ.Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372, 373, 374 Π.Κ.), ζωοκλοπή, απάτη (άρθρα 386, 386α Π.Κ.), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφία (άρθρο 217 Π.Κ.), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), ψευδή βεβαίωση και νόθευση (άρθρα 242 Π.Κ.), προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους (άριθρο 181 Π.Κ.), ψευδορκία και ψευδή ανώματη κατάθεση (άρθρα 224, 225 Π.Κ.), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 Π.Κ.), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 Π.Κ.), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), δωροδοκία (άρθρα 235, 236, 237 Π.Κ.), καταπίεση (άρθρο 244 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 Π.Κ.), υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρομ 252 Π.Κ.), έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας (άρθρα 370Α, 370Β, 370Γ Π.Κ.), για παράβαση της νομοθεσίας, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ., τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για ανυποταξία, λιποταξία, προσβολή της σημαίας ή του στρατού (άρθρο 74 Σ.Π.Κ.), δυσφήμηση ανωτέρου (άρθρο 78 Σ.Π.Κ.), κλοπή ή υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφία (άρθρο 115 Σ.Π.Κ.).
ε.Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ. Εκείνος που έχει παυθεί οριστικώς από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ζ.Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.
η.Εκείνος ο οποίος δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και το χαρακτήρα του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
α)το δικαστικό συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, ασκούμενος δικηγόρος πτυχιούχος ή δημόσιος υπάλληλος.
β)το δικαστικό συμβούλιο του στρατιωτικού δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σε αυτό. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το συμβούλιο υποχρεωτικά στο Συμβούλιο Εφετών ή στο συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.
θ.Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο δ’ αυτού του άρθρου ή για κακούργημα, καθώς και εκείνος που έχει καταδικασθεί με οριστική απόφαση για ένα από αυτά τα εγκλήματα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούτευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
ι.Εκείνος που δεν είναι αρτιμελής και υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος.
Άρθρο 18
Άρση κωλυμάτων
1.Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ του προηγούμενου άρθρου ή κακουργήματος δεν αίρει τον κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο. Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτελέσεως της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.
2.Η παραγραφή της ποινής, που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της αποφάσεως για ένα από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 δεν αίρει το κώλυμα.
(Μετά τη σελ. 214,14) Σελ. 214,15
Τεύχος 1211-Σελ. 91
Άρθρο 19
Χρόνος συνδρομής των προσόντων και
ελλείψεως κωλυμάτων
1.Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού.
2.Τα κωλύματα, που αναφέρονται στο άρθρο 17, πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού.
Άρθρο 20
Αναδιορισμός
1.Επιτρέπεται ο αναδιορισμός στο δικαστικό σώμα ενόπλων δυνάμεων του δικαστικού λειτουργού που παραιτήθηκε ή απολύθηκε από αυτό λόγω σωματικής ανικανότητας, μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Β΄ σε κενή θέση, ομοιόβαθμη εκείνης από την οποία έχει αποχωρήσει. Πρέπει όμως εκείνος που παραιτήθηκε ή απολύθηκε:
α)να ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα σε πέντε χρόνια από την έξοδό του από την υπηρεσία,
β)να έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό δικαστικού λειτουργού, πλην της ηλικίας,
γ)να μην έχει κώλυμα διορισμού και
δ)να έχει τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, εφόσον δεν απολύθηκε ή παραιτήθηκε για λόγους υγείας.
2.Ο αναδιορισμός εκείνου που απολύθηκε λόγω ελλείψεως σωματικής ή ψυχικής υγείας γίνεται μετά από διαπίστωση της πλήρους αποκαταστάσεως της σωματικής ή ψυχικής του υγείας. Η διαπίστωση αυτή γίνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή με τη διαδικασία που καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6.
3.Για τον αναδιορισμό και την αρχαιότητα του αναδιοριζομένου αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του σώματος, μετά από αφαίρεση του εκτός υπηρεσίας χρόνου.
4.Οι διατάξεις των άρθρων 7-13 και 19 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση του αναδιορισμού.


Σελ. 214,16
Τεύχος 1211-Σελ. 92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Θεμελιώδη καθήκοντα του δικαστικού
λειτουργού.
Άρθρο 21
Πίστη στην πατρίδα και στη δημοκρατία
Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα και στη δημοκρατία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους. Είναι υποχρεωμένος να μη συμμορφώνεται με διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.
Άρθρο 22
Εχεμύθεια του δικαστικού λειτουργού.
Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες που γνωρίζει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του.
Άρθρο 23
Διαμονή του δικαστικού λειτουργού
1.Ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι η έδρα του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της. Η Αθήνα και ο Πειραιάς με τα προάστιά τους θεωρούνται μία πόλη.
2.Επιτρέπεται απομάκρυνση του δικαστικού λειτουργού από την έδρα του κατά τις ημέρες αργίας, μετά από προφορική συναίνεση του προέδρου του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί.
Άρθρο 24
Απεργία δικαστικών λειτουργών
Η απεργία, με οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύεται.
Άρθρο 25
Εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα
Απαγορεύονται στους δικαστικούς λειτουργούς οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεως υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων.
Άρθρο 26
Συμμετοχή σε σωματεία και οργανώσεις
Απαγορεύεται η συμμετοχή δικαστικού λειτουργού σε σωματεία, ιδρύματα ή ενώσεις και γενικά σε οργανώσεις που έχουν κρυφούς σκοπούς ή δραστηριότητες ή που επιβάλλουν στα μέλη τους μυστικότητα. Επιτρέπεται όμως η συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις και σωματεία.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ασυμβίβαστα - Κωλύματα
Άρθρο 27
Ασυμβίβαστα
1.Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη έμμισθη υπηρεσία, να ασκούν άλλα επαγγέλματα ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και εμπορικών εταιριών.
2.Επιτρέπεται η εκλογή τους ως μελών της Ακαδημίας ή ως καθηγητών ανώτατων σχολών οποιασδήποτε βαθμίδας, καθώς και η συμμετοχή τους σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας.
3.Η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας πρέπει να προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει για τη συμμετοχή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού, κατά τα λοιπά, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλίου, της επιτροπής ή της ομάδος εργασίας.
"4. Μέχρι να ιδρυθεί το Σώμα των Αξιωματικών Νομικών Συμβούλων επιτρέπεται η ανάθεση στους δικαστικούς λειτουργούς διοικητικών καθηκόντων είτε παράλληλα προς την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους είτε αποκλειστικά, μόνον όπου προβλέπεται από διάταξη νόμου ή κανονισμού, ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται η ανάθεση άλλων καθηκόντων ή υπηρεσιών εκτός των καθαρώς νομικών."
Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 άρθρ.14 Νόμ.2913/23-23 Μαΐου 2001 (ΦΕΚ Α΄102), τόμ.36 σελ.1522,206.
5.Απαγορεύεται η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στην Κυβέρνηση.
Άρθρο 28
Κωλύματα από προϋπηρεσία ή συγγένεια
1.Δεν επιτρέπεται η υπηρεσία δικαστικού λειτουργού:
α.Σε δικαστήριο στην έδρα του οποίου ήταν διορισμένος ως δικηγόρος, πριν περάσουν πέντε χρόνια από το διορισμό του ως δικαστικού λειτουργού, και
β.Σε δικαστήριο στην έδρα του οποίου υπηρετεί ως δικηγόρος σύζυγος ή συγγενής του μέχρι δευτέρου βαθμού.
2.Τα κωλύματα της παρ. 1 δεν ισχύουν για τα δικαστήρια της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.
3.Δικαστικός λειτουργός που η τοποθέτηση ή η μετάθεσή του έγινε αντίθετα προς τις πιο πάνω διατάξεις, οφείλει να υποβάλλει δήλωση για το κώλυμα αμέσως μόλις λάβει γνώση. Την ίδια υποχρέωση έχει και αν το κώλυμα ανακύψει εκ των υστέρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Δικαιώματα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 29
Εκπαιδευτική άδεια
Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απουσίας στην αλλοδαπή στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον γνωρίζουν καλώς τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν για εκπαίδευση.
Άρθρο 30
Δικαιούχοι εκπαιδευτικής άδειας
Ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών που αποστέλλεται στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια, για κάθε εκπαιδευτικό έτος, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Άρθρο 31
Διαδικασία χορηγήσεως
1.Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας το αργότερο μέχρι τέλους Μαρτίου του έτους ενάρξεως της άδειας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δικαστικού λειτουργού και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται μετά από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και μόνο μέχρι του αριθμού των αναφερόμενων σε αυτό θέσεων. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται τα θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί ο δικαστικός λειτουργός και να επισυνάπτονται τα τυχόν δικαιολογητικά. Ο Υπουργός έχει δικαίωμα διαφωνίας με τη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, επί της οποίας αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με ενδεκαμελή σύνθεση.
2.Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για διάστημα μέχρι ένα έτος και είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος, με τις αυτές προϋποθέσεις.
3.Η διαπίστωση της γνώσεως της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο δικαστικός λειτουργός, γίνεται από μέλος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ή από οριζόμενον από αυτό άλλον δικαστικό λειτουργό ή ειδικό εξεταστή.

(Αντί για τη σελ. 214,17) Σελ. 214,17(α)
Τεύχος 1365 Σελ. 107
Άρθρο 32
Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων
Αυτός που πήρε εκπαιδευτική άδεια οφείλει να αναφέρει με δήλωσή του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την ημερομηνία αναχωρήσεως και εγκαταστάσεώς του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαιδεύσεώς του, καθώς και τον τόπο και τη διεύθυνση της διαμονής του. Οφείλει επίσης, στο τέλος κάθε εξαμήνου, να υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου λεπτομερή έκθεση για την συντελεσθείσα εργασία και για την πορεία της εκπαιδεύσεώς του, με τα αποδεικτικά των σπουδών του. Παράβαση της υποχρεώσεως αυτής είναι δυνατόν να επιφέρει την ανάκληση του υπολοίπου της εκπαιδευτικής άδειας.
Άρθρο 33
Αποδοχές εκπαιδευομένων
1.Στους δικαστικούς λειτουργούς που αποστέλλονται με εκπαιδευτική άδεια, παρέχονται στο διπλάσιο οι αποδοχές της οργανικής τους θέσεως, καθώς και τα έξοδα μεταβάσεως και επιστροφής (οδοιπορικά).
2.Σε αυτόν που πήρε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό ή ξένο κράτος, οι πλέον των τακτικών αποδοχές του καταβάλλονται μειωμένες κατά το ποσό της υποτροφίας.
Άρθρο 34
Διακοπή εκπαιδευτικής άδειας
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν, μετά
από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, να διακόπτει οποτεδήποτε την εκπαιδευτική άδεια, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν ή αν ο δικαστικός λειτουργός δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη επίδοση ή ασκήθηκε εις βάρος του πειθαρχική δίωξη.
Άρθρο 35
Ανάθεση ειδικών εργασιών
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή ο Πρόεδρος του Άνώτατου Δικαστικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αναθέσει σε δικαστικό λειτουργό, που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή, τη μελέτη ή έρευνα ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των δικαστηρίων ή των φυλακών και τη νομοθεσία περί της δικαιοσύνης ή άλλα ειδικά θέματα νομοθεσίας, της χώρας στην οποία εκπαιδεύεται.

Σελ. 214,18(α)
Τεύχος 1365 Σελ. 108

Άρθρο 36
Υποχρέωση υπηρεσίας - Υπέρβαση άδειας
1.Οι δικαστικοί λειτουργοί που πήραν εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωμένοι, μετά την επιστροφή τους, να υπηρετήσουν ως δικαστικοί λειτουργοί επί χρόνο τετραπλάσιο της αδείας τους.
2.Αν οι δικαστικοί λειτουργοί αθετήσουν την υποχρεώσή τους αυτή, οφείλουν να επιστρέψουν στο Δημόσιο, εντός ενός έτους τις ληφθείσες κατά το χρόνο της άδειας επιπλέον αποδοχές και τα έξοδα μεταβάσεως και επιστροφής, με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα εισπράξεως δημόσιων εσόδων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Άρθρο 37
Πάρεδροι
1.Οι πάρεδροι διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαστικού λειτουργού.
2.Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του στρατιωτικού δικαστηρίου παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τους παρέδρους που υπηρετούν υπό την εποπτεία τους σε ό,τι αφορά την επιμέλεια, εργατικότητα και την εκδηλούμενη έφεση προσαρμογής τους στις απαιτήσεις του δικαστικού λειτουργήματος, τους καθοδηγούν στην τεχνική της εργασίας και τους βοηθούν στην ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για κάθε έτος υπηρεσίας το παρέδρου ο Πρόεδρος συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία γίνεται αξιολόγηση της αποδόσεώς του και ειδική αναφορά στο ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την κρίση, την αντίληψη και τη συμπεριφορά του. Στο τέλος της εκθέσεως διατυπώνεται και κρίση για την καταλληλότητα του παρέδρου να διορισθεί σε θέση Στρατιωτικού Δικαστή Δ΄. Ο Πρόεδρος που μετακινείται πριν συμπληρωθεί έτος από την τοποθέτηση του παρέδρου στο δικαστήριο συντάσσει υποχρεωτικά έκθεση πριν από την μετακίνησή του αν είχε την εποπτεία του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.
3.Οι εκθέσεις και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την απόδοση ή την καταλληλότητα των παρέδρων τοποθετούνται σε ειδικό για καθένα τους φάκελο, που στο τέλος της δοκιμαστικής υπηρεσίας υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μέσω της διευθύνσεως στρατιωτικής δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 38
Δοκιμαστική υπηρεσία - Επιμόρφωση
1.Στη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας οι πάρεδροι:
α)μετέχουν στη σύνθεση του στρατιωτικού δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου.
β)ασκούν τα λοιπά καθήκοντα των Στρατιωτικών Δικαστών Δ΄, κατά την κρίση του προέδρου του δικαστηρίου, πλην εκείνων του τακτικού ανακριτή και
γ)οι τοποθετούμενοι, στην εισαγγελία ασκούν τα καθήκοντα του εισαγγελέα, κατά την κρίση του εισαγγελέα του δικαστηρίου, πλην της κινήσεως ποινικής διώξεως.
2.Οι πάρεδροι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας μαθήματα επιμορφώσεως, μία φορά τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο. Την εποπτεία των μαθημάτων αυτών έχει ένας Στρατιωτικός Δικαστής Β΄ ή Γ΄, που ορίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Οι λεπτομέρειες παρακολουθήσεως των μαθημάτων καθορίζονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.
Άρθρο 39
Στρατιωτικοί Δικαστές Δ΄
1.Μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για το διορισμό των παρέδρων σε θέσεις Στρατιωτικών Δικαστών Δ΄. Η απόφαση είναι αιτιολογημένη και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές με αυτούς εκθέσεις των προέδρων και επιθεωρητών, όπως και κάθε στοιχείο σχετικό με το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και την επίδοσή τους γενικά. Αν αντίθετα το Συμβούλιο κρίνει ότι ο πάρεδρος δεν πρέπει να διορισθεί Στρατιωτικός Δικαστής Δ΄, λόγω ελλείψεως ήθους ή ανεπάρκειας, αποφασίζει αιτιολογημένα την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία, που γίνεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
2.Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία του παρέδρου για ένα χρόνο, αν κρίνει ότι αυτός δεν είναι ακόμη ώριμος να διορισθεί Στρατιωτικός Δικαστής Δ΄. Αν όμως και μετά την πάροδο του πρόσθετου αυτού χρόνου κρίνει το Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να διορισθεί Στρατιωτικός Δικαστής Δ΄, αποφασίζει ταυτόχρονα με αιτιολογημένη απόφαση, την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3.Οι πάρεδροι διορίζονται για την πλήρωση κενών θέσεων Στρατιωτικών Δικαστών Δ΄, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο σχετικό διαγωνισμό. Ως κενές θέσεις Στρατιωτικών Δικαστών Δ΄ θεωρούνται και οι κενές θέσεις των ανωτέρων βαθμών. Οι πάρεδροι που κρίνονται διοριστέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διορίζονται υποχρεωτικά Στρατιωτικοί Δικαστές Δ΄.


(Μετά τη σελ.214,18(α) Σελ. 214,181

Δεν υπάρχουν σχόλια: