25 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΘΕΜΑ
α

Αεροδικεία
1. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3199
της 11 Σεπτ. 1943/4 Ιουλ. 1945
Περί παρεχομένων δικαιωμάτων εις τον Υπουργόν Αεροπορίας συστάσεως Εκτάκτου Στρατοδικείου Αεροπορίας, ιδρύσεως Δικαστικού Σώματος και συναφών διατάξεων.
(Εκδοθείς εν Καΐρω, αφεώρα την κατά την διάρκειαν του πολέμου ίδρυσιν Διευθύνσεως Δικαστικού και Δικαστικού Σώματος παρά τω Υπουργείω Αεροπορίας και προέβλεπε την σύστασιν Εκτάκτου Στρατοδικείου Αεροπορίας.
Ηρμηνεύθη υπό του Νόμου 86 της 11/12 Ιαν. 1945 περί συμπληρώσεως και ερμηνείας του Α.Ν. 3199 του 1943 περί παρεχομένων δικαιωμάτων κλπ. και εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εν Αθήναις την 4 Ιουλ. 1945).

2. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 528
της 29/30 Αυγ. 1945 (ΦΕΚ Α΄ 218)
Περί συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 2803/1941 Α. Νόμου «περί Στρατ. Ποινικού Κώδικος», ιδρύσεως Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας και άλλων τινών διατάξεων.
Άρθρον 1
Η Ποινική Δικαιοσύνη εν τη Αεροπορία απονέμενται εν καιρώ ειρήνης (και εν πολέμω εφ’ όσον δεν έχουσι συσταθή «Έκτακτα Στρατοδικεία Αεροπορίας ή τα τυχόν συσταθέντα κατηργήθησαν) α)υπό Διαρκών Στρατοδικείων Αεροπορίας, β)υπό του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και γ)υπό του Αρείου Πάγου, κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατ. Ποιν. Κώδικος».
Όπου αναφέρεται εν τω Νόμω 2803/41 «ο Υπουργός των Στρατιωτικών», ως προς την Ε. Β. Αεροπορίαν νοείται ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός της Αεροπορίας και όπου εν εκείνω αναφέρονται «Στρατιωτικοί Δικαστικοί Σύμβουλοι», ως προς την Ε.Β. Αεροπορίαν νοούνται οι Δικαστικοί Σύμβουλοι της Ε.Β. Αεροπορίας μόνιμοι ή έφεδροι.
Άρθρον 2.
Καθ’ άπασαν την Επικράτειαν ιδρύεται έν Διαρκές Στρατοδικείον Αεροπορίας, εδρεύον εν Αθήναις, δύνανται όμως να ιδρυθώσιν εν τω μέλλοντι και πλείονα είτε παρ’ Αεροπορικώ Αρχηγείω ή Αεροπορική Βάσει, ή Πτέρυγι, δια Βασιλικού Διατάγματος, ορίζοντος την έδραν αυτών την κατά τόπον αρμοδιότητα και τον χρόνον ενάρξεως της λειτουργίας των.
Άρθρον 3
Παρά τω δια του άρθρου 2 του παρόντος ιδρυομένω Διαρκεί Στρατοδικείω Αεροπορίας Αθηνών, την ποινικήν αγωγήν ασκεί ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός της Αεροπορίας όστις διορίζει και τους στρατοδίκας κλπ., κατά τα εν άρθροις 188-203 του Στρατ. Ποινικού Κώδικος οριζόμενα.
(Προκειμένου δε περί Στρατοδικείων ιδρυομένων εν Αεροπορικώ Αρχηγείω ή Βάσει ή Πτέρυγι την ποινικήν αγωγήν ασκεί ο Αρχηγός ή Διοικητής των Μονάδων τούτων κατά τα περί Μεραρχιακών Στρατοδικείων εν τω Στρατ. Ποιν. Κώδικι οριζόμενα, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των οικείων διατάξεων αυτού).
Η ανωτέρω μέσα σε ( ) δεύτερη παράγραφος καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 11 Νομ. 2109/1992, ΦΕΚ Α΄ 205, Τόμ. 36Δ, σελ. 1456,23.
Άρθρον 4
Οι Πρόεδροι, Βασιλικοί Επίτροποι, Βασιλικοί Αντεπίτροποι, Εισηγηταί και Αντεισηγηταί του Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας Αθηνών και οι παρά τω ασκούντι την ποινική αγωγήν κατά των στρατιωτικών της Αεροπορίας Δικαστικοί Σύμβουλοι ως και οι Γραμματείς, Υπογραμματείς και Γραφείς αυτών λαμβάνονται εκ μονίμων ή εφέδρων Δικαστικών Συμβούλων της Ε.Β. Αεροπορίας και εκ Γραμματέων, Υπογραμματέων ή Γραφέων-Δικαστικών αυτής.
(Αντί για τη σελ. 239) Σελ. 239(α)
Τεύχος 1190-Σελ. 81
Άρθρον 5
Αι δικαστηριακαί υπηρεσίαι του δια του παρόντος καταργουμένου και δυνάμει των Α. Ν. 3199/45 και 86/45 ιδρυθέντος Εκτάκτου Στρατοδικείου Αεροπορίας Αθηνών, παραμένουσιν υφιστάμεναι ως τοιαύται (Πρόεδρος, Επιτροπείον, Εισηγητικά Γραφεία, Γραμματεία κλπ.) του ιδρυομένου Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας Αθηνών καθώς και η Διεύθυνσις Δικαιοσύνης του Υπουργείου Αεροπορίας.
Αι παρά τω Εκτάκτω Στρατοδικείω Αεροπορίας Αθηνών εισηγμέναι εκκρεμείς υποθέσεις μεταβιβάζονται εις το δια του παρόντος ιδρυόμενον Διαρκές τοιούτον, της διαδικασίας συνεχιζομένης αφ’ ου σημείου διεκόπη, παραμενουσών εγκύρων των ενεργηθεισών ανακριτικών κλπ. πράξεων.
Άρθρον 6
(Κατηργήθη υπό του Νόμου 1026/1949 κατωτ. αρ. 7).
Άρθρον 7
Εν περιπτώσει συγκοινωνιακών δυσχερειών δύναται ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός της Αεροπορίας, μέχρις ιδρύσεως Στρατοδικείου Αεροπορίας εν Θεσσαλονίκη, δι’ αποφάσεώς του να καθιστά αρμόδιον το Διαρκές Στρατοδικείιον Θεσσαλονίκης (του Στρατού Ξηράς) προς ανάκρισιν και εκδίκασιν δι’ αδικήματα στρατιωτικών της Ε.Β.Α. υπηρετούντων εις Μοίρας, Βάσεις κλπ. της Μακεδονίας και Θράκης, κατά κατηγορίας οριζομένας εκάστοτε εν τη ως άνω αποφάσει.
Άρθρον 8
Διαρκούσης της μερικής επιστρατεύσεως της χώρας, διατηρείται το Έκτακτον Στρατοδικείον Αεροπορίας Μέσης Ανατολής κατά τα εν άρθρω 214 του Στρατ. Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενα, την ποινικήν δε παρ’ αυτώ αγωγήν ασκεί ο Αρχητός του Ελληνικού Αρχηγείου Αεροπορίας Μέσης Ανατολής.
Άρθρον 9
Ο δια του από 5 Απριλίου 1930 Διατάγματος κυρωθείς κανονισμός Στρατιωτικών Δικαστηρίων κλπ. ισχύει αναλόγως και δια τα Διαρκή και Έκτακτα Στρατοδικεία Αεροπορίας.
Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 778
της 29/31 Δεκ. 1945
Περί κανονισμού υπηρεσίας ποινικών φυλακών Ε.Β.Α.
Άρθρον 1
1.Το από 15 Απρ. 1933 Π.Δ. «περί κανονισμού της υπηρεσίας των Στρατιωτικών Φυλακών», το δημοσιευθέν εις το υπ’ αριθ. 102 της 24 Απρ. 1933 τεύχος Α΄ ΦΕΚ ισχύει καθ’ όλας αυτού τας διατάξεις και προκειμένου περί των Ποινικών Φυλακών της Ε.Β.Α.

Σελ. 240(α)
Τεύχος 1190-Σελ. 82

2.Αι Ποινικαί Φυλακαί της Ε.Β.Α. αποτελούν Αεροπορικήν υπηρεσίαν αυτοτελή, αντιστοιχούσαν προς ανεξάρτητον Μοίραν.
3.Όπου εν τω ως άνω Διατάγματι αναφέρεται ο Υπουργός των Στρατιωτικών ή ο Διοικητής Σώματος Στρατού ή ο Διοικητής ανεξαρτήτου Μεραρχίας ο ασκών την Ποινικήν αγωγήν, ενταύθα νοείται ο Υπουργός της Αεροπορίας ως ενασκών και την Διοίκησιν και την Ποινικήν αγωγήν κατά των Στρατιωτικών της Ε.Β.Α. και ο Αρχηγός του Ε.Α.Α.Ε.-Μ.Α. ως ενασκών την Ποινικήν αγωγήν κατά των εν Μέση Ανατολή υπηρετούντων στρατιωτικών της Ε.Β.Α. παρά τω Ε.Σ.Α.-Μ.Α.
4.Όπου εν τω αυτώ διατάγματι αναφέρεται ο Φρούραρχος ή ο Επίτροπος του Στρατοδικείου ή ο Διευθυντής της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ενταύθα νοείται ο Αερονόμος, ο Βασ. Επίτροπος, και του Ε.Σ.Α.Α. ή Ε.Σ.Α.-Μ.Α. και ο Διευθυντής Δικαιοσύνης Υ.Α. ή ο Διευθυντής Δικαστικού (Γραφείου) του Ε.Α.Α.Ε.-Μ.Α.
Άρθρον 2
Παρέχεται το δικαίωμα εις τον Αρχηγόν του Ε.Α.Α.Ε.-Μ.Α. όπως δια διαταγής του, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού της Αεροπορίας, συγκροτήση εν Μέση Ανατολή Ποινικάς Φυλακάς Ε.Β.Α. δια την κράτησιν των υποδικοκαταδίκων Στρατιωτικών αυτής, των υπαγομένων εις την δικαιοδοσίαν του εφαρμοζομένων και ως προς ταύτας των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
Η ισχύς του παρόντος, άρχεται από της δημοσιεύσεώς τοιυ εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 782
της 29/31 Δεκ. 1945
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 176,179 και 184 του Α.Ν. 2803/41 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» και «περί της αληθούς εννοίας του άρθρου 9 του Α.Ν. 528/45».
Άρθρον 1
Κατά παρέκκλισιν των άρθρων 178 και 179 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος δύνανται να ορισθώσιν εν τε τω Στρατοδικείω της Ε.Β.Α. και τω Γραφείω του διατάσσοντος την ποινικήν δίωξιν Επιτρόπου αντεπίτροποι, εισηγηταί και βοηθοί του Συμβούλου της ποινικής αγωγής και Σύμβουλοι Γ΄ και Δ΄ τάξεως.
Ομοίως οι εν τω άρθρω 184 του αυτού Κώδικος διαλαμβανόμενοι Δικαστικοί Σύμβουλοι της Αεροπορίας διορίζονται και τοποθετούνται ουχί δια Β. Δ/τος αλλά δι’ Υπουργικής Αποφάσεως.
Άρθρον 2
Η αληθής έννοια του άρθρου 9 του Α.Ν. 528/
45 «περί οργανισμού Ε.Β.Α.» (τ. 38) κατισχύουν των διατάξεων του Κανονισμού Στρα-
τιωτικών Δικαστηρίων.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 727
της 10/11 Δεκ. 1945 (ΦΕΚ Α΄ 299)
Περί καταργήσεως του συσταθέντος εν Μεγάλη Βρεττανία Ναυτικού Δικαστηρίου του Βασιλείου της Ελλάδος.

6. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1081
της 9/9 Μαρτ. 1946
Περί συγκροτήσεως και οργανώσεως του κλάδου Δικαστικών Ε.Β.Α.
(Κατηργήθη δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 657/1970, ανωτ. σελ. 214,07).

7. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 16/18 Ιουλ. 1947
Περί συστάσεως Εκτάκτου Στρατοδικείου Αεροπορίας.
Έχοντες υπ’ όψει: α)το από 18-6-1946 Γ΄ Ψήφισμα της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής «περί Εκτάκτων μέτρων αφορώντων την Δημοσίαν Τάξιν και Ασφάλειαν» ως ετροποποιήθη υπό του από 14 Ιουλίου 1947 ΚΣΤ΄ Ψηφίσματος της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής «περί τροποποιήσεως του από 18-6-1946 Γ΄ Ψηφίσματος της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής», β)τον Α.Ν. 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, γ)το από 8-9-1946 Β. Διάταγμα «περί επαναφοράς εν ισχύϊ των διατάξεων του υπό στοιχείον Γ΄ Ψηφίσματος «περί μέτρων αφορώντων την Δημοσίαν Τάξιν και Ασφάλειαν», δ)την υπ’ αριθ. 355 από 14 Ιουλίου 1947 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας:
Συνιστώμεν Έκτακτον Στρατοδικείον Αεροπορίας εδρεύον εν Αθήναις.
Τούτο διαιρείται εις δύο Τμήματα (Α και Β), άτινα με διάφορον σύνθεσιν εκάτερον δύνανται να συνεδριάζωσι συγχρόνως.
Εις τους Ημετέρους επί της Αεροπορίας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.(Αντί της σελ. 241) Σελ. 241(α)
Τεύχος 396-Σελ. 47
7α. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1026
της 30 Ιουλ/1 Αυγ. 1949 (ΦΕΚ Α΄ 166)
Περί μεταβιβάσεως της δικαστικής δικαιοδοσίας του Υπουργού ή Υφυπουργού Αεροπορίας, τροποποιήσεως του άρθρ. 189 του υπ’ αριθ. 2803/1941 Α. Νόμου «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» και καταργήσεως του άρθρ. 6 του Α.Ν. 528/1945 «περί ιδρύσεως Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας κλπ.».
Άρθρ.1.-Η κατά το άρθρ. 3 του Α.Ν. 528/1945 «περί συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 2803/1941 Α. Νόμου «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος», ιδρύσεως Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας και άλλων διατάξεων» ανήκουσα εις τον Υπουργόν ή Υφυπουργόν της Αεροπορίας δικαιοδοσία ασκήσεως της ποινικής αγωγής κλπ. δύναται ν’ ανατίθηται εν όλω ή εν μέρει εις τον Αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Αεροπορίας.
Άρθρ.2.-1.Ο εν άρθρ. 189 του Α.Ν. 2803/1941 «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος», ως ούτος ετροποποιήθη δια του άρθρ. 4 του Α.Ν. 493/1945 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος και ενάρξεως ισχύος αυτού», πίναξ συνθέσεως τροποποιείται, προκειμένης συνθέσεως του Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας, ως εξής:
Κατηγορουμένου Στρατιωτικού της Βασιλικής Αεροπορίας:
α)Μέχρι του βαθμού του Υποσμηναγού, ο Πρόεδρος δέον να έχη βαθμόν Δικαστικού Συμβούλου α΄ ή β΄ ή γ΄ τάξεως εν η περιπτώσει Πρόεδρος ήθελεν ορισθή δικαστικό Σύμβουλος γ΄ τάξεως, τα λοιπά μέλη του Στρατοδικείου δεν δύνανται κατά βαθμόν να είναι ανώτερα του Προέδρου.
β)Κατηγορουμένου Σμηναγού, οι Στρατοδίκαι δύνανται να είναι Σμήναρχοι, Αντισμήναρχοι ή Επισμηναγοί.
γ)Κατηγορουμένου Επισμηναγού οι Στρατοδίκαι δύνανται να είναι Σμήναρχοι ή Αντισμήναρχοι και
δ)Κατηγορουμένου Αντισμηνάρχου ο Πρόεδρος δύναται να είναι μέλος του Αναθεωρητικού ή Δικαστικός Σύμβουλος α΄ τάξεως Αεροπορίας.
2.Το άρθρ. 6 του Α.Ν. 528/1945 καταργείται.
Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 6/10 Ιουν. 1952 (ΦΕΚ Α΄ 159)
Περί καταργήσεως του Εκτάκτου Στρατοδικείου Αεροπορίας.
Έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις των, άρθρ. 204 και 215 του υπ’ αριθ. 2803/1941 Α. Νόμου «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος» και Νόμ. 1975/1951 «περί εκδικάσεως των υπό του Γ΄/1946 Ψηφίσματος και των Α.Ν. 509/47, 512/48, 516/48 και 733/48 προβλεπομένων αδικημάτων εν περιπτώσει μη λειτουργίας Εκτάκτων Στρατοδικείων», ως και την υπ’ αριθ. 328/1952 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί της Δικαιοσύνης, Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρ.1.-1.Το δια του από 16/18.7.1947 Β.Δ/τος συσταθέν και εδρεύον εν Αθήναις, Έκτακτον Στρατοδικείον Αεροπορίας, καταργείται.
2.Αι ενώπιον του καταργουμένου Εκτάκτου Στρατοδικείου Αεροπορίας εκκρεμείς υποθέσεις μεταβιβάζονται εις τας αρμοδίας Δικαστικάς Αρχάς, συμφώνως τω άρθρ. 4 του Νόμ. 1975/1951.
Άρθρ.2.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εις τους αυτούς επί της Δικαιοσύνης, Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

9. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2751
της 19/23 Φεβρ. 1954 (ΦΕΚ Α΄ 31)
Περί τρόπου πληρώσεως κενών θέσεων προσωπικού του Δικαστικού Σώματος της Β. Αεροπορίας και άλλων τινών διατάξεων.
Άρθρ.1.-1.Αι υφιστάμεναι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος κεναί οργανικαί θέσεις Ανθυποσμηναγών-Υπογραμματέων του Προσωπικού του Στρατοδικείου της Βασ. Αεροπορίας δύνανται να πληρωθώσιν: α)Δια μονιμοποιήσεως υπηρετούντων εφέδρων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων: ι)Κεκτημένων των υπό του άρθρ. 4 παρ. 2 του Ν.Δ. 2191/1952 περί τρόπου συμπληρώσεως κενών θέσεων Συμβούλων και Γραφέων Στρατιωτικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης και Δικαστικού Σώματος Αεροπορίας», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, προβλεπομένων προσόντων ή ιι)κεκτημένων των άνω προσόντων, εξαιρέσει του πτυχίου Νομικής Σχολής ή αποδεικτικού σπουδών, εν αυτή ή τη Παντείω Σχολή, εφ’ όσον ούτοι έχουσι συμπληρώσει εξαετή υπηρεσίαν Γραμματέως Πολιτικών Δικαστηρίων και β)Δια κατατάξεως υποψηφίων, προερχομένων εκ μονίμων υπαλλήλων, υπηρε-

(Αντί της σελ. 243(β) Σελ. 243(γ)
271-081
τούντων εις τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ή τα Σώματα Ασφαλείας: ι)κεκτημένων των υπό των αυτών ως άνω διατάξεων προβλεπομένων προσόντων ή ιι)των εχόντων εξαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν και κατεχόντων τον βαθμόν του Γραμματέως Β΄ Τάξεως συμπεριλαμβανομένου και άνω και αγόντων ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 32 ετών.
2.Η μονιμοποίησις ή κατάταξις των ανωτέρω εν τω Δικαστικώ Σώματι της Βασ. Αεροπορίας ενεργείται δια Β.Δ/τος, προκαλουμένου τη προτάσει του επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού, μετ’ απόφασιν του Ανωτάτου Συμβουλίου Αεροπορίας.
3.Οι κατά τ’ ανωτέρω μονιμοποιούμενοι ή κατατασσόμενοι τίθενται εις το αριστερόν των κατά τον χρόνον της μονιμοποιήσεως ή κατατάξεώς των υπηρετούντων μονίμων ομοιοβάθμων των, η δε μεταξύ των σειρά αρχαιότητος καθορίζεται επί τη βάσει των πλειόνων προσόντων των απαιτουμένων δια την μονιμοποίησιν ή κατάταξιν τούτων.
Άρθρ.2.-Δικαστικοί Σύμβουλοι Ε.Β.Α., καταταγέντες με βαθμόν κατώτερον εκείνου, ου εδικαιούντο κρίσεως και κατατάξεως, βάσει των τυπικών των προσόντων, των υπό του Α.Ν. 1081/1946 καθοριζομένων θεωρούνται διατελούντες εις τον ον ήδη κατέχουν βαθμόν, ουχί από του χρόνου της εις τούτον προαγωγής των, αλλ’ αφ’ ότου θέσις του αμέσως ανωτέρου βαθμού του τοιούτου της αρχικής ονομασίας των εκενώθη εξ οιουδήποτε λόγου, του από της χηρεύσεως της θέσεως ταύτης διαδραμόντος χρόνου προσμετρουμένου εις τον τοιούτον, ον ήδη ούτοι διανύουσιν εν τω κατεχομένω βαθμώ.
Άρθρ.3.-Αι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου υφιστάμεναι κεναί θέσεις μονίμων Συμβούλων Δ΄ Τάξεως της Δικαιοσύνης της Αεροπορίας, δύναται να πληρωθώσι δι’ απ’ ευθείας κατατάξεως κατόπιν κρίσεως υπό του Α.Σ.Α. και δι’ αποφάσεως του επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού, εκ των κατωτέρω: α)Πρωτοδικών ή Αντεισαγγελέων παρά Πρωτοδίκαις. β)Υπηρετούντων Μονίμων ή Εφέδρων Αξιωματικών δικηγόρων εχόντων τουλάχιστον τριετή δικηγορικήν υπηρεσίαν ή αντί ταύτης πτυχίον Νομικής και υπερτετραετή υπηρεσίαν Δικαστικού Γραμματέως οιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, εξ ης διετή τουλάχιστον μετά την απόκτησιν του πτυχίου.
Αι λεπτομέρεριαι προς εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου κανονισθήσονται δια διαταγών του επί της Εθνική Αμύνης Υπουργού.
Άρθρ.4.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Σελ. 244(γ)
271-082
10. ΝΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 4439
της 11/12 Νοεμ. 1964 (ΦΕΚ Α΄ 220)
Περί παρατάσεως προθεσμιών αναγνωρίσεως γάμων Στρατιωτικών τελεσθέντων άνευ αδείας και άλλων τινών διατάξεων.
Άρθρ.9.-Αι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υφιστάμεναι κεναί θέσεις μονίμων Δικ. Συμβούλων Δ΄ τάξεως (Σμηναγών) της Β. Αεροπορίας πληρούνται δια μετατάξεως μονίμων Αξιωματικών του Κλάδου Δικαστικών Γραμματέων της Β. Αεροπορίας εχόντων πτυχίον της Νομικής και δεκαετή τουλάχιστον ευδόκιμον δικαστική Γραμματειακήν υπηρεσίαν ή υπερτετραετή τοιαύτην και άδειαν δικηγόρου.
Η μετάταξις των ανωτέρω, λογιζομένης δια τους τυχόν Σμηναγούς Δικ. Γραμματείς αφ’ ης ωνομάσθησαν τοιούτοι, ενεργείται εφ’ άπαξ εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος δια πράξεως του επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργού, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Αεροπορίας.
Δια τας λοιπάς διατάξεις βλ. τόμ. 36 σελ. 237.


11. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 48
της 15 Φεβρ./4 Μαρτ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 26)
Ίδρυση διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας στα Χανιά και στη Λάρισα και Διαρκούς Ναυτοδικείου στα Χανιά.
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρ. 177 του Α.Ν. 2803/41 «Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 49/41).
β)Τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Νόμ. 660/77 «περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης» (ΦΕΚ Α΄ 218/77).
γ)Τη με αριθ. 691/90 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρ.1.-1.Ιδρύουμε Στρατοδικείο Αεροπορίας στα Χανιά και στην Λάρισα, με τίτλο «Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Χανίων» και «Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Λάρισας», αντιστοίχως, καθώς και ναυτοδικείο στα Χανιά με τίτλο «Διαρκές Ναυτοδικείο Χανίων».
2.Ως κατά τόπον αρμοδιότητα των παραπάνω Στρατοδικείων ορίζουμε:
α)Για το Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Χανίων και το Διαρκές Ναυτοδικείο Χανίων, τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασηθίου, περιορίζοντας, ως προς τις περιοχές αυτές, την αρμοδιότητα του Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας Αθηνών και Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιώς, αντιστοίχως.
β)Για το Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Λάρισας, τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ημαθίας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, περιορίζοντας, ως προς τις περιοχές αυτές, την αρμοδιότητα του Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας Αθηνών.
3.Ως ημερομηνίας έναρξης της λειτουργίας των παραπάνω δικαστηρίων, ορίζεται η 1.9.1991.
Άρθρ.2.-1.Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δ/τος.

Με το Π.Δ.164/16-23 Ιουν.2000 (ΦΕΚ Α΄148) , ανωτ.σελ.238,01 ιδρύθηκε Αεροδικείο στη Θεσσαλονίκη.


(Αντί για τη σελ. 245) Σελ. 245(α)
Τεύχος 1351 Σελ. 125

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


ΤΟΜΟΣ 8


Α.ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


α.Ποινικός Κώδικας Σελ. 5

Β.ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

α.Προδοσία Σελ. 85
β.Ζωοκλοπή και Ζωοκτονία « 91
γ.Ληστεία « 97
δ.Ναρκωτικά « 106,21
ε.Φυγοδικία « 106,41
ζ.Ψευδής βεβαίωση ενώπιον Αρχής « 106,61
ω.Διάφορα Αδικήματα « 107

Γ.ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

α.Παραχάραξη και Κιβδηλία Σελ. 113
β.Σωματεμπορία γυναικών « 117
γ.Δουλεία « 119
δ.Γενοκτονία « 122,01
ε.Προστασία Προσώπων Προστατευομένων Διεθνώς « 122,21
στ.Τρομοκρατία - Οργανωμένη εγκληματικότητα - λαθρεμπόριο ναρκωτικών « 122,41
ζ.Δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών « 122,61
η.Αδικήματα διαπραττόμενα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης « 122,71

Δ.ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

α.Αδικήματα κατά της δημοσίας ασφαλείας Σελ. 123

Μ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


α.Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας Σελ. 129
β.Άσκηση Ποινικής Αγωγής « 183
γ.Ένδικα Μέσα « 185
δ.Εκτέλεση θανατικής ποινής « 187


Ν.ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑα.Λιποταξία Σελ. 189

Ξ.ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑα.Διαρκή Στρατοδικεία Σελ. 191
β.Έκτακτα Στρατοδικεία « 193
γ.Κανονισμός Στρατοδικείων « 195
δ.Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων « 207
ε.Γραμματείς Στρατοδικείων « 215
ζ.Στρατιωτικές Φυλακές « 219Ρ.ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟα.Ναυτική Ποινική Νομοθεσία Σελ. 225
β.Δικαστικοί Σύμβουλοι ΠολεμικούΝαυτικού « 227
γ.Κανονισμός Ναυτοδικείου « 233Σ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟα.Αεροδικεία Σελ. 239

Δεν υπάρχουν σχόλια: